Anvisning för kontroller av löneräkningens uppgifter

MålgruppStat
DiariumnumretVK/81995/00.00.01.06.01/2021
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag09.08.2021
Datum09.08.2021
KategorierLöneberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret ska bedöma de risker för ekonomiförvaltningen som finns i deras verksamhet. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Kontrollen kan vara en automatisk systemkontroll eller utföras manuellt. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som de ansvarar för, upprätthåller dem och ser till att de fungerar.

För den interna kontrollen av bokföringsenheten svarar ledningen för ämbetsverket eller institutionen. Ledningen ska se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i såväl dess egen verksamhet som den på ämbetsverkets eller institutionens ansvar.

Genom denna anvisning utfärdar Statskontoret anvisningar om de kontroller som bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret ska iaktta i ekonomiförvaltningens processer. Nivån enligt denna anvisning rekommenderas som miniminivå för kontrollerna (bilaga).

I anvisningen ingår kontroller av löneräkningsprocessen. I kontrollmatrisen har man fastställt kontroller som är gemensamma för bokföringsenheternas processer och kontroller servicecentret utför:

  • Gemensamma för ämbetsverken (bokföringsenheterna)
  • Servicecentret

Bokföringsenheterna kan använda kontrollmatrisen även för definition av substanskontrollerna i enheten.

Innehållet i kontrolldokumentationen

I denna anvisning beskrivs ämbetsverkens eller inrättningarnas gemensamma kontroller och Servicecentrets kontroller. Beskrivningar av kontrollernas uppgifter finns i kontrollmatrisen, som utgör en bilaga till anvisningen (excel). Kontrollmatrisen kan utnyttjas i bokföringsenheternas, fondernas och servicecentrets detaljerade dokumentation om kontrollerna.

I matrisen dokumenteras vilken uppgift eller del av uppgift som kontrollen gäller, mot vilken risk kontrollen svarar, vilket är kontrollens innehåll, vem ansvarar för kontrollen och hur verifieras det att kontrollen är genomförd. Kontrollmatrisen finns som bilaga till anvisningen och i den fylls de identifierade kontrollerna i.

Författningsgrund

Om ämbetsverks och inrättningars skyldighet att ordna intern kontroll anges i 24b § i lagen om statsbudgeten och 69 § i förordningen om statsbudgeten.

Statskontoret meddelar föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen med stöd av normgivningsbemyndigandet i 24c § i lagen om statsbudgeten.

Offentlighet

Anvisningen jämte bilagorna är sekretessbelagda (OffL (621/1999) 24.1 § 17 punkten) och publiceras endast för myndighetsutövning. Handlingarna som anvisningen gäller är sekretessbelagda eftersom de innehåller sådan information om uppgifter inom ekonomiförvaltningen som kunde orsaka ekonomisk skada om den lämnades ut.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Ytterligare information

Förfrågningar gällande anvisningen kan sändas per e-post till adressen holaskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Divisionschef                       Lasse Skog

Projektchef                          Ari Kauhanen

Bilagor                                Bilaga 1 Kontrolmatrisen Löneberäkning-Personaltjänsten

För kännedom                    Finansministeriet, Finanscontrollerfunktionen och Budgetavdelningen

Statens revisionsverk

Länk till Tiimeri: Kontroller av Löneräkningens uppgifter