• I korthet

  Miljöcentralerna har beviljat jordförbättringslån (lånegrupp 4070) för grundtorrläggning. Inga nya lån beviljas längre.

  Statskontoret sköter faktureringen av lånen och övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.

  Räntan är 3 %. Annuiteten är 6 % och förfallodagen är årligen den 15 maj. Avgiften för reglering av lånet är 10,00 euro om året och den tas ut en gång om året i samband med förfallodagen eller slutbetalningen vid någon annan tidpunkt. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på den försenade amorteringen.

  Lånetiden är ungefär 27 år. Lånen är direkt utsökbara.

  När lånet har återbetalats i sin helhet begär Statskontoret att registermyndigheten avlägsnar anteckningen om gravation ur inteckningsregistret (gravationsbeviset).

 • Fakturering

  Statskontoret skickar ut fakturan 3-4 veckor före förfallofagen. Låntagaren måste se till att Statskontoret har rätta adressuppgifter. Adressändringar kan anmälas med blanketten för adressändring. Adressändringar kan göras per post eller per e-post med en adressändringsblankett. Anmälan kan också göras per telefon.

  Blankett: Adressförändring (pdf)

 • Säkerhetsändringar under lånetiden

  Statskontoret har inte rätt att samtycka till säkerhetsändringar under lånetiden, utan NTM-centralen fattar beslut i sådana ärenden. En säkerhetsändring kan krävas till exempel om en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerhet ska säljas, och avstyckningen avlyftas från statens fordringsinteckning.

 • Överföring av lån

  Ett byte av fastighetsägare leder inte automatiskt till att ansvaret för lånet överförs. Då fastighetsägarna/gäldenären byts ska den tidigare och nya ägaren se till att en ansökan om överföring lämnas in till Statskontoret. Beslutet om överföring av lånet fattas av NTM-centralen.

  Ett lån kan överföras på den nya ägaren enbart om den tidigare låntagaren och den nya fastighetsägaren har ingått ett skriftligt avtal om överföringen och befriandet från skuldansvaret. Det dokument överlåtelsen av fastigheten baserar sig på (köpebrev, bouppteckning, arvskiftesinstrument eller annat åtkomstbevis) ska lämnas in till Statskontoret.

  Statskontoret kan överföra ett lån enbart om hela den fastighet för vilken låneinteckningen har bekräftats har överlåtits till den nya ägaren. Om enbart en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerheten har överlåtits och överföring av lånet till ägaren av avstyckningen söks, kräver det att NTM-centralen samtycker till överföringen av lånet och ändringen av säkerheten. Ett beslut av NTM-centralen krävs också, om det ursprungliga lånet och den ursprungliga inteckningen till följd av en ändring i ägarförhållandena fördelas i ett lån och en inteckning som hänför sig till flera fastigheter.

  Godkännande för överföring av ett lån söks med Statskontorets blankett.

  Blankett: Ansökan om överföring av lån till en ny ägare (pdf)

 • Intyg över lån

  Under lånetiden kan låntagaren beställa kontoutdrag och intyg på säkerhet för sina lån.

  Saldouppgifter om lånen och andra statliga fordringar ges bara ut till låntagarna. Låntagaren kan också ge en namngiven person fullmakt att på låntagarens vägnar få uppgifterna från Statskontoret.

  Beställningar kan skickas per e-post till adressen maaseutuluotot(at)statskontoret.fi. Beställningen kan också göras per telefon på numret 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00).