Hoppa innehåll

Elbolagens tjänster

 • Statsrådets proposition om retroaktiv elpriskomensation till detaljförsäljare av el är godkänd i riksdagen. Den temporära lagstiftningen möjliggör även vid behov beviljande av statsborgen till detaljförsäljare av el. 

  Elpriskompensationens ansökan har öppnats i Statskontorets elektroniska tjänst (e-tjänst).

  Hjälp med frågor och problem samt tilläggsinformation gällande elpriskompensationen kan även fås från Energimyndigheten.

 • Ansökan om kompensation

  Ansökan om retroaktiv elpriskompensation görs via Statskontorets elektroniska tjänst (e-tjänst) och med ansökningsfunktionen – Företagsstöd: anmälan om tilläggsuppgifter eller begäran om omprövning, med början den 10.3. Efter inloggningen och när sökandens uppgifter angetts väljs alternativet elpriskompensation för elbolag. Bifogad tabellfil som innehåller de uppgifter som behövs för betalningen av elpriskompensationen ska biläggas ansökan som görs i e-tjänsten.

  Ansökan kan göras av en person som i handelsregistret antecknats med namnteckningsrätt i företaget eller av annan person som fått Suomi.fi-fullmakt. Ansökan om elpriskompensation ska göras med Ansökan om företagsfinansiering -fullmakt. Läs mera om Suomi.fi -fullmakt.

  Tidplan för ansökan

  Ansökan om elpriskompensation görs i tre omgångar:

  • 1. posten: ansökan ska vara inlämnad senast den 16.4.2023
  • 2. posten: ansökan ska vara inlämnad senast den 16.6.2023
  • 3. posten (kompletterande ersättning): ansökan ska vara inlämnad senast den 31.10.2023.

  Det är även möjligt att ansöka om till slutförbrukare kompenserade poster med bara en ansökan. Ansökan kan alltså göras valfritt i samband med någon av posterna. Observera dock att ansökan till Statskontoret kan endast göras för redan till slutförbrukare utförda kompensationer.

  Notera att ansökan om anstånd från Energimyndigheten om förlängning av kompensationernas utbetalning gäller situationer där elbolaget inte kan betala kompensationerna till slutförbrukare enligt i lagen bestämd tidplan. Om elbolaget inte kan ansöka om kompensation från Statskontoret innan postens sista ansökningsdag, kan ansökan lämnas även senare utan ansökan om tilläggstid. Dessa ansökningar behandlas dock inte enligt den tidplan som Statskontoret meddelat.

 • Ansökan om kompensation & tabell för kompensationsuppgifter

  Bifogad tabellfil som innehåller de uppgifter som behövs för betalningen av elpriskompensationen ska biläggas ansökan som görs i e-tjänsten. I tabellen anges endast uppgifterna om de slutförbrukare som det utbetalats kompensation till.

  Tabell för kompensationsuppgifter för kunder med FO-nummer

  Tabell för kompensationsuppgifter >

  Uppgifterna i tabellen ska anges per elförbrukningsplats. Om samma kund har flera elförbrukningsplatser, ska uppgifterna om dem anges på skilda rader.

  Följande uppgifter anges i tabellen:

  • Kundnummer, kundens personbeteckning, förnamn och efternamn
  • Elförbrukningsplatsens GSRN-nummer, gatuadress, postnummer och postanstalt
  • Säljavtalets beteckning samt avtalets start- och slutdatum
  • Under november, december och januari förbrukad elmängd per månad (kWh)
  • Elenergins snittpris per månad för november, december och januari (cnt/kWh)
  • Grundavgiften per månad för november, december och januari (euro)
  • Månadsavgiften per månad för november, december och januari (euro/mån)
  • Fakturerad summa per månad för november, december och januari (euro)
  • Kompensation (kreditering) per månad för november, december och januari (euro)
  • Beräknade fjärde månadens kompensation som motsvarar januari månads kompensation (euro)
  • Kompensationens fakturanummer, datum och förfallodatum
  • Kompensationsrat (1 eller 2)
  • Kompensationssumma
  • Övriga eventuella anmärkningar

  Om alla uppgifter inte finns tillgängliga, kan fältet lämnas tomt för den uppgift som saknas. Gäller till exempel i sådana fall där man inte har tillgång till kundens personbeteckning. Statskontoret kan dock be sökanden om tilläggsuppgifter ifall i tabellen angivna uppgifter inte är tillräckliga för att ett beslut om kompensation ska kunna göras.

  Fältet gällande avtalets slutdatum lämnas tomt om kompensationen gäller ett tills vidare ikraftvarande avtal. Med i tabellen angiven grundavgift avses den av elbolaget definierade fasta månatliga grundavgiften som inte är beroende av mängden förbrukad elenergi. Med grundavgiften täcks elbolagens fasta kostnader och utöver det betalas ett pris för elenergin enligt förbrukning. Månadsavgiften i sin tur gäller för elavtal till fast pris med fast månatlig betalningsrat där även elförbrukningskostnaderna ingår. I månadsavgiften ingår ofta en viss mängd elenergi och kunden betalar eventuell överskjutande andel utöver det fasta priset. Uppgifter om grundavgift och månadsavgift anges i de fall där sådana avgifter ingår i avtalet. I annat fall kan dessa fält lämnas tomma.

  Tabellen med angivna uppgifter bifogas ansökan som gjorts i e-tjänsten. Vi rekommenderar att filen sparas i csv-format. 

  Notera, att maxstorlek för filen som bifogas ansökan är 10 MB. Om filen som bifogas är större än det, behöver den delas i flera delar och sparas som separata dokument. Det går att bifoga högst 60 dokument till en ansökan.

  Ytterligare information om tabellen och hur man skickar den fås via Statskontorets kundtjänst: elpriskompensation@statskontoret.fi

 • Retroaktiv elpriskompensation -webbinarieinspelning (på finska)

 • Statsborgen för elbolag

  Statskontoret kan bevilja elbolag som bedriver detaljförsäljning av el statsborgen för lån som tas för att ersätta det likviditetsunderskott som orsakas av betalningsanstånd för elräkningsfordringar.

  Ett lån med statsborgen kan användas för att stödja elbolagets likviditet på grund av att betalningstiderna för elfakturafordringar har förlängts.

  Ett lån med statsborgen får inte användas för att återbetala elbolagets befintliga finansiering i förtid, eller på ett sätt som avviker från betalningsplanen, eller för att ordna redan befintlig finansiering eller säkerheter på något annat sätt.

 • Villkor för statsborgen

  Den som beviljar lån för lån med statsborgen kan vara ett kreditinstitut eller arbetspensionsförsäkringsbolag. Statsborgen är proprieborgen till sin karaktär. Statsborgen täcker 90 procent av huvudskuldens gällande kapital.

  Statsborgen kan inte beviljas om det är uppenbart att elbolaget inte förmår fullgöra de betalningsskyldigheter som följer av ett lån med statsborgen.

  Det företagsspecifika absoluta maximibeloppet för statsborgen är det uppskattade likviditetsbehovet för bolaget till följd av de förlängda betalningstiderna för elfakturafordringar.

  Närmare bestämmelser om villkoren för statsborgen utfärdas genom statsrådets förordning. Bekanta dig med Statskontorets anvisning om de centrala villkoren för statsborgen för elbolag.

 • Borgensavgift för statsborgen

  Statsborgen är avgiftsbelagd. Borgensavgiften är av engångsnatur och den tas ut för hela det belopp som beviljats i samband med borgensbeslutet.

  Borgensavgiftens belopp är 0,25 procent av det beviljade borgensansvarets belopp för små och medelstora företag. Den borgensavgift som tas ut hos andra än de små eller medelstora företag som avses ovan är 0,5 procent av beloppet av det beviljade borgensansvaret.

  Närmare bestämmelser om borgensavgiften utfärdas genom förordning av statsrådet.

 • Ansökan om statsborgen

  Statsborgen söks skriftligen hos Statskontoret senast den 31 juli 2023. Borgensansökningarna avgörs i ansökningsordning.

  Sökanvisningar för statsborgen finns här.

  Vid behov kan ni kontakta vår kundtjänst i ärendet.

 • Kontaktuppgifter - Elpriskompensation

  Kontakt i första hand med e-post: elpriskompensation@statskontoret.fi

  Telefontjänsten betjänar från och med den 13.2 måndag till fredag kl 9-12. Tfn. 029 550 2270

 • Kontaktuppgifter - Statsborgen

  Vi önskar att du i första hand tar kontakt per e-post.

  I frågor som gäller statsborgen elbolagen kan du kontakta adressen valtiontakaukset@valtiokonttori.fi

  Finansieringsexpert Sonja Nivala, tfn 0295 50 2189
  Finansieringsexpert Lauri Tähtinen, tfn 0295 50 2012
  Finansieringsexpert Marjo Terävä, tfn 0295 50 2538
  Kreditexpert Arttu Jokinen, tfn 0295 50 2105