Hoppa innehåll

Upphandlingsverksamhet och behandling av uppgifter

Den offentliga upphandlingsverksamheten utvecklas tillsammans #offentligaupphandlingar

 • Statliga organisationer upphandlar produkter och tjänster för cirka sex miljarder euro. Gemensamma goda praxis garanterar att upphandlingarna genomförs på ett enhetligt och effektivt sätt. Finland är en föregångare inom öppen förvaltning även i fråga om upphandling: Varje medborgare kan följa användningen av skattemedlen och utreda de fakta som upphandlingarna bygger på med hjälp av öppna data.

  Statskontoret tillhandahåller tjänster som hänför sig till bland annat styrning, utveckling och uppföljning av upphandlingsverksamheten främst för statens ämbetsverk. Särskilt viktigt är samarbetet med andra producenter av statens gemensamma tjänster, såsom Hansel och Palkeet. Arbetar du med offentliga upphandlingar inom statsförvaltningen, ta modigt reda på de nätverk som arbetar med statens upphandlingar och kom med. I servicebeskrivningen och på flikarna hittar du intressanta nätverk som du också kan ha hjälp av.

 • Nätverkssamarbete

  Statens upphandlingar leds i ett nätverkssamarbete, i vilket ingår bland annat ämbetsverkens sakkunniga, koncernaktörer och tjänsteleverantörer.

  De största leverantörerna med tanke på upphandlingsbeloppet är statens interna tjänsteproducenter. Statens gemensamma tjänster produceras av bland annat

  • Senatfastigheter
  • Valtori
  • Hansel
  • Palkeet
  • HAUS
  • Statskontoret

  Koncernaktörer driver olika nätverk enligt ämnesområde gällande bland annat upphandlingsverksamhet, informationsledning, kompetensutveckling eller kommunikation.

  Dessutom ingår finländska upphandlingsexperter i flera internationella nätverk gällande digitalisering av statens upphandlingar, elektroniska upphandlingsmeddelanden och utveckling av upphandlingsverksamheten.

 • Samarbetsforumet för offentlig upphandling

  Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi) främjar den samhälleliga genomslagskraften hos de medel som används för offentliga upphandlingar samt den offentliga ekonomins hållbarhet. Det strategiska forumet för offentliga upphandlingar består av representanter av såväl statliga som kommunala upphandlingar. Som en del av beredningen av den nationella upphandlingsstrategin och inom ramen för nätverkssamarbetet har upphandlingsspecialister kartlagt nuläget för Finlands offentliga upphandlingar, behandlat centrala utvecklingsobjekt och upprättat åtgärdsförslag som har publicerats som en omfattande lägesbild.

  Offentliga upphandlingar är ett betydelsefullt sätt att uppnå de strategiska målen för såväl regeringsprogrammet som kommunerna. Målen gäller bland annat:

  • ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar
  • främjande av innovationer
  • utveckling av strategisk ledning och informationsledning
  • upphandlingskompetens och -förmågor
  • förbättring av marknadens funktion.

  Mer information på adressen hankinta-suomi.fi.

 • Öppna data om inköpsfakturor

  Materialet består av data om inköpsfakturor på webbplatsen Tutkihankintoja.fi. Materialet omfattar alla inköpsfakturor som gäller statens upphandlingar från början av 2016. Ett undantag utgörs av Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen samt försvarsministeriets förvaltningsområde, vars upphandlingar inte ingår i materialet.

  Informationen i tjänsten kommer för statens del från statens system för inköpsfakturor (Handi), varifrån de kopieras till tjänsten varje vecka. Detta innebär att fakturorna har redan hunnit kontrolleras och godkännas. Om fakturorna har korrigerats efter detta i bokföringssystemet eller om de strukits ur bokföringen uppdateras denna uppgift inte längre i denna tjänst.

 • Leverantörshantering

  Staten är en attraktiv avtalspartner, eftersom staten är en öppen, rättvis och professionell samarbetspartner. Onödig byråkrati har avlägsnats från statens upphandlingar och upphandlingsprocessen kan genomföras på ett smidigt sätt.

  Hänvisande av ämbetsverk till leverantörssamarbete

  Staten erbjuder sina leverantörer utbildnings-, kommunikations- och evenemangstjänster som en del av ett långsiktigt samarbete. Som samarbetspartner är staten intresserad av leverantörernas åsikter och utvecklingsbehov i fråga om statens upphandlingsverksamhet. Särskild uppmärksamhet fästs vid att upphandlingarna genomförs på ett ansvarsfullt sätt samt i tillräckligt små delar, så att även små och medelstora företag har bättre möjligheter att delta i anbudsförfaranden.

  Statskontoret har i uppgift att ge ämbetsverken anvisningar och handledning i ett smidigt leverantörssamarbete och att utveckla det. Leverantörssamarbetet omfattar bland annat följande frågor:

  • Hur anvisas ämbetsverken i leverantörshantering?
  • Vad allt ska ämbetsverken ta i beaktande i leverantörsuppföljningen?
  • Hur till exempel följs avtalsvillkoren upp?
  • Hur tar leverantörer i bruk leverantörsportalen i statens gemensamma tjänst Handi?
 • Upphandlingsrådgivning

  Rådgivningsenheten för offentlig upphandling (JHNY) betjänar upphandlande enheter i frågor gällande offentliga upphandlingar. Rådgivningsenheten upprätthåller webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi.

  Rådgivningstjänster för leverantörer tillhandahålls av bland annat Företagarna i Finland. syftet med upphandlingsrådgivningen är att

  • få de upphandlade enheterna att begära anbud så att små och medelstora företag kan lämna in anbud
  • små och medelstora företag aktiveras och lämnar in anbud gällande offentliga upphandlingar
  • utveckla dialogen mellan de upphandlande enheterna och anbudsgivarna.
 • Beställning i Handi

  Via Handi kan du göra beställningar genom att välja en produkt/produkter i katalogen, i leverantörens PunchOut, som fritextbeställning eller genom att använda beställningsplanen. Detaljerade anvisningar om hur du använder de olika beställningsmetoderna i Handi finns i Tiimeri-arbetsrummet i tjänsten Handi för alla ämbetsverk.