• I korthet

  Med undantag för BSP-lån, beviljas inte längre statens räntestöd för nya ägarbostadslån. Tidigare har man kunnat få räntestöd ifall lånet använts för byggande av lågenergihus.

 • Utbetalning av räntestödet

  Räntestöd betalas för de första tio åren efter att lånet lyftes för första gången. För privatpersoners räntestödslån betalas räntestöd om den räntan som tas ut för lånet överstiger 3,8 procent. Räntestödet är under de fem första åren 70 procent av den del av räntan som överstiger 3,8 procent. Efter detta minskar räntestödet till 50 procent.

  Låneår Räntestöd (%)
  1–5 70
  6–10 50

  Statskontoret betalar en del av låntagarens ränta direkt till det kreditinstitut som beviljat lånet. Räntestödet betalas på lånets förfallodagar två gånger om året (med 6 månaders mellanrum). Förfallodagarna för ränta och amortering på räntestödslån för privatpersoner kan också infalla månatligen, även om räntestödet bara betalas två gånger om året.

 • Ändringar i lånevillkoren

  Det är möjligt att ändra villkoren för räntestödslånet under lånetiden. Ändringarna i lånevillkor aktualiseras i allmänhet när låntagaren ansöker om lättnader i återbetalningen av lånet på grund av studier, arbetslöshet, vårdledighet eller någon annan liknande orsak. Kunden kan också ta in offerter från olika kreditanstalter för att få bättre lånevillkor för sitt lån.

  I bestämmelserna finns följande begränsningar för villkoren i räntestödslånet:

  • Lånevillkoren för lån som godkänns som räntestödslån skall vara sådana att de kan anses rimliga med beaktande av villkoren för lån som i allmänhet beviljas för motsvarande ändamål.
  • Den ränta som lånebeviljaren uppbär för räntestödslånet får vara högst lika stor som den ränta som lånebeviljaren vid respektive tidpunkt allmänt tillämpar på lån som beviljas för liknande ändamål.

  Låntagaren och kreditinstitutet får fritt avtala om hur lånet ska amorteras. Lånet kan amorteras i jämna rater, som annuitetslån eller på annat avtalat sätt.

  Under lånetiden kan låntagaren och kreditinstitutet också avtala om ändringar i amorteringsplanen, t.ex. amorteringsfria år. Detta får dock inte medföra att låntagarens lånevillkor försämras (t.ex. höjning av räntan).

 • Ändringar som förmedlas via kreditinstitutet

  Alla ändringar i lånevillkoren ska anmälas till Statskontoret. Det är som huvudregel det kreditinstitut som har beviljat räntestödslånet som anmäler ändringar i lånevillkoren. Uppgifter om följande ändringar i lånevillkoren förmedlas automatiskt från kreditinstitutet. Ingen separat anmälan behöver alltså göras i dessa fall:

  • förändring i lånetiden för lån med amortering i jämna rater till följd av ändring i räntan
  • räntemarginalen sjunker
  • referensräntan byts ut mot en motsvarande ränta (t.ex. prime -> euribor)
  • lånet flyttas till ett annat kreditinstitut
  • objektet för räntestödslånet byts ut
  • amorteringsfri period (inkl. förlängning av lånetiden med högst två år).

  Bestämmelserna om räntestöd innehåller inte några särskilda begränsningar för amorteringsfria perioder. Kreditinstitutet och låntagaren kan förhandla och avtala om den amorteringsfria perioden så att den motsvarar kundens behov.

  Då amorteringsfria år beviljas följer man kreditinstitutets normala praxis för bostadskrediter.

 • Ändringar som kommunen anmäler

  Kommunen sänder en ändringsanmälan till Statskontoret om:

  • den fasta lånetid som har godkänts i beslutet om räntestödslån förlängs med mera än två år
  • referensräntan byts ut mot fast ränta
  • ändring i låntagarna (t.ex. vid skilsmässa, om endast den ena parten kommer att ansvara för lånet i framtiden).
 • Överföring av räntestödslånet i samband med bostadsbyte

  Räntestödslånet kan överföras på följande bostad och lånet fortsätter med de ursprungliga räntestödsvillkoren. Ett räntestödslån som har beviljats för byggande av egnahemshus fortsätter enligt de ursprungliga villkoren även om lånet t.ex. skulle användas för anskaffning av en äldre aktielägenhet. Kreditinstitutet och låntagaren avtalar om att lånet ska användas för betalning av den följande bostaden.

  Betalningen av räntestöd upphör då bostaden säljs. Om den som har fått räntestödslån ändå använder räntestödslånet på nytt för anskaffning av en ny bostad kan utbetalningen av räntestödet fortsätta. Detta förutsätter att lånet är i kraft och att anskaffningen eller byggandet av den nya bostaden inleds inom sex månader från försäljningen av föregående bostad. Om man inte kan skaffa en ny bostad eller inleda byggandet inom denna tidsfrist kan räntestödslåntagaren ansöka om ytterligare sex månader tilläggstid. Tidsfristen löper från den dag då affären för föregående bostad ingicks.

  Den ifyllda ansökan om tilläggstid ska skickas till Statskontoret cirka två veckor innan den första perioden på sex månader går ut.

  Blankett: Ansökan om förlängning av räntestödslån för ägarbostad (pdf)

 • Författningar

  • Statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån för ägarbostäder
  • Lag om räntestöd för ägarbostadslån