• I korthet

  Staten stöder nyskiften genom att bevilja nyskifteslån. Lånet söks hos Lantmäteriverket.

  Statskontoret sköter faktureringen av nyskifteslån ch övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen. På grund av lagändringar tillämpas delvis olika villkor på nyskifteslån som beviljats vid olika tidpunkter.

  Datum då förrättningen anhängiggjordes avser det datum då Lantmäterivärket gav någon lantmäteriingenjör förrättningsförordnande. Datum för beviljande av lånet är det datum då beslutet om återkrav av kostnader fattades av Lantmäterivärket.

  När lånet har återbetalats i sin helhet begär Statskontoret att registermyndigheten avlägsnar anteckningen om gravation ur inteckningsregistret (gravationsbeviset).

 • Nyskifteslån enligt de gamla villkoren (lånegrupp 4095)

  Nyskifteslån enligt de gamla villkoren är lån som grundar sig på nyskiftesförrättningar som anhängiggjorts före 1 juni 1990. Lånetiden är 20 år.

  Räntan är 3 % och annuiteten 6 %. Ingen dröjsmålsränta tas ut. Räntan börjar beräknas fem år efter beslutet om återkrav räknat från och med den 1 januari och amorteringarna börjar löpa med den första förfallodagen den 15 maj. Lånen är direkt utsökbara.

  Statskontoret kan medge anstånd två år i sänder, sammanlagt högst tio år. Ingen ränta tas ut under tiden.

 • Lån som baserar sig på förrättningar anhängiggjorda 1.6.1990-31.12.2011 (lånegrupp 4096)

  Lånen börjar återkrävas fem år efter det datum då beslutet om återkrav fattades. Lånetiden är 20 år.

  Räntan börjar beräknas fem år efter beslutet om återkrav räknat från och med den 1 januari och amorteringarna börjar löpa med den första förfallodagen den 15 maj.

  Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånen är direkt utsökbara.

 • Lån som baserar sig på förrättningar anhängiggjorda efter 1.1.2012 (lånegrupp 4097)

  Lånen börjar återkrävas två år efter det datum då beslutet om återkrav fattades. Lånetiden är 10 år.

  Räntan är 4 % och annuiteten 12 %. Räntan börjar beräknas två år efter beslutet om återkrav räknat från och med den 1 januari och amorteringarna börjar löpa med den första förfallodagen den 15 maj.

  Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånen är direkt utsökbara.

 • Fakturering

  För lån som kommit till faktureringsskedet skickas påminnelsebrev i oktober eller november för den rat som förfaller i maj följande år. På basis av brevet kan låntagaren betala lånet i förväg inom innevarande år utan räntor och avgifter. Lånens förfallodag är den 15 maj årligen.

  Nyskifteslån som beviljats till sammanslutningar eller kommuner faktureras i sin helhet på den första förfallodagen.

  Statskontoret skickar ut fakturan 3-4 veckor före förfallofagen. Låntagaren måste se till att Statskontoret har rätta adressuppgifter. Adressändringar kan anmälas med blanketten för adressändring. Adressändringar kan göras per post eller per e-post med en adressändringsblankett. Anmälan kan också göras per telefon.

  Blankett: Adressförändring (pdf)

 • Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

  Statskontoret har inte rätt att samtycka till säkerhetsändringar under lånetiden, utan Lantmäterivärket fattar beslut i sådana ärenden. En säkerhetsändring kan krävas till exempel om en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerhet ska säljas, och avstyckningen avlyftas från statens fordringsinteckning.

  Anstånd med räntor och amorteringar

  Statskontoret kan bevilja anstånd för amorteringar och/eller räntor på vissa gamla nyskifteslån. För nyskifteslån som anhängiggjorts före 1.6.1990 (lånegrupp 4095) är det möjligt att medge anstånd för årliga betalningar för högst två år åt gången. Lånetiden kan till följd av anstånd förlängas med högst 10 år. Ingen ränta tas ut under tiden.

  För nyare nyskifteslån (nyskiften som anhängiggjorts efter 1.6.1990, lånegrupperna 4096 och 4097) beviljas inga anstånd.

  Ansökan om anstånd görs till Statskontoret. Ansökan om anstånd behandlas före förfallodagen för den årliga avgiften, om ansökan har skickats till Statskontoret senast två månader före förfallodagen.

  Blankett: Anstånd med avbetalning och/eller räntebetalning på nyskifteslån

 • Överföring av lån

  Ett byte av fastighetsägare leder inte automatiskt till att ansvaret för lånet överförs. Då fastighetsägarna/gäldenären byts ska den tidigare och nya ägaren se till att en ansökan om överföring lämnas in till Statskontoret.

  Ett lån kan överföras på den nya ägaren enbart om den tidigare låntagaren och den nya fastighetsägaren har ingått ett skriftligt avtal om överföringen och befriandet från skuldansvaret. Det dokument överlåtelsen av fastigheten baserar sig på (köpebrev, bouppteckning, arvskiftesinstrument eller annat åtkomstbevis) ska lämnas in till Statskontoret.

  I fråga om nyskifteslån beslutar Statskontoret om överföringen i de fall då återbetalningen av lånet har börjat. Om Lantmäteriverket ännu inte har beslutat om återkrav av lånet, och lånet inte har lagrats i Statskontorets datasystem, beslutar Lantmäteriverket om överföringen.

  Statskontoret kan överföra ett lån enbart om hela den fastighet för vilken låneinteckningen har bekräftats har överlåtits till den nya ägaren. Om enbart en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerheten har överlåtits och överföring av lånet till ägaren av avstyckningen söks, kräver det att Lantmäteriverket samtycker till överföringen av lånet och ändringen av säkerheten. Ett beslut av Lantmäteriverket krävs också, om det ursprungliga lånet och den ursprungliga inteckningen till följd av en ändring i ägarförhållandena fördelas i ett lån och en inteckning som hänför sig till flera fastigheter.

  Godkännande för överföring av ett lån söks med Statskontorets blankett.

  Blankett: Ansökan om överföring av lån

 • Intyg över lån

  Under lånetiden kan låntagaren beställa kontoutdrag och intyg på säkerhet för sina lån.

  Saldouppgifter om lånen och andra statliga fordringar ges bara ut till låntagarna. Låntagaren kan också ge en namngiven person fullmakt att på låntagarens vägnar få uppgifterna från Statskontoret.

  Beställningar kan skickas per e-post till adressen maaseutuluotot(at)statskontoret.fi. Beställningen kan också göras per telefon på numret 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00).

 • Lån som grundar sig på nyskiftesförrättningar efter 1.1.2015 (lånegrupp 4098)

  Lånens fakturering inleds två år efter datumet för beslut om återkrav. Lånetiden är 10 år.

  Låneräntan är 4 % med start från datumet för beslutet om återkrav och den årliga avgiften är 12 %.

  Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen, måste låntagaren betala dröjsmålsränta på det försenade beloppet. Lånen är direkt utsökbara.

  Förfallodagen för betalningen är kalenderårsvis den andra maj.

  Betalningar upp till 1000 euro debiteras som engångsbetalning/ engångsbelopp.

  Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen, måste låntagaren betala dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet.

  Statskontoret skickar en faktura 3-4 veckor före förfallodagen. Låntagaren måste se till att Statskontoret har låntagarens korrekta adressuppgifter. Adressändringar kan meddelas per post med en adressändringsblankett. Anmälan kan också göras per telefon.

  Fakturering

  Lantmäteriverket skickar ett brev till kunderna om lån som kommer till faktureringsskedet. På basis av brevet kan låntagaren återbetala sina lån på förhand. Förfallodagen för lånen är kalenderårsvis den andra maj.

  Avgifter på högst 1 000 euro tas ut som ett engångsbelopp.

  Statskontoret skickar fakturan 3–4 veckor före förfallodagen. Låntagaren ska se till att Statskontoret har låntagarens rätta adressuppgifter. En adressändring kan meddelas per post eller e-post med adressändringsblanketten. Anmälan kan också göras per telefon.

  Blankett: Anmälan om adressändring (pdf)

  Om låntagaren vill betala lånet helt eller delvis vid en annan tidpunkt, kan man be om mer information om betalningen på tfn 0295 50 3010 (kl. 10.00–12.00) och korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

  Säkerhetsändringar under lånetiden

  Statskontoret har inte rätt att samtycka till ändringar av säkerheter under lånetiden, utan beslutet fattas av Lantmäteriverket. En säkerhetsändring kan krävas till exempel om en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerhet ska säljas, och avstyckningen avlyftas från statens fordringsinteckning.

  Överföring av lån

  Då en fastighetsägare byts leder det inte automatiskt till att låneansvaret överförs. Då fastighetsägarna/gäldenären byts ska den tidigare och nya ägaren se till att en ansökan om överföring lämnas in till Statskontoret.

  Ett lån kan överföras på den nya ägaren enbart om den tidigare låntagaren och den nya fastighetsägaren har ingått ett skriftligt avtal om överföringen av skuldansvaret. Det dokument överlåtelsen av fastigheten baserar sig på (köpebrev, bouppteckning, arvskiftesinstrument eller annat åtkomstbevis) ska lämnas in till Statskontoret.

  I fråga om nyskifteslån beslutar Statskontoret om överföringen i de fall då återbetalningen av lånet har börjat. Om Lantmäteriverket ännu inte har beslutat om återkrav av lånet, och lånet inte har lagrats i Statskontorets datasystem, beslutar Lantmäteriverket om överföringen.

  Statskontoret kan överföra ett lån enbart om hela den fastighet för vilken låneinteckningen har bekräftats har överlåtits till den nya ägaren. Om enbart en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerheten har överlåtits och överföring av lånet till ägaren av avstyckningen söks, kräver det att Lantmäteriverket samtycker till överföringen av lånet och ändringen av säkerheten.

  Ansökan om godkännande för överföring av lånet görs med Statskontorets blankett.

  Blankett: Ansökan om överföring av lån till en ny ägare (pdf)

  Intyg över lån

  Låntagaren kan under lånetiden beställa kontoutdrag för lånen från Statskontoret.

  Saldouppgifter om lån och statens andra fordringar ges endast låntagaren själv.

  Låntagaren kan också ge en utsedd person fullmakt med vilken personen befullmäktigas att för låntagarens räkning få uppgifter om lånet från Statskontoret.

  Beställningen kan skickas per e-post till adressen maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi. Beställningen kan också lämnas per telefon på nummer 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00).