• I korthet

  Statliga köpeskillingsfordringar har uppstått när en NTM-central i egenskap av representant för finska staten har sålt exempelvis jordbruksegendomar, tilläggsområden eller andelar i samfällda skogar. Den andra parten har då varit en jordbrukare eller någon annan. Köpesumman tillfaller staten som lånefordran. En såld fastighet är pant för den försäljningsprisfordring, det vill säga köpeskillingsfordran, som uppstår för staten tills köparen har avbetalat hela fordringen.

  Köpeskillingsfordringar har uppkommit på grundval av ett flertal lagar. I dagsläget ingås inga nya avtal.

  Vid köpeskillingsfordran är lånetiden lång (35–50 år). Dessutom tillämpas annuitet och räntesatserna relativt låga.

  När köpeskillingsfordran har återbetalats i sin helhet meddelar Statskontoret NTM-centralen att NTM-centralen i egenskap av utfärdande myndighet ska begära att registermyndigheten avlägsnar anteckningen om gravation ur inteckningsregistret (gravationsbeviset).

 • Köpeskillingsfordran på grundval av jordregleringslagen berörande skoltar (593/1969) ( (lånegrupp 5620)

  Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts fast i avtalet och den beräknas fram till slutet av den månad då förfallodagen infaller. Annuiteten är 2,7018 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet.

  Förfallodagar är årligen den 15 juni och den 15 december. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 50 år.

 • Köpeskillingsfordran på grundval av naturnäringslagen (610/1984) (lånegrupp 5820)

  Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts fast i avtalet. Annuiteten varierar efter villkoren i avtalet.

  Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 35 år.

 • Köpeskillingsfordran på grundval av jorddispositionslagen (353/1958) (lånegrupp 5600)

  Räntan har lagts fast i avtalet och den beräknas fram till slutet av den månad då förfallodagen infaller. Annuiteten är 3,0068 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet.

  Förfallodagar är årligen den 15 juni och den 15 december. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 50 år.

 • Köpeskillingsfordran på grundval av landsbygdsnäringslagen (1295/1990) (lånegrupp 5010)

  Räntan har lagts fast i avtalet. Annuiteten varierar efter villkoren i avtalet. Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober.

  Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 35 år.

 • Köpeskillingsfordran på grundval av lagen om gårdsbruksenheter (188/1977) (lånegrupp 5800)

  Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 3,5 % eller har lagts fast i avtalet. Annuiteten är 3,7675 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet.

  Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 35 år.

 • Köpeskillingsfordran på grundval av renhushållningslagen (161/1990) (lånegrupp 5830)

  Räntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts fast i avtalet. Annuiteten varierar efter villkoren i avtalet.

  Förfallodagar är årligen den 30 april och den 31 oktober. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 35 år.

 • Köpeskillingsfordran på grundval av lagen om renskötsellägenheter (590/1969) (lånegrupp 5610)

  KRäntan på köpeskillingsfordran är antingen 2,5 % eller har lagts i avtalet och den beräknas fram till slutet av den månad då förfallodagen infaller. Annuiteten är 2,3274 %, men den kan också variera efter villkoren i avtalet.

  Förfallodagar är årligen den 15 juni och den 15 december. Om låneamorteringen och räntan inte betalas innan förfallodagen ska låntagaren betala en dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

  Lånetiden är högst 50 år.

 • Fakturering

  Statskontoret skickar ut fakturan 3-4 veckor före förfallofagen. Låntagaren måste se till att Statskontoret har rätta adressuppgifter. Adressändringar kan anmälas med blanketten för adressändring. Adressändringar kan göras per post eller per e-post med en adressändringsblankett. Anmälan kan också göras per telefon.

  Blankett: Adressförändring (pdf)

 • Säkerhetsändringar och anstånd under lånetiden

  Statskontoret har inte rätt att samtycka till säkerhetsändringar under lånetiden, utan NTM-centralen fattar beslut i sådana ärenden. En säkerhetsändring kan krävas till exempel om en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerhet ska säljas, och avstyckningen avlyftas från statens fordringsinteckning.

  NTM-centralen beslutar också om betalningslättnader som beviljas för räntor och amorteringar.

 • Överföring av köpeskillingsfordran

  Ett byte av fastighetsägare leder inte automatiskt till att ansvaret för köpeskillingsfordran överförs. Då fastighetsägarna/gäldenären byts ska den tidigare och nya ägaren se till att en ansökan om överföring lämnas in till Statskontoret. Beslutet om överföring av lånet fattas av NTM-centralen.

  Ett lån kan överföras på den nya ägaren enbart om den tidigare låntagaren och den nya fastighetsägaren har ingått ett skriftligt avtal om överföringen av skuldansvaret. Det dokument överlåtelsen av fastigheten baserar sig på (köpebrev, bouppteckning, arvskiftesinstrument eller annat åtkomstbevis) ska lämnas in till Statskontoret.

  Statskontoret kan överföra ett lån enbart om hela den fastighet för vilken låneinteckningen har bekräftats har överlåtits till den nya ägaren. Om enbart en avstyckning av den fastighet som utgör lånesäkerheten har överlåtits och överföring av lånet till ägaren av avstyckningen söks, kräver det att NTM-centralen samtycker till överföringen av lånet och ändringen av säkerheten. Ett beslut av NTM-centralen krävs också, om det ursprungliga lånet och den ursprungliga inteckningen till följd av en ändring i ägarförhållandena fördelas i ett lån och en inteckning som hänför sig till flera fastigheter.

  Godkännande för överföring av en köpeskillingsfordran söks med Statskontorets blankett.

  Blankett: Ansökan om överföring av lån till en ny ägare (pdf)

 • Intyg över lån

  Under lånetiden kan låntagaren beställa kontoutdrag och intyg på säkerhet för sina lån.

  Saldouppgifter om lånen och andra statliga fordringar ges bara ut till låntagarna. Låntagaren kan också ge en namngiven person fullmakt att på låntagarens vägnar få uppgifterna från Statskontoret.

  Beställningar kan skickas per e-post till adressen maaseutuluotot(at)statskontoret.fi. Beställningen kan också göras per telefon på numret 0295 50 3010 (vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00).