• Allmänt

  Aravalån till privatpersoner har beviljats för byggande, anskaffning, grundlig renovering och ombyggnad av egnahemshus samt för anskaffning av aktielägenhet under åren 1969–1996. Nya lån beviljas inte längre.

  För personliga aravalån gäller ett s.k. dubbelt skuldförhållande. Statskontoret sköter indrivningen av lånen hos kommunerna och kommunen som har beviljat lånet ansvarar för åtgärder i anslutning till skuldförhållandet mellan kommunen och den enskilda låntagaren.

  Lånevillkoren för personliga lån varierar beroende på lånets ändamål och tidpunkten för beviljandet. Amorteringarna och räntorna på lån som beviljats olika år fastställs enligt gällande bestämmelser.

 • Betalning av skulden

  Lån med fasta villkor

  De årliga förfallodagarna för lån med fasta villkor är i slutet av mars och september. Räntorna och amorteringarna på aravalån med fasta villkor kan kontrolleras i skuldebrevets villkor.

  Årsavgiftslån

  De årliga förfallodagarna för annuitetslån är i slutet av februari och augusti.

  I annuiteten ingår räntan och amorteringen på lånet. Lånetiden är inte fast, utan den bestäms främst på basis av annuitetens utgångsnivå samt den årliga stegringen av den till inflationsutvecklingen bundna räntan och annuiteten. Annuiteten justeras årligen med den förändring i konsumentprisindexet som fastställts i slutet av juli året innan ökad med en procentenhet.

  Under perioden 1.3.2023-29.2.2024 är räntan 1,28 %
  Under perioden 1.3.2024-28.2.2025 är räntan 4,55 %

  KS-lån

  Amorteringarna och räntorna på de år 1996 beviljade KS-lånen och på lånen i lånegruppen 1031 förfaller till betalning två gånger om året, den sista dagen i februari och augusti.

  Räntan bestäms enligt den årligen fastställda referensräntan, men likväl skall minst den ränta som anges i förordningen tas ut, dvs. 3,15 %.

  Under perioden 1.4.2023-29.2.2024 är räntan 3,15 %
  Under perioden 1.3.2024-28.2.2025 är räntan 3,15 %