Statskontoret använder automatiserat beslutsfattande för vissa tjänster. Det automatiska beslutsfattandet grundar sig på förvaltningslagen och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. På basis av dessa är automatiskt beslutsfattande möjligt när det inte finns några frågor som kräver prövning från fall till fall eller när de frågor som kräver prövning från fall till fall har granskats och godkänts på förhand av handläggaren.

Automatiskt beslutsfattande ska omfattas av ett beslut om ibruktagande som ska ange grunderna för villkoren för ibruktagande och de tillämpliga bestämmelserna. Du hittar de antagna driftsättningsbesluten nedan.

För ytterligare information om automatiserat beslutsfattande hos Statskontoret, besök kirjaamo@valtiokonttori.fi eller ring 029 550 2000.


 • Statens reseförsäkringsskydd

  Införande av automatiskt avgörande av statens reseförsäkringsskydd

  1. Bakgrund

  Statskontoret fattar årligen cirka 3 300 ersättningsbeslut som grundar sig på lagen om skade-ersättningar vid statliga tjänsteresor (530/2017).

  Med stöd av lagen ersätts bland annat vårdkostnader och resgodsskador som orsakats perso-ner på tjänsteresa utomlands och personer som sänts ut för vistelse utomlands samt deras medföljande familjemedlemmar. I regel prövas inte ärenden som avgörs som reseförsäkrings-ersättning från fall till fall, utan i största delen av besluten beviljas sökanden den ringa kost-nadsersättning som han eller hon yrkar på. Enskild behandling av dessa ärenden i form av tjänstemannaarbete är inte ändamålsenligt. Automatisering gör det möjligt att koncentrera tjäns-temannaarbetet till sådana ärenden där det är nödvändigt och motiverat på grund av ärendets art och omfattning för att ärendet ska skötas på rätt sätt.

  Bestämmelser om automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen finns i 8 b kap. i förvalt-ningslagen (434/2003). Dessutom föreskrivs i 6 a kap. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) om tjänsteansvar och förutsättningar för införande av automatiserat beslutsfattande.

  Närmare information om hanteringen av personuppgifter vid Statskontoret och utövandet av den registrerades rättigheter finns på Statskontorets webbplats.

  2. Automatiserat beslutsfattande i ärenden som gäller statens reseförsäkringsskydd

  Automatiserad behandling och automatiserat beslutsfattande innebär att ersättningsyrkanden som kan avgöras schematiskt behandlas och avgörs maskinellt utan att en tjänsteman fattar ett uttryckligt beslut i ärendet. Statskontoret använder inte lärande teknik eller artificiell intelligens i det automatiserade beslutsfattandet. Automatiserat beslutsfattande används inte i ärenden som förutsätter att myndigheten utövar sin prövningsrätt. Negativa beslut utfärdas inte heller automatiserat.

  Statskontoret kan fatta automatiserade beslut när de grundar sig på på förhand fastställda reg-ler som kan programmeras i Statskontorets datasystem. De på förhand fastställda reglerna grundar sig på lag och vedertagen tillämpningspraxis.

  3. Behandlingsregler och automatiseringens logik

  I statens reseförsäkringsersättningar är förfarandet för automatiserade avgöranden norm- och regelbaserat. Detta innebär att automatiserat beslutsfattande kan tillämpas på avgöranden som grundar sig på lag och om vilka det finns instruktioner och som inte förutsätter prövning från fall till fall. Detta innebär också att man i det automatiserade beslutsfattandet inte använder en så-dan logik som grundar sig på tillämpningar för artificiell intelligens eller statistiska eller veten-skapliga modeller.

  Behandlingsreglerna beskrivs i bilagan till beslutet om införande.

  4. Skyddsåtgärder i samband med automatiserat förfarande

  4.1. Allmänna skyddsåtgärder

  Enligt 53 f § i förvaltningslagen är en förutsättning för automatiserade avgöranden att en fysisk person avgiftsfritt till alla delar kan begära omprövning av avgörandet. Detta tillämpas dock inte om en parts yrkande, som inte rör någon annan part, godkänns genom ett automatiserat avgö-rande. En begäran om omprövning eller ett jämförbart rättsmedel får inte avgöras automatiserat (53 e §). Av ett förvaltningsbeslut ska framgå om ärendet har avgjorts automatiserat samt var beslutet om införande finns att tillgå (53 g §).

  Enligt 22 § i lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor får omprövning av Statskon-torets beslut begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen och ett beslut som har medde-lats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos försäk-ringsdomstolen. I beslutet anges att ärendet har avgjorts automatiserat och var beslutet om införande finns att tillgå. Till beslutet fogas dessutom en anvisning om hur man begär ompröv-ning. Statskontoret tillämpar inte automatiserat avgörande på begäranden om omprövning.

  4.2 Skyddsåtgärder när beslutet gäller ett barn

  Ett automatiserat beslut kan gälla både myndiga och minderåriga personer.

  Utbetalningen av ersättning grundar sig på lag och när ersättningen fastställs iakttas principen om jämlikhet och likabehandling. Lagen innehåller dock vissa bestämmelser som uttryckligen gäller ersättning till medföljande barn. Som medföljande barn betraktas i regel tjänstemannens och makens barn under 20 år.

  Barnets rättigheter och friheter tryggas i Finland genom lagen om förmyndarverksamhet. Enligt 14 § i förvaltningslagen förs en omyndigs talan av den omyndigas intressebevakare eller vård-nadshavare. Enligt lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) är syftet med förmyndarverk-samheten att bevaka de personers intressen och rätt som till exempel på grund av omyndighet eller sjukdom inte själva kan sköta sina ekonomiska angelägenheter. Omyndig är den som inte har fyllt 18 år och den som har fyllt 18 år men förklarats omyndig. Intressebevakare för en min-derårig (ett barn) är i regel vårdnadshavarna och för en myndig den som av domstolen eller förmyndarmyndigheten har förordnats till uppdraget. Intressebevakarens rätt att företräda en minderårig verifieras med en Suomi.fi-fullmakt. Intressebevakaren ska se till att barnets eller den omyndiges rättigheter, friheter och intressen tryggas.

  Endast positiva beslut, genom vilka en parts yrkande godkänns, kan utfärdas automatiserat.

  4.3 Övriga skyddsåtgärder

  Säkerställandet av icke-diskriminering beskrivs i behandlingsreglerna.

  Kvaliteten på det automatiserade beslutsfattandet har säkerställts i enlighet med Statskon-torets kvalitetssäkringsprocess. Kvaliteten på det automatiserade beslutsfattandet övervakas i enlighet med Statskontorets process för kvalitetskontroll.

  Vid införandet av automatiserat beslutsfattande har man beaktat lagenligheten i behandlingen av personuppgifter och den registrerades rättigheter. Det automatiserade beslutsfattandet har beaktats i konsekvensbedömningen av dataskyddet.

  5. De handlingar som ligger till grund för beslutet

  Behandlingsregler för automatiserat avgörande av statens reseförsäkringsskydd
  Centrala åtgärder inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

  6. Beslut om införande

  Förfarandet för automatiserat avgörande i ärenden som gäller statens reseförsäkringsskydd in-förs 10.6.2024.

  Om förfarandet för automatiserat avgörande tas ur bruk, förvarar Statskontoret detta beslut om införande och de handlingar som ligger till grund för det i minst fem år efter att förfarandet togs ur bruk. Tidsfristen börjar löpa vid ingången av det år som följer på det år då förfarandet togs ur bruk (28 d § 3 mom. i informationshanteringslagen).

  7. Ändringssökande

  I beslutet om införande är det fråga om en förvaltningsintern föreskrift. Detta beslut får inte över-klagas genom besvär (6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden).

  8. Mer information

  Mer information om förfarandet för automatiserat avgörande vid Statskontoret fås på adressen registrator@statskontoret.fi eller på numret 029 550 2000/växel.

  Driftsättningsbeslut >