• Vilka fördelar ger ett BSP-konto?

  Staten vill uppmuntra till att köpa en första bostad via BSP-systemet, så BSP-systemet omfattar flera förmåner som inte beviljas vanliga bostadslån. BSP-förmånerna får man genom att spara ett målbelopp på BSP-kontot och ta ett BSP-lån för köp av sin första bostad.

  Fördelarna med BSP-lån är:

  • en skattefri 1 procents ränta och 2–4 procents tilläggsränta på besparingarna
  • lägre ränta än räntan på andra motsvarande lån för första bostad som banken beviljar
  • statligt räntestöd för tio år
  • avgiftsfri statsborgen.

 • Hur får jag räntestödet som är avsett för BSP-lånet?

  Räntestöd betalas de tio första åren efter att lånet lyfts. Räntestöd betalas om räntan på BSP-lånet överstiger 3,8 procent. Räntestödet är 70 procent av det överstigande beloppet.

  BSP-låntagaren behöver inte separat ansöka om räntestöd, utan det betalas alltid om låneräntan överstiger 3,8 procent. Banken fakturerar låntagaren räntan med avdrag för den andel av räntestödet som staten betalar. Statskontoret betalar räntegottgörelsen direkt till banken två gånger om året på basis av de låneuppgifter som banken lämnat in.

 • Kan jag köpa en gemensam bostad utifrån separata BSP-konton?

  Två BSP-sparare kan köpa en gemensam bostad antingen med ett gemensamt lån eller med separata lån. BSP-lånets maximibelopp kan vara 50 procent större än det kommunvisa maximibeloppet för BSP-lånet.

  Om lånet är gemensamt men BSP-spararna har separata BSP-konton, kan den sammanlagda sparsumman på två separata BSP-konton användas vid beräkningen av BSP-lånets maximibelopp. Av de sammanlagda insättningarna på kontona beaktas då högst 4 500 euro per kvartal. Om de sammanlagda besparingarna under något kvartal överstiger 4 500 euro, kan besparingarna delas och godkännas till olika belopp (till exempel 150 euro + 4 350 euro). Alla insättningar beaktas dock när den egna sparandelen på 10 procent beräknas.

  Om man vill ha separata lån och BSP-kontona är separata, beräknas BSP-lånets maximibelopp separat för båda spararna. Båda ska ha både en egen spar andel på 10 procent och åtta kvartal fulla. Även i detta fall tas sammanlagt max 4500 euro per kvartal, i beaktande, beräknat på de sammanlagda besparingarna.

 • Kan BSP-lånet ha ränteskydd?

  Som referensränta på BSP-räntestödslån kan användas referensräntor som allmänt används för bostadslån, till exempel euriborränta eller fast ränta. På BSP-räntestödslån kan man inte använda ränteskydd såsom till exempel räntetak eller ränterör.

 • Kan en person som är över 44 år få BSP-lån?

  En person som är över 44 år kan få BSP-lån om hen har öppnat ett BSP-konto och gjort minst en godkänd deposition (150 euro) på BSP-kontot innan hen fyllt 45 år.

 • Jag har ägt mer än hälften av en bostad utomlands. Kan jag börja BSP-spara?

  Om du har ägt mer än 50 procent av en bostad utomlands kan du inte längre öppna BSP-konto.

 • Vad avses med köp av bostad?

  Med köp av bostad avses det datum då köpebrevet för bostadsköpet undertecknas. Med köp av bostad avses inte det datum då äganderätten överförs: äganderätten kanske överförs på köparen senare, till exempel om återstoden av priset på bostaden betalas först i samband med att bostaden överlåts.

  För egnahemsbyggare avses med köp av bostad byggstarten. Byggstarten anses infalla då gjutningen av grunden till byggnaden i fråga påbörjas eller när man har börjat anlägga de byggdelar som hänför sig till grunden. Tidpunkten påvisas till exempel genom ett utlåtande från kommunens byggnadsinspektör eller på något annat tillförlitligt sätt. Om man köper ett huspaket innebär köp av bostad det datum då man köpt huspaketet.

 • Kan jag betala tomten med BSP-lån?

  En tomt kan tas med i BSP-finansieringen om det är fråga om byggande av ett egnahemshus. Enbart en tomt är inte en första bostad enligt lagen. Den egna sparandelen (10 procent) beräknas på den sammanlagda summan av kostnadskalkylen för byggandet av egnahemshuset och tomten. Byggandet ska inledas utan dröjsmål efter att tomten har skaffats.

  En tomtandel, som kan lösas in av ett bostadsaktiebolag, kan även inkluderas i BSP-finansieringen, om tomtandelen inlöses vid köpetillfället.

 • Kan jag köpa en bostad eller börja bygga om jag ännu håller på att BSP-spara?

  Du kan avtala med banken om tillfällig finansiering, dvs. ett tillfälligt bostadslån, om du vill köpa en bostad innan villkoren för BSP-sparande har uppfyllts. Tillfällig finansiering kan beviljas om du har gjort insättningar på BSP-kontot under minst fyra kvartal. Om du skaffar en bostad innan minst fyra depositioner har gjorts, hävs BSP-avtalet. Då kan du inte heller få BSP-förmåner.

  Villkoren för den tillfälliga finansieringen avtalas mellan spararen och banken, och på lånet tillämpas inte villkoren för BSP-lån. När man avtalar om tillfällig finansiering kommer man dock redan överens om det kommande BSP-lånet. Den tillfälliga finansieringen kan inte vara lånad av föräldrar eller släktingar, utan måste vara ett lån från banken. De egna medlen på BSP-kontot kan inte heller användas i detta skede.

 • Jag har kommit överens om ett tillfälligt bostadslån med banken. Finns det någon tidsfrist, inom vilken de BSP-deponeringar som saknas ska sparas och lånet omvandlas till ett BSP-lån?

  När du skaffar en bostad med tillfällig finansiering måste du komma överens med banken om enligt vilken tidtabell du sparar de insättningar som saknas och när det tillfälliga lånet omvandlas till BSP-lån. Du måste fortsätta att deponera på BSP-kontot tills den egna sparandelen (minst åtta depositioner motsvarande tio procent av bostadens köpesumma) har sparats. Det rekommenderas att det tar högst två år att spara den egna sparandelen. Den tillfälliga finansieringen måste omvandlas till BSP-lån omedelbart när villkoren för BSP-lånet uppfylls, dvs. när den egna sparandelen och kalenderkvartalen uppfylls.

 • Hurdan finansiering kan jag använda för avgifter som uppkommen innan köpet?

  Handpenning eller reservationsavgift som betalas före köpet kan inte lyftas från BSP-kontot, men andra egna medel kan användas för betalningen. Den andel som betalas före köpet minskar den slutliga finansieringen, eftersom man inte får lån för denna andel. Den andel som betalats före köpet kan inte heller räknas in i den egna sparandelen om 10 procent. Ur BSP-finansieringens synvinkel finns bara ett köpdatum: den dag då köpebrevet undertecknas första gången. Därmed känner BSP-finansieringen inga begrepp som ”förköp” och ”slutgiltigt köp”. Man kan betala köpeskillingen åt säljaren i flera delar men det finns ändå bara ett köpdatum.

 • Kan jag utöver pengarna som sparats på BSP-kontot även använda andra egna medel för att betala köpeskillningen?

  Köpeskillingen betalas alltid först med medel från BSP-kontot. Efter detta är det möjligt att använda övriga egna medel och därefter lån. Ordningen är alltså alltid 1. BSP-kontots medel, 2. övriga egna medel och 3. lån.

 • Får man statsborgen på BSP-lån?

  För BSP-räntestödslån kan man få statsborgen som är avgiftsfri. Statsborgen kan då uppgå till högst 25 procent av lånet. Om borgen ska avtalas skriftligen i samband med de låneförhandlingar som förs innan bostaden köps. Banken och kunden kan fritt avtala om säkerheterna för eventuell tillfällig finansiering. Vid behov kan statsborgen också tas som säkerhet för den tillfälliga finansieringen, men borgen kan vara högst 20 procent av lånet. Av borgensbeloppet betalas då en borgensavgift på 2,5 procent, som inte återbetalas när den tillfälliga finansieringen byts till BSP-lån. Borgensbeloppet betalas inte tillbaka om bostadsköpet har gjorts den 1 januari 2017 eller senare.

 • Får jag skattefri tilläggsränta i en situation där jag använder alla medel på BSP-kontot för att skaffa en första bostad, men inte lyfter BSP-lån?

  Tilläggsräntan på BSP-kontot kan betalas även i situationer där BSP-deponenten tar vanligt bostadslån i stället för BSP-räntestödslån. Då förutsätts dock att villkoren i bostadssparavtalet uppfylls i övrigt och att BSP-besparingarna används för att skaffa eller bygga en bostad.

  I en situation där spararen inte överhuvudtaget tar bostadslån för köp av första bostad betalas ingen tilläggsränta.

 • Kan jag hyra ut en BSP-bostad?

  En BSP-bostad kan hyras ut för högst två år under den tid räntestödet betalas och endast av särskilda skäl. Som särskilda skäl betraktas arbets- eller studieplats utomlands eller utanför den egna pendlingsregionen samt fullgörande av värnplikt.

 • Kan jag överföra BSP-räntestödslånet från min första bostad till en annan bostad?

  Ett giltigt BSP-räntestödslån kan överföras till ett nytt objekt, men inte innan den första bostaden sålts. Den första bostaden kan alltså inte till exempel användas som placeringsbostad om man vill överföra BSP-lånet till en annan bostad. BSP-räntestödslånet ska alltid riktas till den bostad som är i BSP-låntagarens eget stadigvarande bruk för boende.