Statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten 1.1.2020

DiariumnumretVK/33/04.01.00/2020
DokumenttypMeddelande
Ikraftträdelsedag01.01.2020
Datum15.01.2020
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna, statliga fonder utanför budgeten och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten 1.1.2020

Enligt 12 a § (1096/2009) i lagen om statsbudgeten (423/1988) är bokföringsenheter republikens presidents kansli och ministerierna samt som funktionellt och ekonomiskt ändamålsenliga helheter ämbetsverken, inrättningarna och andra organ. Finansministeriet beslutar om bildandet av bokföringsenheter efter att ha hört det behöriga ministeriet. Enligt 87 § i Finlands grundlag (731/1999) kan man genom lag bestämma att en statlig fond ska lämnas utanför statsbudgeten.

Som bilaga till detta meddelande finns en förteckning (Excelfil) över de statliga bokföringsenheter, resultatstyrda ämbetsverk och arbetsgivarämbetsverk samt de statliga fonder utanför budgeten som gäller den 1 januari 2020.

Förändringar i bokföringsenheterna

Nya bokföringsenheter den 1 januari 2020:

  • Domstolsväsendet (155)

Namnändringar den 1 januari 2020:

  • Befolkningsregistercentralen, nya namnet Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (308)

Ämbetsverksbegrepp och koder

Statskontoret har den 20 december 2010 utfärdat föreskriften Publicering av dokument gällande planering och uppföljning samt information om resultatet i Statens rapporteringstjänst (Netra) (VK 540/03/2010). Enligt föreskriften är bokföringsenheten ansvarig för publiceringen av informationen, även när det gäller de ämbetsverk och inrättningar som eventuellt tillhör bokföringsenheten. De ämbetsverk och inrättningar som hör till en bokföringsenhet kan även kallas resultatstyrda ämbetsverk.

Inom arbetsgivarverksamheten vid statens personaladministration används en noggrannare klassificering än bokföringsenheter och resultatstyrda ämbetsverk, nämligen arbetsgivarämbetsverk. Arbetsgivarämbetsverket kallas även SFS-ämbetsverket (statsförvaltningens standard). Arbetsgivarämbetsverket är inte alltid ett självständigt ämbetsverk administrativt sett. Begreppet arbetsgivarämbetsverk används bland annat i Arbetsgivarens personaldatasystem Tahti.

Koderna för bokföringsenheterna, de resultatstyrda ämbetsverken samt de statliga fonderna utanför budgeten administreras hos Statskontoret. Arbetsgivarämbetsverkens koder administreras av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet. Arbetsgivarämbetsverkens koder är oföränderliga. Ämbetsverkens koder har i mån av möjlighet avletts från bokföringsenheternas koder.

Mer information

Mer information om frågor avseende denna föreskrift kan fås från Statskontorets division Ekonomi, kunskap och arbetsliv, tfn 0295 50 2000, eller per e-post
kkp (at) valtiokonttori.fi eller analysointipalvelut (at) valtiokonttori.fi

Biträdande direktör Olli Ahonen
Planerare Arja Seppälä

Bilaga 1: Förteckning (statens bokföringsenheter, resultatstyrda ämbetsverk, arbetsgivarämbetsverk och statliga fonder utanför budgeten)

För kännedom: Statens revisionsverk