Kontroller av uppgifter som gäller resande

Datum Dokuments namn
09.08.2021 Kontroller av uppgifter som gäller resande
MålgruppStat
DiariumnumretVK/81996/00.00.01.06.01/2021
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag09.08.2021
Datum09.08.2021
KategorierResande
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och statliga fonder utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

För den interna kontrollen av bokföringsenheten svarar ledningen för ämbetsverket eller inrättningen. Ledningen ska se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i såväl dess egen verksamhet som den på ämbetsverkets eller institutionens ansvar.

Denna anvisning om kontroller i anslutning till resande publiceras för att stöda den ekonomiska riskhanteringen gällande resande. Utöver anvisningen ska bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret bedöma riskerna gällande resande i sin verksamhet. Kontroller för att undanröja riskerna ska fastställas. Bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret dokumenterar de kontroller som de ansvarar för, upprätthåller dem och ser till att de fungerar.

Genom denna anvisning utfärdar Statskontoret anvisningar om de kontroller som bokföringsenheterna, fonderna och servicecentret ska iaktta i processerna som gäller resande. Nivån på denna anvisning är den lägsta nivån för kontroller (bilaga).

Statskontorets mål är att föreskriva om kontroller som gäller resande utifrån responsen på denna anvisning.

Kontrolldokumentationens innehåll

I denna anvisning beskrivs ämbetsverkens eller inrättningarnas gemensamma kontroller och Servicecentrets kontroller. Beskrivningar av kontrollernas uppgifter finns i kontrollmatrisen (excel), som utgör en bilaga till anvisningen. Kontrollmatrisen kan utnyttjas i bokföringsenheternas, fondernas och servicecentrets detaljerade dokumentation om kontrollerna.

I matrisen dokumenteras vilken uppgift eller del av uppgift som kontrollen gäller, mot vilken risk kontrollen svarar, vilket är kontrollens innehåll, vem ansvarar för kontrollen och hur verifieras det att kontrollen är genomförd. Kontrollmatrisen finns som bilaga till anvisningen och i den fylls de identifierade kontrollerna i.

Författningsgrund

Om ämbetsverks och inrättningars skyldighet att ordna intern kontroll föreskrivs i 24b § i lagen om statsbudgeten och 69 § i förordningen om statsbudgeten.

Statskontoret meddelar föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen med stöd av normgivningsbemyndigandet i 24c § i lagen om statsbudgeten.

Offentlighet

Anvisningen jämte bilagorna är sekretessbelagda (OffL (621/1999) 24.1 § 17 punkten) och publiceras endast för myndighetsutövning. Handlingarna som anvisningen gäller är sekretessbelagda eftersom de innehåller sådan information om uppgifter inom ekonomiförvaltningen som kunde orsaka ekonomisk skada om den lämnades ut.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft omedelbart.

Ytterligare information

Förfrågningar gällande anvisningen kan sändas per e-post till adressen holaskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Divisionschef                      Lasse Skog

Projektchef                          Ari Kauhanen

Bilagor                                Kontrolmatrisen resande (Bilaga1)

För kännedom                    Finansministeriet, Finanscontrollerfunktionen och Budgetavdelningen

Statens revisionsverk

Länk till Tiimeri: Kontroller av uppgifter som gäller resande