Kontroll av fullmakter

Datum Dokuments namn
05.12.2023 Kontroll av fullmakter
29.11.2017 Kontroll av fullmakter
MålgruppStat
DiariumnumretVK/76244/00.00.00.01/2023
DokumenttypFöreskrift
Ikraftträdelsedag05.12.2023
Datum05.12.2023
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Enligt 54 a § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) meddelar Statskontoret närmare föreskrifter om detaljerna i kontrollen av fullmakter.

Statskontoret har i dag meddelat den bifogade föreskriften om kontroll av fullmakter och anmälan av fullmaktsuppgifter.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omgående och upphäver Statskontorets föreskrift Kontroll av fullmakter (VK/962/00.00.00.01/2017) av den 29 november 2017.

Ytterligare information

Mer information om frågor i anslutning till denna föreskrift lämnas av Statskontoret, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen kkp (at) valtiokonttori.fi.

Divisionschef Lasse Skog

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

För kännedom: Statens revisionsverk, Finansministeriet, Budgetavdelningen

Allmänt om kontroll av fullmakter

En fullmakt är i fråga om sitt belopp och sitt användningsändamål en avgränsad rätt att ingå avtal och förbindelser. De anslag som behövs för att täcka kostnaderna som orsakas av dessa tas antingen i sin helhet eller till de delar som saknas in i de följande budgetarna. Utöver budgeten kan bokföringsenheten även få fullmakter med stöd av annan lagstiftning.

Om fullmaktsförfarandet föreskrivs i 85 § i grundlagen (731/1999) och 10 § i lagen om statsbudgeten (423/2014). Om kontroll av fullmakter föreskrivs i 15 § i lagen om statsbudgeten (1096/2009) och 54 a § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

Kontrollen av fullmakter ingår i uppföljningen av budgetens förverkligande. Den innefattar fullmakter som beviljats i budgeten eller lagen och en uppföljning av användningen av dessa samt budgetutgifterna som orsakas av användningen av dessa och behoven av anslag som uppstår under de kommande finansåren. Kontrollen av fullmakter hänför sig till vart och ett finansår, och under varje finansår omfattar kontrollen av fullmakter de disponibla fullmakterna och de fullmakter som inte längre är disponibla, men där den tidigare användningen fortfarande ger upphov till budgetutgifter eller behov av anslag.

Bokföringsenheten svarar för kontrollen av sina underordnade ämbetsverks och inrättningars fullmakter och organiseringen av kontrollerna, fullmaktsuppgifternas riktighet och sammanställningen av uppgifterna. Vid kontrollen av fullmakter ska bokföringsenheten iaktta förfaranden i enlighet med god bokföringssed. Detta innebär bland annat att

 • föreskrifterna om fullmaktsförfarandet och kontrollen av fullmakter ska iakttas
 • korrekta och tillräckliga uppgifter om beviljade fullmakter och användningen av dessa ska produceras
 • kostnaderna och behoven av anslag i anknytning till användningen av fullmakter ska följas upp
 • kontrollen av fullmakter är uppdaterad, enhetlig och dokumenterad.

Bokföringsenheten ska tillämpa förfaranden och använda system som med tanke på fullmakternas antal och karaktär är ändamålsenliga. Kontrollen av fullmakterna ska kunna specificeras så att de transaktioner som har inkluderats i kontrollen kan verifieras. Anteckningarna om beloppet av en fullmakt, användningen av en fullmakt och en annullering av användningen av en fullmakt framgår av specifikationen.

När finansåret har avslutats ska bokföringsenheten göra en sammanfattning av fullmaktsuppgifterna för finansåret och lägga fram dessa uppgifter i anknytning till utfallskalkylen för budgeten i bokslutet.

Bokföringsenheten ska till Statskontoret lämna in fullmaktsuppgifter som grundar sig på sammanfattningen. Statskontoret sköter den centraliserade kontrollen av fullmakter och lägger fram uppgifterna om fullmakterna i anknytning till utfallskalkylen för budgeten i statens bokslut.

Beloppet och användningen av en fullmakt

Beloppet av en fullmakt

Beloppet av en fullmakt som har beviljats i budgeten har angetts i fullmaktsklausulen i budgetmotiveringarnas beslutsdel. Beloppet av en lagstadgad fullmakt grundar sig på den aktuella lagen. Det belopp av en fullmakt som är väsentligt för kontrollen av fullmakter ska vara i enlighet med budgeten eller den aktuella lagen.

Om beloppet av en fullmakt utöver/i stället för ett penningbelopp även har angetts i någon annan form som beskriver omfattningen av fullmakten, till exempel i antal, ska kontrollen av fullmakter innefatta både denna andra form och beloppet i euro. En fullmakt som anges i något annat valutabelopp än i euro och som är betydande med tanke på kontrollen av fullmakterna ska grunda sig på en kalkyl eller någon annan specificerad utredning av budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt.

Förnyad fullmakt

En oanvänd fullmakt kan enligt ett grundat skäl förnyas i statsbudgeten antingen i sin helhet eller delvis som en ny fullmakt. Även förnyade fullmakter ingår i kontrollen av fullmakter. På grund av allokeringen till vart och ett finansår kontrolleras en förnyad fullmakt som en fullmakt för det finansår då den har förnyats i budgeten. Den nya fullmakten ges ett nummer som anger vilket år fullmakten har förnyats. [1]

En ny och förnyad fullmakt för samma användningsändamål

Om både en ny och en förnyad fullmakt har beviljats för samma användningsändamål i budgeten, kan den förnyade fullmakten kontrolleras antingen som en separat fullmakt eller som sammanslagen med en ny fullmakt enligt följande principer:

 • En förnyad fullmakt kan kontrolleras som en separat fullmakt när användningen av fullmakten tydligt kan hänföras till antingen en förnyad eller en ny fullmakt.
 • Om användningen av en fullmakt inte tydligt hänför sig till antingen en förnyad eller en ny fullmakt, kontrolleras en förnyad fullmakt som ett tillägg till den nya. I detta fall är det totala beloppet av fullmakten det sammanlagda beloppet av den nya och den förnyade fullmakten, men vid kontrollen av fullmakterna ska det nya beloppet och det förnyade beloppet även anges som separata poster.

En fullmakt som har förnyats i budgeten för följande år

Kontrollen av fullmakter ska innefatta information om hur stor del av en fullmakt som inte har använts under vart och ett finansår som har förnyats i budgeten för följande finansår. Informationen inkluderas i kontrollen av fullmakterna när beloppet av den nya fullmakten har fastställts. Om eurobeloppet av den nya förnyade fullmakten har lagts fram i budgeten, bekräftas beloppet när budgeten har blivit godkänd. Om det förnyade beloppet är det oanvända beloppet av fullmakten under finansåret, bekräftas beloppet när fullmaktsuppgifterna för finansåret har blivit färdiga.

Användningen av en fullmakt

Med användningen av en fullmakt avses att ingå avtal och förbindelser som avses i fullmakten samt att ta allokeringsbeslut som fastställts som bindande av staten. De nödvändiga anslagen för de utgifter som dessa ger upphov till tas antingen i sin helhet eller till den del det fattas något in i senare budgetar.

Som användning för en fullmakt antecknas det maximibelopp [2] till vilket staten utifrån ett avtal, en förbindelse eller ett allokeringsbeslut förbundit sig.

Användningen av en fullmakt är också ett upphandlingsbeslut som avses i lagen om offentlig upphandling (348/2007), om staten efter upphandlingsbeslutet inte längre å sin sida kan dra sig ur upphandlingen.

Om beloppet för användningen av en fullmakt har angetts i någon annan form än ett penningbelopp, ska eurobeloppet för användningen av en fullmakt som är betydande för kontrollen av fullmakter grunda sig på en kalkyl eller någon annan uppskattning av budgetutgifterna som användningen av fullmakten ger upphov till.

Fullmakten kan användas enbart under det finansår då den har beviljats i budgeten.

Annullering av användningen av en fullmakt

En annullering av användningen av en fullmakt ska beaktas i kontrollen av fullmakter. Användningen kan annulleras till exempel till följd av att ett avtal upplöses eller villkoren för användningen av fullmakten inte längre uppfylls (till exempel beviljande av statsbidrag).

Annullering av användningen av en disponibel fullmakt

Om ett avtal eller en förbindelse som gäller användningen av en disponibel fullmakt upplöses, antecknas annulleringen av användningen av fullmakten som en inskränkning av användningen av fullmakten i kontrollen av fullmakterna. Samtidigt uppdateras behoven av anslag som orsakas av användningen av fullmakten.

I fråga om delar som har annullerats kan fullmakten på nytt användas för sitt användningsändamål utan något förfarande med förnyande genom budgeten under det finansår då fullmakten är disponibel. Användningen av fullmakten antecknas i kontrollen av fullmakterna.

Annullering av användningen av en icke-disponibel fullmakt

Om användningen av en fullmakt annulleras efter att fullmakten inte längre är disponibel, ändras beloppet för användningen inte på grund av annulleringen, utan annulleringen av användningen av fullmakten beaktas som ett avdrag vid uppskattningen av budgetutgifterna som orsakats av användningen av fullmakten och behoven av anslag under de kommande finansåren.

Om en fullmakt inte är disponibel, kan en annullerad fullmakt inte längre användas, om inte fullmakten på nytt tas in i budgeten.

Budgetutgifter och behov av anslag som orsakats av användningen av en fullmakt

De budgetutgifter och behov av anslag som har orsakats av användningen av en fullmakt ska kontrolleras för var och en fullmakt. [3]

Vid kontrollen av fullmakter används uppgifter om budgetutgifterna som har producerats av bokföringen. Bokföringen ska ordnas så att de budgetutgifter som har orsakats av användningen av en fullmakt kan kopplas till den fullmakt som är föremål för kontrollen av fullmakter.

Budgetutgifter och behov av anslag som orsakats av användningen av en fullmakt specificeras i

 • budgetutgifter under tidigare finansår
 • budgetutgifter under finansåret
 • uppskattningar av behoven av anslag under finansåren som följer på finansåret så att en årlig specifikation görs under de tre första åren och anges i ett totalt belopp för tiden därefter.

De budgetutgifter som orsakats av användningen av en fullmakt kontrolleras som bokföringsenliga. Om de budgetutgifter som orsakas av användningen av en fullmakt har beviljats reservationsanslag i budgeten, inkluderas överföringen av reservationsanslaget inte i budgetutgifterna som orsakats av användningen av en fullmakt vid kontrollen av fullmakterna.

Kontroll av fullmakter

Skyldighet till kontroll av fullmakter

Skyldigheten till kontroll av fullmakter åligger den bokföringsenhet som utifrån kontofördelningen har tilldelats budgetkontot i anslutning till fullmakten. Skyldigheten till kontroll av fullmakter som har beviljats i en föreskrift eller ett budgetbeslut åligger den bokföringsenhet till vilken ämbetsverket eller inrättningen som tilldelats fullmakten hör.

I fråga om ofördelade anslag åligger hela kontrollskyldigheten den bokföringsenhet som svarar för budgetskapitlet som innehåller fullmakten eller budgetkontot. En bokföringsenhet som genom ett utdelningsbeslut fått en fullmakt till sitt förfogande svarar i fråga om fullmakten för kontrollen och lämnar in kontrolluppgifterna till den bokföringsenhet som har helhetsansvaret i den form och vid den tidpunkt som denna fastställer. [4]

Vid kontrollen av fullmakter ska fullmakten kontrolleras enligt dess slag, belopp och även i övrigt på det sätt som den har angetts i budgetens fullmaktsklausul eller i lagen. [5] Om fullmakten beviljats i någon annan form än i ett penningbelopp, ska beloppet och användningen av fullmakten kontrolleras förutom med avseende på penningbeloppet också i denna andra form.

Vid kontrollen av fullmakterna ska varje fullmakt kontrolleras separat (fullmaktsspecifikt). Om det i anslutning till kapitlet eller momentet har beviljats en fullmakt för flera ändamål, ska de kontrolleras var för sig.

Kombination av fullmakter att bevilja räntestödslån

I fråga om den fullmaktsspecifika kontrollen utgör de icke-disponibla fullmakterna att bevilja räntestödslån ett undantag. Icke-disponibla fullmakter att bevilja räntestödslån i samma moment kan kontrolleras som en enda så kallad kombinationsfullmakt.

En kombinationsfullmakt bildas årligen, och i denna inkluderas varje finansår uppgifterna för enbart de fullmakter som kommer att ingå i kontrollen av fullmakterna. I kontrollen av fullmakterna ska de fullmakter av de icke-disponibla fullmakterna vilkas tidigare användning orsakat budgetutgifter och/eller behov av anslag ingå i kontrollen av fullmakterna.

Uppgifterna om kombinationsfullmakten (belopp, användning, budgetutgifter och behov av anslag) är de sammanslagna uppgifterna om fullmakterna som ingår i kombinationen.

Kombinationsfullmakten ges årligen ett nytt fullmaktsnummer [6] och efter behov ett nytt namn. Av kombinationsfullmaktens namn ska det framgå att det är fråga om en kombination av flera olika fullmakter att bevilja räntestödslån och om de finansår då fullmakterna som ingår i kombinationsfullmakten beviljades.

Basuppgifter om en fullmakt

Vid kontrollen av fullmakter ska varje fullmakt specificeras enligt dess nummer, namn, slag, budgetkonto samt användbarhet.

Fullmaktsnummer

Varje fullmakt ska ges ett identifikationsnummer. Numret kan innehålla högst 20 tecken. De två första tecknen i fullmaktsnumret ska vara de två sista siffrorna i året då fullmakten beviljades. En så kallad kombinationsfullmakts fullmaktsnummer har i stället för året för beviljandet de sista två siffrorna i året för kontrollen av de aktuella fullmakterna.

Fullmaktens namn

Fullmakten ska ha ett så beskrivande namn att fullmakten enligt namnet kan kopplas till fullmaktsklausulen i beslutsdelen av budgetkapitlet eller -momentet eller till specifikationen av användningen av fullmakten eller till den lag enligt vilken fullmakten används. Namnet kan innehålla högst 250 tecken.

Fullmaktsslag

I uppgifterna om användningsändamålet i fullmaktsklausulen anges slaget av de förbindelser som avses i fullmakten, dvs. fullmaktsslaget. Fullmakterna indelas i fullmaktsslag på följande sätt:

FULLMAKTSSLAG KOD FÖR FULLMAKTSSLAGET
Fullmakt att bevilja understöd AVM
Fullmakt att bevilja medel för EU-projekt EUM
Fullmakt för utvecklings- och närområdessamarbete KYH
Fullmakt att bevilja räntestödslån KTU
Fullmakt i anslutning till kommunernas statsbidrag VAP
Fullmakt att bevilja lån LAI
Fullmakt för jord- och vattenbyggnad MRA
Fullmakt att teckna aktier och andelar OSM
Beställningsfullmakt TIL
Annan fullmakt MUU

Bokföringsenheten ska indela sina fullmakter i enlighet med ovan nämnda fullmaktsslag genom att ge varje fullmakt en kod för fullmaktsslaget. Fullmaktsslaget ska kunna kopplas till fullmaktsklausulen i beslutsdelen av budgetkapitlet eller -momentet eller till den lag som ligger till grund för användningen av fullmakten.

Budgetkonto

Vid kontrollen av fullmakter ska fullmakten kopplas till det budgetkapitel eller -moment i vars motiveringar fullmakten har beviljats eller där denna nämns. Som budgetkonto används sifferkoden i enlighet med kontofördelningen i budgeten. Även om anslagen som orsakas av användningen av en fullmakt budgeteras senare på ett annat budgetkonto, bevaras det ursprungliga budgetkontot som fullmaktens basuppgift i kontrollen av fullmakterna.

Disponibel/Icke-disponibel

Vid kontrollen av fullmakterna ska det finnas information om huruvida fullmakten är en disponibel eller icke-disponibel fullmakt. En fullmakt antecknas som disponibel under den tid som fullmakten används. [7] Som en icke-disponibel fullmakt antecknas en fullmakt som inte längre kan användas, men vars tidigare användning fortfarande ger upphov till budgetutgifter eller behov av anslag.

Kontroll av fullmakter under finansåret

Kontrollen av fullmakter hänför sig till vart och ett finansår. Uppgifterna från kontrollen av fullmakterna för de olika åren ska hållas isär. Kontrollen av fullmakter ska inledas med situationen den första dagen av finansåret och avslutas med situationen den sista dagen av finansåret. Uppgifterna för denna period läggs fram i bokslutet.

I början av finansåret ska bokföringsenheten utreda vilka fullmakter som ingår i kontrollen av fullmakter för finansåret. [8]

I kontrollen av fullmakter inkluderas både de disponibla fullmakterna och de fullmakter som inte längre är disponibla, men vilkas tidigare användning fortfarande ger upphov till budgetutgifter och/eller behov av anslag.

De disponibla nya och förnyade fullmakterna ges basuppgifter, [9]
och beloppet av fullmakten samt uppskattningar av finansårets budgetutgifter och behoven av anslag under de kommande finansåren registreras i kontrollen.

Basuppgifterna för icke-disponibla fullmakter uppdateras efter behov. I fråga om icke-disponibla fullmakter uppdateras en uppskattning av finansårets budgetutgifter samt uppskattningar av behovet av anslag under de kommande åren I fråga om icke-disponibla fullmakter bevaras informationen om beloppet för användningen av fullmakten under de tidigare finansåren i kontrollen.

Under finansåret ska ändringar som beror på tilläggsbudget, fördelningsbeslut eller lag uppdateras i kontrollen av fullmakter. Dessa kan omfatta till exempel ändringar i beloppet av fullmakten samt nya fullmakter som tas in i kontrollen och i fråga om vilka förfarandet är det samma som i början av finansåret. Samtidigt görs eller uppdateras en uppskattning av den budgetutgift under finansåret som orsakas av användningen av en fullmakt och behovet av anslag under de kommande finansåren.

En förhandsuppskattning av beloppet för användningen av fullmakten görs inte, utan användningen av en fullmakt eller en minskning av användningen ska antecknas i den takt som avtal och förbindelser som avses i fullmakten ingås samt bindande allokeringsbeslut tas eller återkallas. [10] I samband med användningen av en fullmakt eller en annullering av användningen ska uppskattningar av finansårets budgetutgifter och behoven av anslag under de kommande åren uppdateras.

Uppskattningarna av behoven av anslag är de nyaste kända uppskattningarna. Uppskattningarna kan förändras till följd av exempelvis ändringar i beloppet och användningen av en fullmakt samt ändringar i fördelningen av utbetalningarna och valutakurserna. [11]

Kontrollen av fullmakterna ska vara uppdaterad. Minst en gång per månad ska anteckningar göras i kontrollen av fullmakter.

När finansåret har avslutats ska en sammanfattning av kontrollen av fullmakter göras. Fullmaktsuppgifterna i bokslutet samt uppgifterna som anmäls till den centraliserade kontrollen av fullmakter ska grunda sig på sammanfattningen.

Av sammanfattningen ska det för varje fullmakt framgå de basuppgifter som anges i stycke 3.2, beloppet av en fullmakt uppdelat enligt ny och förnyad fullmakt, användningen av en fullmakt, den oanvända delen av en fullmakt, budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt under de kommande åren. Om en oanvänd fullmakt eller en del av denna har förnyats i budgeten för det finansår som följer på kontrollåret, inkluderas i uppgifterna för den aktuella fullmakten även detta förnyade belopp i budgeten för det följande finansåret.

Innan sammanfattningen av fullmaktsuppgifterna för finansåret utarbetas ska man med hjälp av internkontrollmetoder försäkra sig om att kontrollen av fullmakter, uppföljningen av budgetutgifterna som orsakas av användningen av en fullmakt och uppskattningen av behoven av anslag har genomförts på korrekt sätt. Detta innebär bland annat att

 • samtliga uppgifter för finansåret som gäller beloppet och användningen av en fullmakt har antecknats på rätt sätt i kontrollen av fullmakter
 • uppgifterna i utländska valutor har konverterats till euro på det sätt som fastställts i punkt 3.5 Konvertering av fullmaktsuppgifter i utländsk valuta till euro
 • uppskattningarna av behoven av anslag under de kommande åren har uppdaterats
 • i fråga om budgetutgifterna som orsakats av användningen av en fullmakt har man försäkrat sig om att de svarar mot budgetbokföringen
 • dokumenteringen av kontrollen av fullmakter är tillräcklig.

Dokumentering av kontrollen av fullmakter

Genom dokumentering säkerställer man att kontrollen av fullmakter genererar korrekta och tillräckliga uppgifter om beloppet och användningen samt budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen. Anteckningarna i kontrollen av fullmakterna ska göras så att deras koppling till den beviljade fullmakten och de avtal och/eller förbindelser som ingåtts på basis av denna kan spåras. Detta innebär bland annat att

 • beloppet av fullmakten och ändringarna i detta kan kopplas till budgeten, tilläggsbudgeten, lagen och/eller besluten om fördelning av en fullmakt.
 • Dokumenteringen av användningen av en fullmakt innehåller en hänvisning till ett avtal, en förbindelsehandling, ett förvaltningsbeslut eller något annat motsvarande beslut (till exempel ett projekt som genomförs som ett eget arbete) som har tagits då en utländsk valuta används och av vilket det framgår till vad staten har förbundit sig.
 • Av dokumentet framgår omfattningen av fullmaktsanvändningen samt datumet då fullmakten har använts. Även en kopia av en avtalshandling eller någon annan handling kan användas som dokument. Dokumentet kan också vara en sammanfattning av vilken det framgår en klar koppling till avtal eller förbindelser som verifierar användningen av en fullmakt.
 • Ett dokument som gäller en annullering av användningen av en fullmakt innehåller en hänvisning till annulleringshandlingen eller en sammanfattning som utarbetats utifrån denna.
 • Behoven av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt har dokumenterats så att de uppgifter eller uppskattningar som hänför sig till olika år kan utredas på ett tillförlitligt sätt. Uppgifterna och uppskattningarna grundar sig på ett avtal, en förbindelsehandling, ett förvaltningsbeslut eller något annat motsvarande beslut eller på en kalkyl som sammanställts utifrån dessa.

Konvertering av fullmaktsuppgifter i utländsk valuta till euro

I denna föreskrift används termen i utländsk valuta då det är fråga om valutauppgifter som anges i någon annan valuta än euro.

Om en fullmakt har beviljats i utländsk valuta, ska beloppet och användningen av fullmakten samt budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen av fullmakten kontrolleras i både den aktuella valutan och euro.

I början av finansåret ska fullmaktsuppgifter i utländsk valuta konverteras till euro enligt den första kursen för finansåret som publiceras av Europeiska centralbanken.

Under finansåret används transaktionsdagens kurs som publiceras av Europeiska centralbanken för konverteringen av fullmaktsuppgifterna i utländsk valuta. Till exempel i fråga om de fullmakter i utländsk valuta som har beviljats i tilläggsbudgeten innebär detta kursen den dag då tilläggsbudgeten godkändes och i fråga om användningen av fullmakten kursen den dag då avtalet eller förbindelsen ingicks. De budgetutgifter som orsakas av användningen av en fullmakt och redan förverkligats är i enlighet med bokföringen.

När finansåret har avslutats ska fullmaktsuppgifterna i utländsk valuta, bortsett från budgetutgifterna som orsakats av användningen av en fullmakt, konverteras till euro enligt den nyaste kursen som publicerats av Europeiska centralbanken. De budgetutgifter som orsakas av användningen av en fullmakt och redan förverkligats är i enlighet med bokföringen.

Om de förbindelser i utländsk valuta eller en del av dessa som ingåtts vid användningen av en fullmakt genom avtal eller på annat sätt har bundits till en viss kurs, ska användningen av fullmakten samt uppskattningarna av budgetutgifterna och behoven av anslag konverteras till euro i enlighet med den aktuella förbindelsen.

Bokföringsenheten ska sammanställa en kalkyl som visar hur förändringarna i valutakurserna påverkar uppgifterna om en fullmakt i utländsk valuta. Beloppet och användningen av fullmakten samt budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakats av användningen både i utländsk valuta och efter konverteringen till euro ska framgå av kalkylen. Utifrån kalkylen sammanställs en utredning som visar hur förändringarna i valutakurserna har påverkat budgetutgifterna och behovet av anslag. Kalkylen ska visa huruvida budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakats av användningen av en fullmakt har överskridit/underskridit beloppet och användningen av en fullmakt i utländsk valuta. Kalkylen ingår i dokumentationen av kontrollen av fullmakter och ska minst sammanställas i samband med bokslutet.

Indexens inverkan på kontrollen av fullmakter

Om de budgetutgifter och behov av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt är indexreglerade, antecknas beloppet och användningen av fullmakten samt budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen i kontrollen av fullmakter på följande sätt:

 • beloppet och användningen av en fullmakt antecknas i kontrollen av fullmakter för hela kontrollperioden i eurobeloppet för finansåret då fullmakten beviljades. I kontrollen av fullmakter indexregleras inte beloppet och användningen av en fullmakt.
 • Budgetutgifterna som orsakats av användningen av en fullmakt är i enlighet med de förverkligade, vilket innebär att indexens inverkan på utgiftsbeloppet beaktas i de förverkligade budgetutgifterna enligt bokföringen.
 • De kommande budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt antecknas i kontrollen av fullmakterna så att även indexets inverkan beaktas i dessa. Detta innebär att bokföringsenheten ska bedöma effekten av indexet på beloppet av budgetutgifterna som betalas senare.

I rapporteringen som produceras vid kontrollen av fullmakterna (bland annat specifikation, sammanfattning, bokslut, anmälan till Statskontoret) framläggs uppgifterna om beloppet och användningen av en fullmakt samt budgetutgifterna och behoven av anslag som orsakas av användningen i enlighet med kontrollen av fullmakter.

Om de budgetuppgifter och behov av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt är indexreglerade, ska bokföringsenheten sammanställa en kalkyl som visar hur indexet påverkar indexreglerade fullmaktsuppgifter. Med hjälp av kalkylen framläggs beloppet och användningen av en fullmakt i enlighet med kontrollen av fullmakter, men de budgetutgifter och behov av anslag som orsakas av användningen av en fullmakt ska omvandlas så att de är i enlighet med indexvärdet vid tidpunkten för beviljandet av fullmakten.

Utifrån kalkylen sammanställs en utredning som visar hur indexet påverkar beloppet av budgetutgifterna och behoven av anslag. Kalkylen ska visa huruvida de budgetutgifter och behov av anslag som orsakats av användningen av en fullmakt har överskridit/underskridit beloppet och användningen av fullmakten när samtliga uppgifter har framlagts enligt indexvärdet vid tidpunkten för beviljandet av fullmakten. Kalkylen ingår i bokföringsenhetens dokumentation av kontrollen av fullmakter och ska minst sammanställas i samband med bokslutet.

Uppgifter i den centraliserade kontrollen av fullmakter

Bokföringsenheten ska lämna in fullmaktsuppgifterna till Statskontoret för en centraliserad kontroll av fullmakterna. Uppgifterna lämnas in separat för kontrollen av fullmakterna för det avslutade finansåret och för kontrollen av fullmakterna för finansåret som inleds. Uppgifterna ska stämma överens med uppgifterna i bokföringsenhetens kontroll av fullmakter. Statskontoret framlägger uppgifterna om fullmakterna i anknytning till utfallskalkylen för budgeten i statens bokslut.

Den bokföringsenhet som har ålagts skyldigheten till kontroll av fullmakter ska lämna in uppgifterna till Statskontoret för en centraliserad kontroll av fullmakter. I fråga om ofördelade anslag görs anmälan av den bokföringsenhet som har ålagts skyldigheten till den totala kontrollen av fullmakter. [12]

Uppgifter för det avslutade finansåret

För det avslutade finansåret anmäls uppgifterna om de disponibla fullmakterna och om de icke-disponibla fullmakter i den utsträckning användningen av dessa har gett upphov till budgetutgifter eller antas ge upphov till behov av anslag.

I anslutning till fullmakterna uppges

 • eurobeloppet av fullmakten
 • användningen
 • beloppet av en fullmakt som beviljats i budgeten för finansåret som följer på anmälningsåret
 • budgetutgifterna som orsakats av användningen
 • en uppskattning av behovet av anslag.

Anmälan ska lämnas in, även om den fullmakt som varit disponibel under finansåret inte har använts. Anmälan lämnas in för situationen den sista dagen av finansåret.

Uppgifter för finansåret som börjat

I fråga om fullmakter för det finansår som har börjat anmäls

 • eurobeloppet av fullmakten
 • en uppskattning av budgetutgifterna
 • en uppskattning av behovet av anslag.

I fråga om icke-disponibla fullmakter för finansåret som har börjat anmäls

 • eurobeloppet av fullmakten
 • användningen
 • budgetutgifterna som orsakats av användningen
 • en uppskattning av budgetutgifterna
 • en uppskattning av behovet av anslag.

Anmälan lämnas in för situationen den första dagen av finansåret.

Anmälan av fullmaktsuppgifter till Statskontoret

Kontrollanmälan av fullmaktsuppgifter görs på den blankett som finns på Statskontorets webbplats. På webbplatsen finns även
anvisningar för ifyllande av blanketten. Blanketterna behandlas maskinellt, och därför ska uppgifterna antecknas på blanketten för kontrollanmälan enligt anvisningarna för ifyllande.

Kontrollanmälan av fullmaktsuppgifter rubriceras på följande sätt:
Bokföringsenhetens kod +alkava/päättynyt + det finansår som anmälan avser , t.ex. 301päättynyt2023.xlsx eller 301alkava2024.xlsx. [Päättynyt står för det avslutade finansåret och alkava står för det inledda finansåret.]

Kontrollanmälan sänds som en e-postbilaga i xlsx format till adressen kkp (at) valtiokonttori.fi. I e-postmeddelandet anges kontaktuppgifterna för den person som sköter fullmakter vid bokföringsenheten.

Om de uppgifter som tidigare anmälts till Statskontoret har ändrats, ska denna ändring anges i e-postmeddelandet (numret på fullmakten och orsaken till ändringen i korthet), till exempel i uppgifterna om inverkan av valutakurserna och indexen.

Säkerställande av uppgifternas riktighet i den centraliserade kontrollen av fullmakter

Utifrån de fullmaktsuppgifter som har lämnats för en centraliserad kontroll av fullmakterna producerar Statskontoret en anmälan om kontrollen av fullmakter separat för det avslutade och inledda finansåret till den bokföringsenhet som har lämnat in fullmaktsuppgifterna. Centralbokföring skickar anmälan till bokföringsenheten via tjänsten Handi.

Bokföringsenheten ska omedelbart efter att anmälan inkommit kontrollera att uppgifterna i denna svarar mot bokföringsenhetens fullmaktsuppgifter. Anmälningarna om fullmaktskontrollerna godkänns och arkiveras via tjänsten Handi. Dessutom arkiverar centralbokföring all information gällande anmälningar om fullmaktskontrollerna i Statskontorets arkiveringssystem.

Tidtabell

Bokföringsenheten ska årligen sända fullmaktsuppgifterna för det avslutade finansåret till Statskontoret senast den 3 februari.

Fullmaktsuppgifterna för det inledda finansåret ska årligen sändas till Statskontoret senast den 13 februari.