Konton i bokföringen och kontoplan (14.8.2018)

Det här är gammal version
Datum Dokuments namn
14.08.2018 Konton i bokföringen och kontoplan (14.8.2018)
DiariumnumretVK/944/04.00.00/2018
DokumenttypFöreskrift, Kontoplan
Datum14.08.2018
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten

Enligt 42 b § 4 moment i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) meddelar statskontoret vid behov närmare föreskrifter om kontosystemet och kontoförteckningarna. Statskontoret har i dag beslutat meddela en föreskrift om

  • affärsbokföringens kontoplan,
  • uppgörande av konton för reserverade anslag,
  • konton för transaktioner som väntar på att bokföras på budgetkonton eller konton för reserverade anslag,
  • kontot för finansiering utanför budgeten och
  • budgetbokföringens felkonton.

Bokföringsenhetens bokföring ska skötas så att bokföringsuppgifterna kan i centralbokföringen behandlas på de konton som avses i denna föreskrift. Detta krav uppfylls genom att använda de tilläggsindelningar som används i affärsbokföringens konton i datasystemet Kieku, som är sammankopplade med konton avsedda i denna föreskrift. I bokföringsenhetens dag- och huvudböcker för affärsbokföringen ska kontona vara i enlighet med denna föreskrift, eller motsvarande tilläggsindelningar i datasystemet Kieku.

Det som i fortsättningen sägs om affärsbokföringens konton gäller förutom bokföringsenheterna också statens fonder utanför budgeten, om inte något annat
nämns.

Affärsbokföringens konton

Kontoplanen för affärsbokföringen har ordnats i grupper enligt inkomst- och kostnadsberäkningen samt balansräkningen. Kontoplanen är en detaljerad förteckning över konton inklusive innehållsbeskrivning som används i bokföringen under räkenskapsperioden. Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Förändringar för kontoplanen beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Affärsbokföringens bokföringskonton är de femsiffriga konton som ingår i kontoplanen. Bokföringsenheterna låter endast de konton de behöver ingå i sin
bokföring. Tresiffriga nivån är kontoslag, de tvåsiffriga kontogrupper och de ensiffriga kontoklasser.

Affärsbokföringens kontoplans tillämpningsområde

Varje registrering i bokföringen utförs alltid på minst två konton i affärsbokföringen så att kontoföringarna i debet är lika stora som kontoföringarna i kredit.

Bokföringsenhetens alla utgifter, intäkter och finansieringstransaktioner ska bokföras på inkomst- och kostnadsberäkningens konton samt balansräkningskontona.

I affärsbokföringen behandlas alla poster enligt bruttoprincipen. På detta sätt förfars även när motsvarande anslag har budgeterats enligt nettoprincipen. Detta innebär att inkomsterna inte dras av från utgifterna och inte heller utgifterna från inkomsterna.

Bokföringstransaktioner mellan ämbetsverk och inrättningar elimineras i statsbokslut med hjälp av interna konton. De interna kontona har i kontoplanen märkts ut med en asterisk (*).

I kontogruppen med affärsbokföringens tekniska konton registreras sådana bokföringshändelser, som inte är affärshändelser, men som är budgethändelser.  Kontogruppen med tekniska konton kan man om Statskontoret så besluter använda till systemtekniska eller andra motsvarande behov. Registreringarna på de tekniska kontona görs alltid som en lika stor kontoföring på debet- och på kreditsidan.

Budgetbokföringens konton

Budgetbokföringens konton består av budgetkonton, konton för reserverade anslag, konton för transaktioner som väntar på att bli bokförda på budgetkonton eller konton för reserverade anslag, kontot för finansiering utanför budgeten och budgetbokföringens felkonton.

Budgetkonton

Av de kontoindelningar som är fastställda av ministerierna sammanställer Statskontoret statsbudgetens kontoindelning son innehåller de budgetkonton som används under respektive räkenskapsår. Kontoindelningen publiceras på Statskontorets webbplats.

Konton för reserverade anslag

Kontot för reserverade anslag har 9–15 siffror. Kontot bildas från budgetkontot för det år anslaget beviljats enligt följande: Kod 4 och de två slutsiffrorna på det
året då anslaget beviljades infogas före budgetkontot.

Kontot för reserverade anslag bildas på följande sätt:

Konton för överförda anslag

Reserverade anslag bör följas upp med minst samma noggrannhet som man följer upp budgetens kontoindelning. Överföringen av reservationsanslag görs i samband med bokslutet genom att man debiterar budgetkontot med beloppet av reservationsanslaget och krediterar kontot för reserverade anslag. Saldona på kontona för reserverade anslag överförs till följande år som ingående saldo.

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Konton för transaktioner som väntar på att bli bokförda på budgetkonton eller ett konto för reserverade anslag används när inkomster och utgifter som hör till budgeten inte omedelbart kan bokföras på det slutgiltiga kontot enligt budgetens kontoindelning eller på kontot för reserverade anslag. Kontot för finansiering utanför budgeten  används i samband med sådana inkomster och utgifter som inte ingår och inte ska ingå i budgeten. Ovan nämnda konton och budgetbokföringens felkonton publiceras på Statskontorets webbplats. Grunderna för kontona beskrivs i bilagan till denna föreskrift.

Konton för transaktioner som väntar på att bli bokförda på budgetkonton eller konton för reserverade anslag, kontot för finansiering utanför budgeten och budgetbokföringens felkonton är tresiffriga konton. Bokföringsenheterna låter endast de konton de behöver ingå i sin bokföring.

I samband med bokslutet uppgörs specifikationer motsvarande balansräkningens specifikationer över kontona för transaktioner som väntar på att bli bokförda på budgetkonton eller på konton för reserverade anslag samt över kontot för finansiering utanför budgeten.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft 14.8.2018.

Med denna föreskrift upphävs föreskriften av den 20 december 2017 Bokföringens konton (VK/1134/04.00.00/2017) jämte ändringar.

Ytterligare information

Ytterligare uppgifter i frågor som berör den här föreskriften fås från Statskontorets division Ekonomi och personal tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi

Generaldirektör Timo Laitinen

Divisionschef Lasse Skog

Bilaga: En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Till kännedom: Statens revisionsverk, Palkeet/upprätthållandet av bokföringens kontouppgifter

En beskrivning av de ändringar som gjorts i affärsbokföringens kontoplan och förteckningen över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Affärsbokföringens kontoplan

Affärsbokföringens kontoplan publiceras på Statskontorets webbplats. Statskontoret har i dag beslutat att till kontoplanen enligt föreskrift
(VK/1134/04.00.00/2017) utgiven 20.12.2017 görs följande ändringar:

Dessa kontoslagen fogas

924 Mervärdesskatteintäkter från import
933 Mervärdesskattekostnader för import

Dessa konton fogas

92400 Mervärdesskatteintäkter från import 10 %
92410 Mervärdesskatteintäkter från import 14 %
92420 Mervärdesskatteintäkter från import 24 %
93300 Mervärdesskattekostnader för import

Budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver

Inga ändringar har gjort i de budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver.

En förteckning över budgetbokföringskonton som Statskontoret föreskriver publiceras på Statskontorets webbplats. Till sitt innehåll motsvarar förteckningen kontona enligt föreskriften VK/1134/04.00.00/2017 (20 december 2017) som upphävs.