Beslutet om odelat anslag

Datum Dokuments namn
13.10.2021 Beslutet om odelat anslag
30.09.2015 Beslut om odelat anslag
MålgruppStat
Diariumnumret104758/00.00.01.06.01/2021
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag13.10.2021
Datum13.10.2021
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Ministerierna

Allmänt

Ministerierna fattar beslut om de anslag som blivit odelade på sitt förvaltningsområde, med andra ord delar ministerierna ut från de odelade anslagen som de förvaltar åt en annan bokföringsenhet.

Statens ekonomiförvaltnings strategi 2020 förutsätter att ekonomiförvaltningens processer utvecklas samt att ansvars- och arbetsfördelningen förtydligas. Avsikten med denna anvisning är att förenhetliga och smidiggöra praxisen på beslut om odelade anslag.

Odelade anslag

Enligt föreskriften Utarbetandet av budgetens kontoindelning, budgetåren 2021-2023 given av finansministeriet med odelade anslag menas sådana anslag, som har märkts i den detaljerade indelningen av budgeten på följande sätt:

 • med kod 000 enligt förvaltningsområde de odelade anslagen, vilkas användning bestäms av statsrådets allmänna sammanträde eller ministeriet,
 • med kod 001 enligt bokföringsenhet de odelade anslagen och inkomstuppskattningar eller delar av dessa, vilkas utdelning bestäms av ministeriet,
 • med kod 002 de anslag och inkomstuppskattningar som enligt lag eller förordning är disponibla för flera bokföringsenheter,
 • med kod 003 de anslag eller inkomstuppskattningar som av någon annan orsak än de förenämnda inte delas ut till bokföringsenheter i uppsättningsskedet av den detaljerade budgeten.

Beslut om utdelningen

Beslutet om utdelningen görs på delbara odelade anslag. I beslutet om utdelningen uppställs nödvändiga villkor för användningen av anslaget och övervakningen av användningen samt hanteringen av anslag i ekonomiförvaltningen.

I beslutet om utdelningen berättas ifall mottagaren får inskrivningsrätt eller dispositionsrätt till anslaget. Om det är frågan om inskrivningsrätt, får bokföringsenheten inta vederbörande budgetkonto till sin egen budgetbokföring. Om det är frågan om dispositionsrätt, utgifter faktureras från beviljaren.

Obs. I föreskriften Utarbetandet av budlietens kontoindelning,  budgetåren 2021-2023 förevisas ett undantag, enligt vilket en ändring av den detaljerade indelningen av budgeten ska göras istället för ett beslut om utdelningen även om det är frågan om ett odelat anslag:

För omfördelning av personalresurserna eller för ändring av ministeriernas ansvarsområden ska, i enlighet med 18 § (1587/1995) i förordningen om statsbudgeten, medlen för löneutgifter och andra utgifter för personalen samt de övriga medel som behövs för ändring i indelningen av ministeriernas ansvarsområden, genom en ändring av den detaljerade indelningen av budgeten överföras från det moment för bokföringsenheten från vilket utgifterna har betalts, till den bokföringsenhet dit personalresurserna och de andra nödvändiga medlen allokera. Ändringen av den detaljerade indelningen fastställs av ministeriet för det förvaltningsområde vars anslag används för personalomställningen eller för ändringen av ansvarsområdet.

Levererandet av beslutsbrevet om utdelningen

Beslutet om utdelningen levereras till den bokföringsenhet som får den odelade anslagen samt Palkeet. De beslut om utdelningen som görs i slutdelen av året ska levereras tillräckligt tidigt före slutet av året. Eftersom Palkeet inför informationen i beslutet om anslaget till både utdelarens och mottagarens bokföring, levererar den bokföringsenheten som får beslutet om utdelningen inte beslutet vidare åt Palkeet.

Innehållet av beslutsbrevet om utdelningen

I beslutet om utdelningen av odelat anslag måste upptecknas åtminstone:

 • Beslutsfattaren (bokföringsenhetens namn och kod)
 • Mottagaren av beslutet (bokföringsenhetens namn och kod)
 • Momenten, från vilken odelat anslag utdelas (momentens namn, anslagssort och numret för momenten av noggrannhet på detaljerad indelning av budgeten) samt koden för det odelade anslaget (000, 001, 002 eller 003)
 • Tillräckligt detaljerat användningsändamålet för anslaget enligt budgeten samt eventuellt de ministeriets tilläggsvillkor som begränsar detta
 • Euromängden av det utdelade anslaget. Ifall i samma beslut utdelas finansiering åt flera bokföringsenheter, måste divisionen av anslaget presenteras tydligt enligt bokfäringsenhet (till exempel som en tabell)
 • Antydan om ifall det odelade anslaget intas i mottagarens bokföring (inskrivningsrätt) eller används det odelade anslaget genom fakturering (dispositionsrätt). Därtill måste fakturerings- och rapporteringstidtabeller meddelas.
 • Om registreringsrätten används för samfinansierad verksamhet eller ersättningar för kostnader för samarbete ska finansieringsformen nämnas i beslutet om fördelning av anslag.
 • Antydan om också mervärdeskattsutgifter betalas för anslaget
 • Användningstiden för det utdelade anslaget
 • Antydan om till vem och när ska anmälas, ifall åt bokföringsenheten utdelat anslag blir oanvänt
 • Antydan om hur det oanvända, med inskrivningsrätt utdelade överföringsanslaget behandlas i bokslutet

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft omedelbart. Genom denna anvisnig upphävs anvisningen av 30 september 2015 Beslut om odelat anslag (VK/853/00.01/2015). Utökade text: Om registreringsrätten används för samfinansierad verksamhet eller ersättningar för kostnader för samarbete ska finansieringsformen nämnas i beslutet om fördelning av anslag.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om ärenden relaterade till denna anvisning ges av Statskontorets Ekonomi, kunskap och arbetslivet -divisionen tel. 0295 50 2000 eller via e-post kkp(at)valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör                                             Tanja Wistbacka

Redovisningschef                                               Jaana Tiimonen

Tillkännagivande

Statens revisionsverk

Palkeet/underhållet av bokföringens kontoinformation