Användning av partnerkod i bokföring

Det här är gammal version
DiariumnumretVK/1556/00.00.00.01/2018
DokumenttypAnvisning
Datum21.12.2018
KategorierBokföring
Underhåll ansvarValtiokonttori

Förord

I statens bokslutspraxis övergås stegvis till att tillämpa allmänna koncernredovisningspraxis. Detta görs för att få en fullständigare bild av den helheten som består av budgetekonomin. Samtidigt skapas förutsättningarna till att i framtiden upprätta koncernredovisning, som är mera omfattande än den nuvarande redovisningen.

I den första fasen utvidgas elimineringen av interna poster från den nuvarande omfattningen. I praktiken betyder detta att elimineringarna utvidgas till fordringar och skulder samt att partnerkoden utnyttjas i identifieringen och elimineringen av interna poster. Statens bokslutspraxis ändras från och med bokslutet 2020. Vi förbereder oss redan 2019 för ändringen. Syftet med denna anvisning är att se till att övergången till det nya förfarandesättet sker så lätt som möjligt och att ändringen garanteras tillräcklig tid.

Budgetekonomin är bokföringsskyldig och indelas i bokföringsenheter. Mellan bokföringsenheterna uppstår bokföringstransaktioner och interna effekter av dem bör i princip inte ingå i bokslutet för budgetekonomin. Med stöd av 67 § i förordningen om statsbudgeten ska interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder för affärstransaktioner elimineras vid bokslut: ”Verkningarna av ämbetsverkens och inrättningarnas interna intäkter och kostnader samt interna fordringar och skulder elimineras med iakttagande av ärendets vikt. Finansministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter. ”Finansministeriets nuvarande föreskrift om genomförande av elimineringar utgår från praxis kring s.k. stjärnkonton. Framdeles görs elimineringar på basis av partnerkodnoteringar genom att utnyttja Kieku-systemets funktioner för koncernredovisning.

Kontrollobjekt med partnerkod och användning av dem

I Kiekus modell med kontrollobjekt kan man använda ett kontrollobjekt med partnerkod som ursprungligen är avsett för identifiering och elimineringar av interna poster. Efter reformen tas partnerkoden i användning för elimineringar av interna poster. I fortsättningen får partnerkoder endast användas vid noteringar som innehåller interna poster. Om bokföringsenheter har behov av att använda partnerkoder för annat, ska detta primärt lösas med andra kontrollobjekt/rapporteringsmöjligheter.

Även om partnerkodnoteringar framdeles bara görs för noteringar med interna poster, bildas det av systemtekniska skäl partnerkoder i Kieku också för vissa andra transaktioner än de som ska elimineras, där en partner är en ”part”.

Utöver partnerkodnoteringar bygger elimineringarna även på noteringar på separat fastställda affärsbokföringskonton. Beroende på innehållet klassificeras affärsbokföringskonton som externa, interna och blandkonton. Med externa konton används inte partnerkod, med interna konton används partnerkod och på blandkonton noteras transaktioner med såväl partner som andra aktörer. För interna transaktioner används partnerkod i fråga om blandkonton, men för externa transaktioner används inte någon partnerkod. Vid elimineringar beaktas interna transaktioner på blandkonton på basis av partnerkoden.

Kontona i kontokartan för affärsbokföringen fastställs från och med 2020 i stor utsträckning som antingen externa eller interna, bara få blandkonton blir kvar i användning. Ännu 2019 följer vi alltjämt till stor del den nuvarande kontoplanen och de flesta kontona som används är blandkonton. Inom ramen för den nuvarande kontoplanen kan man ändå redan nu fastställa en grupp konton där noteringarna inte ska använda partnerkod.

På följande affärsbokföringskonton ska partnerkod inte användas:

 • Kontona för nationalegendom 10000–10990
 • Kontona för anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar 11000–11490, 12000–12890, 13000–13220, 13400–13910
 • Värderingsposter 14000–14090
 • Konton för omsättningstillgångar 15000–15900
 • Långfristiga fordringar 16000–16900
 • Lånefordringar i euro 17100–17140
 • Lånefordringar i utländsk valuta 17200–17210
 • Förskottsbetalningar 17900–17990
 • Värdepapper ingående i finansieringstillgångarna och övriga kortfristiga placeringar 18000–18910
 • Konton för finansiella transaktioner 19000–19520, 19930–19940, 19960–19970
 • Konton för eget kapital 20000–20820, 20900, 21020–21030, 21280
 • Reserveringar 22000–22010
 • Värderingsposter 23000–23190
 • Konton för långfristigt främmande kapital 24000–24190, 24700–24990
 • Konton för kortfristigt främmande kapital 25200–25280, 25300–25500, 25800–25810, 25900–25910, 25940, 25960–25990, 26000–26090, 26280
 • De inkomstkonton som börjar med 3, med undantag för s.k. stjärnkonton och konto 39810 Pensionsavgiftsintäkter från statens ämbetsverk och inrättningar
 • 40900 Ökning (-) eller minskning (+) av material, förnödenheter och varor på lager
 • Företrädesvis kontogrupp 41. Personalkostnader
 • 45000 Dagtraktamenten, 45010 Kilometerersättningar, 45100 Övriga ersättningar för kostnader
 • 45700 Fastighetsskatter, 45710 Inkomst- och förmögenhetsskatt
 • 46000 Ökning (-) eller minskning (+) av lager av produkter
 • 47000 Tillverkning för eget bruk
 • I kontogrupp 48. Avskrivningar
 • I kontoklass 5. Finansiella intäkter och kostnader med undantag för kontona 50080 Ränteintäkter på fordringar i euro i budgetekonomin, *50920 finansieringsinkomster från statliga verk och inrättningar, 51000 Räntor på skulder i euro samt 51080 Räntekostnader för skulder i euro till fondekonomin
 • 70000 Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserver
 • I kontoklass 9. Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter med undantag för konto 90150 Övriga avgifter av indirekt skattenatur samt 90190 Övriga avgifter av skattenatur

I Kieku ämnar vi för alla bokföringsenheter och fonder genomföra gemensamma valideringsregler för styrning av kontonoteringar i överensstämmelse med kontots klassificering (partnerkoden är antingen obligatorisk, valfri eller förbjuden).

Undantagsförhållanden

Det är tillåtet att använda bokföringsenhetens egen partnerkod i samband med krävande konton i s.k. självfaktureringssituationer och när det är fråga om bokföringsenheter för flera ämbetsverk och om avgiftsbelagd verksamhet.

Om det vid försäljning av anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar uppstår intern täckning (som ska aktiveras), ska säljaren kontakta Statskontoret för att lösa ärendet.

Förlopp

Under 2019 förbereder vi oss för ett elimineringsförfarande som ändras 2020. Under 2019 ska den nuvarande kontoplanen och s.k. stjärnkonton användas i nuvarande omfattning. För noteringar 2019 ska man observera att partnerkoder endast får användas för interna poster. Bokföringsenheterna, fonderna och Palkeet ska implementera relevanta ändringar i de system och register som producerar noteringar.

Under 2019 kommer Statskontoret att utfärda kontoföreskrifter om kontona i affärsbokföringen 2020. Statskontoret kommer också att utfärda mer instruktioner om saken samt 2019 uppdatera handboken vad detta beträffar.

Under 2019 ska befintliga bokföringsnoteringar med partnerkod revideras/kompletteras i nödvändig utsträckning så att statsbalansen som öppnas för 2020 kan ställas upp efter de nya principerna och att det i bokslutet för 2020 blir möjligt att ta fram nödvändiga referensdata för året innan. Palkeet genomför rättelser/kompletteringar centraliserat. Palkeet ser också till nödvändiga ändringar i gemensamma system, vad gäller exempelvis valideringsregler och register. Palkeet kommer att informera om systemändringar under 2019.

Under 2019 kommer Statskontoret och Palkeet i experimentsyfte att avstämma interna poster och ge feedback av observationer som gjorts under avstämningarna. Med detta förfarande kontrolleras att det planerade förfaringssättet producerar korrekta data för produktion av kalkyler för elimineringar.

Från början av 2020 träder en ny kontoplan för affärsbokföringen i kraft, med separata konton för interna och externa noteringar. I statens rapporter och bokslut ska man följa nya metoder för avstämning och eliminering av interna poster.

I bilagan till detta brev finns en förteckning över bokföringsenheter, statliga fonder utanför budgeten och över deras partnerkoder på basis av läget i början av 2019.

Mer information:
Mer information i frågor kring denna anvisning ges av Statskontorets division Ekonomi och personal, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi

Divisionsdirektör Lasse Skog

Biträdande divisionsdirektör Tanja Wistbacka

Distribution: Bokföringsenheterna, Statliga fonder utanför budgeten, Statens revisionsverk, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning