Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (10.5.2019)

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/231/00.00.00.01/2019
AsiakirjatyyppiPäätös, Tilikartta
Antopäivämäärä10.05.2019
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista. Lisäjaottelu perustuu Valtiokonttorin 10.5.2019 antamaan Kirjanpidon tilit -määräykseen VK/230/00.00.00.01/2019. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Kieku-tietojärjestelmää käyttävän kirjanpitoyksikön tulee käyttää kirjanpidossaan tämän päätöksen mukaisia tilejä. Tällä päätöksellä on lisätty lisäjaotteluita liittyen sisäisten erien eliminointimuutoksesta aiheutuviin tilimuutoksiin, vastikkeellisuuden/vastikkeettomuuden käsittelyyn lyhytaikaisten saamisten ja velkojen osalta sekä lisäytty muita lisäjaotteluita kirjanpitoyksiköiden tarpeisiin. Lisäjaotteluiden selitteitä on muutettu tarvittavilta osin.

Voimaantulo

Tilipäätös tulee voimaan välittömästi. Kuitenkin sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuvat tilimuutokset voidaan ottaa käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana alla tarkemmin kuvatulla tavalla. Viimeistään vuodelta 2019 laadittavassa tilinpäätöksessä tapahtumat tulee olla tämän päätöksen mukaisillatileillä.

4.2.2019 annettu päätös VK/122/00.00.00.01/2019 jää voimaan siihen saakka kunnes kaikki kirjanpitoyksiköt/rahastot käyttävät tämän päätöksen mukaisia tilejä, minkä jälkeen se kumoutuu.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän päätökseen liittyvistä asioista antaa Valtiokonttori,
puh. 0295 50 2000, sähköposti ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Anna-Kaisa Kylämaa

Liite: Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto, Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Sisäisten erien eliminointimuutoksesta aiheutuvat tilimuutokset

Valtion konsernilaskelmien kehittämishankkeen tässä vaiheessa on kyse valtion virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen välisten eli sisäisten erien kirjauskäytäntöjen muutoksesta. Kirjauskäytäntö muuttuu useiden liikekirjanpidon tapahtumien osalta siten, että sisäiset ja ulkoiset tapahtumat kirjataan eri tileille. Uudistuksesta on kerrottu Valtiokonttorin 21.12.2018 antamassa ohjeessa Kumppanikoodin käyttäminen (VK/1556/00.00.00.01/2018).

Sisäisten erien eliminointien muutos koskee ensimmäisen kerran vuodelta 2020 tehtävää raportointia ja tilinpäätöstä. Jotta vuoden 2020 alkusaldot saadaan sisäisten ja ulkoisten tapahtumien osalta muodostumaan oikeille tileille, Kieku-reskontriin otetaan käyttöön uusia tilejä jo vuonna 2019. Vastaavan jaon saamiseksi myös Kieku-reskontran ulkopuolisia lyhytaikaisten saamisten ja velkojen tilejä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana. Vuoden 2020 kirjanpitoon tulee lisää tilimuutoksia sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuen. Valtiokonttori antaa niistä päätöksen myöhemmin tänä vuonna.

  • Kiekun myyntireskontratilien osalta 7.6.2019 jälkeen tehtävät sisäiset myyntilaskut kirjataan tämän päätöksen mukaisille tileille 17008100, 17478100 tai 17498100 ja ulkoiset tileille 17000100, 17470100 tai 17490100. Tätä aiemmin tehtyjen laskujen tiliöinti on laskua laadittaessa voimassa olevien tilien mukainen. Myös avoinna olevan saamisen suoritus kirjataan samalle tilille, jolla kyseinen saaminen on auki.
  • Kiekun ostoreskontratilien osalta 7.6.2019 jälkeen Kiekuun siirtyvät sisäiset ostolaskut kirjataan tämän päätöksen mukaisille tileille 25708100, 26278100 tai 26298100 ja ulkoiset tileille 25700100, 26270100 tai 26290100. Tätä aiemmin Kiekuun siirtyneet laskut tiliöidään siirtymishetkellä voimassa olevien tilien mukaisesti. Myös avoinna olevan velan maksu kirjataan samalle tilille, jolla kyseinen velka on auki.
  • Kirjanpitoyksikön/rahaston tulee sopia Palkeiden kanssa ajankohta, milloin se eriyttää sisäiset ja ulkoiset liittymien kautta Kiekuun siirtyvät kirjaukset tämän päätöksen mukaisille tileille 17000000, 17000100, 17008000, 17008100, 17470000, 17470100, 17478000, 17478100, 17490000, 17490100, 17498000, 17498100, 25700000, 25700100, 25708000, 25708100, 26270000, 26270100, 26278000, 26278100, 26290000, 26290100, 26298000 tai 26298100. Aikaisintaan liittymien kautta kirjauksissa voidaan käyttää tämän päätöksen mukaisia tilejä 7.6.2019 alkaen. Viimeistään vuodelta 2019 laadittavassa tilinpäätöksessä tapahtumat tulee olla tämän päätöksen mukaisilla tileillä.
  • Kirjanpitoyksikön/rahaston tulee käyttää kirjanpidossaan päätöksen VK/122/00.00.00.01/2019 mukaisia tilejä siihen saakka kuin se siirtyy käyttämään tämän päätöksen mukaisia tilejä.

Lisäjaotteluihin tehdyt muutokset

Sisäisten erien eliminointimuutoksesta johtuvat tilimuutokset

lisätään lisäjaottelut

17008000 Myyntisaamiset, sisäiset (T)

17008100 Myyntisaamiset, Kieku-reskontra, sisäiset (T)

17478000 Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset, sisäiset (T)

17478100 Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset, Kieku-reskontra, sisäiset (T)

17498000 Muut lyhytaikaiset saamiset, sisäiset (T)

17498100 Muut lyhytaikaiset saamiset, Kieku-reskontra, sisäiset (T)

25708000 Ostovelat, sisäiset (T)

25708100 Ostovelat (T), Kieku-reskontra, sisäiset

26278000 Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, sisäiset (T)

26278100 Siirtotalouden vastikkeettomat velat, Kieku-reskontra, sisäiset (T)

26298000 Muut lyhytaikaiset velat, sisäiset (T)

26298100 Muut lyhytaikaiset velat, Kieku-reskontra, sisäiset (T)

muutetaan tilin selitettä

Seuraavien tilien selitteitä on muutettu siltä osin, että kirjataanko tilille sisäinen vai ulkoinen tapahtuma. Esimerkiksi:

17000000 Myyntisaamiset (T)

Tili on muiden järjestelmien reskontrien kuin Kieku-järjestelmän reskontran käytössä. Reskontrayhteyttä Kieku-järjestelmään ei ole 000-loppuisella tilillä.Tämä tili sisältää suoritteiden myynnistä syntyneiden tulojen sen osan, jota ei vielä ole maksettu. Tilin debetiin kirjataan suoritteiden myynnistä syntyneet saatavat ja kreditiin vastaavat maksusuoritukset. Tilille kirjataan myös ne saatavat, jotka ovat syntyneet myynnistä valtion virastoille ja laitoksille. (POISTUU)

Tämä tili sisältää suoritteiden myynnistä syntyneiden tulojen sen osan, jota ei vielä ole maksettu ja jotka ovat syntyneet myynnistä muille kuin valtion virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolisille valtion rahastoille. Tilin debetiin kirjataan suoritteiden myynnistä syntyneet saatavat ja kreditiin vastaavat maksusuoritukset.

Vastaavanlainen täydennys on tehty myös seuraavien tilien selitteisiin:

17000100 Myyntisaamiset (T), Kieku-reskontra

17470000 Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset (T)

17470100 Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset (T), Kieku-reskontra

17490000 Muut lyhytaikaiset saamiset (T)

17490100 Muut lyhytaikaiset saamiset (T), Kieku-reskontra

25700000 Ostovelat (T)

25700100 Ostovelat (T), Kieku-reskontra

26270000 Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat (T)

26270100 Siirtotalouden vastikkeettomat velat (T), Kieku-reskontra

26290000 Muut lyhytaikaiset velat (T)

26290100 Muut lyhytaikaiset velat (T), Kieku-reskontra

Muut muutokset

Lyhytaikaisten vastikkeellisten ja vastikkeettomien saamisten ja velkojen kirjauskäytäntöjä selkiytetään samassa aikataulussa kuin tämän päätöksen mukaiset edellä luetellut tilit otetaan käyttöön.

  • Lyhytaikaiset vastikkeelliset saamiset (mukaan lukien yhteistoimintaan liittyvä laskutus ja palvelukeskuslaskutus) kirjataan myyntisaamisiin (tililaji 170) ja vastikkeettomat saamiset muihin lyhytaikaisiin saamisiin (tililaji 174).
  • Lyhytaikaiset vastikkeelliset velat (mukaan lukien yhteistoimintaan liittyvä laskutus ja palvelukeskuslaskutus) kirjataan ostovelkoihin (tililaji 257) ja vastikkeettomat velat kirjataan muihin lyhytaikaisiin velkoihin (tililaji 262).

lisätään lisäjaottelut

Ladattavien maksukorttien (prepaid) käytöstä aiheutuviin tarpeisiin perustetaan seuraavat lisäjaottelut:

19390029 Muut pankkitilit 29 (T)

19390030 Muut pankkitilit 30 (T)

19390031 Muut pankkitilit 31 (T)

19390032 Muut pankkitilit 32 (T)

19390033 Muut pankkitilit 33 (T)

Tullin omaa seurantaa varten perustetaan seuraavat lisäjaottelut:

26000001 A-tili, tullit lukuun ottamatta tasoitus- ja polkumyyntitulleja (T)

26000003 A-tili, tavaroita koskevat tasoitus- ja polkumyyntitullit (T)

26010001 B-tili, tullit lukuun ottamatta tasoitus- ja polkumyyntitulleja (T)

26010003 B-tili, tavaroita koskevat tasoitus- ja polkumyyntitullit (T)

Kustannuslaskennan tarpeisiin perustetaan seuraava lisäjaottelu:

99900540 Kiinteistöhallinto ja yhteinen tietohallinto

muutetaan tilin nimeä / selitettä

25500000 Talletetut vieraat varat

Muutetaan tilin selitettä vastaamaan perustettujen lisäjaotteluiden käyttöä tilin 25500000 vastatilinä.

39810000 Eläkemaksutuotot valtion virastoilta ja laitoksilta (POISTUU)

39810000 Eläkemaksutuotot valtion virastoilta, laitoksilta ja talousarvion

ulkopuolisilta valtion rahastoilta ja näiden työntekijöiltä

39820000 Eläkkeiden omavastuuosuudet (POISTUU)

39820000 Muut eläkemaksutuotot

Yllä mainittujen 398-alkuisten tilien selitteitä muutetaan kirjaustapamuutosten johdosta.