Hoppa innehåll

Sökunderstöd.fi

 • Vad är Sökunderstöd.fi?

  Sökunderstöd.fi är en nättjänst som ska samla alla ansökningar om statsunderstöd på ett och samma ställe. Tjänsten betjänar alla sökanden av understöd, det vill säga bland annat

  • föreningar och fonder
  • kommuner och samkommuner
  • Vetenskapliga inrättningar och forskningsorganisationer
  • högskolor
  • företag
  • privatpersoner.

  Vi samlar alla anvisningar om användningen av Sökunderstöd.fi-tjänsten på den här webbplatsen. Våren 2022 testas publiceringen och användningen av Brandskyddsfondens (PSR) ansökningsmeddelande och ansökningsblankett för allmänt understöd. I tjänsten kan man bekanta sig med ansökningsmeddelandet och söka understödet.

  Statsunderstödstjänsterna inom finansministeriets för statsunderstödsverksamheten. Statskontoret har som uppgift att utveckla och upprätthålla webbtjänster och ge stöd för användningen av dem. I helheten ingår sammanlagt tre webbtjänster: Sökunderstöd.fi, Granskaunderstöd.fi och Administreraunderstöd.fi.

  Till Sökunderstöd.fi-tjänsten

 • Suomi.fi-fullmakter och identifiering i tjänsten

  För att söka statsunderstöd och för andra ärenden som anknyter till statsunderstöden förutsätts identifiering i Sokunderstod.fi-tjänsten. Vid identifieringen används

   • personliga bankkoder
   • mobilcertifikat eller
   • ett elektroniskt identitetskort.

  Rätten att uträtta ärenden för ett samfunds, ett företags eller en persons räkning kontrolleras i Suomi.fi-tjänstens fullmaktsregister när användaren loggar in i tjänsten Sokunderstod.fi.

  Uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning

  För att uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning krävs en fullmakt som getts i Suomi.fi-tjänsten. Du kan uträtta ärenden för ett företags eller ett samfunds räkning om du har följande roller (fullmaktsärende):

  Förberedelser inför ansökan om statsunderstöd
  Den befullmäktigade kan förbereda ansökan om statsunderstöd och fortsatta åtgärder som anknyter till understöden.

  Söka statsunderstöd
  Den befullmäktigade kan förbereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder som anknyter till understöden, lämna in dem för behandling samt återkalla en ansökan.

  Söka statsunderstöd och hantering av uppgifter
  Den befullmäktigade kan förbereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder som anknyter till understöden, lämna in dem för behandling samt återkalla en ansökan och hantera uppgifter om fullmaktsgivaren.

  De roller som tidigare getts i Suomi.fi-tjänsten i anslutning till statsunderstöden gäller som sådana i tjänsten Sokunderstod.fi.

  I tjänsten Sokunderstod.fi kan man också uträtta ärenden med roller som berättigar till uträttande av ärenden i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret:

  Antecknad i handelsregistret
  företagets verkställande direktör (TJ)
  ställföreträdare för företagets verkställande direktör (TJS)
  företagets namntecknare som har rätt att ensam företräda företaget (NIMKO)
  näringsidkare (ELI)

  Antecknad i föreningsregistret
  ordförande (PJ)
  medlem (J)
  namntecknare som har rätt att ensam företräda föreningen (NIMKO)

  Mer information om fullmakter (Suomi.fi)

  Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

  Om företagens eller samfundens rätt att företräda inte kan kontrolleras i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret, ska fullmaktsrättigheterna registreras i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst för tjänstemannabefullmäktigande. De fullmaktsroller som tidigare getts i tjänsten i anslutning till statsunderstöden gäller som sådana i tjänsten Sokunderstod.fi.

  Sådana aktörer som behöver tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande är till exempel

   • kommuner
   • läroanstalter
   • statliga myndigheter
   • församlingar och stiftelser samt
   • föreningar vars stadga för att teckna firman föreskriver att föreningen företräds av två personer eller av flera personer tillsammans.

  Fullmakt med ansökan (Suomi.fi)

  Uträtta ärenden för en personsökandes räkning

  Det blir möjligt att ansöka om statsunderstöd för en personsökandes räkning i Sokunderstod.fi-tjänsten under 2023.

  Uträtta ärenden för ett utländskt företags eller samfunds räkning

  Det kommer senare att bli möjligt i Sokunderstod.fi-tjänsten.

 • Rekommenderade webbläsare

  Sokunderstod.fi fungerar med alla de vanligaste webbläsarna, såsom Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, Opera och Safari.

  För att användningen av tjänsten ska vara datasäker och erbjuda bästa möjliga användarupplevelse rekommenderar vi att du använder de nyaste versionerna av webbläsarna. Internet Explorer (IE) stöder inte längre de nya nätstandarderna och därför rekommenderar vi att man använder andra webbläsare.

 • Förstasida och att navigera i tjänsten

  Ansökningsmeddelandena om statsunderstödet finns i en lista på Sokunderstod.fi-tjänstens förstasida. I listan kommer följande uppgifter upp

  • ansökans namn
  • ansökningstid
  • ansökans status (pågående eller avslutad)
  • namn på den statsbidragsmyndighet som ansvarar för ansökan.

  Ansökningarna kan även publiceras som förhandsuppgifter.

  Elementen i tjänstens övre och nedre kant är genomgående de samma i tjänsten. Du kommer tillbaka till förstasidan genom att klicka på namnet på tjänsten.

  När du är inloggad i tjänsten ser du namnuppgifterna i anknytning till inloggningen uppe på sidan. När du är inloggad kommer du åt att se och redigera uppgifterna i anknytning till din kundrelation genom att klicka på huvudmenyn (hamburgarsymbolen) under Egna Uppgifter och Egna ärenden.

  Kontaktuppgifterna till de statsbidragsmyndigheter som ansvarar för ansökan finns i ansökningsmeddelandet.

  Länkarna till anvisningarna om tjänsten och om tillgänglighets- och datasäkerhetsbeskrivningarna finns i tjänstens nedre kant.

 • Språkval

  Sokunderstod.fi-tjänsten har gjorts på finska, svenska och engelska. Du kan byta språk i menyn.

  Ansökningsmeddelandena publiceras inte alltid med fullständiga uppgifter på alla språk. En ansökan på engelska kan till exempel publiceras med namnuppgifter om den statsbidragsmyndigheten som ansvarar för ansökan inte möjliggör skötseln av ärenden på engelska. Då är ansökningsblanketten endast tillgänglig på finska och svenska.

  Det språk som du valt för tjänsten påverkar ansökan i det skede som du skickar på det sättet att den mottagande statsbidragsmyndigheten behandlar din ansökan på det språket.

 • Inloggning

  För att söka statsunderstöd och för andra ärenden som anknyter till statsunderstöden förutsätts identifiering i Sokunderstod.fi-tjänsten. För att identifiera sig kan man använda

  • personliga bankkoder
  • mobilcertifikat
  • elektroniskt identitetskort.

  Rättigheten att sköta ärenden på ett samfunds, ett företags eller persons vägnar kontrolleras i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Suomi.fi-fullmakter med hjälp av de upprätthållna fullmakterna där.

  Att bläddra bland ansökningsmeddelandena förutsätter inte inloggning. Uppgifter om kundrelationen (Egna uppgifter och Egna ärenden) visas endas för dem som är inloggade i tjänsten.

 • Ansökningsmeddelande

  Du kan bekanta dig med den detaljerade informationen om ansökan om statsunderstöd genom att klicka på namnet på ansökan i listan på förstasidan.

  Ansökan består av

  • ansökningsmeddelandet
  • standardvillkoren om användningen av understödet
  • ansökningsblanketten.

  Ansökningsblanketten syns för närvarande endast för dem som har loggat in i tjänsten för att sköta ärenden.

  Ansökningsmeddelandet kan ibland publiceras som förhandsuppgifter innan ansökningstiden börjar, även med ofullständiga uppgifter.

  Ansökningsmeddelandets struktur är samma i alla statsunderstödsansökningar, men statsunderstödets art kan påverka hur sektionerna namnges och deras innehåll.

 • Fylla i ansökningsblanketten, återvända till en ansökan och bilagor

  Att söka understöd förutsätter identifiering i tjänsten. Du kan logga in på tjänsten vid ansökningsblanketten på fliken Söka understöd eller upp i det högra hörnet i tjänsten.

  Du kan börja söka vilket som helst statsunderstöd med en Suomi.fi-fullmaktsroll som möjliggör det.

  Ansökningsblankettens basstruktur är samma i alla statsunderstödsansökningar, men statsunderstödets art kan påverka hur sektionerna namnges och deras innehåll. Dessutom kan den statsunderstödsmyndighet som ansvarar för ansökan lägga till saker i frågorna som ställs i ansökningsblanketten.

  Ge ansökan ett beskrivande namn som identifierar den

  Innan du öppnar ansökningsblanketten ska du ge ansökan ett kort namn som identifierar den. Namnet kan till exempel vara: Ansökan om allmänt understöd för 2023. Ansökan kan också identifieras med hjälp av det namn som du angivit, ifall du eller din organisation tar del av en och samma ansökan med flera ansökningar. Man kan inte ändra namnet i ett senare skede.

  Ansökningsblankettens sektioner

  Sektionerna i ansökningsblanketten räknas upp under fliken Söka understöd och de är:

  • Uppgifter om den sökande
  • Mål och genomslagskraft
  • Verksamhetens genomförande
  • Kostnadsberäkning och finansiering
  • Kontaktuppgifter

  Ansökningsblanketten öppnas i vyn Hantera ansökan och den visas som standard i visa-läge. Genom att öppna sektionen låser du den för dig själv. Det är möjligt för andra som fyller i ansökan att samtidigt redigera de andra sektionerna. Namnet på den som öppnat sektionen för att själv redigera den visas uppe i det högra hörnet av den låsta sektionen. Dessutom syns symbolen av ett lås bredvid sektionens rubrikuppgifter i ansökningsblankettens vänstra kant.

  När du är färdig med att fylla i sektionen eller vill avbryta ifyllandet av ansökan, kom ihåg att klicka på Spara och avsluta -knappen. På så vis gör du det möjligt för andra som fyller i ansökan att få tillgång till sektionen. När du har sparat uppgifterna får du i tjänstens övre kant en bekräftelse som betonats med grönt.

  Ett maximiantal för tecken har bestämts för textfälten i ansökningsblanketten. Du ser det maximala tillåtna antalet tecken i textfältens nedre högra hörn i formen 1500/1500. Det första talet blir mindre när du skriver i fältet. Om du kopierar text till blanketten från någon annanstans, kom ihåg att kontrollera att all den text som du kopierat ryms i fältet.

  I ansökningsblanketten erbjuds möjligheten att ladda en mall som lämpar sig för anmälning av effektkedjor. Spara alla effektkedjor i en och samma bilaga och bifoga den till ansökan.

  Om du vill kan du avbryta ifyllandet av ansökan. Du kan återvända till ansökan från huvudmenyn (hamburgarsymbolen) under Egna ärenden. I vyn Egna ärenden finns ansökningarna indelade i tre sektioner. En ansökan som blivit på hälft finns i sektionen Påbörjade. Om du tar del av eller din organisation har tagit del av en ansökan med flera olika ansökningar, identifierar du den rätta ansökan i kolumnen Ansökan med det namn som du angett. Du kan ordna kolumnerna med pilknappen på rubrikraden.

  Bilagornas maximistorlek är max 25 Mt. Du kommer inte åt att ändra beskrivning som du gett bilagorna i ett senare skede.

 • Skicka ansökan

  En person som har Suomi.fi-fullmaktsrollen ”Söka statsunderstöd” eller ”Söka statsunderstöd och hantering av uppgifter” kan skicka ansökan. Dessutom kan man skicka in ansökan utan särskilda fullmakter med vissa organroller som har sparats i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller föreningsregistret. Läs mer i anvisningen Suomi.fi-fullmakter och identifiering i tjänsten.

  Ansökan skickas iväg samtidigt som undertecknandet av ansökan. Endast en befullmäktigad person kan skicka iväg ansökan. Stöd av en andra eller en tredje underteckning kommer att förverkligas i tjänsten senare.

 • Egna uppgifter och Egna ärenden

  När du är inloggad kan du i huvudmenyn (hamburgarsymbolen) se och redigera uppgifterna i anknytning till din kundrelation under Egna uppgifter. En person som har Suomi.fi-fullmaktsrollen ”Söka statsunderstöd” eller ”Söka statsunderstöd och hantering av uppgifter” kan redigera uppgifterna.

  Som sökandens egna uppgifter använder vi uppgifter som sparats i andra myndighetsregister, av den här orsaken är det inte möjligt att redigera alla uppgifter i tjänsten. Uppgifterna ska ändras i det register som använts som källa, vartefter uppgifterna som syns i tjänsten uppdateras genom att man loggar in på nytt i Sokunderstod.fi-tjänsten.

  Du hittar dina egna ansökningar i huvudmenyn (hamburgarsymbolen) under Egna ärenden. I vyn Egna ärenden finns ansökningarna indelade i tre sektioner. En ansökan som blivit på hälft finns i sektionen Påbörjade.

  Ifall du tar del av eller din organisation har tagit del av en ansökan med flera olika ansökningar, identifierar du den rätta ansökan i kolumnen Ansökan genom det namn som du angett. Du kan ordna kolumnerna med pil-knappen på rubrikraden.