Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2020

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/54525/00.00.01.06.01/2020
AsiakirjatyyppiTiedote
Antopäivämäärä14.12.2020
KategoriatTilinpäätös
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Tähän tiedotteeseen on koottu linkkejä keskeisimpiin tilinpäätöksen laadintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Tilinpäätökseen valmistautuminen tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Tarvittaessa tulee sopia ja varmistaa aikataulut eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) säännösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriön määräykset kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätöksestä on julkaistu ministeriön kotisivuilla osoitteessa
https://vm.fi/laadinta-ja-soveltamismaaraykset.

Valtion kirjanpidon käsikirja sisältää kirjausohjeita ja ohjeita tilinpäätöksen laatimiseen. Katso myös Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit ja tilikartta ja ohje Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Ohjeessa on lueteltu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä. Tase-erittelyt, tilinpäätöksen liitteet ja tilinpäätöslaskelmat on hyvä laatia ennen joulukuun tilitietojen ja valtuustietojen toimittamista keskuskirjanpitoon. Tämä osaltaan varmistaa toimitettavien tietojen oikeellisuuden.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) antaa ohjeita matkatili- ja maksuaikakorttitapahtumien käsittelystä ja M2-järjestelmään liittyvistä aikatauluista ja menettelyistä vuodenvaihteessa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös on hyväksyttävä viimeistään 28.2.2021.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös

Tilinpäätöksen rakenne

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

1. Toimintakertomus

2. Talousarvion toteutumalaskelma

3. Tuotto- ja kululaskelma

4. Tase

5. Liitetiedot

6. Allekirjoitus

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen hyväksyvät ja allekirjoittavat kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen ja laitosten päälliköt kukin omalta osaltaan. Jos virastolla tai laitoksella on hallitus tai muu vastaava monijäseninen toimielin ylintä johtoa ja päätöksentekoa varten, myös tämä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen asianomaisen viraston tai laitoksen osalta.

Ministeriön tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa ministeriön päällikkönä toimiva ministeri ministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitavan esittelystä. Jos ministeriön toimialan asioita käsittelemään on määrätty myös muu ministeri, hän hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen oman tehtäväalansa osalta.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöskokonaisuuden laatimiseen liittyviä ohjeita Valtiokonttorin Määräykset ja ohjeet -sivustolla

11 luku: Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen laatiminen

12 luku: Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot

14 luku: Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

  • Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto:

Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot

    • Valtion kirjanpidon käsikirjan luku 14 Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto
  • Kysymys-vastaus-ohjeet, jotka täydentävät Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita:

Uudet:
Määräykset ja ohjeet -sivustolla , valitaan ”Valtio” ja dokumenttityyppi ”Kysymys ja vastaus”

Vanhat (vuosilta 2003-2018) https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/maaraykset-ja-ohjeet/kysymyksia-ja-vastauksia-kokoelma-vuodesta-2003-lahtien/#d9fe570d

Valtion tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot

Valtion tilinpäätöksen laatimista varten tulee toimittaa seuraavat tiedot ja selvitykset seuraavien Valtiokonttorin määräysten mukaisesti:

1.2.2021 mennessä:

  • Päättyneeseen varainhoitovuoteen kohdistuvat arviomäärärahan ylitysluvat ja talousarvion tilijaottelun muutokset.

Jos tämän jälkeen ilmenee tarvetta arviomäärärahojen ylityslupiin, on ne toimitettava Valtiokonttoriin 11.2.2021 mennessä. Myöhemmin toimitettua ylityslupatietoa ei mahdollisesti ehditä sisällyttää valtion tilinpäätökseen, vaan määrärahan ylitys jää tilinpäätökseen ilman ylityslupaa. TaA 17 §: Lupaa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä, mikäli mahdollista, varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista.

  • Joulukuun 2020 tilitiedot Kiekussa valmiit. Kirjanpitoyksikön, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.

2.2.2021:

  • Joulukuun 2020 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron)

3.2.2021 mennessä:

  • Valtuustiedot päättyneeltä varainhoitovuodelta. Alkavan vuoden tietojen määräaika on 13.2.2021.

15.2.2021 mennessä:

  • Allekirjoitettu saate ja kopio tilinpäätöksen liitteistä:

1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus,

9: Talousarviotaloudesta annetut lainat,

10: Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset,

11: Taseen rahoituserät ja velat,

12: Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut monivuotiset vastuut,

16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio sekä

17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot.

Jos kirjanpitoyksiköllä ei ole ilmoitettavaa jollakin em. liitteellä, riittää, että saatteessa kerrotaan asiasta. ”Tyhjää” liitekopiota ei tarvitse toimittaa.

Saate ja liitekopiot toimitetaan Valtiokonttorille sähköpostilla, skannattuna ja koottuna yhdeksi pdf-tiedostoksi. Sähköpostiosoite on kkp (at) valtiokonttori.fi. Viestin aiheesta tulee ilmetä minkä kirjanpitoyksikön liitteistä on kyse. Esim. Tp-liitteet kpy 301.

Paperille painettua tilinpäätöstä ei tarvitse lähettää Valtiokonttoriin.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen jakelu

Kirjanpitoyksikkö toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava kirjanpitoyksikön omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Lisäksi virastojen ja laitosten tulee raportoida tulostavoitteidensa toteutumisesta Valtion tulostietojärjestelmään.

Valtion raportointipalvelu Netra on korvattu vuonna 2020 Tutkihallintoa.fi-palvelulla. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta muutoksia vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisuun. Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”.

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös

Rahaston tilinpäätöksen sisältö

Jollei laista muuta johdu, talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

1. Toimintakertomus

2. Tuotto- ja kululaskelma

3. Tase

4. Rahoituslaskelma

5. Liitetiedot

6. Allekirjoitus

Rahaston tilinpäätöksen laadintaohjeet

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä säädettyä rakennetta ja ohjeistusta. Tilinpäätöksen laadintaan voidaan soveltaa seuraavia ohjeita:

Toimintakertomus laaditaan Valtiokonttorin 10.11.2016 antaman ohjeen Toimintakertomuksen laatiminen mukaisesti.

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita soveltaen.

Tililajien 175 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset ja 258 Kirjanpitoyksikköjen väliset tilitykset esittämisestä tilinpäätöksessä on annettu erillinen ohje kysymyksiä ja vastauksia -kokoelmassa vuosilta 2003-2018. Valtiokonttori neuvoo tarvittaessa rahavirtoja kuvaavan rahoituslaskelman ja rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuman esittämistä.

Joulukuun 2020 tilitiedot

Valtiokonttorin määräys Valtion keskuskirjanpidon hoitoa varten tarvittavat tiedot.

1.2.2021: Joulukuun 2020 tilitiedot Kiekussa valmiit. Rahaston, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.

2.2.2021: Joulukuun 2020 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron).

Hallituksen vuosikertomusta varten tarvittavat tiedot

Rahaston tuloslaskelma/tuotto- ja kululaskelma ja tase Excel-tiedostona suomeksi ja ruotsiksi sekä tilinpäätöksen liite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut toimitetaan Valtiokonttoriin viimeistään 24.2.2021.

Rahaston tilinpäätöksen jakelu

Rahasto toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Valtion raportointipalvelu Netra on korvattu vuonna 2020 Tutkihallintoa.fi-palvelulla. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta muutoksia vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisuun. Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”.

Tilinpäätöskannanotto (ministeriöt)

Ministeriön on laadittava perusteltu tilinpäätöskannanotto ministeriön hallinnonalan kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä kesäkuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätöskannanotto julkaistaan ministeriön ja kirjanpitoyksikön/rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa sen antamisesta.

Valtion raportointipalvelu Netra on korvattu vuonna 2020 Tutkihallintoa.fi-palvelulla. Julkaisukanavan muuttuminen ei aiheuta muutoksia vuoden 2020 tilinpäätöskannanoton julkaisuun. Julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”.

Lisätiedot

Tilinpäätös:

Sähköposti: ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi ja kkp (at) valtiokonttori.fi

Tilitietojen käsittely Kiekussa:

Sähköposti: raportointi (at) palkeet.fi

Tuloksellisuustietojen raportointi sekä suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivujen laadinta:

Sähköposti: analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

Jakelu Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot,  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)

Tiedoksi Valtiontalouden tarkastusvirasto