Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2019

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/1434/00.00.01.06.01/2019
AsiakirjatyyppiTiedote
Antopäivämäärä10.12.2019
KategoriatTilinpäätös
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Tähän tiedotteeseen on koottu linkkejä keskeisimpiin tilinpäätöksen laadintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Tilinpäätökseen valmistautuminen tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Tarvittaessa tulee sopia ja varmistaa aikataulut eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan valtion talousarviosta annetun asetuksen(1243/1992) säännösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriö on antanut 19.1.2016 määräyksen TM 1603 kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista sekä määräyksen TM 1602 talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista. Tämä linkki vie valtiovarainministeriön internet-sivulle, jolta pääsee kyseisiin määräyksiin. Samalta sivulta löytyvät myös kirjanpitoyksikön ja rahaston tilinpäätöslaskelmien ja liitteiden kaavat Excel-tiedostoina, joita voi hyödyntää tilinpäätöstä laadittaessa.

Valtion kirjanpidon käsikirja sisältää kirjausohjeita ja ohjeita liitteiden laatimiseen.

Valtiokonttorin 10.5.2019 ja 29.11.2019 antamat määräykset Kirjanpidon tileistä sisältävät siirtymäajan vuonna 2019 käyttöönotettaville liikekirjanpidon tileille. Siirtymäaika päättyy siten, että viimeistään vuodelta 2019 laadittavassa tilinpäätöksessä tapahtumien tulee olla määräysten mukaisilla tileillä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) antaa ohjeita matkatili- ja maksuaikakorttitapahtumien käsittelystä ja M2-järjestelmään liittyvistä aikatauluista ja menettelyistä vuodenvaihteessa.

Tase-erittelyt, tilinpäätöksen liitteet ja tilinpäätöslaskelmat on hyvä laatia ennen joulukuun tilitietojen ja valtuustietojen toimittamista keskuskirjanpitoon. Tämä osaltaan varmistaa toimitettavien tietojen oikeellisuuden.

Valtiokonttori on julkaissut ohjeen Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Ohjeessa on lueteltu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös on hyväksyttävä viimeistään 29.2.2020.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös

Tilinpäätöksen rakenne

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

 1. Toimintakertomus
 2. Talousarvion toteutumalaskelma
 3. Tuotto- ja kululaskelma
 4. Tase
 5. Liitetiedot
 6. Allekirjoitus

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen hyväksyvät ja allekirjoittavat kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen ja laitosten päälliköt kukin omalta osaltaan. Jos virastolla tai laitoksella on hallitus tai muu vastaava monijäseninen toimielin ylintä johtoa ja päätöksentekoa varten, myös tämä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen asianomaisen viraston tai laitoksen osalta.

Ministeriön tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa ministeriön päällikkönä toimiva ministeri ministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitavan esittelystä. Jos ministeriön toimialan asioita käsittelemään on määrätty myös muu ministeri, hän hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen oman tehtäväalansa osalta.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöskokonaisuuden laatimiseen liittyviä ohjeita

 • Toimintakertomuksen laatiminen VK/948/00.00.00.01/2016 (10.11.2016)
 • Valtion yhteinen kustannuslaskentamalli VK/1106/04.00.00/2016 (9.2.2017)
 • Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen VK/1078/00.01/2014 (20.11.2014)
 • Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen VK/1077/00.01/2014 (20.11.2014)
 • Vuoden 2019 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus VK/4/00.00.01.06.01/2019 (15.1.2019)
 • Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeiden mukaisesti. Valtion kirjanpidon käsikirja
  • 11 luku: Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen laatiminen
  • 12 luku: Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot
  • 14 luku: Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto
 • Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto
  • Valtiokonttorin määräys Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat luettelot 477/03/2010 (23.11.2010)
  • Valtion kirjanpidon käsikirjan luku 14 Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto

Valtiokonttorin verkkosivuilla julkaistaan Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla kirjanpitoa koskevia kysymyksiä vastauksineen. Vastaukset täydentävät Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita.

Valtion tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot

Valtion tilinpäätöksen laatimista varten tulee toimittaa seuraavat tiedot ja selvitykset Valtuuksien seuranta -määräyksen (VK/962/00.00.00.01/2017) ja Valtion keskuskirjanpidon hoitoa varten tarvittavat tiedot -määräyksen (VK/999/00.00.00.01/2018) mukaisesti:

30.1.2020 mennessä:

 • Päättyneeseen varainhoitovuoteen kohdistuvat arviomäärärahan ylitysluvat ja talousarvion tilijaottelun muutokset.

Jos tämän jälkeen ilmenee tarvetta arviomäärärahojen ylityslupiin, on ne toimitettava Valtiokonttoriin 11.2.2020 mennessä. Myöhemmin toimitettua ylityslupatietoa ei mahdollisesti ehditä sisällyttää valtion tilinpäätökseen, vaan määrärahan ylitys jää tilinpäätökseen ilman ylityslupaa. TaA 17 §: Lupaa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä, mikäli mahdollista, varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista.

 • Joulukuun 2019 tilitiedot Kiekussa valmiit. Kirjanpitoyksikön, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.

31.1.2020: Joulukuun 2019 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron)
3.2.2020 mennessä: Valtuustiedot päättyneeltä varainhoitovuodelta
13.2.2020 mennessä: Allekirjoitettu saate ja kopio tilinpäätöksen liitteistä:

 • 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus,
 • 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat,
 • 10: Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset,
 • 11: Taseen rahoituserät ja velat,
 • 12: Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut monivuotiset vastuut,
 • 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio sekä
 • 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot.

Jos kirjanpitoyksiköllä ei ole ilmoitettavaa jollakin em. liitteellä, riittää, että saatteessa kerrotaan asiasta. ”Tyhjää” liitekopiota ei tarvitse toimittaa.

Saate ja liitekopiot toimitetaan Valtiokonttorille sähköpostilla, skannattuna ja koottuna yhdeksi pdf-tiedostoksi. Sähköpostiosoite on kkp (at) valtiokonttori.fi. Viestin aiheesta tulee ilmetä minkä kirjanpitoyksikön liitteistä on kyse. Esim. Tp-liitteet kpy 301.

Paperille painettua tilinpäätöstä ei tarvitse lähettää Valtiokonttoriin.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen jakelu

Kirjanpitoyksikkö toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava kirjanpitoyksikön omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Lisäksi virastojen ja laitosten tulee raportoida tulostavoitteidensa toteutumisesta Valtion tulostietojärjestelmään.

Valtion raportointipalvelu Netran korvaa 24.3.2020 lukien Tutkihallintoa.fi-palvelu. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta välittömiä muutoksia vuoden 2019 tilinpäätöksen julkaisuun. Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”. Määräys ja siihen liittyvä ohjeistus päivitetään vuoden 2020 aikana ja muutokset tulevat voimaan vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisusta alkaen.

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös

Rahaston tilinpäätöksen sisältö

Jollei laista muuta johdu, talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

 1. Toimintakertomus
 2. Tuotto- ja kululaskelma
 3. Tase
 4. Rahoituslaskelma
 5. Liitetiedot
 6. Allekirjoitus

Rahaston tilinpäätöksen laadintaohjeet

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä säädettyä rakennetta ja ohjeistusta. Tilinpäätöksen laadintaan voidaan soveltaa seuraavia ohjeita:

 • Toimintakertomus laaditaan Valtiokonttorin 10.11.2016 antaman ohjeen (VK/948/00.00.00.01/2016) mukaisesti.
 • Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita soveltaen: Valtion kirjanpidon käsikirja.
 • Tililajien 175 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset ja 258 Kirjanpitoyksikköjen väliset tilitykset esittämisestä tilinpäätöksessä on annettu erilliset ohjeet Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla. Valtiokonttori neuvoo tarvittaessa rahavirtoja kuvaavan rahoituslaskelman ja rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuman esittämistä.

Joulukuun 2019 tilitiedot

Valtion keskuskirjanpidon hoitoa varten tarvittavat tiedot -määräys (VK/999/00.00.00.01/2018)
30.1.2020: Joulukuun 2019 tilitiedot Kiekussa valmiit. Rahaston, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.
31.1.2020: Joulukuun 2019 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron).

Hallituksen vuosikertomusta varten tarvittavat tiedot

Rahaston tuloslaskelma/tuotto- ja kululaskelma ja tase Excel-tiedostona suomeksi ja ruotsiksi sekä tilinpäätöksen liite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut toimitetaan Valtiokonttoriin viimeistään 24.2.2020.

Rahaston tilinpäätöksen jakelu

Rahasto toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Valtion raportointipalvelu Netran korvaa 24.3.2020 lukien Tutkihallintoa.fi-palvelu. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta välittömiä muutoksia vuoden 2019 tilinpäätöksen julkaisuun. Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”. Määräys ja siihen liittyvä ohjeistus päivitetään vuoden 2020 aikana ja muutokset tulevat voimaan vuoden 2020 tilinpäätöksen julkaisusta alkaen.

Tilinpäätöskannanotto (ministeriöt)

Ministeriön on laadittava perusteltu tilinpäätöskannanotto ministeriön hallinnonalan kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä kesäkuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätöskannanotto julkaistaan ministeriön ja kirjanpitoyksikön/rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa sen antamisesta.

Valtion raportointipalvelu Netran korvaa 24.3.2020 lukien Tutkihallintoa.fi-palvelu. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta välittömiä muutoksia vuoden 2019 tilinpäätöskannanoton julkaisuun. Julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”. Määräys ja siihen liittyvä ohjeistus päivitetään vuoden 2020 aikana.

Lisätiedot

Tilinpäätös: Sähköposti: ho.laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi ja kkp(at)valtiokonttori.fi
Tilitietojen käsittely Kiekussa: Sähköposti: raportointi(at)palkeet.fi
Tuloksellisuustietojen raportointi sekä suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivujen laadinta: Sähköposti: analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi

Jakelu
Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)

Tiedoksi
Valtiontalouden tarkastusvirasto