Tilinpäätöksen laatiminen vuodelta 2021

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/122260/00.00.04.01.00/2021
AsiakirjatyyppiTiedote
Voimaantulopäivämäärä07.12.2021
Antopäivämäärä07.12.2021
KategoriatTilinpäätös
YlläpitovastuuKeskuskirjanpito

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Tähän tiedotteeseen on koottu linkkejä keskeisimpiin tilinpäätöksen laadintaa koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Tilinpäätökseen valmistautuminen tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Tarvittaessa tulee sopia ja varmistaa aikataulut eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) säännösten mukaisesti.

Valtiovarainministeriön määräykset kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolisen valtion rahaston tilinpäätöksestä on julkaistu ministeriön kotisivuilla osoitteessa https://vm.fi/laadinta-ja-soveltamismaaraykset.

Valtion kirjanpidon käsikirja sisältää kirjausohjeita ja ohjeita tilinpäätöksen laatimiseen. Katso myös Valtiokonttorin määräys
Kirjanpidon tilit ja tilikartta (Huom! VK:n sivulla on jo julkaistu myös 1.1.2022 voimaan tuleva määräys) ja ohje Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia. Ohjeessa on lueteltu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä. Tase-erittelyt, tilinpäätöksen liitteet ja tilinpäätöslaskelmat on hyvä laatia ennen joulukuun tilitietojen ja valtuustietojen toimittamista keskuskirjanpitoon. Tämä osaltaan varmistaa toimitettavien tietojen oikeellisuuden.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) antaa ohjeita matkatili- ja maksuaikakorttitapahtumien käsittelystä ja M2-järjestelmään liittyvistä aikatauluista ja menettelyistä vuodenvaihteessa.

Kirjanpitoyksikön ja talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös on hyväksyttävä viimeistään 28.2.2022.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös

Tilinpäätöksen rakenne

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

 1. Toimintakertomus
 2. Talousarvion toteutumalaskelma
 3. Tuotto- ja kululaskelma
 4. Tase
 5. Liitetiedot
 6. Allekirjoitus

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen hyväksyvät ja allekirjoittavat kirjanpitoyksikköön kuuluvien virastojen ja laitosten päälliköt kukin omalta osaltaan. Jos virastolla tai laitoksella on hallitus tai muu vastaava monijäseninen toimielin ylintä johtoa ja päätöksentekoa varten, myös tämä hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen asianomaisen viraston tai laitoksen osalta.

Ministeriön tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa ministeriön päällikkönä toimiva ministeri ministeriön kansliapäällikön tehtäviä hoitavan esittelystä. Jos ministeriön toimialan asioita käsittelemään on määrätty myös muu ministeri, hän hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen oman tehtäväalansa osalta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ei tee enää vuoden 2021 tilinpäätökseen erillistä allekirjoitettua merkintää suoritetusta tilintarkastuksesta (tilinpäätösmerkintä). Suositeltavaa olisi kuitenkin sisällyttää tilinpäätökseen seuraava maininta: ”Kirjanpitoyksikön tilintarkastuksesta vastaa valtiontalouden tarkastusvirasto, joka antaa tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen”. Tämän sisältöinen maininta voitaisiin sisällyttää kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen loppuun esimerkiksi tilinpäätöksen allekirjoitussivulle. Tämä koskee niitä kirjanpitoyksiköitä, joihin VTV:llä on tarkastusoikeus (ei eduskunnan virastoja).

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöskokonaisuuden laatimiseen liittyviä ohjeita Valtiokonttorin Määräykset ja ohjeet -sivustolla

 • Toimintakertomuksen laatiminen
 • Vuoden 2021 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu korkokustannus
 • Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen
 • Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman sekä tuloslaskelman laatiminen.
   • Valtiovarainministeriö on valmistellut muutoksia talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992) sekä kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista annettuun määräykseen (TM 1603, VM/23/00.00.00/2016). Muutokset liittyvät Kilpailulain (948/2011) 30 d§:n (721/2019) säännöksiin. Muutosten myötä kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta taloudellisesta toiminnasta esitettäisiin jatkossa laskelma VM:n kaavamääräyksen mukaisella tavalla tilinpäätöksen liitteenä.
   • Jos VM:n valmistelema muutos tulee voimaan siten, että se koskee vuoden 2021 tilinpäätöstä, muutetaan myös Valtiokonttorin maksullisen toiminnan määräystä (VK/54895/00.00.01.06.00/2020) vastaavasti. Tällöin Valtiokonttorin maksullisen toiminnan määräyksessä ei määrättäisi enää kilpailullisen toiminnan tuloslaskelmasta.
   • Jos VM:n valmistelema muutos tulisi voimaan siten, että se ei koske vuoden 2021 tilinpäätöstä, säilyisi myös Valtiokonttorin maksullisen toiminnan määräys ennallaan.Tällöin kilpailullisesta toiminnasta raportoitaisiin Valtiokonttorin maksullisen toiminnan määräyksen mukaisesti.
 • Valtion yhteinen kustannuslaskentamalli
 • Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeiden mukaisesti:
   • 11 luku: Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen laatiminen
   • 12 luku: Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot
   • 14 luku: Tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto
 • Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavat tilinpäätöserittelyt ja muu tilinpäätösaineisto:
 • Kysymys-vastaus-ohjeet, jotka täydentävät Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita:

Valtion tilinpäätöstä varten tarvittavat tiedot

Valtion tilinpäätöksen laatimista varten tulee toimittaa seuraavat tiedot ja selvitykset seuraavien Valtiokonttorin määräysten mukaisesti:

1.2.2022 mennessä:

 • Päättyneeseen varainhoitovuoteen kohdistuvat arviomäärärahan ylitysluvat ja talousarvion tilijaottelun muutokset.Jos tämän jälkeen ilmenee tarvetta arviomäärärahojen ylityslupiin, on ne toimitettava Valtiokonttoriin 11.2.2022 mennessä. Myöhemmin toimitettua ylityslupatietoa ei mahdollisesti ehditä sisällyttää valtion tilinpäätökseen, vaan määrärahan ylitys jää tilinpäätökseen ilman ylityslupaa. TaA 17 §: Lupaa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä, mikäli mahdollista, varainhoitovuoden marraskuun loppuun mennessä, kuitenkin hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista.
 • Joulukuun 2021 tilitiedot Kiekussa valmiit. Kirjanpitoyksikön, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.

2.2.2022:

 • Joulukuun 2021 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron)

3.2.2022 mennessä:

 • Valtuustiedot päättyneeltä varainhoitovuodelta. Alkavan vuoden tietojen määräaika on 13.2.2022.

15.2.2022 mennessä:

 • Allekirjoitettu saate ja kopio tilinpäätöksen liitteistä:
   • 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus,
   • 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat,
   • 10: Arvopaperit ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset,
   • 11: Taseen rahoituserät ja velat,
   • 12: Valtiontakaukset ja -takuut ja sekä muut monivuotiset vastuut,
   • 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio sekä
   • 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot.Jos kirjanpitoyksiköllä ei ole ilmoitettavaa jollakin em. liitteellä, riittää, että saatteessa kerrotaan asiasta. ”Tyhjää” liitekopiota ei tarvitse toimittaa.Saate ja liitekopiot toimitetaan Valtiokonttorille sähköpostilla, allekirjoitettuna ja koottuna yhdeksi pdf-tiedostoksi. Sähköposti lähetetään osoitteisiin kkp (at) valtiokonttori.fi sekä kirjaamo (at) valtiokonttori.fi. Viestin aiheesta tulee ilmetä minkä kirjanpitoyksikön liitteistä on kyse. Esim. Tp-liitteet kpy 301.

Paperille painettua tilinpäätöstä ei tarvitse lähettää Valtiokonttoriin.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen jakelu

Kirjanpitoyksikkö toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava kirjanpitoyksikön omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Lisäksi virastojen ja laitosten tulee raportoida tulostavoitteidensa toteutumisesta Valtion tulostietojärjestelmään.

Valtion raportointipalvelu Netra on korvattu vuonna 2020 Tutkihallintoa.fi-palvelulla. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta muutoksia vuoden 2021 tilinpäätöksen julkaisuun. Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”.

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös

Rahaston tilinpäätöksen sisältö

Jollei laista muuta johdu, talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätös laaditaan seuraavaa rakennetta noudattaen:

 1. Toimintakertomus
 2. Tuotto- ja kululaskelma
 3. Tase
 4. Rahoituslaskelma
 5. Liitetiedot
 6. Allekirjoitus

Rahaston tilinpäätöksen laadintaohjeet

Talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä säädettyä rakennetta ja ohjeistusta. Tilinpäätöksen laadintaan voidaan soveltaa seuraavia ohjeita:

Toimintakertomus laaditaan Valtiokonttorin 10.11.2016 antaman ohjeen Toimintakertomuksen laatiminen mukaisesti.

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot laaditaan Valtion kirjanpidon käsikirjan ohjeita soveltaen.

Tililajien 175 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset ja 258 Kirjanpitoyksikköjen väliset tilitykset esittämisestä tilinpäätöksessä on annettu erillinen ohje kysymyksiä ja vastauksia -kokoelmassa vuosilta 2003-2018 (nrot 97 ja 114). Valtiokonttori neuvoo tarvittaessa rahavirtoja kuvaavan rahoituslaskelman ja rahaston varojen käyttösuunnitelman toteutuman esittämistä.

Joulukuun 2021 tilitiedot

Valtiokonttorin määräys Valtion keskuskirjanpidon hoitoa varten tarvittavat tiedot.

 • 1.2.2022: Joulukuun 2021 tilitiedot Kiekussa valmiit. Rahaston, joka ei käytä Kiekua, tulee sopia tilitietojen toimittamisen aikataulu Palkeiden Raportointiryhmän kanssa.
 • 2.2.2022: Joulukuun 2021 tilitietojen siirto Kiekussa keskuskirjanpitoon (Palkeiden Raportointiryhmä tekee siirron).

Hallituksen vuosikertomusta varten tarvittavat tiedot

Rahaston tuloslaskelma/tuotto- ja kululaskelma ja tase Excel-tiedostona suomeksi ja ruotsiksi sekä tilinpäätöksen liite 10: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut toimitetaan Valtiokonttoriin viimeistään 24.2.2022.

Rahaston tilinpäätöksen jakelu

Rahasto toimittaa tilinpäätöksensä ministeriölle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle viipymättä tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Tilinpäätös on julkaistava rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Valtion raportointipalvelu Netra on korvattu vuonna 2020 Tutkihallintoa.fi-palvelulla. Julkisen raportointipalvelun muuttuminen ei aiheuta muutoksia vuoden 2021 tilinpäätöksen julkaisuun. Tilinpäätöksen julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”.

Tilinpäätöskannanotto (ministeriöt)

Ministeriön on laadittava perusteltu tilinpäätöskannanotto ministeriön hallinnonalan kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä kesäkuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätöskannanotto julkaistaan ministeriön ja kirjanpitoyksikön/rahaston omalla suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivulla viikon kuluessa sen antamisesta.

Valtion raportointipalvelu Netra on korvattu vuonna 2020 Tutkihallintoa.fi-palvelulla. Julkaisukanavan muuttuminen ei aiheuta muutoksia vuoden 2021 tilinpäätöskannanoton julkaisuun. Julkaisussa noudatetaan tietojen julkiseen raportointiin liittyen voimassa olevaa määräystä ”Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) (VK 540/03/2010)”.

Lisätiedot

Tilinpäätös:

Sähköposti: laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi ja kkp(at)valtiokonttori.fi

Tilitietojen käsittely Kiekussa:

Sähköposti: raportointi(at)palkeet.fi

Tuloksellisuustietojen raportointi sekä suunnittelun ja seurannan asiakirjat -sivujen laadinta:

Sähköposti: analysointipalvelu(at)valtiokonttori.fi

Jakelu Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)

Tiedoksi
Valtiontalouden tarkastusvirasto