Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra)

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK 540/03/2010
AsiakirjatyyppiMääräys
Antopäivämäärä20.12.2010
KategoriatValtionraportointi
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä tulostavoitteet (14 § (254/2004)), tilinpäätökset (63 § (1786/2009)) ja ministeriön tilinpäätöskannanotot (66 i § (254/2004)) sijoitetaan Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra), jota Valtiokonttori ylläpitää.

Voimaantulo

Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2011. Tällä määräyksellä kumotaan Valtio-konttorin 15.6.2006 antama määräys suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtionhallinnon internetraportoinnissa (Netra) (207/03/2006).

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksesta puh. (09) 77 251 tai sähköpostitse osoitteesta netra (at) valtiokonttori.fi.

Pääjohtaja Timo Laitinen

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Määräyksen soveltamisala

Tätä määräystä noudatetaan julkaistaessa toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyviä asiakirjoja sekä tuloksellisuustietoja Valtion raportointipalvelussa (Netra). Määräys koskee ministeriöitä ja kirjanpitoyksiköitä sekä asiakirjojen julkaisemisen osalta talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja. Kirjanpitoyksikkö on vastuussa tietojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta.

Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot julkaisevat Valtion raportointipalvelussa (Netra) vähintään tilinpäätöksensä. [1] Muiden asiakirjojen julkaiseminen on rahastoille vapaaehtoista.

Valtion raportointipalvelussa (Netra) voidaan ohjaavan ministeriön niin määrätessä julkaista myös talousarviotalouden ulkopuolisten tahojen (kuten valtionapuyhteisöt, liikelaitokset, julkiset laitokset ja säätiöt, valtionyhtiöt) toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat sekä tuloksellisuustiedot. Tällöin tätä määräystä noudatetaan soveltuvin osin ministeriön mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.

Määräyksen kattamien tietojen julkisuus

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat ovat julkisia. Tältä osin noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä asetusta viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).

Mikäli viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n jonkin kohdan nojalla asiakirjassa (esimerkiksi tulossopimuksessa) on muuta kuin julkista tietoa, näiden tietojen osalta laaditaan erilliset salassa pidettävät asiakirjat ja niihin tehdään merkintä salassa pitämisestä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 25 §:n ja tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (681/2010) luvun 3 mukaisesti. Salassa pidettävien asiakirjojen luokittelussa käytetään neljää luokkaa (suojaustaso I–IV). Suojaustasoa koskevan merkinnän yhteyteen tai sen sijasta voidaan salassa pidettävään asiakirjaan tehdä tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 11 §:n 1 ja 3 momentissa säädetyissä tapauksissa erityinen turvallisuusluokitusmerkintä. Tällöin asiakirja merkitään joko erittäin salaiseksi, salaiseksi, luottamukselliseksi tai käytöltään rajoitetuksi.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaiseminen

Valtion virastojen ja laitosten toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä näitä koskeva ohjaus on pääasiallisesti toteutettu asiakirjamuotoisesti. Toiminta- ja taloussuunnittelussa, tulosohjauksessa, budjetoinnissa ja raportoinnissa olennaisimmista asioista laaditaan asiakirjat valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Valtio- ja hallinnonalatasoiset sekä virasto- ja laitoskohtaiset asiakirjat julkaistaan Valtion raportointipalvelussa (Netra). Valtiokonttori huolehtii valtiotasoisten asiakirjojen ajantasaisuudesta.

Julkaistavat tiedot ja niiden luokittelu

Valtion raportointipalvelussa (Netra) julkaistavat toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat on määritetty liitteessä 1. Asiakirjat julkaistaan noudattaen liitteessä esitettyä yhtenäistä luokittelutapaa. Asiakirjoista ainoastaan osan julkaiseminen on pakollista. Muut liitteessä mainitut asiakirjat on kuitenkin suositeltavaa julkaista johtuen niiden keskeisyydestä toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Netra-palvelussa julkaistaan vain valmiita hyväksyttyjä asiakirjoja. Jokaisesta asiakirjasta on oltava näkyvissä kolme viimeisintä (uusinta) asiakirjaa (esim. vuosien 2009, 2010 ja 2011 tulossopimukset).

Valtion tulosohjauksessa merkittävimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet, ministeriön ja sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset sekä eduskunnan hyväksymä valtion talousarvio. Seurantatiedoista tärkeimmät ovat tilinpäätös (erityisesti sen sisältämä toiminnallista tuloksellisuutta ja sen kehitystä sekä vaikutuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykseen kuvaava toimintakertomus) sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä. Toimintaa ja taloutta suunniteltaessa ja seurattaessa laaditaan muitakin asiakirjoja, jotka ovat luonteeltaan enemmän ministeriön taikka viraston tai laitoksen omia ehdotuksia ja suunnitelmia eivätkä lopullisia, aiheesta riippuen eduskunnan, valtioneuvoston tai ministeriön vahvistamia asiakirjoja.

Ministeriöt toimivat paitsi hallinnonalansa ohjaajana myös virastona ja laativat näin ollen sekä hallinnonala että virastotasoisia asiakirjoja. Kaikkia tämän määräyksen liitteessä 1 mainittuja asiakirjoja ei kuitenkaan välttämättä tehdä molemmista näkökulmista, vaan hallinnonalatasoinen asiakirja saattaa sisältää myös ministeriötä virastona koskevat tiedot. Ministeriötä virastona koskevat asiakirjat julkaistaan siltä osin kuin niitä laaditaan ja asiakirjat nimetään siten, että ne erottuvat selkeästi koko hallinnonalaa käsittelevistä asiakirjoista.

Tietojen julkaisemistapa

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan Valtion raportointipalvelussa (Netra) verkkolinkityksiä käyttäen. Virasto tai laitos rakentaa asiakirjoja varten omalle www-sivustolleen www-sivun, joka linkitetään Netra-palveluun. Www-sivun tekninen rakentaminen ja ylläpito on kuvattu tarkemmin erillisessä ohjeessa (ks. kohta Määräystä täydentävät ohjeet). Jos virastolla tai laitoksella ei ole omaa www-sivustoa, asiakirjat voi liittää toiminnaltaan läheisen viraston tai laitoksen (esimerkiksi kirjanpitoyksikön, johon virasto tai laitos kuuluu) asiakirjat sisältävälle www-sivulle.

Viraston tai laitoksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat sisältävän www-sivun osoite ja sen mahdolliset muutokset ilmoitetaan Valtiokonttorille Valtion tulostietojärjestelmässä (ks. kohta Tietojen julkaisemistapa) tälle erikseen varatussa kohdassa tai sähköpostitse (netra (at) valtiokonttori.fi). Osoitteen muutoksesta informoidaan Valtiokonttoria aina välittömästi.

Tietojen julkaisemisen määräajat

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen. Asiakirjat, joiden julkaiseminen on pakollista, julkaistaan viimeistään viikon kuluttua niiden hyväksymisestä. Tilinpäätöksen on oltava julkaistuna viimeistään viikon kuluttua ajankohdasta, jolloin sen on valtion talousarviosta annetun asetuksen (63 §) mukaan oltava hyväksytty (varainhoitovuotta seuraavan maaliskuun 15. päivä).

Tuloksellisuustietojen julkaiseminen

Tulosohjaus ja tulosbudjetointi muodostavat valtion virastojen ja laitosten ohjaus- ja johtamisjärjestelmän perustan. Tulosohjauksessa ministeriöt ohjaavat alaisiaan virastoja ja laitoksia sopimalla tulostavoitteista ja antamalla resurssit niiden toteuttamiseen sekä seuraamalla, miten tavoitteet saavutetaan. Tulosohjaus velvoittaa virastoja ja laitoksia raportoimaan tulostavoitteiden toteutumisesta ministeriölle. Tulosbudjetoinnissa talouteen kytketään toiminnallinen näkökulma. Valtion talousarvioon ehdotettavat määrärahat on perusteltava aikaansaannoksilla, toisien sanoen vaikuttavuustavoitteilla ja toiminnallisilla tulostavoitteilla.

Julkaistavat tiedot ja niiden luokittelu

Valtion raportointipalvelussa (Netra) julkaistavat tuloksellisuustiedot on määritetty liitteessä 2. Tiedoista osan julkaiseminen on vapaaehtoista. Tuloksellisuustiedot koostuvat virastoja ja laitoksia sekä ministeriöiden toimialakokonaisuuksia koskevista tulostavoitteista sekä niiden toteumista analyyseineen. Kyseessä ovat pääsääntöisesti samat asiat, jotka sisältyvät tulossopimuksiin ja joiden toteutumisesta raportoidaan tulosraporteissa ja ministeriöiden toimialojen tuloksellisuuden kuvauksissa.

Tuloksellisuustiedot luokitellaan valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 §:ssä tarkoitettujen tuloksellisuuden peruskriteerien mukaisesti. Tuloksellisuuden peruskriteerit (tulosprisma) [2] muodostuvat yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnallisesta tuloksellisuudesta. Toiminnallisen tuloksellisuuden perusteita ovat toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen.

Tuloksellisuuden peruskriteerien lisäksi tuloksellisuustiedot jaotellaan sen mukaan, mihin talousarvion osaan (pääluokka, osasto, luku tai momentti) tulostavoite on sijoitettu tai mihin se asiasisältönsä puolesta kuuluu. Kolmas näkökulma tuloksellisuustietojen luokittelussa on tietojen käyttötarkoitus (valtion talousarvioesitys, tulossopimus tai muu seuranta, valtion tilinpäätöskertomus).

Ministeriöt vastaavat sekä koko toimialaansa että omaa toimintaansa (ministeriö virastona) koskevien tuloksellisuustietojen julkaisemisesta. Usean eri ministeriön ohjauksessa toimivat virastot ja laitokset (esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, aluehallintovirastot) julkaisevat Netra-palvelussa tuloksellisuustietonsa kokonaisuudessaan (eli liittyen kaikkien virastoa tai laitosta ohjaavien ministeriöiden toimialoihin). Tuloksellisuustietojen kokonaisuudesta vastaa aina se ministeriö, johon kyseessä oleva virasto tai laitos hallinnollisesti kuuluu, yhteistyössä muiden ohjaavien ministeriöiden kanssa. Tuloksellisuustietojen julkaiseminen voidaan tarvittaessa järjestää siten, että yksittäinen virasto tai laitos julkaisee tiedot useamman viraston tai laitoksen puolesta.

Tietojen julkaisemistapa

Tulostavoitteita ja niiden toteutumista koskevat tiedot tallennetaan Valtion raportointipalvelun (Netra) tietokantaan www-liittymän (Valtion tulostietojärjestelmä) [3] kautta. Valtion tulostietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta, jonka Valtiokonttori antaa kunkin viraston tai laitoksen erikseen nimettävälle pääkäyttäjälle. [4] Pääkäyttäjä hallinnoi tulostietojärjestelmän käyttäjiä oman virastonsa tai laitoksensa osalta.

Tiedot tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta syötetään Valtion tulostietojärjestelmään täsmälleen samansisältöisinä kuin ne ovat aihetta koskevissa asiakirjoissa. Tarvittaessa tietoja voi jakaa useammaksi eri tavoite- tai toteumatiedoksi.

Tietojen julkaisemisen määräajat

Lopullisia tulostavoitteita koskevat tiedot julkaistaan Valtion raportointipalvelussa (Netra) viimeistään viikon kuluttua tulossopimuksen allekirjoittamisesta tai siitä, kun ministeriö mahdollisesti erikseen vahvistaa omat ja hallinnonalansa tulostavoitteet. Tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot (saavutetut tulokset) julkaistaan Valtion raportointipalvelussa (Netra) viimeistään viikon kuluttua tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Määräystä täydentävät ohjeet

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat sisältävän, Valtion raportointipalvelun (Netra) kautta avautuvan www-sivun teknistä rakentamista käsitellään tarkemmin Valtiokonttorin antamassa Suunnittelun ja seurannan asiakirjasivujen laadintaohjeessa. [5] Valtiokonttori on myös julkaissut erillisen ohjeen koskien Valtion tulostietojärjestelmän käyttöä (Valtion tulostietojärjestelmä: Käyttäjän opas). [6]

Liite 1 – Valtion raportointipalvelussa (Netra) julkaistavat suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa laaditut asiakirjat julkaistaan viraston tai laitoksen www-sivustolleen rakentamalla www-sivulla, joka linkitetään Valtion raportointipalveluun (Netra). Asiakirjat luokitellaan tulosohjausasiakirjoihin sekä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat jaotellaan edelleen suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat sisältävät mm. aiheeseen liittyvät ohjeet, suunnitelmat, arvioinnit ja selvitykset.

Hallinnonalan asiakirjat

* Asiakirjan julkaiseminen on pakollista.

Tulosohjausasiakirjat
Suunnitelmat

*

Hallinnonalan tavoitteet

*

Ministeriön virastoille ja laitoksille vahvistamat tulostavoitteet (tulossopimukset) sekä ministeriön itselleen vahvistamat tulostavoitteet

Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

*

Eduskunnan päättämät talousarviot
Valtiokonttori julkaisee valtiotasoiset suunnittelun ja seurannan asiakirjat Valtion raportointipalvelussa (Netra). Julkaisu ministeriön www-sivulla toteutetaan linkityksin Netra-palveluun.

*

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot
Valtiokonttori julkaisee valtiotasoiset suunnittelun ja seurannan asiakirjat Valtion raportointipalvelussa (Netra). Julkaisu ministeriön www-sivulla toteutetaan linkityksin Netra-palveluun.

Seurantatiedot

*

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksistä

Hallinnonalan henkilöstötilinpäätös

*

Ministeriön tilinpäätös
Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n (1786/2009) mukaan toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat sekä liitteenä ilmoitettavat tiedot.

Vuosikertomus

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ohjeet

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje

Talousarvioehdotuksen laadintaohje

Talousarvion toimeenpano-ohje

Toimintakertomusohje

Ministeriön taloussääntö ja muut ohjesäännöt sekä niihin tehdyt muutokset
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 b §:n (1786/2009) mukaan taloussäännössä voidaan määrätä, että joistakin taloussääntöön kuuluvista hallinnon sisäistä toimintaa koskevista asioista annetaan taloussäännön sijasta määräyksiä viraston tai laitoksen päättämässä muussa ohjesäännössä.

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

*

Ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kehysehdotus

Ministeriön talousarvioehdotus

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Arvioinnit ja selvitykset

*

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusten julkaisu ministeriön www-sivulla toteutetaan linkityksin tarkastusviraston www-sivustolle.

Muut arvioinnit ja selvitykset

Kirjanpitoyksikön asiakirjat

Kirjanpitoyksikkö on vastuussa tietojen julkaisun toteutumisesta myös kirjanpitoyksikköön mahdollisesti kuuluvien virastojen ja laitosten osalta. Virastot ja laitokset julkaisevat soveltuvin osin samat asiakirjat kuin kirjanpitoyksiköt.

* Asiakirjan julkaiseminen on pakollista.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

*

Ministeriön kirjanpitoyksikölle vahvistamat tulostavoitteet (tulossopimus)

*

Eduskunnan päättämät talousarviot
Valtiokonttori julkaisee valtiotasoiset suunnittelun ja seurannan asiakirjat Valtion raportointipalvelussa (Netra). Julkaisu kirjanpitoyksikön www-sivulla toteutetaan linkityksin Netra-palveluun.

*

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot
Valtiokonttori julkaisee valtiotasoiset suunnittelun ja seurannan asiakirjat Valtion raportointipalvelussa (Netra). Julkaisu kirjanpitoyksikön www-sivulla toteutetaan linkityksin Netra-palveluun.

Seurantatiedot

*

Tilinpäätös
Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää valtion talousarviosta annetun asetuksen 63 §:n (1786/2009) mukaan toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat sekä liitteenä ilmoitettavat tiedot.

*

Ministeriön kannanotot kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä

Henkilöstötilinpäätös

Osavuosiraportit

Vuosikertomus

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ohjeet

Kirjanpitoyksikön taloussääntö ja muut ohjesäännöt sekä niihin tehdyt muutokset
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 b §:n (1786/2009) mukaan taloussäännössä voidaan määrätä, että joistakin taloussääntöön kuuluvista hallinnon sisäistä toimintaa koskevista asioista annetaan taloussäännön sijasta määräyksiä viraston tai laitoksen päättämässä muussa ohjesäännössä.

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

*

Kirjanpitoyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma

Kirjanpitoyksikön talousarvioehdotus

Kirjanpitoyksikön lisätalousarvioehdotukset

Arvioinnit ja selvitykset

*

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusten julkaisu kirjanpitoyksikön www-sivulla toteutetaan linkityksin tarkastusviraston www-sivustolle.

Muut arvioinnit ja selvitykset

Liite 2 – Valtion raportointipalvelussa (Netra) julkaistavat tuloksellisuustiedot

Tulostavoitteita ja niiden toteutumista koskevat tiedot tallennetaan Valtion raportointipalvelun (Netra) tietokantaan www-liittymän (Valtion tulostietojärjestelmä) kautta. Tiedot luokitellaan määräyksen kohdassa Julkaistavat tiedot ja niiden luokittelu kuvatulla tavalla. Pakolliset luokittelun perusteet ovat tuloksellisuuden peruskriteerit (tulosprisma), talousarvion osat (pääluokka, osasto, luku ja momentti) sekä käyttötarkoitus (valtion talousarvioesitys, tulossopimus tai muu seuranta, valtion tilinpäätöskertomus).

* Tiedon julkaiseminen on pakollista.

Alustavat tulostavoitteet
Alustavia tulostavoitteita ovat valtion talousarvioesityksessä esitettävät tulostavoitetiedot (vuodelle N) sekä seuraavia vuosia (N + x) koskevat tulostavoitteet, mikäli ne on sisällytetty vuoden N talousarvioesitykseen.

Kaikki valtion talousarvioesityksessä esitettävät tulostavoitteet (vuodelle N)

Seuraavia vuosia (N+x) koskevat tulostavoitteet, mikäli ne on sisällytetty vuoden N talousarvioesitykseen

Suunnitteluvaiheen tiedot muista tulostavoitteista, jotka on ajateltu sisällytettävän viraston tai laitoksen ja ministeriön väliseen tulossopimukseen

Lopulliset tulostavoitteet
Lopullisia tulostavoitteita ovat ministeriön ja viraston väliseen tulossopimukseen kirjattavat tulostavoitteet tai ministeriön muutoin virastolle vahvistamat tulostavoitteet sekä ministeriötä itseään koskevat vahvistetut tulostavoitteet.

*

Viraston tai laitoksen ja ministeriön väliseen tulossopimukseen sisältyvät tulostavoitteet

*

Ministeriötä itseään koskevat vahvistettavat tulostavoitteet

Muut viraston tai laitoksen johdon taikka ministeriön tärkeäksi näkemät tulostavoitteet, jotka eivät sisälly tulossopimukseen

Tulostoteumat
Tulostoteumilla tarkoitetaan organisaation toiminnan tuloksellisuutta kuvaaville mittareille annettavia toteuma-arvoja (sanallinen tai numeerinen). Toteumatieto kuvaa tulosta, aikaansaannosta, jolla on haluttu vaikutus, hyöty tai palvelu toimintaympäristössä. Toteuma-arvot voivat koskea kokonaista vuotta tai sitten ne voivat olla osavuositoteumia (kuukaudet 1–11).

*

Tiedot kaikkien esitettyjen tulostavoitteiden toteutumisesta koskien koko vuotta (saavutetut tulokset)

*

Sanalliset tulosanalyysit kaikkien esitettyjen toteumatietojen osalta

*

Hallinnonala-, virasto- tai laitostasoiset tuloksellisuuden yleiskuvaukset
Tuloksellisuuden yleiskuvaus on lyhyt luonnehdinta organisaation toiminnan onnistumisesta kokonaisuudessaan tarkasteltavana ajanjaksona.

Tiedot tulostavoitteiden toteutumisesta koskien osaa vuotta (osavuosiraportointi)

Organisaatiota koskevat perustiedot
Organisaatiota koskevat perustiedot ovat osa Valtion tulostietojärjestelmään syötettäviä rakennetietoja. Muita rakennetietoja ovat luokittelutiedot, arvosana-asteikot sekä mittarit ja mittaristot.

*

Ministeriön, viraston tai laitoksen www-sivuston osoite

*

Ministeriön, viraston tai laitoksen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiakirjat sisältävän www-sivun osoite

*

Ministeriön, viraston tai laitoksen toiminta-ajatus

Ministeriön, viraston tai laitoksen tulosyksiköt (nimi, selite ja tunnus)