• BSP i korthet

  BSP är ett system baserat på lagen om bostadssparpremier med hjälp av vilken staten stöder unga i anskaffningen av deras första ägarbostad. Statskontoret ger banker stöd i hur BSP-bestämmelserna ska tillämpas.

  Du kan öppna ett BSP-konto i en bank om du är 15–39 år gammal och inte tidigare ägt en bostad. Efter att du sparat minst 10 procent av bostadens anskaffningspris, kan banken bevilja dig ett BSP-lån.

  Fördelarna med BSP-räntestödslånet är

  • skattefri ränta och tilläggsränta för besparingarna
  • lägre ränta än för andra motsvarande lån som banken beviljar för köp av första bostad
  • statens räntestöd under tio års tid
  • avgiftsfri statsborgen.

 • BSP-avtal

  Innan man inleder besparandet ska man ingå ett BSP-avtal med banken. I avtalet finns information om BSP-sparkontot och villkoren för besparing. I BSP-avtalet avtalar parterna om den skattefria årliga räntan på 1 procent och om en tilläggsränta på 2–4 procent som finansinstitutet betalar.

 • BSP-konto

  Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–39 år gammal och inte tidigare ägt en bostad. I avtalet kan ingå en äkta hälft som redan fyllt 40 år. Om du är minderårig, kan du ingå avtalet i banken tillsammans med din vårdnadshavare.

  Du kan inte öppna ett BSP-konto om du tidigare ägt 50 procent eller mer av en bostad. Du kan dock fortfarande öppna ett BSP-konto om du fått en kvotdel av en bostad (mindre än 100 procent) vederlagsfritt, dvs. till exempel som gåva eller i arv. BSP-förmånerna påverkas inte heller av en bostad som du fått efter att du öppnat BSP-kontot.

  Om du vill kan du under deponeringstiden överföra BSP-kontot från en bank till en annan. BSP-kontot ska ha överförts till det nya kreditinstitutet vid tidpunkten för köpslutet. Den bank som beviljar BSP-lånet betalar tilläggsräntan på summan du sparat.

 • BSP-sparande

  Man ska spara minst 10 procent av bostadens anskaffningspris (den s.k. egna sparandelen). Om du köper en bostad tillsammans med någon annan, ska du ha sparat 10 procent av priset för den andel som du kommer att äga (minst 50 procent av bostaden). Om du planerar att bygga ett egnahemshus, ska du ha sparat 10 procent av de beräknade kostnaderna.

  Till BSP-kontot ska göras depositioner under minst åtta kalenderkvartal. Depositionerna under ett kalenderkvartal, det vill säga tre månader, ska uppgå till minst 150 euro och högst 3 000 euro. Det är dock inte nödvändigt att göra depositioner under varje kvartal i följd, utan man får vid behov pausa sparandet. Du får fortsätta spara så länge du vill.

  Banken betalar en årlig inlåningsränta på en procent till BSP-kontot. Därtill får du en tilläggsränta på 2–4 procent när du uppnått ditt sparmål och skaffat bostaden. Tilläggsräntan betalas från och med det år då deponerandet inleds och därefter högst för de fem följande kalenderåren.

  Till den egna sparandelen räknas utöver depositionerna räntan och tilläggsräntan som betalats på dem. Därtill kan i sparandelen ingå andra medel som finns på de egna kontona.

  Om du sparat över 10 procent av bostadens anskaffningspris på kontot, kan du komma överens med banken om hur den överskridande andelen används:

  • Om alla medel används för att betala bostadens köpesumma, betalas en skattefri tilläggsränta på hela depositionen. Obs! I BSP-avtalet kan man ha kommit överens om att tilläggsräntan betalas på någon annan summa (t.ex. på en andel om 10 procent av bostadens anskaffningspris).
  • Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är räntan på BSP-kontot helt skattefri, även om hela depositionen inte används för att finansiera anskaffningen av en bostad.

  BSP-avtalet upphör att gälla, om du lyfter medel från BSP-kontot innan avtalets villkor uppfyllts.

 • Tillfällig finansiering

  Du kan komma överens med banken om tillfällig finansiering, om du vill köpa en bostad innan villkoren för BSP-besparingar har uppfyllts. Villkoret är dock att du gjort depositioner på BSP-kontot under minst fyra kvartal. Om du köper en bostad innan minst fyra depositioner gjorts, hävs BSP-avtalet. Detta innebär att man inte heller kan få BSP-förmånerna.

  Man kommer skriftligen överens om det totala lånet samtidigt som man kommer överens om den tillfälliga finansieringen, även om man inte skulle behöva lyfta mer än en rat eller inte alls behöver använda den tillfälliga finansieringen. När BSP-villkoren uppfylls, återbetalas den tillfälliga finansieringen med medlen på BSP-kontot och BSP-lånet.

  Villkoren för den tillfälliga finansieringen avtalas med banken, och på lånet tillämpas inte villkoren för BSP-lån. Den tillfälliga finansieringen får inte vara lån av föräldrar eller släktingar, utan måste lånas från banken. I detta skede kan man inte heller använda egna medel.

  Man kan vid behov använda statsborgen som säkerhet för den tillfälliga finansieringen (högst 20 procent av lånet). Av säkerhetens belopp betalas i så fall en borgensavgift på 2,5 procent, som inte returneras till kunden, efter att den tillfälliga finansieringen omvandlas till BSP-belåning. När en tillfällig finansiering med statsborgen senare ersätts med BSP-belåning, kan statsborgen vara högst 25 procent av lånet (se Statsborgen för BSP-lån). Statsborgen är avgiftsfri för BSP-lånet.

  Efter att du skaffat bostaden ska du fortsätta göra depositioner på BSP-kontot, tills den egna sparandelen sparats in. Om du köper en bostad med tillfällig finansiering måste du komma överens med banken om tidtabellen för att spara ihop de insättningsposter som saknas och när den tillfälliga finansieringen ska omvandlas till BSP-finansiering.

  Den tillfälliga finansieringen ska ändras till ett BSP-lån inom tre månader från och med att kriterierna för att lyfta lånet uppfylls, dvs. när den egna sparandelen och kvartalen enligt kalendern uppfylls.

 • Ändringar i BSP-kontot

  Man kan göra ändringar på BSP-kontot under depositionstiden. Efter att kontot öppnats kan till exempel en make/maka eller annan samdeponent anslutas till BSP-avtalet. Förutsättningen är att personen som ansluts till kontot uppfyller de villkor som ställs på deponenter. En äkta make eller maka kan anslutas till kontot, även om han eller hon har fyllt 40 år. En annan samdeponent ska uppfylla åldersvillkoret.

  Efter anslutningen ska minst en gemensam godkänd deposition (150–3 000 euro) göras under ett kvartal, det vill säga tre månader, innan köpslutet.

  Två skilda BSP-konton

  Två sparare med sina egna BSP-konton kan skaffa en gemensam bostad. Deponenterna kan ha separata lån eller ett gemensamt lån. Om lånet är gemensamt, ska båda deponenterna ha det belopp av godkända BSP-depositioner på sina egna konton som krävs för att lånet ska kunna beviljas som gemensamt. Därtill ska deponenterna ha sparat 10 procent av den egna sparandelen av anskaffningspriset.

  När en gemensam bostad köps med medel från två skilda BSP-konton, beaktas sammanlagt högst 3 000 euro per kvartal från depositionerna i båda kontona. Enbart godkända depositioner (150–3 000 euro per kvartal) beaktas när man beräknar ett BSP-räntestödslån. Alla depositioner kan dock beaktas vid beräkningen av den egna sparandelen på 10 procent. Om man deponerat över 3 000 euro per kvartal, är de medel som överskrider denna andel så kallade övriga egna medel.

  Delning av BSP-konto vid skilsmässa

  Ett BSP-konto kan vid en skilsmässa delas i hälften mellan deponenterna så att båda fortsätter att spara på sina egna konton. Deponenterna kan komma överens med banken om nya sparmål. I samband med delningen kan depositionerna per kvartal understiga den nedre gränsen om 150 euro.

  Om det handlar om ett äkta par, kan båda makarna skaffa en bostad på basis av det egna avtalet först efter att skilsmässodomen vunnit laga kraft. Om en make eller maka som är över 39 år har anslutits till BSP-kontot eller om makan eller maken var över 39 år när kontot öppnades, kan personen inte fortsätta att BSP-spara på egen hand.

  En make eller maka kan också tas bort som BSP-deponent, varvid kontot kvarstår i sin helhet hos den andra maken eller makan.

  Avslutande av BSP-konto

  Man kan avsluta sparandet på BSP-kontot och medlen kan användas för något annat ändamål än köp av en första bostad. På besparingarna betalas dock inte i detta fall de skattefria räntor som tillkommer BSP-konton.

  Du kan öppna ett BSP-konto på nytt, om åldersvillkoret uppfylls och du fortfarande inte köpt din första bostad. Ifall du vill öppna kontot på nytt måste du ingå ett nytt BSP-avtal med banken.

  Överföring av BSP-kontot till en annan bank

  BSP-kontot kan överföras till en annan bank. BSP-kontot ska ha överförts till det nya kreditinstitutet vid tidpunkten för köpslutet. Banken ska sörja för att kontots historik förmedlas till den mottagande banken.

 • Minderåriga BSP-sparare

  Man kan börja BSP-sparande som 15–17-åring. Om du inte ännu fyllt 18 år, kan du ingå avtalet tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare. Villkoret för sparandet är att du tjänat besparingarna med ditt eget arbete.

  Medel som erhållits genom eget arbete är till exempel

  • löneinkomst från förvärvsarbete
  • vecko- och månadspengar som betalas till BSP-deponentens lönekonto (pengarna ska ha erhållits i ersättning för arbete och får inte vara av gåvokaraktär)
  • stipendier som erhålls till exempel i skolan.

  Som medel som erhållits genom eget arbete räknas inte

  • familjepension
  • arv
  • barnbidrag
  • studiestöd.

  Man kan inte överföra pengar som man fått i gåva från till exempel föräldrar, far- och morföräldrar eller andra personer till ett skattefritt BSP-konto som är registrerat på en person under 18 år.

  En minderårig sparare ska minst en gång per år lämna in en utredning om medlen som sparats på kontot till banken. Anmälan kan till exempel göras med Statskontorets blankett eller med Skatteförvaltningens deklaration av beskattningsbara inkomster. Banken kan också om de önskar använda en egen blankett för detta ändamål. Banken ska förvara deklarationsblanketterna för eventuella kontroller i ett senare skede.

  Blankett: 15–17-åriga BSP-deponenter: redogörelse av medels ursprung (pdf)

  En minderårig sparare kan komma överens med banken om huruvida den tilläggsränta som betalas i samband med bostadsköpet börjar räknas från början av depositionstiden, eller från den dag då spararen fyller 18 år.

  Om betalningen av tilläggsräntan börjar när spararen fyller 18 år, betalas enbart den vanliga räntan om en procent på de depositioner som gjorts medan spararen var 15–17 år gammal.

 • BSP-lån

  När det nödvändiga beloppet har sparats, kan banken bevilja ett BSP-lån. För att erhålla BSP-förmånerna förutsätts att bostaden kommer att vara i eget stadigvarande bruk.

  Beloppet på BSP-räntestödslånet beräknas utifrån de godkända depositionerna på BSP-kontot (besparingarna multiplicerat med nio). Vid beräkningen av räntestödslånet beaktas godkända depositioner på kontot, grundräntan på en procent, samt tilläggsräntan som betalas på depositionerna.

  Lånet kan vara högst 90 procent av köpesumman för bostaden, eller av de beräknade kostnaderna för byggandet av ett egnahemshus. Om inte 90 procent av bostadens anskaffningspris täcks av BSP-lånet i sin helhet, kan man komma överens om tilläggslån med banken.

  Maximibeloppet för BSP-räntestödslånet fastställs enligt den kommun där fastigheten ligger:

  Kommunen där fastigheten ligger Lånets maximibelopp (euro)
  Helsingfors 215 000
  Esbo, Vanda och Grankulla 160 000
  Tammerfors, Åbo 140 000
  Övriga kommunen 120 000

  Köpeskillingen betalas alltid först med medel från BSP-kontot. Efter att medlen i BSP-kontot har använts, kan du om du önskar använda dina övriga egna medel, och därefter lånebeloppet.

  Det är bara möjligt att få statsborgen i samband med köpslutet.

  Räntan på BSP-räntestödslånet ska vara lägre än räntan på andra motsvarande lån för första bostad som banken beviljar. Som referensränta kan man använda de referensräntor som används allmänt för bostadslån. Det är inte möjligt att använda ränteskydd för BSP-lån.

  Lånetiden kan vara högst 25 år, och hur lånet amorteras kan man komma överens om med banken.

 • Statens räntestöd för BSP-lån

  Staten betalar räntestöd, om BSP-lånets ränta överskrider 3,8 procent. Räntestöd betalas för de första tio åren efter att lånet lyftes för första gången. Räntestödet betalas genom banken på så sätt att banken fakturerar en ränta från vilken de dragit av andelen som staten betalar. Statskontoret betalar räntestödet till banken två gånger per år (31.5 och 30.11).

  Räntestödet är 70 procent av den del av den årliga räntan för räntestödslånet som överstiger 3,8 procent. När räntan för BSP-lånet är under 3,8 procent, betalar låntagaren räntan själv i dess helhet.

  Medan räntestödet eller statsborgen är i kraft kan du få högst två amorteringsfria år för återbetalningen av lånet. Medan statsborgen är i kraft kan man enbart beviljas amorteringsfrihet ifall man inte kan göra avbetalningar på lånet till exempel på grund av sjukdom, arbetslöshet, familjeledighet eller annan med dessa jämförbar orsak (särskild ekonomisk grund).

  Om du vill betala tillbaka BSP-lånet tidigare än planerat, kan du fritt komma överens om återbetalningen med banken.

  Räntestödet upphör, om bostaden säljs och lånet återbetalas. Om en kvotdel av bostaden säljs, ska BSP-räntestödslånet amorteras i motsvarande grad.

 • Statsborgen för BSP-lån

  Vid behov kan man också avgiftsfritt få statsborgen på ett BSP-räntestödslån. Borgen avtalas skriftligen under låneförhandlingarna som sker innan bostaden köps. Storleken på ett lån med statsborgen kan högst uppgå till 90 procent av bostadens anskaffningspris.

  Statsborgen ges såväl för BSP-räntestödslån som för det så kallade BSP-tilläggslånet. Borgen kan i bägge fallen uppgå till högst 25 procent av lånet. Borgen är avgiftsfri för BSP-räntestödslånet, men för tilläggslånet är borgen avgiftsbelagd. Det maximala beloppet för borgen per bostad är 50 000 euro.

  Om BSP-finansiering med statsborgen överförs till ett nytt objekt, kan lånet med statsborgen vara högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Borgen kan i det här fallet vara högst 20 procent av lånet.

 • Objekt som kan vara BSP-bostad

  Den bostad som förvärvas med hjälp av ett bostadssparavtal ska vara belägen i Finland. Med hjälp av BSP-avtalet ska deponenten köpa minst 50 procent av bostadsaktierna eller andelarna, eller 50 procent av ett egnahemshus.

  Tomten kan ingå i BSP-finansieringen i samband med byggandet, om tomtens pris ingår i kostnadsberäkningen och byggandet inleds inom sex månader från tomtköpet. Bostadsaktiebolagets andel av tomten kan inte beaktas vid beräkningen av BSP-lånet.

  Observera:

  • En parkeringsplats kan inte ingå i BSP-finansieringen.
  • Bolagslåneandelen kan vara en del av köpesumman, om den är graderad och fastställd för varje bostad och betalas bort så fort som möjligt.
  • Deponenten kan köpa en delägarbostad, om han eller hon därefter äger minst 50 procent av aktierna och om köpeobjektet är minst 50 procent av bostadsaktierna eller andelarna.
  • Man kan inte använda BSP-lån för en bostadsrättsbostad.
  • Bostaden ska användas för eget boende efter köpet.
  • Med BSP-lån kan man köpa en bostad som är uthyrd vid köpslutet. I detta fall skall den köpta bostaden tas i eget stadigvarande bruk inom sex månader från köpet, och låntagaren ska omedelbart säga upp hyresavtalet efter köpet.

  BSP-bostaden kan inte vara en bostad där BSP-deponenten faktiskt bor redan före köpet. Undantag är situationer där boendet baserar sig på ett hyresförhållande eller om deponenten har förvärvat bostaden av sina föräldrar.

  • Det som konstateras ovan om ett hyresförhållande tillämpas inte om bostaden redan innan hyresavtalet ingicks användes delvis eller helt av deponenten.
  • Deponenten kan köpa en BSP-bostad eller en del av bostaden av sina egna föräldrar (minst 50 procent). Bostaden ska användas för BSP-deponentens eget boende, och kan inte längre vara föräldrarnas bostad.
  • Köp mellan makar och sambon är inte möjliga.
  • Den resterande andelen av en bostad som deponenten tidigare delvis fått som arv eller gåva kan inlösas av dödsboet (minst 50 procent).
 • BSP-lån för nybyggnadsobjekt

  BSP-sparare kan också få BSP-förmåner för finansieringen av första bostad som anskaffas i ett nybyggnadsobjekt. En BSP-deponent kan delta i ett gruppbyggnadsprojekt och finansiera sin bostad eller en andel av en bostad som kommer i deponentens ägo med sina BSP-besparingar och BSP-lån, som kan lyftas i rater medan byggandet fortskrider.

  Medan det nya objektet byggs kan tilläggs- och ändringsarbeten som köparen låter göra i bostaden räknas som en del av bostadens totala pris, vilket innebär att även kostnaderna för dessa kan ingå i BSP-lånet. Banken ska dokumentera ändringsarbetena på ett tillförlitligt sätt, och dokumenten ska bifogas till köpebrevet.

  För den reservationsavgift som betalas i samband med förhandsmarknadsföring av en bostad kan man ännu inte använda BSP-besparingar/BSP-lån, eftersom användningen av dem förutsätter att bostadsköpet genomförs.

  När BSP-deponentens egna sparandel uppfyllts kan bostadens köpesumma betalas med BSP-besparingar och BSP-lånet enligt det betalningsprogram som avtalats i köpebrevet. Försäljningspriset eller det skuldfria priset på ett nybyggnadsobjekt indelas ofta i flera rater:

  1) Den första raten av köpe-/försäljningssumman i samband underteckning av köpebrevet
  Köpesummans första rat betalas ur BSP-besparingarna och vid behov lyfts BSP-räntestödslån eller tilläggslån. BSP-besparingarna används alltid för betalning av köpesumman innan lånet lyfts.

  2) Rater av köpesumman under byggnadstiden
  Rater som förfaller till betalning under byggnadstiden betalas först med de resterande besparingarna på BSP-kontot och sedan med BSP-lån eller tilläggslån.

  3) Den slutliga köpesummans sista rat (efter färdigställandet)
  Den slutliga köpesumman betalas med eventuella resterande BSP-besparingar och sedan med BSP-lån eller tilläggslån.

  4) Den del av bolagsskulden som riktas till bostaden (om man vill återbetala skulden)
  Den andel av bolagsskulden som riktas till bostaden kan efter överenskommelse upptas som en del av BSP-finansieringen. I detta fall räknas sparandelen på 10 procent utifrån bostadens skuldfria pris. Om man vill använda BSP-lån för att betala andelen i bolagsskulden, avtalar man om detta med banken senast på dagen för bostadsköp. Bolagslåneandelen betalas med BSP-räntestödslån eller tilläggslån, om det är möjligt enligt bolagets villkor.

  5) Inlösningspriset för den andel av tomten som riktas mot bostaden
  Den inlösta andelen av tomten kan inte ingå i BSP-finansieringen, eftersom den andel av tomten som inlöses inte är i aktieägarens utan bostadsaktiebolagets ägo.

 • Överföring av BSP-lån

  Man kan överföra BSP-finansieringen till ett annat objekt, om bostaden är i låntagarens eget stadigvarande bruk. Låntagaren ska avtala om överföring av lånet med banken och köpesumman deponeras på bankens säkerhetskonto under överföringen.

  Observera:

  • Låntagaren ska äga minst 50 procent av den nya bostaden.
  • Den nya bostaden ska köpas inom sex månader från det att man sålt den föregående bostaden.

  Om låntagaren inte har köpt eller börjat bygga följande bostad inom sex månader, kan han eller hon ansöka hos Statskontoret om att räntestödslånet ska gälla ytterligare sex månader. Ansökan ska vara Statskontoret tillhanda innan tidsfristen på sex månader löpt ut. Till ansökan ska bifogas en kopia av köpebrevet för försäljningen av den första bostaden.

  Ansökan behandlas av Statskontoret inom en vecka från att blanketten inkommit, och sökanden meddelas om beslutet per e-post eller post.

  Blankett: Ansökan om förlängning av räntestödslån för ägarbostad (pdf)

  Om låntagaren inte köper en bostad inom den ansökta tilläggstiden på sex månader, anses räntestödet ha upphört när det första halvåret efter bostadens försäljningsdag kommit till ända.

  BSP-räntestödslånet kan överföras som sådant, om bostadens anskaffningspris tillåter det och den eventuella mellanskillnaden kan täckas av ett tilläggslån.

  Exempel:

  • En ny bostad kostar 150 000 euro.
  • Giltigt BSP-räntestödslån 85 000 euro, med borgen 21 250 euro (25 procent).
  • Borgenslånet för det nya objektet kan uppgå till högst 85 procent, dvs. 127 500 euro, varav borgen kan täcka högst 20 procent, dvs. 25 500 euro.
  • Det befintliga BSP-räntestödslånet överförs som sådant, och då kan det nya borgenslånet uppgå till 42 500 euro (127 500–85 000 euro) och av detta täcker borgen 4 250 euro (25 500–21 250 euro).
  • För BSP-tilläggslånet betalar låntagaren en borgensavgift.
 • Uthyrning av BSP-bostad

  BSP-bostaden kan hyras ut för högst två år. Uthyrningen förutsätter ett särskilt skäl, som kan vara studier eller arbete utomlands eller på en annan ort (utanför pendlingsregionen). Även värnplikt anses vara ett särskilt skäl.

  En skriftlig anmälan om uthyrningen ska göras till kommunens bostadsmyndighet. För närvarande skickas anmälan ändå till Statskontoret. Om ingen grund för uthyrningen finns, meddelar Statskontoret låntagaren om detta. BSP-lånet ska i sådana fall ändras till ett vanligt bostadslån.

  Underuthyrning av BSP-bostaden är tillåten. Över 50 procent av bostaden ska dock användas för eget boende. Det är inte möjligt att underuthyra en enrummare.

  Blankett: Meddelande om uthyrning av BSP-räntestödsbostad (pdf)

 • Författningar

  • Lag om bostadssparpremier (1634/1992) inklusive senare ändringar
  • Förordning om bostadssparpremier (1636/1992) inklusive senare ändringar
  • Lag om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) inklusive senare ändringar
  • Förordning om storleken på borgensavgift för ägarbostadslån (605/1999) inklusive senare ändringar
  • Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982) inklusive senare ändringar
  • Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982) inklusive senare ändringar