Hoppa innehåll

BSP-sparande och BSP-lån

 • Den här webbplatsen innehåller grundläggande information om BSP-sparande, BSP-lån och BSP-övervakning. Uppgifterna har grupperats på fyra flikar. Mer detaljerade anvisningar om BSP-långivning finns i avsnittet Anvisningar.

 • BSP i korthet

  BSP-systemet är ett system som grundar sig på lagen om bostadssparpremier och med hjälp av vilket staten stöder BSP-spararna i anskaffningen av sin första ägarbostad. Statskontoret ger bankerna och bostadsköparna råd om tillämpningen av BSP-bestämmelserna.

  Man kommer överens med banken om att öppna ett BSP-konto. BSP-kontot kan öppnas av en 15–44-årig person som inte tidigare har ägt en bostad. När minst 10 procent av bostadens anskaffningspris har sparats på BSP-kontot kan banken bevilja BSP-lån.

  Fördelarna med BSP-räntestödslån är

  • skattefri ränta och tilläggsränta på BSP-kontots besparingar
  • lägre ränta än räntan på andra motsvarande lån för första bostad som banken beviljar
  • statligt räntestöd för de tio första låneåren
  • avgiftsfri statsborgen.

 • BSP-avtal

  Innan sparandet inleds ska ett BSP-avtal ingås med banken. I avtalet kommer man överens om BSP-kontot och deponeringsvillkoren samt reciprocitetslånet. I BSP-avtalet avtalas också om en skattefri årlig ränta på 1 procent som banken betalar och en tilläggsränta på 2–4 procent som betalas när BSP-spararen har uppfyllt villkoren i BSP-avtalet och har köpt sin första bostad.

 • BSP-spararen

  En person i åldern 15-44 år som inte tidigare har ägt en bostad kan bli BSP-sparare. I BSP-avtalet kan ingå en make eller maka som redan har fyllt 45 år. Detsamma gäller också andra partner, om de har eller har haft ett gemensamt barn eller tidigare varit gifta med varandra eller ingått registrerat partnerskap.

  En minderårig BSP-sparare kan ingå ett BSP-avtal i banken tillsammans med sin vårdnadshavare.

  BSP-kontot är avsett för de som köper sin första bostad, så en person som tidigare ägt 50 procent eller mer av en bostad kan inte bli BSP-sparare. BSP-kontot kan dock fortfarande öppnas om man har fått en kvotdel av bostaden (ägarandel under 100 procent) vederlagsfritt, till exempel som gåva eller arv. BSP-förmånerna påverkas inte heller av en bostad som BSP-spararen har fått vederlagsfritt efter att BSP-kontot öppnades.

 • En mindreårig BSP-sparare

  Man kan börja BSP-spara redan som 15–17-åring. Om BSP-spararen ännu inte har fyllt 18 år kan hen ingå ett BSP-avtal i banken tillsammans med sin vårdnadshavare. Ett villkor för BSP-sparande för en minderårig är att den minderåriga har förtjänat besparingarna genom eget arbete.

  Medel som tjänats in genom eget arbete är till exempel

  • löneinkomst från förvärvsarbete
  • vecko- och månadspengar som betalas till BSP-deponentens lönekonto (pengarna ska ha erhållits i ersättning för arbete och som inte får vara av gåvokaraktär)
  • stipendier som erhålls till exempel i skolan.

  Medel som intjänats genom eget arbete är till exempel inte

  • familjepension
  • arv
  • barnbidrag
  • studiestöd.

  Till ett skattefritt BSP-konto som innehas av en person under 18 år kan inte överföras pengar som erhållits som gåva av till exempel föräldrar, far- eller morföräldrar eller andra. Banken ska se till att de medel som deponerats på BSP-kontot stämmer överens med bestämmelserna.

  En minderårig BSP-sparare kan avtala med banken, om beräkningen av den tilläggsränta som ska betalas i samband med anskaffningen av bostaden (högst fem år) ska inledas från den tidpunkt då deponeringen inleddes eller från den dag då spararen fyller 18 år.

  Om betalningstiden för tilläggsräntan börjar först när spararen fyller 18 år, betalas endast en normal ränta på depositioner som gjorts som 15–17-åring.

 • BSP-sparande

  Depositionsbelopp

  Man ska spara minst 10 procent av bostadens anskaffningspris (s.k. egen sparandel). Om BSP-spararen planerar att bygga ett egnahemshus ska hen spara 10 procent av kostnadsberäkningen.

  På BSP-kontot ska insättningar göras under minst åtta kalenderkvartal. Under ett kalenderkvartal, dvs. tre månader, ska deponeringen vara minst 150 euro och högst 4 500 euro. Man är dock inte tvungen att göra depositioner under på varandra följande kvartal, utan vid behov kan man ta en paus från sparandet. Ingen maximitid har fastställts för BSP-sparandet, så sparandet kan fortsätta så länge man vill.

  Räntan på BSP-kontot

  Banken betalar en årlig depositionsränta på en procent på BSP-kontot. Dessutom får BSP-spararen en tilläggsränta på 2–4 procent när hen har uppnått sitt sparmål och skaffar en bostad. Tilläggsräntan betalas från och med det år då deponerandet inleds och därefter högst för de fem följande kalenderåren.

  Till den egna sparandelen räknas utöver depositionerna även den ränta och tilläggsränta som betalats på dem. Dessutom kan andra medel på egna konton inkluderas i sparandelen.

  Om BSP-spararen har sparat över 10 procent av bostadens anskaffningspris på kontot, kan hen avtala med banken om användningen av den överstigande delen. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är räntan på BSP-depositionskontot helt skattefri även när hela depositionen inte används för att finansiera anskaffningen av bostaden.

 • Att BSP-spara tillsammans

  Anslutning av en samdeponent till BSP-kontot

  Till BSP-avtalet kan anslutas en make/maka eller annan samdeponent efter att kontot öppnats. En förutsättning är att den som läggs till kontot uppfyller de villkor som ställs på deponenten.

  En äkta make eller maka kan anslutas till kontot, även om han eller hon har fyllt 45 år. Detsamma gäller också andra som lever i ett parförhållande, om de har eller har haft ett gemensamt barn eller tidigare varit gifta med varandra eller ingått registrerat partnerskap. Övriga gemensamma deponerare ska uppfylla åldersgränsvillkoren.

  Efter anslutningen ska minst en gemensam godkänd deposition (150–4 500 euro) göras på kontot under ett kvartal, före köpet.

  Två separata BSP-konton

  Två BSP-sparare med egna BSP-konton kan skaffa en gemensam bostad. Då sparar båda medlen på sitt eget konto tills villkoren för BSP-lånet uppfylls. På basis av två separata BSP-konton kan man ta antingen gemensamma eller separata lån. Mer information om köp av gemensam bostad finns under BSP-lån i punkten “Köp av gemensam bostad”.

 • Ändringar i anslutning till BSP-kontot

  Överföring av BSP-konto

  BSP-kontot kan under deponeringstiden överföras från en bank till en annan. Då fortsätter BSP-sparandet utan avbrott i banken dit kontot överförts. BSP-kontot ska vara överfört till den nya banken senast vid köpet. Banken ska se till att alla tidigare uppgifter (depositioner etc.) om kontot förmedlas till den mottagande banken. Den bank som beviljar BSP-lånet betalar en tilläggsränta på det sparade beloppet.

  Delning av ett BSP-konto vid skilsmässa

  Ett BSP-konto kan vid en skilsmässa delas i hälften mellan deponenterna så att båda fortsätter att spara på sina egna konton. Deponenterna kan avtala om nya sparmål med banken. I samband med att kontot delas kan kvartalsdepositionen underskrida den nedre gränsen på 150 euro.

  Om en make eller maka över 44 år har anslutits till BSP-kontot eller om makan eller maken var över 44 år när kontot öppnades, kan personen inte fortsätta att BSP-spara på egen hand.

  Den andra deponenten kan också tas bort som BSP-deponent, varvid kontot kvarstår i sin helhet hos den andra deponenten.

  Hävning och avslutande av BSP-kontot

  BSP-avtalet hävs om medel lyfts från BSP-kontot innan avtalsvillkoren uppfylls. Man kan sluta spara på BSP-kontot och medlen kan användas för något annat ändamål än att köpa en första bostad. Då betalas dock inga skattefria räntor på BSP-kontots besparingar.

  BSP-kontot kan öppnas på nytt om åldersvillkoret uppfylls och den person som öppnar kontot fortfarande är köpare av första bostad. Då ska ett nytt BSP-avtal ingås med banken. Sparandet börjar då om från början.

 • BSP-lån

  När de nödvändiga besparingarna har samlats ihop kan banken bevilja BSP-lån. En förutsättning för att få BSP-förmåner är att bostaden kommer i BSP-låntagarens eget stadigvarande bostadsbruk.

  BSP-räntestödslånets maximibelopp beräknas utifrån de godkända depositionerna på BSP-kontot (besparingarna multiplicerade med 9). När maximibeloppet beräknas ska man beakta de godkända depositionerna på kontot, grundräntan på en procent samt tilläggsräntan på depositionen.

  BSP-lånet kan uppgå till högst 90 procent av bostadens köpesumma eller av kostnadskalkylen för byggande av egnahemshus. Om BSP-räntestödslånet inte räcker till för att täcka 90 procent av bostadens anskaffningspris, kan man avtala med banken om ett tilläggslån som är ett vanligt bostadslån.

  Maximibeloppet för BSP-räntestödslånet bestäms enligt den kommun där bostaden är belägen:

  Kommunen där fastigheten ligger Lånets maximibelopp (euro)
  Helsingfors 230 000
  Esbo, Vanda och Grankulla 185 000
  Tammerfors, Åbo 160 000
  Övriga kommunen 140 000

  Köpeskillingen betalas alltid först med medel från BSP-kontot. När BSP-kontots medel har använts kan BSP-spararen använda övriga egna medel och därefter lån.

  Det är möjligt att få statsborgen endast i samband med köpslutet.

  Räntan på BSP-räntestödslånet ska vara lägre än räntan på andra motsvarande lån för första bostad som banker beviljar. Som referensränta kan man använda referensräntor som allmänt används för bostadslån (till exempel euribor). Det är inte möjligt att använda ränteskydd för BSP-lån.

  Lånetiden kan vara högst 25 år och amorteringssättet kan avtalas med banken.

 • Att skaffa en gemensam bostad

  Om två BSP-sparare skaffar en gemensam bostad antingen på basis av ett gemensamt BSP-avtal eller separata BSP-avtal, kan BSP-räntestödslån beviljas per bostad till ett belopp som är högst 50 procent större än maximibeloppet per kommun. Anskaffningen av bostaden kan genomföras antingen med ett gemensamt BSP-lån eller med separata lån.

  Gemensamt lån

  Om BSP-spararna har haft ett gemensamt BSP-konto och vill ta ett gemensamt BSP-lån, beräknas lånets maximibelopp utifrån BSP-kontots besparingar (besparingarna gånger nio). Lånebeloppet kan vara max 50 procent större än maximibeloppet per kommun.

  Om BSP-spararna har haft två separata BSP-konton, kan den sammanräknade sparsumman för de två BSP-kontona användas för att beräkna det eventuella maximibeloppet för BSP-räntestödslånet (besparingarna på båda kontona sammanlagt gånger nio). Båda spararna ska ha sparat minst åtta kvartal. När maximibeloppet beräknas beaktas depositioner på högst sammanlagt 4 500 euro per kvartal. Alla insättningar kan dock beaktas när den egna sparandelen på 10 procent beräknas. Beräkningsexempel hittar du här Anvisning för bostadssparlån (BSP).

  Separata lån

  Om BSP-spararna har ett gemensamt BSP-konto ska det delas innan separata BSP-lån tas.

  Om BSP-spararna har separata konton och vill ha separata lån, beräknas det maximala lånebeloppet, som grundar sig på båda BSP-kontona, separat för båda sparbeloppen. Då man räknar ut det maximala beloppet, tas ett sammanlagt sparbelopp på max. 4 500 euro per kvartal, i beaktande. Båda bostadsspararna skall ha egna besparingar på 10 procent av anskaffningspriset för sin egen andel och båda BSP-spararna ska ha sparat minst i åtta kvartal. Beräkningsexempel hittar du här Beräkningsexempel hittar du här Anvisning för bostadssparlån (BSP).

 • Statens räntestöd för BSP-lån

  Staten betalar räntestöd om BSP-lånets ränta överstiger 3,8 procent. Räntestöd betalas för de första tio åren från och med den dag lånet lyftes för första gången. Räntestödet betalas via banken så att banken fakturerar BSP-låntagaren en ränta, från vilken har dragits av den andel av räntestödet som staten betalar. Statskontoret betalar räntestödet till banken två gånger om året (31 maj och 30 november).

  Räntestödet är 70 procent av den del av den årliga räntan för räntestödslånet som överstiger 3,8 procent. När räntan på BSP-räntestödslånet är under 3,8 procent betalar låntagaren hela räntan själv.

  Räntestödet upphör om bostaden säljs och lånet återbetalas. Om en kvotdel av bostaden säljs, ska BSP-räntestödslånet amorteras i motsvarande grad.

  Under räntestödstiden kan man få högst två amorteringsfria år. Om låntagaren vill återbetala BSP-lånet tidigare än planerat, kan återbetalningen avtalas fritt med banken.

 • Statsborgen för BSP-lån

  Vid behov kan man också få avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån. Om borgen ska avtalas skriftligen i samband med de låneförhandlingar som förs innan bostaden köps. Ett lån med statsborgen kan uppgå till högst 90 procent av bostadens anskaffningspris.

  Statsborgen kan fås förutom för BSP-räntestödslån även för så kallade BSP-tilläggslån. För vartdera lånet får borgen vara högst 25 procent av lånet. Borgen för BSP-räntestödslån är avgiftsfri, men för tilläggslånets del är borgen avgiftsbelagd. Maximibeloppet för borgen per bostad är 60 000 euro.

  Om ett BSP-lån med statsborgen överförs till ett nytt objekt, kan ett lån med statsborgen vara högst 85 procent av bostadens anskaffningspris. Borgen kan då uppgå till högst 20 procent av lånet.

 • Krav som ställs på BSP-bostader

  Den bostad som förvärvas med hjälp av ett BSP-lån ska vara belägen i Finland. Med hjälp av BSP-lån ska minst 50 procent av bostadsaktierna, andelarna eller egnahemshuset anskaffas.

  I samband med byggandet av ett egnahemshus kan också tomten vara en del av BSP-finansieringen, om tomtpriset ingår i kostnadskalkylen och byggandet inleds utan dröjsmål efter att tomten köpts. Vid det fall att en frivillig hyrestomts andel inlöses i samband med köp av bostadsaktierna, kan även den frivilliga tomtandelens inlösenpris inkluderas i BSP-finansieringen.

  Observera:

  • Till den bostad som köps, kan en parkeringsplats som används i samband med bostaden anskaffas, när den köps samtidigt med bostadsaktien. Med ett BSP-räntestödslån kan max en parkeringsplats köpas per låntagare
  • Bolagslåneandelen kan vara en del av köpesumman, om den är graderad och fastställd för varje bostad och betalas bort så fort som möjligt.
  • Deponenten kan köpa en delägarbostad, om han eller hon därefter äger minst 50 procent av aktierna och om köpobjektet är minst 50 procent av bostadsaktierna eller andelarna.
  • Ett BSP-lån kan inte användas för en bostadsrättsbostad.
  • Bostaden ska användas för eget boende efter köpet.

  Med BSP-lånet kan man köpa en sådan bostad som är uthyrd vid köptillfället. Då ska den köpta bostaden tas i eget stadigvarande boende utan dröjsmål från köpet och låntagaren ska säga upp hyresgästens hyresavtal omedelbart efter köpet.

  BSP-bostaden kan också vara en bostad där BSP-deponenten faktiskt redan bor före köpet.

  Den resterande andelen av en bostad som deponenten tidigare delvis fått som arv eller gåva kan inlösas av dödsboet (minst 50 procent).

 • Tillfällig finansiering

  BSP-spararen kan avtala med banken om tillfällig finansiering om hen vill köpa en bostad innan villkoren för BSP-sparande har uppfyllts. Ett villkor för beviljande av tillfällig finansiering är att spararen har gjort insättningar på BSP-kontot under minst fyra kvartal. Om bostaden skaffas innan BSP-spararen deponerat medel i minst fyra kvartal, hävs BSP-avtalet. Då kan BSP-spararen inte få BSP-förmåner (till exempel tilläggsränta på BSP-besparingar).

  Om den totala lånefinansieringen avtalas skriftligen redan i den tillfälliga finansieringssituationen, även om den tillfälliga finansieringen inte behöver lyftas med mer än en rat eller inte alls. När BSP-villkoren uppfylls betalas den tillfälliga finansieringen bort med medel från BSP-kontot och BSP-lånet.

  Villkoren för den tillfälliga finansieringen avtalas mellan spararen och banken, och på lånet tillämpas inte villkoren för BSP-lån. Den tillfälliga finansieringen kan inte vara lånad av föräldrar eller släktingar, utan måste vara ett lån från banken. De egna medlen på BSP-kontot kan inte heller användas i detta skede.

  Vid behov kan statsborgen (högst 20 procent av lånet) tas som säkerhet för den tillfälliga finansieringen. Av borgensbeloppet betalas då en borgensavgift på 2,5 procent, som inte återbetalas till låntagaren när den tillfälliga finansieringen byts till BSP-lån. När den tillfälliga finansiering som staten garanterar senare ersätts med BSP-lån kan statsborgen uppgå till högst 25 procent av lånet (se Statsborgen för BSP-lån). Statsborgen för BSP-lån är avgiftsfri.

  Efter att bostaden köpts med tillfällig finansiering ska BSP-spararen fortsätta att spara på BSP-kontot tills den egna sparandelen på 10 procent har sparats. När en bostad skaffas med tillfällig finansiering ska man komma överens med banken om enligt vilken tidtabell de insättningsposter som fattas sparas, och när den tillfälliga finansieringen omvandlas till BSP-finansiering.

  Den tillfälliga finansieringen ska omvandlas till BSP-lån omedelbart när förutsättningarna för att lyfta BSP-lånet uppfylls, dvs. när den egna sparandelen och kalenderkvartalen uppfylls.

 • BSP-lån för nytt objekt

  BSP-spararen kan också få BSP-förmåner för att skaffa en första bostad i ett nybyggt objekt. BSP-spararen kan delta i ett gruppbyggnadsprojekt och finansiera en bostad som hen äger eller dess andel med BSP-besparingar och BSP-lån, som kan lyftas i poster enligt hur byggandet framskrider.

  De tilläggs- eller ändringsarbeten som köparen låter göra i en lägenhet under byggnadsskedet för ett nytt objekt kan räknas som en del av bostadens totalpris, varvid kostnaderna för dem också kan ingå i BSP-lånet. Banken ska dokumentera ändringsarbetena på ett tillförlitligt sätt och dokumenten ska finnas som bilaga till köpebrevet.

  För reserveringsavgiften som betalas i samband med förhandsmarknadsföringen av bostaden kan man ännu inte använda BSP-besparingar eller BSP-lån, eftersom de kan lyftas först i samband med köpet av bostaden.

  När BSP-spararens egen sparandel har uppnåtts kan köpesumman för bostaden betalas med BSP-besparingar och BSP-lån enligt det betalningsprogram som avtalats i köpebrevet. Försäljningspriset eller det skuldfria priset på ett nybyggnadsobjekt delas i allmänhet upp i flera poster:

  1. Den första raten av köpe- eller försäljningspriset i samband med att köpebrevet undertecknas. Den första raten av köpesumman betalas från BSP-besparingarna och vid behov lyfts dessutom BSP-räntestödslån eller tilläggslån. BSP-besparingarna används alltid för att betala köpesumman innan lånet lyfts.
  2. Poster som betalas under byggnadstiden. De poster av köpeskillingen som ska betalas under byggtiden betalas först med resten av BSP-kontots besparingar och sedan med BSP-lån eller tilläggslån.
  3. Den sista raten av köpesumman (efter färdigställandet). Den slutliga köpesumman betalas med eventuella kvarvarande BSP-besparingar och sedan med BSP-lån eller tilläggslån.
  4. Bolagsskuldens andel (om man vill betala bort den). Den andel av bolagslånet som hänför sig till bostaden kan enligt överenskommelse tas med som en del av BSP-finansieringen. Då beräknas sparandelen på 10 procent utifrån bostadens skuldfria pris. Om man vill använda BSP-lånet för att betala bolagslåneandelen, kommer man överens om saken med banken före köpdagen. Bolagslånets andel betalas med BSP-räntestödslån eller tilläggslån när det är möjligt att återbetala det.
  5. Lösenbeloppet för den tomtandel som belastar bostaden. Även vid nybygge kan en frivillig tomtandels inlösenpris inkluderas i BSP-finansieringen. Man måste komma överens om detta med banken innan köpdagen och inlösen skall göras direkt vid första möjliga tidpunkt.
 • Uthyrning av en BSP-bostad

  En bostad med BSP-lån kan hyras ut för högst två år. Uthyrning förutsätter ett särskilt skäl, som kan vara till exempel studier eller en arbetsplats utomlands eller på en annan ort. Även värnplikt betraktas som ett särskilt skäl.

  För långvarigare uthyrning ska BSP-lånet omvandlas till ett vanligt bostadslån. Detta ska man komma överens om med banken.

  Underuthyrning av BSP-bostaden är tillåten. Mer än 50 procent av bostaden ska dock användas för eget bostadsbruk. Det är inte möjligt att underuthyra en enrummare.

 • Överföring av BSP-lån

  BSP-lånet kan överföras till en ny bostad om den kommer i låntagarens eget stadigvarande bruk. Låntagaren ska avtala om överföring av lånet med banken och köpesumman deponeras på bankens säkerhetskonto under överföringen.

  Låntagaren ska äga minst 50 procent av den följande bostaden.

  BSP-räntestödslånet kan överföras som sådant om bostadens anskaffningspris tillåter det och en eventuell skillnad kan betalas med tilläggslån.

  Exempel:

  • Den nya bostaden kostar 150 000 euro.
  • Det gällande BSP-räntestödslånet är 85 000 euro, där borgen är 21 250 euro (25 procent).
  • Sammanlagt kan 85 procent av borgenslånet, dvs. 127 500 euro, riktas till det nya objektet, varav borgen kan uppgå till högst 20 procent, dvs. 25 500 euro.
  • Det befintliga BSP-räntestödslånet överförs som sådant, varvid det nya borgenslånet kan uppgå till 42 500 euro (127 500-85 000 euro) och av denna kan borgen uppgå till 4 250 euro (25 500-21 250 euro).
  • För BSP-tilläggslånet betalar låntagaren en borgensavgift.
 • Statskontoret har som uppdrag att från och med början av 2023 övervaka att BSP-räntestödslånet används enligt lagstadgade ändamål.

  Kontaktuppgifter för BSP-tillsyn:
  tfn 0295 50 2248 (vardagar kl 10.00-12.00)
  asp.valvonta(at)statskontoret.fi

 • BSP-systemets mål

  Målet med BSP-systemet är att uppmuntra till bostadssparande och förbättra möjligheterna att skaffa den första ägarbostaden. En bostad som är föremål för BSP-räntestödslån ska efter anskaffningen komma i låntagarens eget bruk. I praktiken innebär detta att låntagaren ska bo stadigvarande i den bostad som är föremål för BSP-räntestödslånet.

 • Uthyrning av bostad med BSP-räntestödslån

  En bostad som är föremål för BSP-räntestödslån kan av särskilda skäl hyras ut för högst två år. Som särskilda skäl betraktas till exempel arbete eller studier på annan ort. Uthyrning för en längre tid än två år är inte tillåten ens av särskilda skäl. En bostad med BSP-räntestödslån kan således inte till exempel skaffas som placeringsbostad.

  Räntestöd betalas för högst tio första låneåren. Mer information om räntestöd finns i avsnittet Statens räntestöd för BSP-lån.  Efter att räntestödet upphört upphör också begränsningarna gällande uthyrning av BSP-bostad.

 • Statskontorets tillsynsuppgift

  Statskontoret övervakar med stöd av lagen hur medlen för BSP-räntestödslån används. Om den som får BSP-räntestödslån har använt lånemedlen för något annat ändamål än det som avses i lagen, kan räntestödet dras in. Då kan Statskontoret genom sitt beslut ålägga mottagaren av räntestöd att återbetala det räntestöd som det fått, högst femfaldigt. I praktiken avses med användning av lånemedel för annat än lagenligt ändamål att bostaden inte är i låntagarens eget bruk. Med tanke på Statskontorets tillsynsuppgift är det särskilt viktigt att BSP-räntestödslåntagaren ser till att hens adressuppgifter alltid är uppdaterade och att ändringar i dem anmäls till befolkningsdatasystemet.

 • Förfarande i tillsynsärenden

  Om Statskontoret upptäcker att lånemedlen eventuellt har använts för ett lagstridigt ändamål, inleder det ett tillsynsärende där låntagaren ombeds utreda hur lånemedlen har använts. BSP-räntestödsmottagaren är enligt lag skyldig att till Statskontoret lämna in de uppgifter som behövs, för att konstatera att räntestödslånet har använts för ett godkänt ändamål. Om ett tillsynsärende inleds har låntagaren alltid rätt att bli hörd och ge sitt utlåtande i ärendet till Statskontoret. Statskontoret utreder ärendet utifrån tillgängliga uppgifter samt de uppgifter som låntagaren lämnat, och fattar beslut i ärendet.

  Om Statskontoret konstaterar att lånemedlen inte har använts för lagenliga ändamål, kan Statskontoret dra in räntestödet och enligt prövning återkräva det utbetalda räntestödet, maximalt femfaldigt. Om man anser att användningen av lånemedlen har varit lagenlig, sker inga ändringar i räntestödet för BSP-räntestödslånet.

  Indragningen av räntestödet ger även den penninginrättning som beviljat lånet rätt att säga upp lånet helt eller delvis för omedelbar återbetalning, om penninginrättningen enligt egen prövning anser detta vara motiverat. Informationen om beslutet om indragande av räntestöd delges också den penninginrättning som beviljat lånet.

 • Penninginrättningens skyldigheter

  Tillsynsuppgiften medför lagstadgade skyldigheter även för den penninginrättning som beviljat BSP-räntestödslånet. Penninginrättningen ska lämna Statskontoret de uppgifter som behövs för att konstatera att räntestödslånet har använts för ett godkänt ändamål. Därför ska penninginrättningen lämna in uppgifterna elektroniskt till Statskontoret. Om elektronisk dataöverföring ges en separat föreskrift som finns i avsnittet Föreskrifter och anvisningar. Uppgifter om BSP-räntestödslån ska lämnas till Statskontoret månatligen. Målet är att göra tillsynsuppgiften smidigare och säkerställa att uppgifterna om BSP-räntestödslån är korrekta.

  Om en penninginrättning försummar att lämna uppgifter med hjälp av elektronisk dataöverföring, kan Statskontoret med stöd av lag förelägga vite. Statskontoret kan sätta ut en tid inom vilken den elektroniska dataöverföringen ska genomföras och bringas i överensstämmelse med lagen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den.