Hyppää sisältöön

Valtionavustusten hallinnointi – Hallinnoiavustuksia.fi

 • Hallinnoiavustuksia.fi on palvelu valtionapuviranomaisille. Palvelussa viranomainen voi

  • julkaista valtionavustuksen hakuilmoituksen ja -lomakkeen
  • vastaanottaa ja käsitellä valtionavustushakemukset sekä pyytää niihin täydennyksiä
  • arvioida hakemukset ja tehdä niihin liittyvät päätökset
  • lähettää päätökset avustusten hakijoille ja tehdä avustusten maksatukset
  • seurata ja raportoida avustusten käyttöä
  • toimittaa valtionavustushakujen vähimmäistiedot.

  Valtionapuviranomaiset ottavat verkkopalvelun käyttöön vaiheittain käyttöönottoryhmissä. Valtioviranomaisen kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen palvelun varsinaista käyttöönottoa. Tällä sivustolla on Hallinnoiavustuksia.fi-palvelun käyttöönottoon liittyviä ohjeita, uutisia ja tietoa palvelun kehittämisestä.

  Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

  Valtionavustuspalveluja on kehitetty valtiovarainministeriön johtamassa Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Valtiokonttorin tehtävänä on Haeavustuksia.fi-, Hallinnoiavustuksia.fi- ja Tutkiavustuksia.fi-palveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen.

  SIIRRY HALLINNOIAVUSTUKSIA.FI-PALVELUUN

 • Valtionapuviranomaisille on tarjolla erilaisia valmennuksia, tilaisuuksia ja itseopiskelumateriaaleja, jotka tukevat uusien verkkopalveluiden käyttöönottoprojekteissa.

  Johdon valmennus

  Valtionapuviranomaisten johtajille suunnatussa valmennuksessa tunnistetaan erilaisia muutostarpeita ja keinoja tehdä muutosta. Valmentajina toimivat valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen ja Valtiokonttorin asiantuntijat.

  • Ajankohta: järjestetään kaksi kertaa vuodessa helmi- ja syyskuussa
  • Ilmoittautuminen: joulu- ja toukokuussa
  • Kesto: 1 päivä
  • Paikka: läsnätilaisuus Helsingissä
  • Kohderyhmä: valtionapuviranomaisten johtajat

  Valmennus koostuu kolmesta osasta:

  1. Hyvä hallinto: Osassa käydään läpi asiantuntijavalmennuksissa esille tulleita hyvän hallinnon kysymyksiä sekä johtajien itsensä esiin nostamia teemoja hyvästä hallinnosta. Tilaisuudessa myös alustetaan teemoihin ajankohtaisten oikeustapausten ja esim. VTV tarkastuskertomusten kautta. Tämä valmennus tukee valtioavustustoimintaan liittyvän lainsäädännön yhdenmukaisempaa tulkintaa. Lisäksi se tuo johdolle tietoon omaa tiimiään askarruttavat lakien soveltamiseen liittyvät kysymykset.
  2. Muutos: Tässä osassa käydään läpi virastoissa osana käyttöönottomallia toteutettujen arviointikyselyjen tuloksia ja niiden avulla ja muutenkin tunnistetaan virastojen kehitystarpeita valtionavustustoiminnassa. Tilaisuudessa tuodaan esiin valtionavustushankkeen tunnistamia muutostarpeita valtionavustustoiminnalle. Valmennuksessa avataan myös niitä muutoksia, joita työjärjestykseen ja esimerkiksi valtionavustustoiminnan vuosikelloon olisi tarpeellista tehdä uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Työn rytmitystä koskeva muutos on yksi edellytys sille, että valtionavustustoiminnasta saadaan sujuva ja pystytään hyödyntämään uuden järjestelmän mahdollisuuksia tehokkaasti. Tavoitteena on vähentää mekaanisia työvaiheita ja siirtää työaikaa valtionavustuksella aikaan saatujen tulosten ja vaikutusten hyödyntämiseen.
  3. Keinot: Kolmannessa osassa tutustutaan erilaisiin ratkaisuihin, joita valtionapuviranomaiset ja va-hanke ovat kehittäneet aiemmin tunnistettuihin muutostarpeisiin. Tutustutaan mm. Valtiokonttorin ylläpitämiin valtionavustuspalveluihin sekä keskustellaan minkälaista johtamista muutoksen tekeminen edellyttää.

  Asiantuntijavalmennus

  Asiantuntijavalmennusten tavoitteena on motivoida asiantuntijoita ja lisätä heidän osaamistaan ja tietojaan uuteen toimintamalliin ja palveluihin liittyen. Valmennuksen tueksi järjestetään työvälineitä esitteleviä 45 minuutin klinikoita.

  • Ajankohta: järjestetään kaksi kertaa vuodessa kevätalvella ja alkusyksystä
  • Ilmoittautuminen: joulu- ja elokuussa
  • Kesto: kaksi ja ½ päivää
  • Paikka: kaksi läsnätilaisuutta Helsingissä ja  ½ päivän etäseminaari verkossa
  • Kohderyhmä: ensisijaisesti esittelijät ja muut mm. taloustarkastuksen asiantuntijat

  Valmennus koostuu viidestä osasta:

  1. Hyvä hallinto: Osassa tutustutaan hyvän hallinnon periaatteisiin ja sovelletaan sitä erityisesti hakuilmoitukseen. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita hyvän hallinnon näkökulmasta ja tunnistaa myös hyviä käytäntöjä siihen liittyen.
  2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekijät: Osassa perehdytään vaikuttavuuden taustalla olevaan ilmiölähtöiseen ajatteluun ja harjoitellaan ilmiökartan laadintaa. Samalla myös käydään kokeilemassa valtionavustusjärjestelmässä uuden haun luontia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja jäsentämään oman valtionavustustoiminnan kannalta merkityksellisiä ilmiöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
  3. Vaikuttavan toiminnan suunnittelu: Osassa syvennytään vaikutusketjuihin, joiden avulla on mahdollista kuvata, kuinka vaikutukset syntyvät toiminnan kautta. Harjoittelu kytkeytyy edellisellä kerralla aloitettuun ilmiökarttaan ja vie siinä aloitettua työtä eteenpäin konkreettisemmalle tasolle. Valtionavustusjärjestelmässä harjoitellaan hakuilmoituksen täyttämistä tavoitteiden osalta. Valmennuksen tavoitteena on oppia kuvaamaan valtionavustustoiminnan tavoitteita ja keinoja uudella tavalla, jonka avulla vaikuttavuus tulee paremmin esiin.
  4. Tavoitteet ja toimijat: Osassa jatketaan aiemmin aloitettua vaikuttavan toiminnan suunnittelua vaikutusketjujen avulla ja laajennetaan tarkastelua myös toimijoihin ja verkostoihin, joiden toiminnan kautta vaikutukset syntyvät. Valmennuksessa käydään läpi myös arviointiin liittyviä näkökohtia.
  5. Haun valmistelu: Osassa siirrytään harjoittelemaan valtionavustusjärjestelmän käyttöä hakuilmoituksen laadintaan. Teema kytketään samalla tietojohtamisen viitekehykseen. Valmennuksen aikana käydään läpi hakuilmoituksen liittyvät osat ja harjoitellaan niihin tiedon syöttämistä. Tavoitteena on kytkeä aiemmin opittu yhteen, jotta valtionavustusjärjestelmää opitaan käyttämään toimintamallin mukaisesti.

  Järjestelmäkoulutus

  Järjestelmäkoulutuksia järjestetään valtionapuviranomaisille sitä mukaa kun käyttöönotossa edetään eri hakujen osalta.

  • Kesto: 2-3 tuntia
  • Paikka: Teams-kokous verkossa
  • Kohderyhmä: 

  Koulutukset järjestetään usealle viranomaiselle samalla kertaa. Koulutukset on jaksotettu valtionavustusprosessin mukaan vaiheisiin. Koulutuksien sisällöt muuttuvat, kun järjestelmää kehitetään. Ennen järjestelmäkoulutuksia tarvitsemme kaikkien koulutukseen osallistuvien VIRTU-tiedot, jotta saamme tehtyä käyttäjätunnukset riittävän ajoissa ennen koulutusta.

  • Hakuilmoitus: Koulutuksessa käydään läpi valtionavustusjärjestelmän perustoiminnallisuuksia Hallinnoiavustuksia.fi-palvelussa. Harjoittelemme hakuilmoituksen, vakioehtojen ja myöntöperusteiden laatimista. Aiemmin käydyistä asiantuntijavalmennuksista on tässä hyötyä.
  • Hakemusten arviointi ja täydentäminen: Koulutuksessa perehdytään saapuneiden hakemusten käsittelyyn ja niihin tehtäviin täydennyspyyntöihin.
  • Päätökset ja maksatus: Koulutuksessa perehdytään päätöksen tekemiseen ja maksatukseen liittyviin asioihin.

  Itseopiskelumateriaalit

  Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa (eOppiva)
  Koulutuksessa perehdyt siihen, miten valtionavustustoimintaa tullaan uudistamaan tulevina vuosina. Kurssi sisältää perustiedot valtionavustustoiminnasta sekä sitä uudistavan toimintamallin periaatteista ja toteuttamisesta. Valmennus kertoo mikä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan. Koulutus on suunnattu sekä valtionavustuksia myöntäville että hakeville henkilöille.

  Valtionavustustoiminnan verkostomainen toimintamalli -opas (pdf)
  Toimintamallioppaan avulla voit itsenäisesti tutustua uuteen valtionavustusten verkostomaiseen toimintamalliin. Toimintamallioppaassa on esimerkkejä muun muassa työkalujen soveltamisesta käytännössä.

  Valtionavustustoiminnan sanasto
  Sanasto on käytännön työkalu yhtenäiseen käsitteiden käyttöön muun muassa hakuilmoituksissa ja muissa valtionavustustoimintaan liittyvissä dokumenteissa.

  Toiminnan suunnittelun työvälineet
  Työvälineet auttavat ilmiölähtöisyyden, vaikuttavuuden ja verkostomaisen ajattelun jalkauttamisessa omaan työhön. Niitä voi hyödyntää sisäisissä työpajoissa tai yhdessä hakijoiden kanssa. Osa työvälineistä on julkaistu myös Innokylässä.

 • Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua kehitetään kahden viikon jaksoissa. Palvelun kehittäminen on suunnitelmallista, mutta ominaisuuksien toteutusjärjestys elää tilanteen ja tarpeiden mukaan. Palvelun määrittely, kehittäminen, testaaminen ja ominaisuuksien julkaiseminen kiertävät tiiviissä syklissä toisiaan tukien.

  Kehittämismenetelmämme on ketterä ja asiakaslähtöinen. Palvelun käyttäjät osallistuvat määrittelyyn, testaamiseen ja antavat palautetta tuotantoversiosta. Palvelun ominaisuuksiin tai kehittämiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettäkää osoitteeseen tuki.hallinnoiavustuksia@valtiokonttori.fi.

 • Julkaisumuistio

  Sprintit kevät 2024

  Tutkiavustuksia.fi

  • Tutkiavustuksia-palvelussa voi nyt muodostaa jaettavan linkin, jossa suodatukset säilyvät.

  Haeavustuksia.fi

  • Haeavustuksia.fi etusivun hakuihin tarkennetut hakutoiminnot
  • Hakemuksen nimen muokkaaminen
  • Hakija voi valita suostuuko asiakohtaiseen sähköiseen tiedoksiantoon
  • Loppuraportin täyttäminen ja lähettäminen
  • Väliraporttien täyttäminen ja lähettäminen 

  Hallinnoiavustuksia

  • Väliraporttien käsittely
  • Loppuraportin näyttäminen, myös pdf
  • Viranomainen näkee onko asiakohtaiseen sähköiseen tiedoksiantoon suostuttu
  • Valtionapuviranomainen voi asettaa avustustason ilman nykyistä laskentatoimintoa
  • Avustustason prosenttiin desimaalit mukaan
  • Merkkimäärän kasvatus päätösehdotuksen perusteluihin
  • Merkkimäärän kasvatus Toiminnan toteutus sanallinen arvio
  • Merkkimäärän kasvatus Muokatun päätöksen perustelu ja muokkausten yksilöinti
  • Merkkimäärän kasvatus Muut avustuksen käyttöä koskevat erityiset ehdot
  • Esitys- ja päätösmuistioiden ja avustuspäätöksen esikatselu 

  Massanäkymät ja -toiminnot

  • Massanäkymä: Avustusasialista
  • Massanäkymä: Lisähakuehto täydennyspyynnön tila
  • Massanäkymä: Lisähakuehto loppuraportoinnin tila
  • Massanäkymä: Lisähakuehto avaamistapa
  • Massatoiminto: Lisää tai poista roolien vastuuhenkilöitä
  • Massatoiminto: Käyttäjän kaikkien roolien poistaminen kerralla
  • Avustusasialistan laajennetun listan tietosisällön rikastaminen 

   Talous, kirjanpito ja maksaminen 

  •  Maksupäätösperusteinen maksaminen: kirjanpitotietojen näkyminen päätöksellä
  • Valtuuksien ylläpito
  • Valtuuksien käyttäminen rahoituslähteenä
  • Usean määrärahan tuki haulla
  • Avustustason prosentin muutos desimaaliluvuksi
  • Kirjanpidossa käytettävän velkatilin logiikkaan muutoksia, jos päätökseen liittyy kumppanikoodi
  • Viranomainen ei voi esittää ja ratkaista päätöstä, jos määrärahaa / valtuutta ei ole jäljellä
  • Arvio- ja kiinteämäärärahan erottaminen toisistaan Määrärahan tiedoissa
  • Projektikoodin lisääminen kirjanpidon XML:ään, esitysmuistioon ja päätösmuistioon sekä täsmäytysraporttiin
  • Valtionapuviranomaisena haluan hyväksyä hakemuksella ehdotettuja kustannuksia
  • Myönteisen päätösesityksen lähettämisen validointiin mukaan pankkiyhteystietojen tarkistus
  • Seuko 1 lisäys täsmäytysraportille
  • Toimintayksikön koodiin pitää voida syöttää myös kirjaimia
  • Kumppanikoodi päätösesitykselle ja kirjanpitoon, jos saajana on budjettitalouden virasto
  • Jos päätöksellä on kumppanikoodi, niin ei näytetä oikaisuvaatimusosiota pdf:ssä

  Rajapinnat 

  • OmaData-rajapinta: Avustusasian tietojen palauttaminen
  • OmaData: Rahoituslähteiden tietojen palauttaminen
  • Myönnettyjen valtionavustusten vähimmäistietojen noutaminen Y-ATV:sta (tulossa kesän aikana)  

  Joulukuu (Sprintit 42-46)

  Julkaistut

  Tietomallieditori:

  • Viranomainen voi konfiguroida hakulomakkeelle uusia kustannuslajeja
  •  ”Ennakkomaksu”-vakiosisältökomponentti
  • Valintaluettelokomponentin merkkimäärää kasvatettu
  • Yhteystiedot-osion sivu muutettu ei-skeemalähtöiseksi

  Arviointi:

  • Arviointikohteiden muuttaminen listamuotoisiin arviointiperusteisiin perustuvaksi
  • Haun perustaja voi määritellä arviointiperusteita vapaasti eri osille hakemusta
  • Pisteytyksen näyttäminen PDF:llä
  • Listamuotoisten arviointiperusteiden näyttäminen hakuilmoituksella
  • Pisteytyksen näyttäminen käyttöliittymällä
  • Pisteytyksen näyttäminen avustusasiat-listalla

  Hakija voi

  • sivuttaa Haeavustuksia.fi-palvelun hakulistaukseen
  • suodattaa Haeavustuksia.fi-palvelussa julkaistuja hakuilmoituksia.

  Muut

  • Vakioehtojen kenttien merkkimäärä kaksinkertaistettu.
  • Julkaisut-sivulle korjaus edelleenvälityksen näyttämiseen.
  • Julkisuusluokan tallennus liitetiedostolle.
  • Vakioehtojen kohdan 5.5. merkkimäärän kasvattaminen.
  • Hae- ja Hallinnoi-puolella lisätään asianumero headerissa asian otsikon perään.
  • Korjaus Business Finlandin Virtu-kirjautumiseen.
  • Viranomaisena haluan käynnistää tammikuun alussa investointiavustushaun (hankeavustuksen pohja käytössä).
  • Säädösnimikkeisiin ja –numeroihin lisää merkkejä.
  • Tietosuojaselosteen päivittäminen.
  • Avustuksen edelleen välittämiseen liittyvät tekstit pois hakuilmoitukselta, jos edelleen välittäminen ei mahdollista.
  • Parannuksia saavutettavuuteen.
  • Rajapinta-avainten hallinnoinnin muutokset.
  • Pääsynhallintamuutokset tiedontoimitusrajapintaan.
  • Vakioehtojen nimi -kentän merkkimäärää kasvatettu

  Korjatut bugit

  • Hae-puolella kyselyissä hitautta testiympäristössä.
  • Haun vähimmäistietoja syöttävänä haluan, että ei tarvitse syöttää ”osuus joka kustannuksista voidaan enintään maksaa”-tietoa.
  • Väliraportti: Desimaalivertailu ei toimi ’Hae omiin kustannuksiin’ -kentän validoinnissa ja summaa ei voida esittää yhden desimaalin tarkkuudella.
  • Täydennyspyynnön luonnin yhteydessä osioiden numeeriset arvioit eivät kopioidu uudelle avustushakemukselle.
  • Iban-tilinumeron syöttäminen oikein ei onnistu kentässä olevan automaattisen formatoinnin vuoksi.
  • Luku-kentän validaatio ei pidä nollaa validina arvona.
  • Käyttöoikeus HakeminenJaTietojenHallinnointi ei pysty allekirjoittamaan hakemusta.
  • Myöntöpäätösperusteiselle haulle näkyy raportointisivu, jos määräraha on ollut aiemmin maksatuspäätösperusteinen.
  • Määrärahan päivittäminen jo vastaavaksi kuin toinen olemassa oleva määräraha heittää sql-poikkeuksen.
  • Manuaalinen avustusasian avaus yms. onnistuu ulkoisen asiointipalvelun haulle.
   Tuotannossa tuli virhe ”Tiedoksianto for avustuspäätös {AvustusasiaPaatosId} failed. Mail has no receiver contacts”.
  • Liitettä lisätessä asialle: ”Tapahtui odottamaton virhe. Voit yrittää hetken kuluttua uudelleen.” jos tiedostonimi alkaa sanalla ECHO.
  • LomakeMerkittyValmiiksiChangeableByHakuaika disabloi hakemisen.
  • Avustusasialle ei tulisi voida määritellä vireille panijaksi sekä käyttäjää että yhteisöä.
  • Tutkiavustuksia: Excel-sisäänluvusta ei tule Edussa/Prodissa virheviestiä, jos tiedoston luku epäonnistuu.
  • Avustushakemuksen pystyy luomaan API:lla vaikka hakemus on keskeneräinen.
  • Suomi.fi-kirjautumisen yhteisövalitsimen Keskeytä-painike vie virhesivulle.
  • Testausjakson havainto: Hakemuksen arvioinnin tilan näkyminen avustusasiat -listauksessa.
  • Pitkä arviointiteksti rikkoo arviointiperusteiden rivityksen päätös- ja esitysmuistion PDF:ssä.
  • Tietomallieditorin ’Valinta’ komponentin kentät voi tallentaa tyhjänä.
  • Rahoituslähteiden tietoja palauttava api ei laske jäljellä olevaa määrärahaa.

  Tulossa

  • Maksatuspäätösperusteinen maksaminen (arvioitu valmistumisaika maalis-huhtikuu 2024)
  • Rajapinta avustusasioiden tietojen hyödyntämiseen (arvioitu valmistumisaika tammikuu 2024)
  • Kirjanpidon dokumentointiin ja seurantaan sekä LKP-tilikoodien generointiin tarvittavat lisäykset ja muutokset.

  Lokakuu (Sprintit 39-41)

  Julkaistut

  • Tietomallieditori:
   • Seliteteksti- ja väliotsikkoelementin tunnisteen poisto käyttöliittymältä.
   • Hakijan tiedot-osion Aliorganisaation tiedot -kohta piilotettavissa.
   • Vakiosisältö: Yleisavustuksen vakiosisällöt.
   • Viranomainen voi asettaa lomakesisällön tunnisteen.
   • Viranomainen voi säätää Avustuksella tehtävät hankinnat -vakiosisällön asetuksia.
   • Tietomallieditorin piilottaminen vanhoilla ja ulkoisen asioinnin hauilla.
   • Viranomainen voi käyttää vanhaa hakemuslomaketta uuden pohjana.
   • Viranomaisena haluan esikatsella hakemuslomaketta muokkauksen aikana.
   • Uusi kululaji aineet tarvikkeet ja tavarat.
  • Palveluntarjoaja voi varmistaa, ettei kukaan loppukäyttäjä navigoi vahingossa Edu-ympäristöön.
  • Avustuksen edelleenvälittämiseen liittyvät tekstit on otettu pois hakuilmoitukselta, jos edelleenvälittäminen ei ole mahdollista.
  • Viranomainen voi hallinnoida rajapinnan API-avaimia.
  • Maksatus- ja kirjanpitotietojen tallennus päätösesityksen lähetysvaiheessa.
  • Kellonaikojen validointi on poistettu hakuilmoituksen syöttämiseltä (päättyen ajankohdan pitää olla edelleen myöhemmin kuin alkamisajankohdan).
  • Avustuksen hakija voi suodattaa viranomaisittain ja hakea haun nimellä Haeavustuksia.fi-palvelun etusivun hakuja.

  Korjatut bugit

  • Tietomallieditorin Toiminnan toteutus – osion tallennus ei onnistu.
  • Tiedostojen lisäämisessä syntyvää virhettä ei käsitellä oikein Edussa/Prodissa
  • Hallinnoiavustuksia.fi-palvelun Suomi.fi-kirjautuminen ei toimi Edu-ympäristössä.
  • Vaikuttavuus-otsikkoa ja vaikutusketju-liitettä ei voi piilottaa.
  • Checkboxien ja tekstikenttien validoinnissa ongelmia.
  • Tutkiavustuksia: Excel import lyhentää tekstikenttiä, joita ei pitäisi lyhentää.

  Tulossa

  • Maksatuspäätösperusteinen maksaminen:
   • Viranomainen voi nähdä maksatuspäätösperusteisten väli- ja loppuraporttien tilanteen.
   • Avustuksen saaja voi nähdä maksatuspäätösperusteisten väli- ja loppuraporttien tilanteen.
   • Avustuksen saaja voi avata väliraportin luettavaksi tai muokattavaksi.
   • Avustuksen saaja ymmärtää milloin loppuraportin palauttaminen on mahdollista.
   • Avustuksen saaja voi liittää väliraportille liitetiedoston.
   • Avustuksen saaja voi kirjata väliraportille raportointikauden toteutuneet kustannukset.
   • Validoidaan päätösesitykselle väli- ja loppuraporttien päivämäärät.
  • Arvioinnin muutokset:
   • Listamuotoisten arviointiperusteiden näyttäminen hakuilmoituksella.
   • Tietomallieditori näyttämään listamuotoisia arviointiperusteita.
   • Arviointikohteiden muuttaminen listamuotoisiin arviointiperusteisiin perustuvaksi.
   • Pisteytyksen näyttäminen UI:ssa.
   • Pisteytyksen näyttäminen PDF:llä.
  • Tietomallieditori:
   • Vakiosisältökomponentin ”Ennakkomaksu” toteuttaminen.
   • Hakijan profiilin tallennus ja tietomallieditorin liitos.
   • Julkisuusluokan tallennus liitetiedostolle.

  Syyskuu (Sprintit 37 & 38)

  Julkaistut

  • Tietomallieditorin ensimmäinen versio on valmistunut. Julkaisun myötä aikaisemmin kuin 1.8. perustetuille hauille editori ei tule näkyviin vaan on perustettava uusi haku.
  • Editoria jatkokehitetään vielä syksyllä ja siihen toteutetaan uusia sisältötyyppejä ja vakiosisältökomponentteja.
  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa
  • Haun tietojen syöttäjä voi julkaista hakuilmoituksen suppeammilla tiedoilla, mikäli on ruksittanut, että asiointi tehdään ulkoisessa asiointipalvelussa.
  • Valtioapuviranomainen voi käynnistää ”Muu erityisavustus” -avustuslajin mukaisen haun.
  • Pääkäyttäjä pääsee ”Tallennusvelvoite”-sivulle päävalikon eli nk. hampurilaisvalikon kautta.

  Korjatut bugit

  • Lomake vaatii ”Haettava valtionavustus siirronsaajille” -summaa vaikka edelleen välitystä ei ole valittuna.
  • Hakemuksen PDF:llä Hakijan tiedoista puuttuu otsikoita.
  • Muu erityisavustus -avustuslajin käännöspuutokset tietomallieditorissa ja editoidussa hakemuksessa.
  • Hakemusta lähettäessä tapahtuu vakiosisältöihin liittyvä virhe.
  • Tietomallieditorissa virhetilanne asiakasprofiiliin tallennettaessa.

  Tulossa

  • Tiedon toimittamiseen liittyvien ominaisuuksien kehittäminen on käynnissä. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.
  • Maksatuspäätösperusteisen maksamisen väliraportoinnin kehittäminen käynnissä.
  • Valtionapuviranomainen voi käyttää Hallinnoiavustuksia-sovellukseen kirjautumiseen Suomi.fi-kirjautumista.

  Elokuu 2023 (Sprintit 33-36)

  Julkaistut

  • Viranomainen voi tehdä teknisen korjauksen avustuspäätökseen (sis. esittely/ratkaisu/allekirjoitukset/uudet pdf:t).
  • Hakija voi nähdä korjatun päätöksen asioinnissa ja saada ilmoituksen sen saapumisesta sähköpostitse.
  • Viranomainen voi lukea alkuperäisen päätöksen.
  • Excel-tiedoston sisältämän datan validointi ennen tallennusta.
  • Eräajo tietojen siirtoon VA-järjestelmästä Tutkiavustuksia-tietovarantoon.
  • Avustusten maksu- ja kirjanpitoaineiston muodostaminen ja lähettäminen Palkeille on valmistunut ja ominaisuus on käytössä tuotannossa.

  Korjatut bugit

  • Päätösesitys-näkymän väärä oletusarvo Esitettävä kustannus -kentässä.
  • Saavutettavuusselosteen Aluehallintaviraston linkki ei ole klikattavissa.
  • Vastaanottokuittauksen ”Siirry avustusasialle” ohjaa väärin.
  • Uusien asiakirjojen luontipäivää ei saa kopioitua alkuperäiseltä asiakirjalta.
  • Päätösesitys on mahdollista lähettää, vaikka taulukossa on 0-summia.
  • Lomakkeen tallennus ei ole mahdollista, jos numerokenttään syötetty arvo poistetaan.
  • Palkeet-kirjanpitoon liittyvä pilkkuongelma.

  Tulossa

  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa.
  • Viranomainen voi julkaista hakuilmoituksen Haeavustuksia-palvelussa suppeammalla tietosisällöllä.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja julkaistavaksi Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.

  Toukokuu 2023 (sprintit 31 & 32)

  Julkaistut ominaisuudet

  • Käyttöliittymäparannus vasempaan navigointiin.
  • Hakemuksen liitetiedostojen pakollisuuden asettaminen.
  • Hakulomakkeen validointi ennen julkaisua ja validointitulosten esittäminen.
  • UM:n hakija voi hakea avustusta päivitetyllä lomakkeella.
  • PSR:n täsmäytyssähköpostin vastaanottajan vaihtaminen.
  • Kirjanpidon päätösten TaKPTiliKoodi ei pakollinen.
  • Käyttäjä ohjataan kirjautumisen jälkeen takaisin samalle sivulle.
  • Sovellusten listausnäkymien oletusjärjestysten muutokset.
  • Tuotannossa tehdyistä päätöksistä saadaan tiedot ulos.
  • Hakemuksen kustannuslajien kopiointi avustusasiapäätösesitykselle ja avustusasiapäätökselle.
  • Avustusten maksu- ja kirjanpitoaineiston muodostaminen ja lähettäminen Palkeille.

  Korjatut bugit

  • Tilinumeroa päivittäessä fokus hyppää väärään paikkaan.
  • Pankkitilivalinnan regressiobugi.
  • Päätösesitys on mahdollista lähettää, vaikka taulukossa on 0-summia.
  • Maksatusaineistossa saajan nimi saa olla enintään 70 merkkiä.
  • Validi y-tunnus ei mene läpi validaattorista.

  Tulossa

  • Viranomainen voi asettaa lomakesisällön asetuksia.
  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja.
  • Tietomallieditorin kehittäminen jatkuu. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.
  • Tiedon toimittamiseen liittyvien ominaisuuksien kehittäminen on käynnissä. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.

  Muutos priorisoinnissa

  • Viranomaisen pitää kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustaa (priorisoitu myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina).

  Huhtikuu 2023 (sprintti 30)

  Toteutetut ominaisuudet

  • Käyttäjä voi nähdä listan ratkaisuvaiheen avustusasioista.
  • Viranomainen voi nähdä valmistelu-vaiheessa olevat avustusasiat.
  • Järjestelmä muistaa avustusasialistan tilan listaan palattaessa.
  • Esitysmuistio Admintooliin pdg-generointityökaluun.
  • Avustusten maksu- ja kirjanpitoaineiston muodostaminen ja lähettäminen Palkeille loppusuoralla.
  • Tietomallieditorin kehittäminen jatkuu. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.
  • Tutkiavustuksia -palvelun kehittäminen on alkanut.

  Korjatut bugit

  • Täydennetty avustusasia jättää näkyviin täydennyspyynnön tietoja.
  • Manuaalisen hakemuksen täydennyspyyntöön ei pidä voida vastata.
  • Palautettu avustusasia lähtee suoraan ratkaistavaksi tilan muuttuessa.

  Tulossa

  • Ohjataan käyttäjä kirjautumisen jälkeen takaisin samalle sivulle.
  • Sovellusten listausnäkymien oletusjärjestysten muutokset.
  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja.
  • Käyttöliittymäparannus vasempaan navigointiin.
  • Päätösesitys on mahdollista lähettää, vaikka taulukossa on 0-summia (bugikorjaus).

  Muutos priorisoinnissa

  • Viranomaisena minun pitää kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustan (priorisoitu myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina).

  Huhtikuu 2023 (sprintti 29)

  Toteutetut ominaisuudet

  • Viranomainen voi lisätä asiaan liittyviä asiakirjoja, kuten velvoitteidenhoitoselvitys tai muu valmisteluun liittyvä asiakirja, oikaisuvaatimus, oikaisuvaatimuksen liite, oikaisuvaatimuspäätös, maksatuspäätös tai muu ratkaisuun liittyvä asiakirja.
  • Viranomainen voi nähdä kaikki haun avustusasiat. Lista koostuu ”avustusasiakorteista”, joista jokaisella kortilla on otsikkorivi ja sisältöalue.
  • Esittelijä voi nähdä esitysmuistion tekemästäni päätösesityksestä.
  • Avustusasialistan järjestely- ja pikatoiminnot.
  • Museoviraston logo lisätty Haeavustuksia.fi-palvelun etusivulle.

  Korjatut bugit

  • Päätös näkyy ladattavana ennen kuin tiedoksiantopäivämäärä on mennyt ohi.
  • Jos on allekirjoittanut yhden hakemuksen ennen lähettämistä, ei voi allekirjoittaa toista.
  • Aktiivinen välilehti ei näy aktiivisena.
  • Avustusasialle tallennettu tilinumero pitää pysyä samana sekä IBAN:in että BIC:in osalta.
  • Ratkaisusivu hajoaa, jos esitysmuistioita on enemmän kuin yksi.
  • Esitysmuistion taulukon otsikko ja yhteensä.
  • Avustusasialistan Haettu avustus palauttaa 0 euroa vaikka rahaa olisi haettu.
  • Sama hakemus näkyy usealla rivillä saaduissa avustuksissa.

  Tulossa

  • Käyttäjä voi nähdä listan ratkaisuvaiheen avustusasioista.
  • Viranomainen voi nähdä valmistelu-vaiheessa olevat avustusasiat.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja (Tutkiavustuksia-palvelu).

  Tulossa olevia bugikorjauksia

  • Täydennetty avustusasia jättää näkyviin täydennyspyynnön tietoja.
  • Palautettu avustusasia lähtee suoraan ratkaistavaksi tilan muuttuessa.

  Muutos priorisoinnissa

  • Siirretty myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina: viranomaisen pitää voida kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustan.

  Maaliskuu 2023

  Toteutetut ominaisuudet

  Tällä hetkellä hakija voi

  • nähdä hakuilmoituksen kirjautumatta
  • kirjautua palveluun suomi.fi-tunnistautumista käyttäen
  • hakea avustusta kirjautuneena käyttäjänä
  • vastata täydennyspyyntöön
  • saada avustuspäätöksen nähtäville palveluun ja siitä herätteen sähköpostiin
  • nähdä ja ladata avustuspäätöksen pdf-asiakirjan liitteineen
  • nähdä saamansa avustukset listana
  • nähdä avustuspäätöksen tiedot palvelussa muutenkin kuin lataamalla pdf:n (uusi sprintti 27)
  • vaihtaa avustusasialle tallentunutta tilinumeroa (uusi sprintti 27)
  • hakemuksen lähetysvaiheessa varmistaa, että hakemus on riittävästi täytetty, tarkistukseen eivät kuulu pakolliset liitteet (uusi sprintti 28).

  Viranomainen voi

  • kirjautua palveluun Virtun avulla
  • luoda avustushaun
  • lähettää täydennyspyynnön
  • arvioida hakemuksia
  • tehdä päätösesityksen ja ratkaista asian
  • antaa pankkitilin manuaalisesti saapuneelle hakemukselle.

  Valmistelija voi

  • nähdä esikatselussa ja hakijana yhteyshenkilöiden yhteystiedot, kuten ne tulevat näkymään ilmoituksella.

  Ratkaisija voi

  • palauttaa hakemuksen valmisteluun
  • nähdä pdf-dokumentin avustuspäätöksestä (toimitusasiakirja)
  • ratkaisun jälkeen ladata päätösmuistion pdf-tiedostona (sprintti 27)
  • kirjata järjestelmän ulkopuolisen päätöksen (sprintti 27).

  Muut

  • Määrärahojen ylläpidossa sisäinen lisätarkenne-kenttä.
  • Hakemuksen tilinumerovalinnan tallentaminen avustusasialle.
  • Ulkoasiainministeriön logo lisätty Haeavustuksia.fi-palveluun.
  • Avustusasialle tallennetaan tieto pankkitilin ibanista ja bicistä (sprintti 27).
  • Puuttuvien pdf:ien generointi, PROD täydennyspyynnöt (uusi sprintti 28).

  Korjatut bugit

  • Tulostaessa hakemuksen sivu tulostuu myös vasen navigaatio
  • Tieto edelleen välittämiseltä ei näy päätösmuistiossa
  • Täydennyspyyntöön ei tule tietoa kohtaan: ”Käsittelijä pyytää täydentämään seuraavia kohtia:”
  • Hae-puolella avustusasian ”Päätös”-välilehti ei näytä päätöksen tietoja, jos PDF:ää ei ole saatu muodostettuaHallinnoiavustuksia/Ratkaisu-tabi: kaikki tiedot eivät näy heti ratkaisun varmistamisen jälkeen tabilla
  • Kahdelle hakijaorganisaatiolle lähtenyt päätös-sähköpostit kahteen kertaan
  • Avustusasioiden sorttaus (haeavustuksia) ei toimi oikein
  • Tapahtumalokiin syntyi rivi täydennyspyynnöstä vain, jos siihen on liittynyt sähköpostin lähettäminen

  Tulossa olevat ominaisuudet

  • Esittelijä voi nähdä esitysmuistion tekemästään päätösesityksestä.
  • Valtionapuviranomainen voi nähdä tapahtumalokin riviin liittyvät lisätiedot.
  • Maksu- ja kirjanpitoaineistojen muodostaminen ja siirtäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen, Palkeisiin.
  • Täsmäytysraportin lähettäminen Palkeisiin.
  • Viranomainen voi nähdä kaikki haun avustusasiat (Lista koostuu avustusasia”korteista”. Jokaisella on otsikkorivi ja sisältöalue.)
  • Avustusasialistan järjestely- ja pikatoiminnot.

  Tulossa olevat bugikorjaukset

  • Tapahtumalokiin syntyy rivi täydennyspyynnöstä vain, jos siihen on liittynyt sähköpostin lähettäminen.
  • Aktiivinen välilehti ei näy aktiivisena
  • Avustusasialle tallennettu tilinumero pitää pysyä samana sekä IBAN että BIC osalta
  • Ratkaisusivu hajoaa jos esitysmuistioita on enemmän kuin yksi

  Muutos priorisoinnissa

  • Viranomainen voi kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustan (priorisoitu myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina).