Hyppää sisältöön
Kuvaaja: Lauri Rotko

Valtionavustukset ovat väline vastata yhteiskunnan tarpeisiin

Vaikuttava, tehokas, läpinäkyvä ja yhdenmukainen valtionavustustoiminta yhteiskunnallisten päämäärien edistäjänä. Näin kiteytettiin valtionavustustoiminnan kehittämiselle asetetut tavoitteet valtiovarainministeriön luotsaamassa Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, joka oli käynnissä vuosina 2019–2023. Hankkeen päätyttyä nämä tavoitteet ovat edelleen varsin ajankohtaisia.

Valtionavustustoiminnan kehittämisen ja sitä tukevan uuden toimintamallin tavoitteena on muun muassa, että avustusten vaikutuksista saataisiin aiempaa paremmin tietoa. Sitä tarvitaan esimerkiksi päätöksenteon tukena ja valtionavustusten kohdentamisessa.

Valtiokonttorin tehtävänä tässä kokonaisuudessa on tuottaa valtionavustustoiminnan verkkopalvelut, ja siten sujuvoittaa valtionavustusten hakemista, myöntämistä ja vaikuttavuuden raportointia. Valtiokonttorin asiantuntijat myös tukevat valtionapuviranomaisia, kun he vaiheittain siirtyvät uuteen toimintamalliin.

Vaikuttavuus on monen tekijän summa

Kun puhutaan vaikuttavasta valtionavustustoiminnasta, on avustuksilla aikaan saatava toiminta ja sen tulokset vain yksi osa kokonaisuutta. Olemme Valtiokonttorissa kuluvan vuoden alkupuolella jatkaneet aiemmin käynnistettyjä pohdintoja vaikuttavasta valtionavustustoiminnasta, ja myös lähteneet konkretisoimaan sitä osaksi valtionavustuspalveluitamme.

Olemme yhteiskehittämällä valtionapuviranomaisten kanssa tunnistaneet monenlaisia tekijöitä, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät valtionavustuksilla tuetun toiminnan vaikuttavuuteen, vaikutuksiin ja arviointiin.

Oleellisiksi tekijöiksi olemme tunnistaneet esimerkiksi

  • valtionavustushakujen huolellisen suunnittelun
  • tiedon keruun
  • valtionavustusta saavien toimijoiden seurannan ja vaikuttavuusraportoinnin
  • vaikuttavuusraporteista saatavan tiedon vaikuttavuusarvioinnin
  • vaikuttavuusarvioinneista saatavan tiedon hyödyntämisen avustustoiminnan suuntaamisessa.

On tärkeää miettiä vaikuttavuutta jo haun suunnitteluvaiheessa

Yhdessä valtionapuviranomaisten kanssa olemme todenneet, kuinka tärkeää on pysähtyä miettimään vaikuttavuutta jo silloin, kun hakuja suunnitellaan. Miettimään sitä, millaisia päämääriä, ilmiöitä ja tarpeita yhteiskunnassa on tunnistettu, ja miten valtionavustuksilla voitaisiin niihin vastata. Näin valtionavustukset saadaan toimimaan välineenä yhteiskunnallisiin ilmiöihin tarttumisessa.

Isot kokonaisuudet muodostuvat usein suuresta määrästä pieniä tehtäviä.

Tämän jälkeen voidaan valtionavustushauilla ja myönnettävillä valtionavustuksilla pureutua toisaalta näihin ilmiöihin sekä tavoiteltaviin ja aikaansaatuihin tuloksiin ja vaikutuksiin – ja arvioida niiden vaikuttavuutta ja hyötyä eri kohderyhmille. Vaikutusketju on rakennettu tähän yhdeksi työkaluksi. Sen avulla voidaan varsin läpinäkyvästi suunnitella ja kuvata tavoiteltavia vaikutuksia ja niiden aikaansaamiseksi tarvittavaa toimintaa.

Isot kokonaisuudet muodostuvat usein suuresta määrästä pieniä tehtäviä. Tämä pätee myös vaikuttavan valtionavustustoiminnan kehittämistyössä Valtiokonttorin valtionavustuspalveluissa.

Käytännössä olemme tuomassa hakuilmoituksiin ja -lomakkeisiin ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, joissa kirkastamme vaikuttavuuden näkökulmaa jo hakujen alkuvaiheisiin. Olemme myös rakentamassa valtionavustuspalvelujemme raportointivaiheisiin toiminnallisuuksia, joiden tavoitteena on edistää tulosten ja vaikutusten näkyväksi tekemistä niin avustuksen käytöstä raportoivalle toimijalle kuin vaikuttavuusarviointia toteuttavalle viranomaiselle.

Jatkamme ja syvennämme jo tehtyä kehittämistä edelleen vuorovaikutuksessa valtionapuviranomaisten kanssa. Tarvitsemme keskustelua aiempien näkökulmien lisäksi muun muassa siitä, miten vaikuttavuuteen liittyvää tietoa jaetaan ja hyödynnetään. Miten tieto parhaiten palvelisi eri kohderyhmiä, kuten avustuksen saajia, hallinnoivia viranomaisia, päätöksentekijöitä ja ketä tahansa valtionavustustoiminnasta kiinnostunutta?

Myös valtionavustusten suuntaaminen siten, että päällekkäisrahoittamisen riskejä saataisiin minimoitua, on tarpeellista pitää kehittämistyössä mielessä.

Laulu se on ollut päivieni ratto ja laulu se on ollut minun työni

Mitä tekemistä laululla on vaikuttavan valtionavustustoiminnan kehittämisessä? Valtionavustustoimijoiden kirjo on tunnetusti suuri, ja sen huomioiminen myös valtionavustusten suunnittelussa, raportoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa on yksi palvelujemme kehittämistyön tärkeimmistä lähtökohdista. Yhtä lailla vaikuttavan valtionavustustoiminnan kehittämistyössämme johtotähtenä on yhteismitallinen, vertailtava ja läpinäkyvä tieto ja sen merkitys.

Toimijoiden kirjo ja yhteismitallisen tiedon tarve eivät ole toisiaan poissulkevia kokonaisuuksia.

Kehittämistyötämme edistää, kun muistamme, ettei toimijoiden kirjo ja yhteismitallisen tiedon tarve ole toisiaan poissulkevia kokonaisuuksia, ennemminkin saman laulun eri säkeistöjä.

Kun valtionavustuspalvelujen käyttöönottojen määrän lisääntyy, myös vaikuttavasta valtionavustustoiminnasta kertyvän tiedon määrä kasvaa ja rikastuu. Tietovarannon laajentuessa me kaikki valtionavustustoimijat saamme esiin myös valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta.

Näinä vallitsevina aikoina ei voi liikaa korostaa tiedon ja tiedolla johtamisen merkitystä, kun eri tavoin pohdimme, mihin ja millä volyymeillä avustuksia on mahdollista ja tarkoituksenmukaista suunnata. Nämä näkökulmat muistaen valtionavustustoiminnalla yhteiskunnallisten päämäärien edistäjänä on jatkossakin merkittävä rooli ja sen olemassaololle perusta.

Lue myös aiemmat valtionavustustoimintaa käsittelevät blogikirjoitukset:

***

Valtionavustuspalvelut on kolmen palvelun kokonaisuus:

  • Haeavustuksia.fi on palvelu valtionavustusten hakijoille ja saajille. Se tulee kokoamaan kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen paikkaan.
  • Hallinnoiavustuksia.fi on viranomaispalvelu valtionavustusten hallinnointia, käsittelyä ja perustamista varten.
  • Tutkiavustuksia.fi on palvelu, jossa julkaistaan tietoja haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista.