Hyppää sisältöön

Valtionavustuspalvelut

 • Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta.

  Valtiokonttori tuottaa uudet yhteiset valtionavustustoiminnan verkkopalvelut valtionavustusten hakijoille, saajille ja valtionapuviranomaisille, vastaa palveluiden jatkuvasta kehittämisestä sekä tarjoaa tukea kaikille palveluiden käyttäjille. Valtionavustusviranomaiset vastaavat hakuehdoista ja avustusten myöntämisestä.

  Palveluita kehitetään ja tavoitteena on, että ne korvaavat osin tai kokonaan valtionapuviranomaisten nykyiset palvelut lähivuosina. Tällä hetkellä valtionapuviranomaisten digitalisaatioaste vaihtelee, ja lisäksi viranomaisten erillisistä verkkopalveluista aiheutuu kustannuksia. Myös hakijoiden on helpompi tarkastella ja hakea eri avustuksia yhdestä palvelusta.

  Verkkopalveluja kehitetään valtiovarainministeriön valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, jossa Valtiokonttori on mukana palveluntuottajana.

 • Mitä valtionavustukset ovat?

  Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavia hankkeita ja toimintaa. Niitä myönnetään vuosittain lähes 4 miljardia euroa yli 300 valtionavustushaussa.

  Valtionavustuksia myötävät valtionapuviranomaiset, joita ovat kaikki ministeriöt ja noin 30 keskusvirastoa. Valtion aluehallinnon viranomaiset myöntävät myös valtionavustuksia. Avustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

  Valtionavustus on eri asia kuin valtionosuus, mutta niitä kutsutaan yhteisesti valtionavuiksi. Valtionavustusta voidaan myöntää myös valtiontukena. Valtionavustustoimintaa säätelee yleislakina valtionavustuslaki. Valtionavustukset myönnetään joko yleisavustuksina tai erityisavustuksina.

  Lista valtionapuviranomaisista >

 • Valtionavustustoiminnan kehittäminen

  Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi on valtiovarainministeriön johtama viisivuotinen hanke. Sen tavoitteena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa käyttöön sitä tukevat yhteiset valtionavustustoiminnan verkkopalvelut.

  Hankkeessa myös kootaan valtionavustustoimintaan liittyvät käsitteet yhteiseksi sanastoksi. Käytäntöjen kehittäminen edellyttää yhteistä kieltä. Sanasto tukee verkkopalveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä.

  Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja uusi toimintamalli

  • parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta
  • lisäävät valtionavustustoiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä
  • tekevät valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa
  • edistävät valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden yhteistyötä.

  Uuden toimintamallin avulla valtionavustusten vaikutuksista yhteiskuntaan saadaan aiempaa paremmin tietoa, jota voidaan käyttää tukena päätöksenteossa ja avustusten kohdentamisessa.

  Lisätietoja:
  Valtiovarainministeriön hankesivu >
  Valtionavustustoiminnan sanasto >
  Kohti sujuvampaa ja vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa: Kehittämisen suuntaviivoja valtionapuviranomaisille ja valtionavustusten hakijoille >

 • Valtiokonttori palveluntuottajana

  Valtiovarainministeriö on päättänyt, että Valtiokonttori toimii valtionavustusten verkkopalveluista vastaavana viranomaisena ja huolehtii verkkopalveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta sekä käytön tuesta.

  Valtionavustuspalveluihin kuuluu kolme verkkopalvelua:

  Verkkopalvelut tekevät valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä entistä sujuvampaa niin avustusten myöntäjille kuin hakijoillekin. Ne myös tukevat valtionapuviranomaisia siirtymään vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin.

  Uusien palveluiden käyttöönotto edellyttää muutoksia sekä valtionavustuslakiin että Valtiokonttorista annettuun lakiin.
  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta >

  Valtiokonttorin rooli valtionavustuksia myöntävänä valtionapuviranomaisena ei muutu uudistuksen myötä. Valtiokonttori ei ota kantaa muiden valtionapuviranomaisten avustusten ehtoihin tai myöntämiseen. Valtionapuviranomaisen määritelmä ja tehtävät pysyvät samoina. Ministeriöiden toimivalta sektorinsa valtionavustusasioissa ei muutu.

 • Usein kysyttyä valtionavustustoiminnasta

 • Valtionavustuspalveluja koskeva lainsäädäntö

 • Tutkiavustuksia.fi on valtionavustustoiminnan avoin tietovarasto, jossa kuka tahansa voi tutkia dataa haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista. Se luo tilanne- ja kokonaiskuvaa valtionavustuksista ja niiden käytöstä.

  Palvelussa voi tarkastella

  – miten paljon valtionavustuksia on myönnetty
  – mihin käyttötarkoituksiin valtionavustuksia on myönnetty.

  Palvelua konseptoidaan ja valmistellaan. Se julkaistaan käyttöön sen jälkeen, kun Haeavustuksia.fi on otettu käyttöön laajemmin  ja palvelusta saadaan dataa ensimmäisistä avustuspäätöksistä.

 • Hallinnoiavustuksia.fi on palvelu valtionapuviranomaisille hakuilmoitusten julkaisemiseen ja hakemusten käsittelyyn.

  Viranomainen voi

  – syöttää hakuilmoituksen tiedot ja julkaista ne
  – vastaanottaa hakemukset
  – käsitellä hakemukset
  – lähettää avustuspäätökset ja maksatuspäätökset.

  Palvelua valmistellaan. Valtionavustusviranomaiset ottavat palvelun käyttöönsä pilotointierissä.

 • Yhteystiedot – Valtionavustuspalvelut

 • Huomioithan

  Otamme sähköpostitse vastaan palautetta ja kysymyksiä palveluistamme. Huomioithan, että tätä kautta et voi saada omaa valtionavustusasiaasi virallisesti vireille. Älä lähetä henkilö- tai muita arkaluontoisia tietojasi.