Hyppää sisältöön

Yhteistyöllä pilviin – valtionhallinnon pilvipalveluita kehitetään yhdessä

Pilvipalvelut ovat viime vuosina muuttaneet merkittävästi tapaa, jolla julkishallinto kehittää palveluitaan kansalaisille ja yrityksille. Pilvi tarjoaa nopeamman ja ketterämmän tavan tuottaa hallitumpia ja turvallisempia palveluita. Jotta nämä mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä, tarvitsee pilvipalveluiden käyttöönotto, ylläpito ja elinkaarenhallinta suunnitella hyvin.

”Valtorin Asiakasneuvottelukunta toimii asiakaskunnan äänenä, tuo yhteen valtiovarainministeriön ja virastojen näkemykset sekä rakentaa yhteistyötä verkostoitumalla.”

Valtionhallinnon pilvikehitystyötä ja pilvipalveluiden hyödyntämistä edistävät valtiovarainministeriön perustamat, Valtorin Asiakasneuvottelukunnan alla toimivat yhteistyöryhmät. Ryhmiä on kaksi: Strateginen ja Operatiivinen pilvipalveluryhmä. Pilvipalveluryhmät tukevat ja ohjaavat palveluiden kehittämistä asiakaskunnan kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Tavoitteena on varmistaa toisaalta strateginen vastaavuus, ja toisaalta sekä ajallinen että sisällöllinen osuvuus asiakastarpeisiin. Kehittämistyötä tehdään osana Valtorin tuote- ja palvelukehitystä. Tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan osalta pilvipalveluryhmiä tukee Kokonaisturvallisuuden ryhmä.

Yhteinen suunta valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen

Strategiaa ja visiota tarvitaan osoittamaan suuntaa kohti yhteistä haluttua tavoitetta. Strategisen pilvipalveluryhmän tavoitteena on ollut löytää yhteisiä ratkaisuja pilviteknologian hyödyntämiselle valtiolla, ja määrittää niihin vaadittuja toimenpiteitä.

Palveluiden kehittämisessä täytyy ottaa huomioon laaja kirjo asioita. On huomioitava muun muassa lainsäädäntö, ohjeistukset, suositukset, standardit ja hyvät käytänteet sekä pilvipalveluiden erityispiirteet. Lisäksi tietoturva, tietosuoja ja tiedon luokittelu ovat olennainen osa palveluiden kehittämistä, jotta palvelut ovat vaatimustenmukaisia. Toiminnan keskiössä pitää olla yhteentoimivuus, jatkuvuus ja yhteinen arkkitehtuuri sekä ekosysteemi.

Kaikkea ei voi ratkaista kerralla. Siksi myös strategiatyö jaettiin kuuden strategisen teeman alle:

  1. valtionhallinnon pilvilinjaukset,
  2. turvasatama varautumiseen,
  3. henkilötietojen käsittely pilvipalvelussa,
  4. ekosysteemi & viitearkkitehtuuri,
  5. kriteeristöt, vaatimukset ja hallintakeinot, ja
  6. pilvipalvelut osana valtion IT-infrastruktuuria.

Strategiatyön hedelmiä: valtionhallinnon yhteiset pilvilinjaukset

Strategisen pilvipalveluryhmän työ tuottaa hedelmää. Yksi esimerkki konkreettisista tuloksista ovat valtionhallinnon uudistetut pilvilinjaukset. Linjausten tehtävänä on tarkentaa rooleja ja vastuita pilvipalveluiden osalta sekä tukea valtionhallinnon pilvipalveluiden käyttöä. Valtiovarainministeriö julkaisee uudistetut linjaukset lokakuun 2023 lopulla.

”Valtionhallinnon pilvikehitystyötä tehdään yhdessä.”

Valtionhallinnon pilvikehitys on yhteinen ponnistus

Hyvä yhteistyö ja laaja osallistuminen eri hallinnonaloilta ovat strategiatyössä avainasemassa. Strategiaryhmässä on edustettuna yli 20 eri valtion virastoa, konsernipalvelua ja ministeriötä. Lisäksi yhteistyötä on tehty useiden keskeisten sidosryhmien, kuten valtiovarainministeriön JulkICT-osaston, Kyberturvakeskuksen ja Tietosuojavaltuutetun toimiston, kanssa. Yhteistyö jatkuu vahvana jatkossakin – ja toivottavasti myös laajenee. Tavoitteena on saada työhön mukaan yhä laajempi joukko toimijoita niin valtion- kuin koko julkisen hallinnon alueelta.

Vuorovaikutuksella vältetään harha-askeleet konkreettisessa palvelukehityksessä

Yhteistyö ja toimiva vuoropuhelu ovat avainasemassa pilvipalveluiden kehittämisessä myös operatiivisella tasolla. Parhaimmillaan hyvällä vuorovaikutuksella vältetään kehittämisen harha-askeleet, kuten turhat toiminnallisuudet tai ominaisuudet. Näin palvelut saadaan nopeammin käyttöön, lasketaan niiden kustannuksia ja parannetaan palveluista saatavaa hyötyä. Siirtämällä hankalammin toteutettavia toiminnallisuuksia optioiksi tai eri palveluiksi, palvelun ydin pysyy yksinkertaisena ja usein edullisena verrattuna monimutkaisiin ja kaiken kattaviin palveluihin.

Operatiivinen pilvipalveluryhmä koostuu vaihtelevasta mutta kattavasta joukosta valtionhallinnon asiakasvirastoja. Ryhmä on avoin kaikille virastoille. Valtorilla on keskeinen rooli fasilitoida ryhmän toimintaa, kuten myös viedä eteenpäin varsinaisia kehitysponnisteluita. Ryhmän toimintaan osallistuvat virastot puolestaan ohjaavat Valtorin kehitystyötä aktiivisesti arvioimalla, keskustelemalla ja kommentoimalla käynnissä olevia palvelunkehityshankkeita ja jalostettavina olevia kehitysideoita.

”Mitä palveluja tarvitaan, jotta pilvisiirtymä mahdollistuu?”

Palveluilla pilveen

Operatiivisen ryhmän työ ja tavoitteet nivoutuvat tiiviisti yhteen strategisten teema-alueiden kanssa. Strategisen ryhmän luodessa julkishallinnolle edellytykset käyttää pilvipalveluita, operatiivinen edistää teema-alueille osuvaa konkreettista palvelukehitystyötä. Työn voi kiteyttää kysymykseen ”Mitä palveluja tarvitaan, jotta pilvisiirtymä mahdollistuu?”. Vuonna 2023 ryhmän fokuksessa on ollut mm. pilvityöympäristön, omien avainten hallinnan, palvelupakettien, viitearkkitehtuurin ja ekosysteemin sekä asiantuntijapalveluiden kehittämisessä.

Pilvimatkalta kertyvät kokemukset palvelevat koko valtionhallintoa

Pilvipalveluiden käyttö on ilahduttavassa kasvussa valtionhallinnossa. Valtiokonttori on omalta osaltaan ollut vahvasti matkalla pilveen jo vuodesta 2018. Valtiokonttorin visio, jonka mukaisesti kaikki palvelut ovat pilvessä, on tarkoitus saavuttaa vuonna 2024. Pilvimatkalta kertyneet kokemukset ja matkan edetessä karttunut asiantuntemus auttavat meitä kirittämään pilvikehitystä myös kanssaorganisaatioissamme. Oman kokemuksemme pohjalta voimme varmuudella sanoa, että suunta on oikea. Noustaan valtiolla yhdessä ja yhteistyöllä pilviin.

Kirjoittajat

Esko Kaarlonen ja Petri Ellmén
Valtiokonttori

* * *

Kirjoitus käynnistää ”Yhdessä kohti pilviä” -blogisarjan, jossa avataan erilaisia näkökulmia valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen. Kirjoittajina toimivat Pilvipalveluiden yhteistyöryhmissä mukana olevat asiantuntijat ja kirjoituksia julkaistaan Näköaloja-blogissa viikon välein. Pysy siis kuulolla, niin pysyt pilvikehityksen aallonharjalla.