Hyppää sisältöön

Kohti 2030-lukua valtion taloushallinnossa

Pidempään työelämässä olleet voivat todeta kokeneensa konkreettisesti useita uusien teknologioiden esiinmarsseja: internet, graafinen käyttöliittymä merkkipohjaisen sijaan (= käytännössä hiiren käyttö), mobiilipuhelin tai nykysuomella varmaankin vain puhelin lankapuhelimen sijaan. Moni, joskin harveneva joukko, varmaan muistaa vielä myös tiliöintileiman, siis leiman, joka painettiin käsin leimasimella esimerkiksi ostolaskulle, ja johon tehtiin tiliöintimerkinnät ja oma puumerkki.

Teknologian kehitys on varmaa

Tekoäly vaikuttaa olevan seuraava ilmeinen laajaan käyttöön leviävä uusi teknologia. Tekoälyyn, algoritmeihin ja analytiikkaan tukeutuvat ratkaisut voivat parantaa olennaisesti taloushallinnon mahdollisuuksia vastata toiminnan tarpeisiin ja tehostaa taloushallinnon toimintaa. Tehokkuutta parantamalla mahdollistetaan osaltaan valtionhallinnon tuottavuusohjelman tulosten aikaansaaminen taloushallinnossa.

Ei kannata taistella vastaan, vaan lähteä mukaan. Muistan, kuinka aikanaan organisaatiossa, jossa olin töissä, internet-selain asennettiin aluksi vain johdon työasemille. Muiden työnkuvaan ei kuulunut käyttää internettiä. Kauas on tultu niistä ajoista. Kannattaa vain lähteä hallitusti tutustumaan uuteen teknologiaan ja pohtimaan, miten sitä voisi hyödyntää omassa työssään, taloushallinnossa. Tietoturvan, tietosuojan, lokituksen ja audit trailin näkökulmat tietenkin huomioiden.

Tavoitteet valtion taloushallinnossa

Tilivelvollisuus, jatkuvuus, tehokkuus ja osaaminen tulevat olemaan valtion taloushallinnossa tärkeitä näkökulmia myös kohti 2030-lukua mentäessä. Taloushallinnon tietojen tulee tukea tilivelvollisuuden toteutumista ja toiminnan johtamista. Tehokkuutta parannetaan digitalisaation avulla, ja henkilöstön osaamisesta ja kyvystä kehittää toimintaa huolehditaan. Taloushallinnon kriittisten toimintojen tulee toimia kaikissa olosuhteissa.

Valtiokonttori, valtiovarainministeriö ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet laativat yhdessä vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelman. Suunnitelmaa tehdessä tunnistettiin toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutusta valtion taloushallintoon.

Taloushallinnon datan laadun ja tiedonhallinnan merkitys korostuu

Taloushallinnon tietoja hyödynnetään johtamisessa ja päätöksenteossa.  Valtiontalouden ja taloushallinnon tietojen julkaiseminen on osa toimivaa demokratiaa. Taloushallinnon tiedoilla ja tilannekuvalla sekä niihin liittyvillä analyyseilla ja ennusteilla voidaan tulevaisuudessa tukea johtoa entistä paremmin.

Tavoitteena on, että taloushallinnon tietoja tuotetaan valtion yhteisistä tietojärjestelmistä avointen rajapintojen kautta yhdisteltäväksi esimerkiksi valtion virastojen ja laitosten substanssitietoihin. Kun tietojen ymmärrettävyyteen panostetaan esimerkiksi visualisoinneilla, voivat tietoja hyödyntää asiantuntijoiden ja päättäjien lisäksi myös media ja kansalaiset.

Enemmän automatisaatiota, varautumista ja ennakointia

Toinen teema, joka korostuu kehittämissuunnitelmassa, on varautuminen. Esimerkiksi maksuliikkeen, palkanlaskennan ja kirjanpidon toimivuus niiden kriittisiltä osin tulee suunnitella ja harjoitella yhdessä sidosryhmien kanssa. Valtion taloushallinnon palveluiden tuottamisessa on tavoitteena hyödyntää tulevina vuosina pilvipalveluita. Ei suinkaan sattumaa, että lokakuussa 2023 päivitetyissä valtionhallinnon yhteisissä pilvipalveluiden linjauksissa painottuu myös ennakoinnin lisäksi varautumisen merkitys.

Pilvipalveluiden ohella tehokkuutta tavoitellaan myös taloushallinnon prosesseja automatisoimalla sekä kirjanpitoyksiköissä että palvelukeskuksessa. Uusien hankkeiden, kuten järjestelmien käyttöönoton ja järjestelmien versiopäivitysten yhteydessä, pyritään tunnistamaan mahdollisuuksia kehittää prosesseja ja automatisoida eri prosessivaiheita. Samaan aikaan tarkastellaan tietysti myös mahdollisia tarpeita lainsäädännön muutoksille.

Osaava henkilöstö mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen

Valtion taloushallinnon henkilöstöstä jää eläkkeelle tai siirtyy muille sektoreille ennusteen mukaan noin 600 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. On tärkeää, että valtiolla taloushallinnon tehtävissä työskentelevillä on jatkossakin vahva valtion taloushallinnon substanssiosaaminen sekä virastojen ja laitosten ydintoiminnan tuntemus. Tulevaisuuden osaamisvaatimuksissa on tarpeen ottaa huomioon myös digitalisaatioon, tekoälyn hyödyntämiseen ja datatalouteen liittyvät osaamistarpeet. Osaava henkilöstö varmistaa valtion taloushallinnon toimintakykyä, taloushallinnon laadun ja tehokkuuden säilyttämistä ja sen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virastojen näkökulmia taloushallinnon nykytilaan ja tavoitetilaan sekä tarpeisiin selvitettiin kyselyllä, joka lähetettiin virastoille keväällä 2023. Lisäksi haastateltiin myös tietojärjestelmätoimittajien ja tilintarkastuksen edustajia, jotta saatiin heidän näkemyksensä mukaan pohdittaessa tavoitetilaa ja kehittämiskohteita. Kehittämissuunnitelma oli 3.4.2024 saakka kommentoitavana virastoilla. Se julkaistaan kevään 2024 aikana sen jälkeen, kun virastojen kommentit on käsitelty.

Mitä mieltä taloushallinnon tulevaisuudesta on tekoäly?

Kun kysyin tekoälyltä taloushallinnon tulevaisuuden näkymistä, vastaus oli tiivistettynä: tekoäly tulee muokkaamaan taloushallinnon tehtäviä ja toimintoja ja data-analytiikan rooli tulee kasvamaan entisestään. Pilvipalveluihin perustuvat järjestelmäratkaisut tulevat käyttöön vahvemmin, sääntely tulee lisääntymään, riskienhallinnan merkitys korostuu ja taloushallinnon ammattilaisten tehtävät siirtyvät tapahtumakäsittelystä ja manuaalisista tehtävistä strategisempiin ja neuvoa-antaviin tehtäviin.

Eettisyys ja vastuullisuus tulevat olemaan yhä merkittävämpiä näkökulmia myös taloushallinnon tehtävissä, minkä lisäksi kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan tulee kiinnittää enemmän huomiota. Samaan tapaan kuin monessa muussakin asiantuntijatehtävässä, edellytetään taloushallinnon tehtävissä tulevaisuudessakin yhteistyötä ja viestintää. Tekoäly on siis yllättävän samaa mieltä meidän kanssamme.

Kirjoittaja: apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Teksti perustuu suurelta osin Valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelma -dokumenttiin, joka julkaistaan loppukeväästä 2024.