Hyppää sisältöön
Tietokoneen näppäimistö ja avain

Oikea-aikainen tieto on avain kuntien ja hyvinvointialueiden talouden johtamiseen

Tieto on keskeisessä roolissa kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisessa, minkä toki voi yleistää koskemaan lähes kaikkia organisaatioita. Julkishallinnon toiminnan erityispiirteenä on kuitenkin toiminnan vahva yhteys omaa organisaatiota laajempaan kokonaisuuteen.

Kaikilla organisaatiolla lienee sidosryhmänsä, mutta julkisella sektorilla sidosryhmien asema perustuu useimmiten velvoittaviin säädöksiin. Tiedolla johtamisessa sama tieto, jonka voi ajatella palvelevan ensisijaisesti oman organisaation päämääriä, on yhtä lailla merkityksellistä laajalle kirjolle eri sidosryhmiä, joilla on myös oikeuksia ja velvollisuuksia hyödyntää samoja tietoja.

Miksi raportoinnin määräaikojen noudattaminen on tärkeää?

Kunnissa ja hyvinvointialueilla eletään kiireistä aikaa vuoden 2023 tilinpäätösten valmistuessa. Edellisen vuoden virallisten tulosten valmistuminen on merkityksellistä paitsi heille itselleen, myös laajalle joukolle sidosryhmiä, mukaan lukien kansalaiset, joita varten julkinen hallintomme on viime kädessä olemassa.

Taloustietojen tuottaminen ja julkaiseminen on tarkasti säädeltyä, jopa raportointiajankohdat on kirjattu päivän tarkkuudella valtioneuvoston asetukseen. Aikataulujen tiukka noudattaminen voi yksittäisen toimijan näkökulmasta näyttäytyä vähämerkityksellisenä ja tietojen hiominen määräaikojen jälkeenkin voi tuntua perustellulta.

Asioilla on kuitenkin usein syynsä, niin myös kunnille ja hyvinvointialueille asetetuilla täsmällisillä tietojen julkaisemisen aikatauluilla. Nykyinen taloustietojen kokoamisen malli perustuu yhteisille palvelukohtaisille tietoluokituksille, joiden määritysten perusteella tiedot saadaan kullekin viranomaiselle niiden tarvitsemassa muodossa.

Tiedot raportoidaan Valtiokonttorille, joka kokoaa tiedot sekä muiden viranomaisten käyttöön että julkisesti saataville sekä valmiina raporttinäkyminä että avoimeen tietorajapintaan Tutkihallintoa.fi-palveluun. Valtiokonttori seuraa aktiivisesti taloustietojen toimittamista organisaatiokohtaisesti ja muistuttaa säännöllisesti tietojen toimittamisesta ennen ja jälkeen määräaikojen umpeutumista.

Taloustiedoilla on laaja kirjo käyttäjiä ja käyttötarkoituksia

Tiedon tarpeet ja käyttötarkoitukset vaihtelevat alue- ja paikallishallinnon rahoituksesta ja ohjauksesta edunvalvontaan ja EU-tilastointiin. Eri käyttötarkoitukset edellyttävät erilaisia toimia tietojen laadun varmentamiseksi sekä muokkaamiseksi ja yhdistelemiseksi eri tarpeiden täyttämiseksi.

Eri viranomaiset ja sidosryhmät tarvitsevat tarkkaa ja luotettavaa tietoa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen valmistumista odotetaan erityisesti valtiovarainministeriössä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, Opetushallituksessa, Tilastokeskuksessa sekä Kuntaliitossa. Eri viranomaiset ja sidosryhmät tarvitsevat tarkkaa ja luotettavaa tietoa sekä yksittäisistä organisaatioista että paikallis- ja aluehallinnon kokonaisuudesta.

Jos tietoja ei saada määräaikojen puitteissa ja oikein, tietojen hyödyntäminen eri käyttötarkoituksissa vaikeutuu. Seurausvaikutukset voivat olla merkittäviä sekä kansallisesti, esimerkiksi rahoituslaskelmien laadun heikkenemisenä ja sitä myöden rahoituksen epätarkoituksenmukaisena kohdentumisena, että kansainvälisesti, esimerkiksi Euroopan unionin tilastoviranomaisvelvoitteiden puutteellisena täyttymisenä seuraamuksineen.

Säädösten mukaiseen tilanteeseen on kirittävää

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen raportoinnin lakiperusteisuudesta ja eri sidosryhmille aiheutuvista kumulatiivisista vaikutuksista huolimatta määräaikoja noudatetaan vaihtelevasti. Vuonna 2023 kahden viikon kuluttua määräajan päättymisestä talousarviotietonsa oli julkaisut 70 % kunnista ja vain 24 % hyvinvointialueista.

Toteumatietonsa julkaisivat kahden viikon viiveen kohdalla keskimäärin 42 % kunnista ja 75 % hyvinvointialueista. Hyvinvointialueille raportointikierros on ensimmäinen, mikä osaltaan selittää viivästyksiä, ja lopulta tiedot saatiin kuitenkin 100 % hyvinvointialueilta.

Kuntien osalta sen sijaan raportointi käynnistyi jo vuonna 2021. Tästä huolimatta lopullinen keskimääräinen raportointiprosentti viime vuonna oli 97 %. Näin ollen osa kunnista ja kuntayhtymistä jättää edelleen osan tiedoistaan – lain edellyttämän vastaisesti – kokonaan toimittamatta.

Vuoden tärkein raportointi on käynnissä

Tilinpäätöstiedot raportoidaan huhti-toukokuussa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietoja kootaan vuoden mittaan lukuisina yksittäisinä raportointikokonaisuuksina talousarvioista vuosittaisiin, kuukausittaisiin ja neljännesvuosittaisiin toteutumatietoihin. Sidosryhmien kannalta merkityksellisimpänä kokonaisuutena voidaan pitää vuosittaista tilinpäätöstietojen raportointia, missä tietoja raportoidaan sektoreittain sekä liikekirjanpidon että yhteisen palveluluokituksen mukaisesti.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tilinpäätöstietojen raportoinnin lakisääteinen määräpäivä liikekirjanpidon mukaisten tietojen osalta on 15.4.2024 ja palveluluokittaisten tietojen osalta 31.5.2024. Toivomme matalan kynnyksen yhteydenottoja Valtiokonttoriin ja valtiovarainministeriöön, jos voisimme olla avuksi tietojen oikea-aikaisessa raportoinnissa.

Yhdessä eteenpäin

Kiitämme lämpimästi säädettyinä määräaikoina tietojaan raportoivia kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita. Samalla vetoamme aikatauluihin joustavammin suhtautuviin muistamaan merkityksenne, paitsi tiedon hyödyntäjinä, myös tiedolla johtamisen mahdollistajina muille sidosryhmille.

Asiantuntijamme kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin tueksi löydät täältä:
Valtiokonttori: Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelu >
Valtiovarainministeriö: Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportointi >

Olli Ahonen
Apulaisjohtaja, Valtiokonttori

***

Seuraa raportoinnin edistymistä Tutkihallintoa.fi:ssä

Voit seurata kuntien ja hyvinvointialueiden palveluluokittaisten tilinpäätöstietojen raportoinnin edistymistä reaaliaikaisesti ja organisaatiokohtaisesti Tutkihallintoa.fi palvelussa:

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportoinnin tilanne >
Valitse kausi ”2023” ja raportointikokonaisuus ”KKTPP”.

Hyvinvointialueiden talousraportoinnin tilanne >
Valitse kausi ”2023” ja raportointikokonaisuus ”HHTPP”.

Kuntia ja hyvinvointialueita velvoittavat talousraportoinnin kokonaisuudet sekä niiden lakisäteiset määräajat kokonaisuudessaan löydät täältä.