Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki sekä työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Tuomo Yliluoma
Osoite: Valtiokonttori, Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettuun lakiin 763/2022, kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin 869/2022 sekä valtionavustuslakiin 688/2001.

Käsittelyn tarkoituksena on laissa säädetyin edellytyksin myöntää määräaikaista valtiontukea Suomessa toimiville maanteillä tapahtuvia kuljetuksia harjoittaville yrityksille sekä työkoneyrityksille Ukrainan sotatilanteen aiheuttaman polttoaineiden hinnan nousun osittaiseksi korvaamiseksi.

Valtiokonttori tekee tukipäätöksen pääasiassa yritysten hakemuksessa ilmoittamien tietojen sekä Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) saamiensa luvan- tai ilmoituksenvaraiseen kuljetustoimintaan liittyvien lupa- ja ajoneuvotietojen perusteella. Lisäksi tuen myöntämiseen vaikuttaa laissa tarkemmin säädetyt yrityksen taloudelliseen asemaan ja verotusta koskevien velvoitteiden suorittamiseen liittyvät seikat, joista Valtiokonttori saa tiedon Verohallinnolta.

Henkilötietojen käsittely on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtien mukaista (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään

Rekisteriin merkitään·:

 • Tukihakemuksen laatijan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (prosessiosoite ja mahdollinen muu sähköpostiosoite korvauspäätöksen toimittamiseksi
 •  Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimiala, postiosoite sekä konserniin kuuluvan yrityksen osalta tieto konsernin emoyhtiöstä Y-tunnuksineen. Rekisteriin merkitään myös tiedot konsernin tytäryhtiöistä Y-tunnuksineen, mikäli hakija ilmoittaa konsernitiedon muutoksista tukihakemuksella.
 • Hakemuksessa ilmoitetut tiedot yrityksen liikevaihdosta, yrityksen toiminnassaan käyttämistä työkoneista, yrityksen polttoainekustannuksista (ml. sähköenergia ja kaasu) sekä muualta saaduista Ukraina-puitetukiohjelman (EU 2022/C 131 I/01) mukaisista tuista ja muista julkisista tuista samoihin kustannuksiin
 • Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) saatavat tiedot, joita ovat:
   • yrityksen voimassa olevat liikenneluvat ja taksiliikenneluvat sekä liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 16 §:n mukaiset rekisteröinnit tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla
   • yrityksen omistamat tai hallitsemat liikennekäytössä olevat ajoneuvot, jotka täyttävät liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 17 §:n mukaiset vaatimukset
 • Verohallinnolta saatavat tiedot, joita ovat
   • yrityksen tunnistetiedot ja yrityksen veronpalautuksen maksamista varten ilmoittama tilinumero
   • tiedot yrityksen arvonlisäverotustaan varten ilmoittamasta myynnistä sekä tieto yrityksen henkilöstömäärästä tukikaudella
   • tiedot verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä
   • tiedot ennakkoperintärekisterimerkinnästä
   • tiedot verovelkarekisteristä sekä tieto verovelasta, joka on lähetetty perittäväksi ulosottotoimin
 • muut tuen myöntämiseksi, maksamiseksi ja valvomiseksi välttämättömät tiedot

Rekisteriin talletettavia henkilötietoja ovat yritystoimintaa yksityishenkilönä harjoittavaa koskevat tiedot sekä yrityksen puolesta asioivaa koskevat tiedot. Liikenne- ja viestintäviraston sekä Verohallinnon luovuttamat tiedostot sekä muualta saatavat tiedot sisältävät henkilötietoja siltä osin kuin ne kohdistuvat tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Valtiokonttori saa tietoja hakemuksen tekijän lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom) sekä Verohallinnolta. Tilastokeskukselta Valtiokonttori saa yritysten konsernisuhteita koskevia tietoja.

Valtiokonttorilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada muilta viranomaisilta tukihakemusten käsittelemiseksi ja tarkastamiseksi välttämättömiä tietoja valtionavustuslain 31 §:n nojalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Valtiokonttori luovuttaa Ulosottolaitokselle maksutiedot myönnetyistä tuista (y-tunnus ja tuen määrä) ulosottoasian täytäntöönpanemiseksi.

Valtiokonttori luovuttaa Suomen Tunnistetieto Oy:lle tiedot tuen hakijoista (y-tunnus), varmistaakseen, ettei yritys ole sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön omistuksessa tai tosiasiallisen määräysvallan piirissä, johon kohdistuu Euroopan unionin rajoittavia toimenpiteitä (pakotteita).

Tiedot tukea hakeneesta yrityksestä sekä myönnetystä tai evätystä tuesta julkaistaan Valtiokonttorin verkkosivuilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa. Verotustiedot ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 §:n mukaisesti salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 29 §:n mukaisesti. Salassa pidettäviä ovat myös tukea hakevien yritysten liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Manuaalinen aineisto muunnetaan digitaaliseksi ja hävitetään säädetyn säilytysajan jälkeen tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika / säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019) ja arkistolaissa (831/1994) säädetään.

Polttoainetukihakemuksiin liittyvät asiakirjat säilytetään kymmenen vuoden ajan päätöksen antamisesta tai asian lopullisesta ratkaisusta lukien. Asiakirjojen mahdollisesta arkistoinnista säilytysajan jälkeen päättää Kansallisarkisto.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan Valtiokonttorin kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Sähköinen asiointipalvelu (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) käyttää evästeitä ja paikallista tallennustilaa. Evästeet ja paikallisesti tallennettavat tiedot ovat välttämättömiä asiointipalvelun teknisen toiminnan kannalta sekä palvelun käyttämiseksi ja käyttäjän istunnon tunnistamiseksi. Evästeitä ei säilytetä istunnon jälkeen.

Kohderyhmä: Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset