Hyppää sisältöön

Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista

Käsitteitä

Sotainvalidi Henkilö, jolla on sodan aiheuttama ruumiinvamma tai sairaus, joka on todettu Valtiokonttorin (aiemmin tapaturmaviraston) päätöksellä.
Sotilasinvalidi Ennen vuotta 1991 loukkaantunut varusmies tai rauhanturvaaja, jonka vamma on todettu Valtiokonttorin (aiemmin tapaturmaviraston) päätöksellä.
Haitta-aste Sota- tai sotilasinvalidin työkyvyttömyysaste, jonka Valtiokonttori (aiemmin tapaturmavirasto) määrittää.
Rintamaveteraani Mies, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamatunnus ja nainen, jolla on rintamapalvelustunnus. Tunnuksien hakuaika päättyi vuonna 1994. Arkikielessä käytetään myös termiä sotaveteraani. Henkilöllä ei ole todettu sodan aiheuttamaa ruumiinvammaa tai sairautta.

Lainsäädäntö

 • Sota- ja sotilasinvalidien korvauksista ja palveluista säädetään sotilasvammalaissa (404/1948).
  • Sotilasvammalain piiriin kuuluvat sotainvalidien lisäksi sotilasinvalidit eli ennen vuotta 1991 loukkaantuneet varusmiehet ja rauhanturvaajat.
  • Sotilasinvalidien palvelut ovat jonkin verran rajoitetummat kuin sotainvalidien.
  • Vuonna 1991 tai sen jälkeen varusmiehinä tai kriisinhallintatehtävissä vahingoittuneet ovat sotilastapaturmalainsäädännön alaisia.
 • Rintamaveteraanien palveluista säädetään laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) ja laissa rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (54/2019)

 

Veteraanimomentit

 • Ns. veteraanimomenteista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).
 • Momentit 33.50.51–33.50.58 ovat Valtiokonttorin hallinnoimia. (Momentteja 33.50.56–33.50.58 käsitellään kokonaisuutena.)
 • Momentille myönnetty määräraha ja se, mihin sitä saa käyttää ilmenee Valtion talousarviosta.
 • Valtiokonttori arvioi, paljonko momenteille tarvitaan rahaa ja tekee talousarvioehdotuksen STM:lle. STM päättää, minkä sisältöisenä talousarvioesitys lähtee valtiovarainministeriölle.
 • Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Määrärahat ja mahdolliset lisämäärärahat eivät siten ole Valtiokonttorin myöntämiä.

 

Veteraanimomenttien sisältämä veikkausraha

Valtiokonttorin hallinnoimat veteraanimomentit sisältävät veikkausrahaa seuraavasti:

33.50.51 Sotilasvammakorvaukset 17 milj. euroa (2022)
33.50.52 Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin kokonaan
33.50.55 Eräät kuntoutustoiminnan menot kokonaan
33.50.56 Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot kokonaan
 • Veikkaus Oy tilittää arpajaislain mukaisen osuuden STM:n tulomomentille.
 • Valtiokonttori arvioi, paljonko veteraanimomenteille tarvitaan määrärahaa, mutta ei ota kantaa siihen, mitä rahaa momenteille ohjataan.
 • Veikkausrahan edunsaajia ovat sotainvalidit, rintamaveteraanit ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet.

 

Valtiokonttorin ja kunnan asiakkuus

 

Kunnille maksettavat määrärahat

 • Valtiokonttori maksaa määrärahat kunnille laissa säädetyn mukaisesti.
 • Kunnat arvioivat vuosittain etukäteen, paljonko ne tarvitsevat sota- ja sotilasinvalidien kunnalliseen laitoshoitoon (momentti 33.50.51) ja rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin (osa momentista 33.50.56 ja momentti 33.50.58). Valtiokonttori maksaa määrärahat kunnille arvioiden mukaisina ennakkoina.
  • Aiemmin myös rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen määräraha jaettiin kuntiin rintamaveteraanien lukumäärän suhteessa. Palveluista tuli lakisääteisiä 1.11.2019, mistä lähtien määräraha maksetaan kuntien arvion mukaisena.
 • Rintamaveteraanien kuntoutus on määrärahasidonnaista. Valtiokonttori saa Kelalta tiedon rintamaveteraanien määrästä ja maksaa kuntoutukseen käytettävissä olevan määrärahan (osa momentista 33.50.56) kunnille ja kuntayhtymille rintamaveteraanien lukumäärän suhteessa.
 • Kunnan tulee järjestää palvelut kunkin veteraanin henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaan, eikä yhtä suurina osuuksina. Joku tarvitsee enemmän palveluita kuin toinen, ja palvelut ovat erihintaisia. Määrärahaa ei jaeta veteraaneille rahana.
 • Osa kunnista käyttää veteraanien palveluihin lisäksi omaa rahaa, osa ei. Kunnat päättävät tästä itse.

 

Käyttämättä jäävät määrärahat

 • Asiakaskunnan korkean iän ja siitä johtuvan poistuman vuoksi kaikki käytettävissä olevat varat eivät välttämättä tule käytetyksi.
 • Momentit 33.50.51 ja 33.50.58 ovat arviomäärärahamomentteja. Momenteilta maksetut määrärahat, jotka eivät palaudu saman tilivuoden aikana, tuloutetaan STM:n tuloarviotilille.
 • Momentit 33.50.52–33.50.57 ovat kaksivuotisia siirtomäärärahamomentteja. Momenteilta maksetut määrärahat, jotka palautuvat, voidaan käyttää uudelleen momenttien käyttötarkoitukseen niiden kaksivuotisen käyttöiän rajoissa.
 • Kunnat ja kuntayhtymät laativat Valtiokonttorille selvityksen määrärahojen käytöstä ja palauttavat käyttämättä jääneet määrärahat aina käyttövuotta seuraavana vuonna. Jos kunta tai kuntayhtymä on selvityksen mukaan käyttänyt määrärahaa tarkoitukseen, joka ei ole lakien ja Valtiokonttorin ohjeiden mukaista, jää kustannus kunnan tai kuntayhtymän vastattavaksi.

Vuoden 2021 määrärahojen käyttö

 • Eduskunta myönsi vuoden 2021 talousarviossa veteraanimomenteille 230 miljoonaa euroa. Näistä veikkausrahaa oli 68 miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2021 käytettiin kokonaisuudessaan veteraanimäärärahoja 230 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 määrärahojen käyttö

 • Eduskunta myönsi vuoden 2020 talousarviossa veteraanimomenteille 310 miljoonaa euroa. Näistä veikkausrahaa oli 91 miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2020 käytettiin kokonaisuudessaan veteraanimäärärahoja 310 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 määrärahojen käyttö

 • Eduskunta myönsi vuoden 2019 talousarviossa veteraanimomenteille 224 (196) miljoonaa euroa. Näistä veikkausrahaa oli 130 (135) miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2019 käytettiin kokonaisuudessaan veteraanimäärärahoja 213 (172) miljoonaa euroa. Käyttö sisältää myös edelliseltä vuodelta siirtyneitä eriä.
 • Vuoden 2018 luvut ovat suluissa.

 

Lisätietoa

Sotainvalidien palveluista

Rintamaveteraanien palveluista

Sivun sisältö tulostettavana ppt-esityksenä (pdf)

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset Yhdistykset ja järjestöt Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset