Hoppa innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Temporärt bränslestöd för företag inom transportsektor och temporärt brännoljestöd till arbetsmaskinföretag

1. Registeransvarig

Namn: Statskontoret
Adress: Sörnäs strandväg 13, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress): tel. 0295 50 2000, registrator@statskontoret.fi

2. Kontaktperson i frågor som gäller registret

Namn: Medborgartjänster / Tuomo Yliluoma
Adress: Statskontoret, Medborgartjänster, PB 14, 00054 Statskontoret
Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress): registrator@statskontoret.fi

3. Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter

dataskyddsombud@statskontoret.fi

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn 763/2022, lagen om ändring av lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn 869/2022 samt statsunderstödslagen (688/2001).

Syftet med förfarandet är att på de villkor som fastställs i lagen bevilja tillfälligt statligt stöd till vägtransportföretag och vägmaskinsföretag som är verksamma i Finland för att delvis kompensera för den höjning av bränslepriserna som orsakats av kriget i Ukraina.

Statskontoret fattar sitt stödbeslut i huvudsak utifrån de uppgifter som företagen lämnat i sin ansökan och Skatteförvaltningens uppgifter om företagens affärseko-nomiska ställning.

Behandlingen av personuppgifter överensstämmer med artikel 6.1 c och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) (behandlingen är nödvändig för att uppfylla den registeransvariges lagstadgade skyldighet och för att utöva den offentliga makt som tillfaller registeransvarige).

5. Registrets datainnehåll

Registrets innehåll består av följande:

 • Företagets namn, företagsnummer, verksamhetssektor, postadress och, om företaget ingår i en koncern, information om koncernens moderbolag med dess företagsnummer. Uppgifter om koncernens dotterbolag med deras Y-koder förs också in i registret om den sökande anmäler ändringar av koncerninformationen i stödansökan.
 • Uppgifter om företagets omsättning, de maskiner som används i verksamheten, företagets bränslekostnader (el och gas) och eventuella subventioner som erhållits från andra källor inom ramen för Ukrainas program för timmersubventioner (EU 2022/C 131 I/01) och annat offentligt stöd för samma kostnader, enligt vad som anges i ansökan.
 • Följande uppgifter från Skatteförvaltningen:
  • företagets identifikationsuppgifter och kontonummer som företaget angett för betalning av skatteåterbäring
  • uppgifter om företagets momspliktiga försäljning
  • löneuppgifter som företaget meddelat
  • information om bristande efterlevnad av skatterapporteringsskyldighet
  • information om förskottsuppbördsregistrering
  • information om skatteskuldsregistret samt om skatteskuld som drivs in vid utsökning
  • övriga uppgifter som är nödvändiga för beviljande, utbetalning och övervakning av stöd
 • Information från Transport och kommunikationsverket (Traficom) som omfattar
   • Företagets giltiga transporttillstånd och taxilegitimation samt registrering som transportör av godstransporter med lätta fordon i enlighet med artikel 16 i lagen om transporttjänster (320/2017).
   • Fordon som ägs eller kontrolleras av företaget och som används för transportändamål och som uppfyller kraven i 17 § i lagen om transporttjänster (320/2017).

Personuppgifterna lagrade i registret är information om en person som utöver företagsverksamhet som privatperson och information om personen som handlar på företagets vägnar. Filer som överlämnats av Skatteförvaltningen och information som erhållits någon annanstans innehåller personuppgifter till den del de avser en identifierbar fysisk person.

6. Datakällor

Förutom sökanden erhåller Statskontoret information från Transport och kommunikationsverket (Traficom) och Skatteförvaltningen. Från Statistikcentralen får Statskontoret uppgifter om företagens koncernförhållanden.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har statskassan rätt att från andra myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för handläggningen och kontrollen av stödansökningar enligt 31 § i lagen om statligt stöd.

7. Överlåtelse av information

Personuppgifter lämnas inte regelbundet ut till tredje part.

Statskontoret lämnar ut betalningsuppgifter om beviljat stöd (företagsnummer och stödbelopp) till Utsökningsverket för verkställighetsändamål.

Statskontoret lämnar ut uppgifter om stödsökande (företags-ID) till Suomen tunnisttieto Oy för att säkerställa att företaget inte ägs eller i praktiken kontrolleras av en fysisk eller juridisk person som är föremål för restriktiva åtgärder (sanktioner) från Europeiska unionen.

Uppgifter om det sökande företaget och det stöd som beviljats eller avslagits offentliggörs på statskassans webbplats.

8. Regelbunden överlåtelse eller överföring av information utanför EU eller EES

Information överlåts eller överförs inte utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av register

Registret innehåller sekretessbelagt material. Enligt 1 och 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) är beskattningsuppgifterna sekretessbelagda i enlighet med 29 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Sekretessbelagd är även information om företag som ansöker om stöd som anses vara affärshemligheter.

Tillgång till information som behandlas i informationssystem är begränsad till personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga och som har tystnadsplikt. Användarrättigheterna kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler på vilka registret finns har skyddats genom tekniska åtgärder. Applikationsservrarna ligger i skyddade lokaler som hör till leverantören av användartjänsterna. Uppgifter om systemanvändarnas åtgärder och auktorisering av dataåtkomst spåras genom insamling av loggdata.

Manuellt datamaterial förvaras i låsta utrymmen, till vilka endast personer som har fullmakt av den personuppgiftsansvariga, och således tystnadsplikt, har åtkomst. Onödigt manuellt material förstörs på ett datasäkert sätt.

10. Tiden för förvaring av uppgifter / kriterier för bestämning av förvaringstiden

Bestämmelserna i lagen om informationshantering inom den offentliga förvalt-ningen (906/2019) och i arkivlagen (831/1994) bör iakttas vid förvaring av hand-lingar.

Dokumenten gällande kostandsstödsansökningar kommer att förvaras i tio år från och med beslutet.

11. Information om automatiskt beslutsfattande (tex. profilering) samt information om logiken i anslutning till behandling och dess effekter på den registrerade

Automatiskt beslutsfattande ingår inte i behandlingen av information.

12. Rätt till insyn

En registrerad har rätt att kontrollera sina uppgifter i registret. Begäran görs hos registratorskontoret.

Om det har gått mindre än ett år från att den registrerade utövade sin rätt till insyn, har Statskontoret rätt att debitera en avgift som baseras på de administrativa kostnader som utlämnandet av uppgifterna orsakar.

13. Rättelse av uppgift

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om sig själv i registret. Begäran görs hos Statskontorets registratorskontor.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifter.

15. Rätt till att begränsa behandlingen

En registrerad har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt till radering av uppgifter

Statskontoret behandlar personuppgifter för att genomföra sin lagstadgade uppgift och den registrerade har inte rätt att få sina uppgifter raderade.

17. Rätt att anföra klagomål

En registrerad har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om hen anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hens rättigheter.

18. Andra eventuella rättigheter

Personuppgifterna varken används eller lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte heller för marknads- eller opinionsundersökningar, personmatriklar eller släktforskningsändamål.

19. Användning av kakor (cookies)

E-tjänsten (asiointipalvelu.valtiokonttori.fi) använder kakor (cookies) och lokala lagringsenheter. Kakor och lokalt lagrade uppgifter är nödvändiga med tanke på den tekniska driften av tjänsten och för att använda tjänsten och identifiera användarens session. Sessionskakor förvaras inte.

◄ Alla nyheter