Hyppää sisältöön

Valtion viranomaisten kysymyksiä

Olemme saaneet asiakkaaltamme vahingonkorvausvaatimuksen. Mitä meidän pitäisi tehdä?

Tarkastakaa ensin, kuuluuko toimivalta korvausvaatimuksen käsittelyssä virastollenne vai Valtiokonttorille. Mikäli toimivalta kuuluu Valtiokonttorille, tehkää asiassa siirtopäätös Valtiokonttorille ja toimittakaa siirtopäätöksen yhteydessä lausuntonne asiassa.

Milloin toimivalta vahingonkorvausasioissa on virastollamme ja milloin Valtiokonttorilla?

Pääsääntöisesti Valtiokonttori on toimivaltainen viranomainen käsittelemään valtion viranomaisten toiminnasta tehtyjä korvausvaatimuksia. Eräiden viranomaisten (ylimmät laillisuusvalvojat, Puolustusvoimat, poliisi, Rajavartiolaitos, verotusviranomaiset, tienpitoviranomaiset, ulosottoviranomaiset ja Maanmittauslaitos) osalta toimivalta on ainakin osittain asianomaisella viranomaisella itsellään. Tuolloinkin asiassa voi olla korvausvaatimuksia, joiden ratkaiseminen kuuluu Valtiokonttorille.

Olemme saaneet Valtiokonttorilta lausuntopyynnön. Mitä meidän pitäisi tehdä?

Lausuntopyynnön liitteenä on hakijan Valtiokonttorille esittämä vahingonkorvausvaatimus tai kantajan tuomioistuimelle esittämä haastehakemus, johon pyydetään viranomaisen kannanottoa. Lausunnossa on keskeistä tuoda esiin ne tapahtumat ja tosiseikat, joihin korvausvaatimus liittyy. Lisäksi viranomainen voi avata asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja esittää asiassa oman kannanottonsa siitä, miten korvausasia pitäisi ratkaista. Mikäli viranomainen on sitä mieltä, että asiassa on peruste vahingonkorvaukselle, tämä pyydetään tuomaan selkeästi esiin, sillä se vaikuttaa usein hakemuksen käsittelyaikaan.

Olemme saaneet Valtiokonttorilta lisälausuntopyynnön. Mitä meidän pitäisi tehdä?

Mikäli asiassa on esitetty lausunnon saamisen jälkeen uusia vaatimuksia tai väitteitä tai alkuperäisen lausunnon perusteella Valtiokonttorille on jäänyt jokin asia epäselväksi, asiassa voidaan lähettää lisälausuntopyyntö. Lisälausuntopyynnössä on yleensä selostettu, mihin seikkoihin kannanottoa pyydetään.

Olemme saaneet käräjäoikeuteen haastehakemuksen koskien valtiolta vaadittavaa vahingonkorvausta. Mikä viranomainen on toimivaltainen edustamaan valtiota oikeudenkäynnissä?

Valtiokonttori on toimivaltainen edustamaan valtiota oikeudenkäynnissä valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain (978/2014) soveltamisalaan kuuluvassa vahingonkorvaustoiminnassa. Toisinaan toimivalta edustamisessa saattaa myös jakautua vahingon aiheuttajaksi väitetyn viranomaisen ja Valtiokonttorin välillä (valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain 1 §).

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset