Hyppää sisältöön

Näin meillä – Valtiokonttorin ajatuksia vastuullisuudesta raportoimiseen

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja oman toiminnan vaikuttavuus globaaleihin haasteisiin – mikä abstrakti käsitteiden viidakko! Mitä hyötyä vastuullisuusraportoinnin laatimisesta on valtiolla? Ja ennen kaikkea, miten päästä prosessissa alkuun?

Valtiokonttori on laatinut koosteen siitä, miten virastossa on lähdetty suunnittelemaan ja laatimaan keväällä 2022 julkaistavaa vastuullisuusraporttia. Raportin laatimista ohjaa valtionhallinnon yhtenäinen Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva kehys, jonka kautta Valtiokonttori myös ohjeistaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia raportoimaan vastuullisuudesta.

Valtiokonttorissa eväät vastuullisuusmatkaa varten saatiin koottua kasaan, kun vastuullisuus tunnistettiin osaksi organisaation strategiaa ja tapaa, jolla lakisääteisiä tehtäviä toteutetaan. Viraston johdon sitoutuminen vastuullisuustyön edistämiseen näyttää osaltaan suuntaa myös vastuullisuustyön kehittämiselle organisaatiossa. Ensimmäisenä välietappina Valtiokonttorissa tunnistettiin toiminnan kannalta merkittävimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden saavuttamista Valtiokonttori voi toiminnallaan edistää.

Raportista työkalu oman työn vaikutusten ymmärtämiseen

Vastuullisuus on toimintatapoja ja arvovalintojen konkretisoimista käytännössä. Siksi vastuullisuudesta raportoimisessa on kyse toiminnan tarkastelemisesta. Kestävän kehityksen haasteet ovat yleismaailmallisia ja siksi jokaisella organisaatiolla on oma roolinsa ratkaisujen löytämisen edistämisessä. Jotta vastuullisuus konkretisoituisi juhlapuheiden korulauseista arkisiksi teoiksi, on jokaisen organisaation tunnistettava omat vaikutusmahdollisuutensa myös valtionhallinnossa.

Vastuullisuusraportin avulla organisaatio kertoo toimintansa vaikutuksista tärkeimmille sidosryhmilleen, mutta myös organisaatiolle itselleen. Vastuullisuusraporttiin koottu tieto kerryttää organisaation käsitystä omasta kestävää kehitystä edistävästä työstään niin laadullisesta kuin ajallisesta näkökulmasta. Teemmekö oikeita asioita ja etenemmekö niitä suunnitelman mukaisesti? Ovatko tavoitteemme asetettu mitattavaan muotoon, jolloin ne voidaan myös todentaa?

Raportilla on tärkeä tehtävä vastuullisuustyön ulkoisessa todentamisessa. Tämä toteutuu vain, jos organisaatio keskittyy omista merkittävistä vaikutusmahdollisuuksista raportoimiseen havainnollisella ja läpinäkyvällä tavalla. Kun organisaation tärkeimmät sidosryhmät saavat tietoa siitä, miten organisaatio pyrkii edistämään omalta osaltaan kestävää kehitystä, voidaan näitä yhteisiä haasteita myös ratkoa yhdessä. Vastuullisuutta ei ole automaattisesti ministeriön, viraston tai laitoksen lakisääteisen tehtävän suorittaminen, vaan sen toteuttamisen tapa.

Valtiokonttori ohjeistaa ministeriöitä, virastoja ja laitoksia raportoimaan vastuullisuudesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Vastuullisuusraportti on tärkeä työkalu kestävän kehityksen tavoitteiden jäsentämisessä ja niiden toteutumisen seurannassa. Miten Valtiokonttorissa on lähdetty soveltamaan valtion vastuullisuusraportoinnin ohjeistusta? Valtiokonttorin työhön pääset tutustumaan alla olevan Vastuullisuusraportointi Valtiokonttorissa -esityksen kautta.

Vastuullisuusraportointi Valtiokonttorissa

Tavoitteista tekemiseen ja tulosten mittaamiseen

Kun oman ministeriön, viraston tai laitoksen toiminnan kannalta tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on tunnistettu, miten löytää oikeat mittarit? Vastuullisuus näkyväksi -työpajat huhtikuussa tarjoavat työkaluja pohdinnan tueksi – ilmoittaudu mukaan!

Tutustu useimmin kysyttyihin kysymyksiin valtion vastuullisuusraportoinnista Valtiokonttorin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset