Hoppa innehåll


Kostnadsstöd till företag (2. ansökningsomgång)

 • Det här är servicesidan för företagens tidsbundna kostnadsstöd. Sidan består avtre flikar. Allmän information om stödet -på fliken finns basuppgifter om servicen, Anvisningar för ansökan om stöd -här berättar vi mer om hur man söker om stödet, och Stödansökan & lagstiftning -via fliken kan du logga in i e-tjänsten sedan då den öppnats.

  Parlamentarisk behandling av återinförande av kostnadsstöd. Vi strävar efter att man ska kunna ansöka om stöd på nytt i slutet av 2020. Vi uppdaterar denna sida genast när det finns mer info.

 • Vad handlar det om?

  Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit pga. coronakrisen, och som därför har svårt att anpassa sin verksamhet, såsom löne- och övriga kostnader under stödperioden. Enligt regeringens riktlinjer bedöms behovet av stöd och dess belopp på basis av ett plötsligt omsättningstapp som orsakats av epidemin eller bekämpningen av den.

  Den första ansökningsomgången avslutades 31 augusti 2020. Vid förhandlingar den 29 september 2020 enades regeringen om att företag på nytt bör ges möjlighet att ansöka om kostnadsstöd oberoende av bransch, eftersom den situation som COVID-19 -pandemin orsakat fortfarande hösten 2020 är svår i flera branscher.

 • Åt vem är stödet avsett?

  Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit betydligt på grund av COVID-19 -pandemin och som på grund av detta har svårt att anpassa verksamhetens kostnader såsom löner och övriga fasta kostnader.

  Det föreslås ändringar i kostnadsstödet så att det bättre svarar på det behov som finns hos de företag som lidit mest. Stödets grundläggande principer ändras inte. Man strävar efter att stödja företag i olika situationer så att de ska kunna anpassa sin verksamhet även med tanke på framtiden, i och med att man nu i den andra omgången riktar stödet till verksamma företag med sådana kostnader som är svåra att anpassa, vilket görs genom att man utvidgar och preciserar definitionen av kostnader som ska ersättas, samt förlänger stödperioden.

 • När kan man ansöka om stödet?

  Statskontoret informerar närmare om när man kan börja ansökningen, men vi uppskattar att vi kan börja handlägga ansökningarna genast när lagen godkänts av riksdagen och statsrådets förordning om branscher har utfärdats och stadfästs. Lagändringarna förväntas träda i kraft i december 2020 och målet är att öppna ansökan om kostnadsstöd i slutet av december. Det kan komma ändringar i regeringspropositionen under den parlamentariska beredningen.

  Företagen ska fortfarande söka stödet från Statskontoret.

 • Hur påverkar stöd som redan beviljats?

  Enligt propositionen kan man ansöka om kostnadsstöd trots att företaget redan har fått andra stöd som är avsedda för att lindra konsekvenserna av coronapandemin. I beloppet av kostnadsstöd beaktar man emellertid stöd som beviljats tidigare, på så sätt att de sammanlagda stöden inte överstiger 800 000 euro. I EU:s tillfälliga regler om statsstöd föreskrivs om stödets maxbelopp per företag.

 • Gör så här före ansökan

  • Med Suomi.fi-fullmakter görs ansökan antingen av en prokurist eller med fullmakt. Den sökande bör kontrollera att
   rätten att teckna firma är i skick. Anvisningar nedan Firmateckningsrätt och Suomi.fi Fullmakter.
  • Dessutom bör man säkerställa att företaget har vidtagit de åtgärder som krävs för att uträtta en annans ärenden i Suomi.fi. De fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund görs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Kostnadsstödet ansöks med fullmakten för företagsfinansiering. Suomi.fi-fullmakter>
  • För att ansöka om stöd måste företaget ha ett FO-nummer. Kolla mer info: Företags- och organisationsdatasystemet >
  • Kostnadsstödet kan endast betalas till ett sådant konto som företaget har meddelat Skatteförvaltningen. Kolla det kontonummer du angett och ange ett nytt nummer om det behövsi MinSkatt>
  • Även i den andra omgången konstaterasden minskade omsättningen utgående från de momsdeklarationer som företaget har lämnat till Skatteförvaltningen. Du ser väl till att lämna in momsdeklarationen till Skatteförvaltningen i rätt tid.
 • Läs detta först

  Den här delen uppdateras senare.

 • Firmateckningsrätt och Fullmakter på Suomi.fi

  Prokuristen gör ansökan

  Ansökningsblanketten för kostnadsstöd kan fyllas i av den person som har företagets firmateckningsrätt. Dessutom kan ansökan fyllas i av en person som har fått en roll som berättigar till representation i handelsregistret, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller i föreningsregistret. Roller som antecknats i handelsregistret med rätt att uträtta ärenden för företag är:
  • Verkställande direktör (VD)
  • Vice VD (TJS)
  • Näringsidkare (ELI)
  • Disponent (IS)
  • Huvudansvarig disponent(PIS)
  Roller som antecknats i föreningsregistret med rätt att uträtta ärenden för föreningen är:
  • Annan prokurist med registrerad rätt att själv representera föreningen

  Att bevilja fullmakt åt ett företags representant

  Ett företag kan ge fullmakt åt en annan person att representera företagetvia tjänsten Suomi.fi -fullmakter . Välj fullmakt ”Ansökan om företagsfinansiering”.

  Ett företag kan ge fullmakt åt följande:
  • enskild näringsidkare för sitt eget företags firma
  • företagets VD eller vice VD
  • bolagets prokurist som antecknats i handelsregistret och som har rätt att ensam företräda bolaget
  • Företagets alla styrelsemedlemmar som antecknats i handelsregistret, tillsammans
  • Styrelseordförande och styrelsemedlem tillsammans eller två styrelsemedlemmar tillsammans, som är införda i handelsregistret och i enlighet med vad som föreskrivs om representation
  • en person med prokura eller rätt att företräda bolaget.”.
  En registrerad förening kan ge fullmakt åt:
  • föreningens ordförande, styrelsemedlem eller någon annan med prokura, som har rätt att ensam företräda föreningen, och som har införts i föreningsregistret
  • En annan namntecknare, som har en registrerad rätt att ensam representera föreningen

  Kundtjänsten för organisationer vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hjälper företagen att använda suomi.fi-fullmakter.
  Ring: 0295 53 5115

 • I videon visas hur man fyller i ansökan

  Den här delen uppdateras senare.

 • Ansök om stöd i e-tjänsten

  Kanalen är tillsvidare stängd.

  Handläggningen av ansökningar kan börja så fort lagen har godkänts av riksdagen och statsrådets förordning om branscher har utfärdats och stadfästs. Lagändringarna förväntas träda i kraft i december 2020 och målet är att öppna ansökan om kostnadsstöd i slutet av december.

 • Lagstiftning

  Den här delen uppdateras senare.