Hyppää sisältöön

Yritysten kustannustuki (1. hakukierros, heinä-elokuu 2020)

 • Tämä on yritysten määräaikaisen kustannustuen palvelusivu. Sivu koostuu neljästä välilehdestä. Yleistä tietoa tuesta -välilehdellä on palvelun perustietoja, Ohjeet tuen hakuun -välilehdellä kerromme tarkemmin, miten tukea haetaan ja Tukihakemus-välilehdeltä pääset kirjautumaan asiointikanavaan. Laskuri-välilehdellä on laskuri, jolla voit suuntaa antavasti laskea, olisiko yrityksesi oikeutettu tukeen ja mitä suuruusluokkaa tuki voisi mahdollisesti olla. Varsinainen tuki haetaan asiointikanavassa.

  Kustannustuen ensimmäisen kierroksen hakuaika on päättynyt 31.8.2020 klo 16.15.

  Toista hakukierrosta valmistellaan, toisen hakukierroksen palvelusivu täällä >

  Ohjeet oikaisuvaatimuksen laatimiseen

  Voit vaatia oikaisua Valtiokonttorin antamaan päätökseen päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille virka-aikana (klo 16.15 mennessä) kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi. Sähköisesti annetuissa päätöksissä tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

  Oikaisuvaatimus toimitetaan Valtiokonttorille sähköpostilla. Suojatun turvasähköpostin lähettämisohjeet löytyvät osoitteesta https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/. Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimus voidaan toimittaa Valtiokonttorille myös henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai postitse.

  Valtiokonttorin yhteystiedot ovat:
  Turvaviestipalvelu: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/
  Sähköposti: oikaisuvaatimus.kustannustuki@valtiokonttori.fi

 • Mistä on kyse?

  Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

  Lakiesityksen mukaan kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia.

  Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista.

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

  Lainvalmistelussa on päädytty malliin, jossa yrityksen toimialalla on koettu vähintään 10 % liikevaihdon pudotus vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimisi tällaisella toimialalla edellytettäisiin lisäksi, että yrityksen oma liikevaihto olisi alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.

  Toimialat

  Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella.

  Katso lista toimialoista, joihin tuki kohdistuu >

 • Mihin tuen saaminen perustuu?

  Kustannustuen saaminen perustuu lakiin ja siihen liittyvään asetukseen. Laki valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä ja se on tullut voimaan 1.7.2020

  Tuki on haettavana 7.7.-31.8.2020. Hakuaika päättyy 31.8. klo 16.15.

 • Mitkä ovat ehdot tuen saamiseksi?

  Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat saada tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

  Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.

  Yritys voi valita tukikauden liikevaihtotiedoksi huhtikuun 2020 tai huhti-toukokuun 2020 keskiarvon. Arvioi laskurilla, mitä liikevaihtotietoa sinun kannattaa käyttää

  Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos maksettava tuki olisi alle 2 000 euroa.

  Jos yrityksen toimiala ei kuulu asetuksen mukaan tuen piiriin, tuki voidaan myöntää vain erityisen painavista syistä. Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Lisäksi yrityksen tulee osoittaa, miksi sen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta.

 • Mihin liikevaihtoa verrataan, mikä on vertailukausi?

  Lain mukaan liikevaihdon vertailukausi on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan. Katso myös kohta Kuinka paljon tukea voi saada.

 • Miten tukea haetaan?

  Tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020.

  Hakuaika päättyy 31.8. klo 16.15.

  Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorista. Tutustu ensin hakuohjeisiin, jotka julkaistaan Ohjeet tuen hakuun -välilehdellä.

  Linkki hakusivulle on Tukihakemus-välilehdellä.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Katso laskurilla >

  Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti.

  Tuki perustuu tietoihin yrityksen vertailuajankohdan liikevaihdosta ja tukikauden liikevaihdosta, yrityksen ilmoittamista tukikauden kiinteistä kustannuksista ja palkkakustannuksista. Tuen perusteena olevan huhtikuun 2020 myyntitiedon sekä vertailuajankohdan liikevaihtotiedot saadaan lähtökohtaisesti Verohallinnon Valtiokonttorille toimittamista tiedoista. Tukikaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkauskulut Valtiokonttori saa Tulorekisterin tietojen mukaan.

  Tuen laskentakaava:

  Kaavan selitykset:

  Vertailukauden liikevaihto = Yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.

  Tukikauden liikevaihto = Tukikauden liikevaihto on yrityksen huhtikuun 2020 liikevaihto TAI yrityksen niin vaatiessa keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

  Tukikauden kiinteät kustannukset = Yrityksen ilmoittamat kiinteät kustannukset tukikautena (2 kk).

  Tukikauden palkat = Yrityksen tulorekisterin mukaan maksamien palkkojen summa tukikautena (2 kk).

  0,3 = Myynnin aleneman omavastuu 30 %.

 • Mitkä ovat kiinteitä kustannuksia?

  Kustannustuen määräytymiseen vaikuttaa yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan yrityksen ilmoittamat tukikauden kiinteät kulut (tukikauden kiinteät kustannukset).

  Hallituksen esityksen (HE 91/2020 vp, s. 14) mukaan yritykselle voidaan hakemuksesta myöntää tukea hakemuksessa yksilöityihin 1.4.-31.5.2020 välisenä aikana syntyneisiin kiinteisiin kustannuksiin.

  Näihin kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Olennaista korvattavuuden kannalta siten on, että kiinteän kulu lukeutuu johonkin laissa säädettyyn kategoriaan. Yrityksen tulee tarvittaessa myös erotella kiinteistä kuluista tukikaudelle (1.4.-31.5.2020) kuuluva osuus.

  Alla on listattu tunnistettuja kiinteiden kustannusten kulutyyppejä, jotka voidaan katsoa kuuluviksi laissa tarkoitettuihin tukikauden kiinteisiin kustannuksiin. Huomaa: Lista ei ole tyhjentävä, vaan alla on lueteltu joitain esimerkkejä.

  Vuokrakulut- ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta: 

  Esimerkiksi:

  • Yrityksen kiinteistöön/toimitilaan liittyvät vuokrakulut (kuten tonttivuokra)
  • Hoitovastike
  • Lvi- ja sähkömaksut
  • Vakuutusmaksut (kiinteistöön liittyvät)
  • Tienhoitomaksut
  • Kiinteät siivouskulut
  • Jätehuolto
  • Kiinteät vartiointikulut
  • Kiinteistövero
  • Kiinteistöön liittyvän lainan korkokulut

  Laite- ja esinevuokrat: 

  Esimerkiksi:

  • Leasing-elektroniikka (puhelimet, tietokoneet jne.)
  • Leasing-ajoneuvot

  Käyttöoikeuskorvaukset: 

  Esimerkiksi:

  • Franchising-maksut
  •  Taksien välitysyhtiöiden maksut
  • Teosto-maksut

  Lisenssimaksut: 

  Esimerkiksi:

  • Yrityksen käytössä olevan (esim. kirjanpito-)ohjelmiston lisenssimaksu
  • Yrityksen kuukausittaiset kiinteät kulut servereistä, jotka hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta

  Seuraavia tunnistettuja kulutyyppejä ei voida pitää laissa tarkoitettuina tukikauden kiinteinä kustannuksina:

  Esimerkiksi:

  • Henkilöstövuokrakulut
  •  Yksityisotot
  • Kertaluonteiset hankinnat ja investoinnit
  • Poistot omasta kiinteistöomaisuudesta
  • Lainanlyhennykset (myös pääomavastike)
  • Kirjanpitokulut sekä muut hallintokulut
  • Puhelinliittymä/nettiliittymä
  • Polttoainekulut
  • Osamaksun lyhennykset (esim. auto), ajoneuvovero, autojen vakuutukset
  • Terveydenhuolto
  • Jäsenmaksut
 • Muiden tukien vaikutus kustannustukeen

  Kun kustannustukea myönnetään tai peritään takaisin, muut yrityksen saamat tuet otetaan huomioon eli yhteensovitetaan.

  Kustannustukea myönnettäessä otetaan vähennyksenä huomioon:

  1. Kunnan 1.4.2020 jälkeen myöntämä yksinyrittäjätuki ja muu koronapandemian vaikutuksia lieventämään tarkoitettu tuki,
  2. ELY-keskuksen 7.4.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
  3. Business Finlandin 19.3.–31.12.2020 myöntämästä, koronapandemian aiheuttamasta markkina- ja tuotantohäiriötilanteen esiselvityksiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitetusta tuesta 70 prosenttia,
  4. Ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain (403/2020) mukaan myönnetty tuki sekä
  5. Muu kuin 1—4 kohdassa tarkoitettu koronapandemian vaikutuksia lieventämään säädetty, valtion talousarviossa osoitettu tuki ja koronapandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus.

  Valtiokonttorilla on oikeus tarkistaa hakemuksen tietojen ja kulujen oikeellisuus jälkikäteen. Avustusrikoksista säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 5-7, 7 a ja 8 §:ssa.

 • Kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset ja myöntämisen esteet

  Lain mukaan tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

  1. Yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000€.
  2. Maksettava tuki olisi alle 2 000 €.
  3. Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  4. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden.
  5. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.
  6. Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja.
  7. Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista.
  8. Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019). Katso vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä.

   

  Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä EU:n asetuksessa:

  Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos

  1. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),
  2. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),
  3. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,
  4. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,
  5. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0. Alle 3-vuotiaisiin pk-yrityksiin sovelletaan vain c-kohtaa.
 • Muita haettavissa olevia yritystukia

  Valtiokonttorista maksetaan yritysten määräaikaista kustannustukea. Esimerkiksi niille yrityksille, jotka eivät ole määräaikaisen kustannustuen piirissä, on olemassa muita tukimuotoja.

  Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta 30.9. saakka. Lisätietoja täältä.

  Ravitsemisalan yritykset voivat hakea hyvitystä toiminnan rajoittamisesta ja tukea uudelleentyöllistämiseen ELY-keskukselta. Lisätietoja täältä.

  Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukea voi hakea ELY-keskukselta. Lisätietoja täältä.

 • Tee tämä ennen hakemista

  Tukea voi hakea 7.7.-31.8.2020. Ennen hakemista kannattaa tarkistaa ja hoitaa nämä asiat valmiiksi:

  • Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Ohjeet alla olevassa osiossa Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi Valtuudet.
  • Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet > 
  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Jos yritys haluaa käyttää tukikauden liikevaihdon laskennassa myös toukokuun myyntitietoja ja tekee ALV-ilmoituksen kuukausittain verottajalle, voi hakemuksen jättää vasta kun toukokuun ALV-ilmoitus on tehty. Tee ilmoitus mahdollisimman pian nopeuttaaksesi hakemuksesi käsittelyä.
  • HUOM: Verotiedot päivittyvät järjestelmiimme sen jälkeen, kun ne on käsitelty Verohallinnossa. Järjestelmien välillä on viiveitä, minkä vuoksi toukokuun alv-ilmoitukset ovat käytettävissämme varmuudella vasta 22.7.

  Linkki hakemukseen.

 • Lue ensin nämä ohjeet

  Tarkennetut ohjeet kustannustuen hakemiseksi

  Ennen kustannustuen hakua kannattaa tarkistaa, että kaikki tuen myöntämisen edellytykset varmasti täyttyvät. Tukea hakevan yrityksen kannattaa varmistaa etenkin kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset ja niiden täyttyminen yrityksen kohdalla, sillä useat hylkäykset ovat johtuneet näiden edellytysten puuttumisesta:

  • Yrityksen toimiala

  Tutustu kustannustuen piirissä oleviin toimialoihin ja varmista, että yrityksesi toimiala on tuen piirissä. Jos yrityksen toimiala ei ole tuen piirissä, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea vain yrityksen osoittamista erityisen painavista COVID19-pandemiaan liittyvistä syistä.

  • Yritykselle maksettava tuki on vähintään 2 000 euroa

  Kustannustukea ei makseta, mikäli maksettava tukisumma jää alle 2 000 euron. Voit varmistaa kustannustukilaskurilla, paljonko tukea yrityksesi olisi mahdollista saada.

  • Yrityksen vertailuajankohdan liikevaihto yhteensä vähintään 20 000 euroa

  Tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.

  • Liikevaihdon pudotus yli 30 %

  Tuen ehtoihin kuuluu myös se, että yrityksen liikevaihto tukikaudella on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden. Mikäli tämä ehto ei täyty, kustannustukea ei voida myöntää.

  Yritys voi valita tukikauden liikevaihtotiedoksi huhtikuun 2020 tai huhti-toukokuun 2020 keskiarvon. Arvioi laskurilla, mitä liikevaihtotietoa sinun kannattaa käyttää.

  • Yritystä ei koske mikään kustannustuen myöntämisen esteistä

  Esteistä säädetään yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 6 §:ssä.

  Lisäksi tukea ei voida myöntää yritykselle, joka on 31 päivänä joulukuuta 2019 ollut Euroopan komission asetuksessa (EU N:o 651/2014) tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys.

  Muita hakemusvaiheessa huomioitavia asioita:

  • Kiinteät kustannukset. Kiinteisiin kustannuksiin luetaan kustannustukea koskevan lain mukaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Laissa korvaukseen oikeuttaviksi säädetyt kiinteät kustannukset kannattaa ilmoittaa hakemuksella mahdollisimman tarkasti kululajeittain (ei pelkästään kokonaissummaa), sillä tämä edistää hakemuksen sujuvaa käsittelyä. Korvattavista kiinteistä kuluista on esimerkkejä Valtiokonttorin verkkosivuilla.

  Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta. Valtiokonttori voi myöntää kustannustukea vain laissa säädettyjen kriteerien mukaisesti. Yritys pääsee antamaan hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta, kuten Verohallinnolta. Hakijoiden ei siis lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa Valtiokonttorille lisäselvityksiä, vaan tukihakemukset käsitellään yrityksen hakemuksessaan ilmoittamien ja muilta viranomaisilta saatujen tietojen perusteella.

 • Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi Valtuudet

  Hakemuksen täyttäminen nimenkirjoittajana

  Kustannustukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi täyttää henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli. Kaupparekisteriin merkittyjä, yrityksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:
  • Toimitusjohtaja (TJ)
  • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  • Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  • Isännöitsijä (IS)
  • Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:
  • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle

  Yritys voi myös valtuuttaa muun henkilön edustamaan yritystä Suomi.fi Valtuudet -palvelun kautta. Valitse valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

  Yrityksen puolesta voi valtuuttaa:
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja oman yrityksensä nimissä
  • yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
  • yrityksen kaupparekisteriin merkityt kaikki hallituksen jäsenet yhdessä
  • kaupparekisteriin merkityn edustamissäännön mukaisesti puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen kaksi jäsentä yhdessä
  • henkilö, jolle yritys on antanut valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden.
  Rekisteröidyn yhdistyksen puolesta voi valtuuttaa:
  • yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai muu nimenkirjoittaja, jolla on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin
  • henkilö, joille yhdistys on antanut valtuutusoikeuden tai edustajan valtuutusoikeuden.

  Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelu auttaa yrityksiä Suomi.fi-valtuuksien käytössä.
  Soita: 0295 53 5115

 • Video-ohje hakemuksen täyttämiseen

 • Puhelinpalvelu

  Kustannustuen puhelinpalvelu on tarkoitettu yritysten kustannustukea hakeville yrittäjille. Puhelinpalvelussa neuvomme hakemuksen täyttämisessä ja vastaamme kysymyksiin.

  Asiakaspalvelumme neuvoo puhelimitse ja chatin välityksellä myös hakemusta täyttäessäsi.

  Kustannustuen puhelinpalvelu palvelee 1.7. alkaen arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050.

  Puhelumme tallennetaan.

  Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista lisä- tai palvelumaksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

 • Tallenne yritysten kustannustuki -webinaarista (30.6.2020)

  Webinaarissa Valtiokonttorin asiantuntijat kertovat kustannustuesta ja siitä, kuinka tukea haetaan. Webinaarissa käydään läpi kaikki keskeiset asiat yritysten kustannustuesta, ja vastataan yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin, kuten seuraaviin:

  • Millainen yritys voi saada tukea?
  • Mihin kustannuksiin tukea voi saada?
  • Miten tukea haetaan?
  • Mistä saa neuvoja hakemuksen tekoon?

  Webinaarin esitysmateriaali (PDF) >

 • Hae tukea asiointipalvelussa

  Kustannustuen hakuaika on päättynyt. Haku päättyi 31.8.2020 klo 16.15.

  Ohjeet oikaisuvaatimuksen laatimiseen

  Voit vaatia oikaisua Valtiokonttorin antamaan päätökseen päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille virka-aikana (klo 16.15 mennessä) kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi. Sähköisesti annetuissa päätöksissä tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

  Oikaisuvaatimus toimitetaan Valtiokonttorille sähköpostilla. Suojatun turvasähköpostin lähettämisohjeet löytyvät osoitteesta https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/. Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimus voidaan toimittaa Valtiokonttorille myös henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai postitse.

  Valtiokonttorin yhteystiedot ovat:
  Turvaviestipalvelu: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/
  Sähköposti: oikaisuvaatimus.kustannustuki@valtiokonttori.fi

 • Lainsäädäntö

 • Kustannustukilaskuri

  • Kustannustukilaskurilla voit arvioida yrityksellesi myönnettävän kustannustuen määrää. Kustannustukea myönnetään yrityksille, jotka täyttävät määräaikaisesta kustannustuesta annetussa laissa (508/2020 ja muutettu 963/2020) säädetyt ehdot. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti. Yrityksen tulee osoittaa, että sen vaikeudet johtuvat koronapandemiasta eivätkä esimerkiksi normaalista kausivaihtelusta.

   Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja eikä laskurin ilmoittama summa ole virallinen päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointikanavassa.

   Kustannustuki perustuu liikevaihdon muutokseen. Liikevaihto tarkoittaa myyntiä ilman arvonlisäveroa (ALV).

   Yritysten liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla kesä-lokakuun 2020 (tuen peruste) ja kesä-lokakuun 2019 (vertailukausi) keskimääräisiä kuukausiliikevaihtoja. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020. Yritykselle voidaan myöntää tukea, jos sen keskimääräinen liikevaihto on laskenut yli 30%. Lisäksi yrityksen päätoimialan tulee kuulua tuen piiriin tai yrityksellä on muuten painavat perustelut siitä, miksi koronapandemia on vaikuttanut liikevaihdon laskuun. Katso tarkat ehdot tuen maksamiseen tästä.

   Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti.

   Muut tuet

   Kustannustuen määrästä vähennetään mahdolliset koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset, jotka korvaavat tukikaudelle (kesä-lokakuu 2020) kohdistuneita vahinkoja. Muita korvauksia tai tukia ei vähennetä toisella hakukierroksella.

   Koronapandemiaan liittyvien EU:n puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien enimmäismäärä on kuitenkin 800 000 € per yritys tai yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. Valtiokonttorin tulee varmistaa, ettei määrä ylity.

   Esimerkkiyrityksen laskelma:

   vertailukausi (A)50 000 €
   tukikausi (B)5 000 €
   liikevaihdon alenema 90 % lasketaan: (A-B)/A x 100%

   miinus omavastuu 30 % -> tukiprosentti esimerkissä on 60 %

   Kiinteät kulut10 000 €
   Palkat12 000 €
   Yhteensä22 000 €

   Tuki ennen vakuutuskorvausten vähentämistä: 13 200 € lasketaan: 22 000 * 60%

   Vakuutuskorvaukset1000 €
   Maksettava tuen määrä12 200 €

   Siis: (10 000 € + 12 000 €) x 60% - vakuutuskorvaus = 12 200 €

   Laske voiko yrityksesi saada tukea

   Liikevaihdon kuukausittainen keskiarvo


   Vertailujaksolla

   Liikevaihdon vertailukausi riippuu yrityksen perustamisajankohdasta. Yrityksen perustamispäivä on se päivä, jona yritys on jättänyt perustamisilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.

   Jos yritys on perustettu ennen 1.5.2019, yritysten liikevaihdon muutos lasketaan vertaamalla kesä-lokakuun 2020 (tuen peruste) ja kesä-lokakuun 2019 (vertailukausi) keskimääräisiä kuukausiliikevaihtoja. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukausi on tammi-helmikuu 2020.

   Yhteensä euroina

   Tukikaudella

   Tukikausi on kesäkuu-lokakuu 2020.

   Yhteensä euroina

   Kulut ja menetykset tukikaudella 1.6.-31.10.

   Tukea voi hakea palkkakuluihin (myös yrittäjän palkkakuluihin rinnastettavat yksityisnostot) sekä joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.–31.10.2020. Joustamattomiin kuluihin luetaan mm. vuokrakulut ja muut joustamattomat kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Joustamattomia menetyksiä voivat olla esim. lopullisiksi osoittautuneet ennakkomaksut.
   Joustamattomat kulut ja palkkakulut tukikaudella yhteensä

   Yhteensä euroina

   Koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset

   Koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset vähennetään kokonaisuudessaan.

   Yhteensä euroina