Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Hirvieläinvahingot

Laadittu 6.6.2019 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: KP / Rikosvahingot ja muut korvauslajit / Anne Matilaninen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hirvieläimen ja ajoneuvon yhteentörmäyksessä moottorikäyttöiselle rekisteröidylle ajoneuvolle tai hinattavalle laitteelle aiheutuneen vahingon korvaaminen.

Vahinkojen korvaaminen on päättynyt riistavahinkolain (105/2009) tultua voimaan 1.12.2009.

Käsittely on perustunut metsästyslakiin (615/1993) ja valtioneuvoston päätökseen hirvieläinvahinkojen korvaamisesta (319/1982) ja valtioneuvoston asetukseen hirvieläinvahinkojen korvaamisesta (1162/2000).

Käsittelyn tarkoituksena on ollut em. säädöksiin perustuvien korvausvaatimusten ratkaisu.

Rekisterin tietojen perusteella on annettu päätökset em. asioissa, lähetetty tiedustelukirjeet ja maksettu korvaukset. Myös erilaiset tilastot ajetaan rekisterin tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakemustiedot: hakemusnumero, saapumispäivä, vahinkoaika ja –paikka, hirvieläimen tarkenne, ajoneuvon rekisterinumero ja omistustiedot, ajoneuvon laji, merkki ja käyttöönottovuosi.

Hakijan tiedot: nimi, henkilö- tai y-tunnus, kansallisuus, kieli, kuolinpäivä, osoite ja tilinumero.

Rekisteriin on kirjattu vuoden 2010 jälkeen vain hyvin vähän uutta tietoa.

Tulosteissa on edellä mainittuja tietoja, tieto korvauksen määrästä ja tapauskohtaisesti kuvaus vahinkotapahtumasta.

Valituksen yksilöintitiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemuksen tiedot ja käsittelyssä tarvittavat selvitykset on saatu pääasiassa hakijalta.

Ajoneuvon omistus- ym. tiedot on varmistettu Trafin ajoneuvotietojärjestelmästä (kyselyliittymä).

Tarvittaessa henkilön osoitetieto ja henkilötunnus on varmistettu väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan asianosaisille.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi, säilytetään

  • esinevahinkoa koskevat asiakirjat 10 vuoden ajan
  • muutoksenhakua koskevat asiakirjat vähintään 50 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireilletulosta.

Tietojen säilytysajat vastaavat sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016) on säädetty asiakirjojen säilyttämisestä.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset