Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus

Laadittu 14.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hanna Koskinen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittely perustuu valtioneuvoston asetukseen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021 (950/2020). Tietojen perusteella valitaan kuntoutettavat ja myönnetään kuntoutus Valtiokonttorin hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa taikka avokuntoutuksena.

5. Rekisterin tietosisältö

Tietojärjestelmään tallennetaan:

  • henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, äidinkieli, kotikunta, tieto mahdollisesta edunvalvojasta, hakemuksen saapumispäivä, päätöksen antopäivä, toimintakykyluokka, tiedot myönnetystä kuntoutuksesta sekä aika, jolle kuntoutus on myönnetty, IP-osoite sähköistä asiointia käytettäessä
  • Edunjättäjän tiedoista tallennetaan: vahinkonumero, nimi, hetu, kuolinpäivä., työkyvyttömyysaste

Asiakirjoina säilytetään: (Paperiarkistointi)

  • hakemusasiakirjat
  • lääkärinlausunnot ja hoitomääräykset sekä muut hakijan terveydentilaa koskevat selvitykset
  • kuluja koskevat selvitykset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuntoutukseen haluavan hakemus

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kopio maksusitoumuksesta lähetetään myös kuntoutuslaitokselle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään henkilövahinkoa koskevat asiakirjat 100 vuoden ajan.

Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika lasketaan asian vireilletulosta.

Tietojen säilytysajat vastaavat sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016) on säädetty asiakirjojen säilyttämisestä.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Tietojen käsittely tapahtuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, niin oikeutta ei ole.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Lakisääteinen tehtävä, jonka viranomaisen on hoidettava, ei ole oikeutta poistaa tietoja.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset