Hoppa innehåll

Datainnehåll

 • Den automatiska rapporteringen av de faktiska ekonomiska uppgifterna grundar sig i regel på kubmodellen i t.ex. Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) och kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP) -rapporteringshelheterna.

  I kuben har varje dimension också alla de övriga dimensionerna, till exempel innehåller statsandelarna en sektorklassificering fastän de alltid kommer från staten. Detta leder inte till några praktiska problem eftersom sektordimensionen då bara får värden för en sektor eller så passiveras dimensionen för andra sektorer på kontot i fråga.

 • Serviceklass

  Serviceklassen är en dimension av kubmodellen. Särskilt i rapporteringshelheten för kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP) rapporteras de faktiska ekonomiska uppgifterna enligt serviceklass och konto samt sektorvis. En uppgift som ska rapporteras enligt serviceklass kan bildas av delar av redovisningskoden, såsom produkter, kostnadsställen, resultatenheter eller andra redovisningskoder eller kombinationer av dessa. Kommunernas och samkommunernas serviceklassificering finns i Kodtjänsten och i bilaga 5 till AURA-handboken.

  Kodtjänsten >

  AURA-HANDBOK >

  I kodtjänsten och bilaga 5 till AURA-handboken beskrivs gemensamma definitioner av tjänster oberoende av organisation. Kommunerna och andra som använder uppgifterna kan själva skapa ytterligare hierarkier enligt sina behov. Klassificeringen omfattar både de uppgifter som lagstiftningen ålägger kommunerna och de uppgifter som kommunerna själv åtagit sig. I serviceklassificeringen beaktas dessutom den befintliga offentliga sektorns uppgiftsklassificering COFOG, kraven på kommunekonomistatistik och andra klassificeringar som utvecklats för behandling av uppgifter (bl.a. klassificeringar för behandling av dokumentär information, branschklassificering). Serviceklassificeringen har också gjorts upp så att den är kompatibel med THL:s definitioner av informationsinnehållet i fråga om registrering av servicehändelser inom social- och hälsovården.

  De kostnads- och intäktstyper som ska hänföras till serviceklasserna samt övriga anvisningar för kostnadsredovisningen för myndighetsrapporteringens del har angetts i kapitel 5 i AURA-handboken om kommunernas och samkommunernas kostnadsredovisning. Denna serviceklassificering lämpar sig för granskning av kostnaderna för ekonomiska uppgifter och tjänster och inte för ärendehantering.

 • Sektorklass

  Sektorklassen är en dimension av kubmodellen. Sektorklassen ska ingå bl.a. i rapporteringshelheterna Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) och Kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP). Sektorklassificeringen är hierarkisk. Samfunden kopplas i regel till sektorklassificeringen med hjälp av FO-numret. Statistikcentralen upprätthåller automatiska rapporteringens sektorklassificering. Sektorklassificeringens hierarkier finns i Kodtjänsten.

  Kodtjänsten >

  Handbok för sektorklassificering 2012 (på finska) >

  Statistikcentralens klassificeringstjänst enligt FO-nummer >

  Användarnamn i Statistikcentralens klassificeringstabeller:
  Användarnamn = Testkunt
  Lösenord = rato1333

  Listan visar verksamma och upphörda företag under de senaste två åren. Som avslutningsgräns används upphörandet av FO-numret, om verksamheten har upphört. På motsvarande sätt uppdateras de nya FO-numren i tabellen vad gäller nya företag.

  Ändringar till en annan sektorklass mitt under året är möjliga, men inte särskilt vanliga. I ett sådant fall kan man enligt eget val använda antingen sektorn vid bokföringstidpunkten eller rapporteringstidpunkten. Tabellen uppdateras i slutet av varje månad. Själva sektorklassificeringen ändras sällan, inte varje år.

  Vissa motparter, till exempel hushåll, stiftelser och utländska enheter saknar FO-nummer. Kommunernas och samkommunernas affärsverk har inte heller något separat FO-nummer från kommunen eller samkommunen. Behandlingen av enheterna utan FO-nummer beror på vilken lösning uppgiftslämnaren har valt. För hushåll kan man till exempel skapa en gemensam teckensträng som motsvarar FO-numret, där man länkar alla de bokföringstransaktionerna var motparten är hushållet. Om motparter slås samman i sektorklasser med hjälp av FO-listan som fås från klassificeringstjänsten, måste man komma ihåg att det “FO-nummer” man själv skapat inte ingår i listan i fråga, utan dess inriktning på rätt sektorklass måste programmeras separat.

 • Kontoplan

  Kontot är en dimension av kubmodellen. I taxonomin är kontot fyra tecken långt. Kontoplanen innehåller rekommendationer om kontona i kommunens, samkommunens, det kommunala affärsverkets, affärsverkssamkommunens och balansenhetens samt kommunens koncernbokslut och om användningen av kontoplanen jämte balans-, resultat- och finansieringsanalysformulär. Kontoplanen har upprättats så att det med hjälp av alla delar av registreringskoden är möjligt att effektivt producera de uppgifter som myndighetsrapporteringen förutsätter. Organisationen kan använda denna noggrannare och mer omfattande kontoplan på bokföringsnivå enligt sina egna behov. Alla konton i organisationens egen kontoplan ska summeras in i kontona i denna kontoplan.

  Kontoplanen för kommuner och samkommuner finns i Kodtjänsten och i bilaga 1 till AURA-handboken.
  Kodtjänsten >

  AURA-handbok (på finska) >