• Ska gödselmedel som köpts under tidsperioden 1.6.2022-30.4.2023 vara betalade för att omfattas av stödet?

  Inköpstidpunkten (betalningstidpunkten) är i princip den avgörande faktorn. Statskontoret har dock dragit riktlinjen, att med eventuell betalningstid för vegetationsperioden 2023 anskaffade gödselmedel kan även anses vara stödberättigade och då ska gödselmedelbeställningarna vara gjorda under tidsperioden 1.6.2022 – 30.4.2023. 

 • Vad är ramstödprogram för något?

  Kostnadsstöd beviljas på basen av Europeiska unionens temporära Ukraina-ramstödprogram (EU 2022/C 426/01).

  Det maximala beloppet för statligt stöd enligt ramstödprogrammet är 250 000 euro för jordbruk och 300 000 euro för vattenbruk per företag eller företagsgrupp om företaget tillhör en grupp.

  Följande stöd ingår i EU:s ramstödprogram:

  • Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket
  • Understöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av den försämrade ekonomiska situationen (NTM-centralerna)
  • Bränslestöd (Statskontoret)
  • Temporärt kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket (Statskontoret)

 • Vad betyder sekretessbelagda uppgifter enligt offentlighetslagen?

  Alla handlingar som inkommit till en myndighet blir enligt offentlighetslagen i princip offentliga när myndigheten har mottagit dem. Det här gäller även för kostnadsstödansökningarna.

  Vem som helst kan få information om ansökningarna genom att be om det. En kostnadsstödsansökan kan dock utöver offentliga uppgifter innehålla sekretessbelagd information, som inte lämnas ut från myndigheten. Ifall den sökande anser, att företagets ansökan innehåller företags- eller yrkeshemligheter (enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 24 mom. 1 punkt 20 ), kan den sökande ange i sin ansökan vilka uppgifter som anses vara företagshemligheter, samt på vilka grunder dessa uppgifter anses vara sekretessbelagda. På det här sätt får Statskontoret vetskap om vilka uppgifter i ansökan som den sökande själv anser vara företagshemligheter. Enligt lagen har dock Statskontoret slutgiltig beslutanderätt om till vilken grad handlingen bör vara sekretessbelagd.

   

 • Kostnadsstöd kan inte beviljas om man har försummat deklarationsskyldigheten för beskattningen. Hur granskas detta i praktiken? Ogjorda deklarationer vid ansökan?

  När en ansökan lämnats in till Statskontoret får vi uppgifter från Skatteförvaltningen om eventuella försummelser gällande deklarationsskyldigheten av beskattningen. Uppgifterna uppdateras i vårt system inom 3-7 dagar. Om deklarationsskyldigheten uppfyllts först efter inlämnande av stödansökan eller om informationen ännu inte uppdaterats, kan ansökan kompletteras med en anmälan om tilläggsuppgifter via e-tjänsten.

 • Hur räknas genomsnittspriset för börsel?

  Vid beräkningen av genomsnittspriset för börsel beaktas under prisperioden (1.10.2022-31.3.2023) betalat pris utan mervärdesskatt dividerat med förbrukningen

 • Räcker det att företaget är infört/syns i förskottsuppbördsregistret i samband med ansökningsdagen?

  Att vara införd i förskottsuppbördsregistret räknas till förutsättningarna för att stöd ska beviljas och den som ansöker om stöd ska vara införd i registret i samband med beviljande av stödet. Om du ansökt om att bli införd i förskottsuppbördsregistret kan du ändå fylla i en ansökan om stöd innan din ansökan har behandlats. Statskontoret beaktar registreringen vid handläggningen.

 • Kan stöd sökas med pappersansökan?

  Ja. Du kan beställa det utprintbara ansökningsformuläret i pdf-format på adressen: paperihakemus.yritystuet(at)valtiokonttori.fi. Ansökningsformuläret kommer som returpost.

 • Beaktas de gödselmedel för vegetationsperioden 2023 som anskaffats först den 2.5.?

  Inköpstidpunkten (betalningstidpunkten) är i princip den avgörande faktorn. Statskontoret har dock gjort den linjedragningen, att med eventuell betalningstid för vegetationsperioden 2023 anskaffade gödselmedel, även kan anses som stödberättigade. Då borde gödselmedelsbeställningen ha gjorts under tidsperioden 1.6.2022-30.4.2023.

 • Beaktas i ansökan enbart den andelen av elenergin för tidsperioden 01.10.2022-31.3.2023 som har kostat över 13 c/kWh, eller räknas genomsnittspriset för all förbrukad elenergi?

  Vid beräkningen av genomsnittspriset beaktas all elenergi som förbrukats under prisperioden (1.10.2022-31.3.2023)

 • Är kostnadsstödet skattepliktig inkomst?

  Kostnadsstödet är skattepliktig inkomst. I bokföringen ska det erhållna kostnadsstödet bokföras på övriga intäkter.

 • “Ett företag som är verksamt endast på Åland är inte stödberättigat”. Vad betyder endast på Åland? Vad händer om företaget är verksamt även i Fastlandsfinland?

  Kostnadsstöd kan endast beviljas för kostnader som uppkommit inom verksamhet beläget i Fastlandsfinland. Ett företag som är verksamt både i Fastlandsfinland och på Åland ska endast ange kostnaderna för verksamheten i Fastlandsfinland.

 • Beräknas genomsnittspriset med hänsyn till den el som förbrukats eller betalats under prisperioden?

  I genomsnittspriset beaktas den el som förbrukats under prisperioden (1.10.2022-31.3.2023). Genomsnittspriset beräknas på basis av de kilowattimmar som ingår i räkningen som kommer i efterhand och på basis av kostnaderna exklusive moms.

 • Kan ett minimibelopp på 500 euro utgöras av båda stöden tillsammans (t.ex. kostnadsstöd för gödselmedel på 250 euro och kostnadsstöd för el på 250 euro)?

  Stödets minimibelopp beror på stödformen. Minimibeloppet är således 500 euro för kostnadsstöd för gödsel och för kostnadsstöd för el 500 euro före möjliga avdrag baserat på stöd som har betalats till samma kostnader enligt andra lagar.


  Eftersom du ska ansöka om stödformerna skiljt har båda stödformerna en egen självrisk. Det utbetalade stödets minimistödbelopp kan därför inte omfatta båda stödformerna. Om du med samma ansökan ansöker om både stöd för el och stöd för gödsel, måste båda stöden överstiga självrisken, som i detta fall är 500 euro per stöd. Om ett av stöden understiger 500 euro och det andra överstiger 500 euro, kommer det stöd som understiger självrisken avslås. Det stöd som överstiger självrisken kommer beviljas om övriga villkor för beviljande av stödet uppfylls.

 • Med vilken Suomi.fi fullmakt ska stödansökan göras?

   Ifyllning av ansökan i e-tjänsten förutsätter Suomi.fi-identifiering. Företaget, föreningen eller bolaget kan ge ett företag, ett bolag eller en person fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar. För kostnadsstödsansökan behövs fullmakten ”Ansökan om företagsfinansiering”.

 • Sökanden är en jordbrukssammanslutning eller ett dödsbo och lyckas inte göra en ansökan i e-tjänsten. Kan vi ansöka om stöd genom att skicka en pappersansökan?

  Även jordbrukssammanslutningar och dödsbon kan ansöka om kostnadsstöd genom att skicka en pappersansökan. Observera dock följande:


  1. Till ansökan ska bifogas en redogörelse för vilka som är delägare i jordbrukssammanslutningen eller dödsboet. För en jordbrukssammanslutning är en sådan redogörelse ett delägaravtal och för ett dödsbo är en sådan redogörelse en bouppteckningshandling.

  2. Ansökan om kostnadsstöd ska undertecknas av samtliga delägare. Alternativt kan delägarna befullmäktiga en person att ansöka om kostnadsstöd från Statskontoret, varvid endast den befullmäktigade personen kan underteckna ansökan om kostnadsstöd. Till ansökan ska i så fall bifogas kopior av fullmakterna genom vilka samtliga delägare har befullmäktigat personen att sköta kostnadsstödsärenden hos Statskontoret.