• Lyhyesti

  Valtiokonttori voi hakemuksesta myöntää erityyppisiä talouden tervehdyttämistoimia taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille.

  Tervehdyttämistoimien myöntämiselle on pääosin laissa määrätyt ehdot. Yleisesti hakijalta odotetaan suunnitelmaa vaikeuksissa olevan yhteisön talouden tervehdyttämiseksi. Tervehdyttämistoimien myöntämisen keskeisenä edellytyksenä on, että yhteisön talous voidaan tervehdyttämistoimien sekä hakijan ja omistajan omien toimien avulla saada kuntoon.

  Tervehdyttämistoimia haetaan Valtiokonttorin hakemuslomakkeella ja hakemuksen mukana on toimitettava erikseen vaaditut ja mainitut liitteet. Varsinainen käsittely alkaa vasta, kun kaikki vaaditut liitteet ja selvitykset on toimitettu.

  Rahoitusjärjestelyjä ja talouden tervehdyttämistoimia voi hakea ainoastaan vuokraustoiminnan tervehdyttämistä varten. Jos yhteisössä on vuokraustoiminnan ulkopuolista toimintaa, pitää vuokraustoiminnan taloustiedot eriyttää selkeästi ulkopuolisesta toiminnasta hakemuksessa.

 • Vaihtoehdot

  Lainaehtojen muuttaminen

  Aravalainan lainaehtoja voidaan muuttaa aravavuokratalo- tai asumisoikeustaloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseksi. Kiinteäehtoisen lainan laina-aikaa voidaan pidentää tai korkoa alentaa. Vuosimaksulaina voidaan muuttaa kiinteäehtoiseksi erottamalla lyhennys ja korko erillisiksi maksuiksi. Lisäksi korkoa on mahdollista alentaa.

  Tervehdyttämisavustus

  Valtiokonttori voi myöntää tervehdyttämisavustusta taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille, joilla on voimassa olevaa aravalainaa, valtion takauksellista konvertointilainaa tai valtion takauksellista korkotukilainaa. Tervehdyttämisavustus voidaan myöntää myös ennaltaehkäisevästi, jos vuokrataloyhteisön arvioidaan ajautuvan taloudellisiin vaikeuksiin.

  Viivästyskorkohelpotus

  Valtiokonttori voi hakemuksesta myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen kertyneiden viivästyskorkojen maksamisesta niille vuokrataloyhteisöille, joilla on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Valtion asuntorahaston) myöntämää lainaa.

  Akordit

  Valtiokonttori voi myöntää aravalainan osittaisen anteeksiannon eli akordin kohteen myynnin tai purkamisen yhteydessä, jos kohteelle on myönnetty rajoituksista vapauttaminen tai purkulupa. Rajoitusakordi ja purkuakordi voidaan myöntää vain, jos niiden arvioidaan rajoittavan valtion luottotappioita verrattuna tappioriskiin ilman akordia. Rajoitusakordin määrä on enintään 60 ja purkuakordin 70 prosenttia jäljellä olevasta lainapääomasta. Poikkeustapauksissa purkuakordin määrä voi olla enintään 90 prosenttia.

 • Lainaehtojen muuttaminen

  Aravalainan lainaehtoja voidaan muuttaa, jos se on tarpeen aravavuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi. Lainaehtoja voidaan muuttaa myös, jos näin voidaan ennaltaehkäistä taloudellisia vaikeuksia tai vähentää valtion luottotappioriskiä.

  Mahdollisia muutoksia ovat lainan lyhennyserien koon ja laina-ajan muuttaminen sekä lainan koron alentaminen.

  Ehdot

  Lainaehtojen muuttamisen edellytyksenä on, että yhteisön taloudelliset vaikeudet johtuvat omistajasta riippumattomasta syystä, esimerkiksi asuntojen vajaakäytöstä tai alueen asuntomarkkinatilanteesta. Lainaehtoja voidaan muuttaa myös silloin, kun tällainen kehitys on ennakoitavissa.

  Lainaehtojen muuttamisen ehtona on lisäksi, että aravavuokratalo- tai asumisoikeustaloyhteisön omistaja huolehtii omasta taloudellisesta ja muusta vastuustaan yhteisön talouden tervehdyttämiseksi. Yhteisölle on laadittava Valtiokonttorin hyväksymä tervehdyttämissuunnitelma siitä, miten yhteisön taloutta tervehdytetään tai miten estetään yhteisön ajautuminen taloudellisiin vaikeuksiin. Yhteisön omistaja ei saa periä korkoa omille varoille, kun muutetut lainaehdot ovat voimassa.

  Lainsäädäntö

  Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa (1023/2002)

 • Tervehdyttämisavustus

  Valtiokonttori voi myöntää tervehdyttämisavustusta taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloyhteisöille, joilla on voimassa olevaa aravalainaa, valtion takauksellista konvertointilainaa tai valtion takauksellista korkotukilainaa. Tervehdyttämisavustus voidaan myöntää myös ennaltaehkäisevästi, jos vuokrataloyhteisön arvioidaan ajautuvan taloudellisiin vaikeuksiin.

  Ehdot

  Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että omistaja on huolehtinut taloudellisesta sekä muusta vastuustaan vuokrataloyhteisön tai asumisoikeustaloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi.

  Valtiokonttori voi myöntää avustuksen, jos se on tarpeen yhteisön talouden tervehdyttämiseksi. Avustus voidaan myöntää myös silloin, jos näin voidaan ennaltaehkäistä taloudellisia vaikeuksia tai vähentää valtion luottotappioriskiä.

  Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on, että yhteisön taloudelliset vaikeudet johtuvat omistajasta riippumattomasta syystä, esimerkiksi asuntojen vajaakäytöstä tai alueen asuntomarkkinatilanteesta. Avustuksen myöntäminen on mahdollista myös silloin, kun tällainen kehitys on ennakoitavissa. Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että myös omistaja yhtäläisesti avustaa taloudellisesti yhteisöä eikä peri omille varoille korkoa avustuksen myöntämisvuonna eikä sitä seuraavana neljänä vuotena tai tätä pidemmän tervehdyttämissuunnitelman mukaisena aikana.

  Valtiokonttori tekee avustusta myöntäessään arvion valtion luottotappioriskistä ja valtion takausvastuun toteutumisesta. Riskiä arvioitaessa otetaan huomioon lainansaajayhteisön varallisuusasema, lainan vakuuden arvo sekä vakuuden realisointimahdollisuudet.

  Lainsäädäntö

  Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista (1030/2008)

 • Viivästyskorkohelpotus

  Valtiokonttori voi hakemuksesta myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen kertyneiden viivästyskorkojen maksamisesta niille vuokrataloyhteisöille, joilla on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Valtion asuntorahaston) myöntämää lainaa.

  Jos lainan on myöntänyt kunta, viivästyskorkohelpotusta haetaan kunnalta.

  Ehdot

  Edellytyksenä myöntämiselle on, että:

  • maksuviiveiden syy on poistunut, eikä niiden arvioida enää uusiutuvan
  • erääntyneet korko- ja lyhennyserät on maksettu ennen helpotuksen myöntämistä
  • vuokrataloyhteisön omistajan oma toiminta ei ole syynä erääntyneiden maksujen viivästymiseen
  • lainansaaja laatii tervehdyttämisohjelman, jota noudattamalla kyetään vastaisuudessa välttämään maksuviiveiden syntyminen.

  Viivästyskorkohelpotus liittyy usein muihin tervehdyttämistoimenpiteisiin, joiden yhteydessä on mahdollista myöntää helpotusta myös viivästyskorkoihin. Hakemuksessa hakijan on esitettävä erityiset perusteet viivästyskorkohelpotuksen myöntämiselle.

  Käsitellessään hakemusta Valtiokonttori selvittää syyt maksuviiveisiin, vuokrataloyhteisön taloudellisen tilanteen sekä tutkii tervehdyttämisohjelman.

 • Rajoitusakordi

  Valtiokonttori voi myöntää aravalainan osittaisen anteeksiannon eli akordin kohteen myynnin yhteydessä, jos kohteelle on myönnetty rajoituksista vapauttaminen. Valtiokonttori päättää rajoitusakordin myöntämisestä ja tarvittaessa akordille asetettavista ehdoista.

  Rajoitusakordi voidaan myöntää vain, jos sen arvioidaan rajoittavan valtion luottotappioita verrattuna tappioriskiin ilman akordia.

  Rajoitusakordin määrä on enintään 60 prosenttia jäljellä olevasta lainapääomasta. Lainan erääntyneet korot eivät sisälly anteeksiannettavaan osuuteen.

  Ehdot

  Rajoitusakordin myöntämisen edellytyksenä on, että

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vapautuksen aravarajoituksista
  • omistajayhteisö on taloudellisissa vaikeuksissa kohteen pitkäaikaisen vajaakäytön tai sen ilmeisen uhan vuoksi
  • vuokrataloyhteisö on vähentyvän asuntokysynnän alueella.

  Loppuosa lainasta tulee maksaa takaisin ja kohde myydä akordin toteutuksen yhteydessä.

  Hakijan on toimitettava osana hakemuksen tervehdyttämissuunnitelmaa selvitys siitä, miten rajoituksista vapauttaminen, kohteen myynti ja akordi vaikuttaisivat yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Suunnitelmassa tulee esittää, miten kohteen myynti toteutetaan. Lisäksi hakijan on ilmoitettava, kuinka akordin jälkeinen lainaosuus maksetaan Valtiokonttorille ja miten myytävän kohteen muut mahdolliset lainat maksetaan. Kokonaissuunnitelman avulla selvitetään, miten lainansaajayhteisön talous on mahdollista saada kuntoon. Kokonaissuunnitelman ja muun selvityksen perusteella arvioidaan akordin määrä.

  Hakijan on myös selvitettävä omat toimenpiteensä talouden tasapainottamiseksi.

  Akordin myöntämistä ja sen määrää arvioitaessa otetaan huomioon lainansaajan varallisuusasema, lainan vakuuden arvo suhteessa valtion asuntolainan jäljellä olevaan pääomaan ja vakuuden realisointimahdollisuudet.

  Lainsäädäntö

  Aravarajoituslaki (1190/1993) 16 a § Akordi rajoituksista vapauttamisen yhteydessä

 • Purkuakordi

  Valtiokonttori voi myöntää purkuakordin sellaiselle aravakohteelle, jolle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt purkuluvan tai vapautuksen aravarajoituksista. Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta päättää, että osa jäljellä olevasta aravalainasta jää valtion vastuulle. Akordin määrä on enintään 70 prosenttia jäljellä olevasta lainasta ja erääntyneistä koroista. Poikkeustapauksissa enimmäismäärä voi olla tietyin edellytyksin 90 prosenttia jäljellä olevasta lainapääomasta ja erääntyneistä koroista.

  Ehdot

  Purkuakordin kohteena olevan lainan pääoma muodostuu akordin päätöshetkellä jäljellä olevasta aravalainan pääomasta ja erääntyneistä koroista.

  Purkuakordin saaneen velallisen on maksettava loppuosa lainasta takaisin valtiolle ennen kohteen purkamista. Valtiokonttori voi erityisestä syystä vahvistaa lainan loppuosalle lyhennyssuunnitelman ja hyväksyä tarvittaessa saatavalle vakuuden.

  Aravarajoituksista vapautuminen ei tule voimaan ennen kuin jäljellä oleva laina on akordipäätöksen jälkeen kokonaisuudessaan maksettu takaisin tai Valtiokonttorin vahvistaman maksusuunnitelman mukaiselle lainamäärälle on annettu Valtiokonttorin hyväksymä vakuus. Asuntoa tai taloa ei saa purkaa, ennen kuin purkuakordipäätös on tullut voimaan.

  Lisäksi purkuakordin myöntämisen edellytyksenä on, että

  • valtion tukeman vuokratalon tai -asunnon purkamiseen on saatu ARAlta purkulupa tai vapautus aravarajoituksista
  • purkuluvan myöntämiseen johtaneet syyt ovat aiheuttaneet lainansaajalle taloudellisia vaikeuksia tai niiden uhan
  • akordi on tarpeen lainansaajan talouden tervehdyttämiseksi tai taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

  Hakijan on toimitettava osana hakemuksen tervehdyttämissuunnitelmaa selvitys siitä, miten rajoituksista vapauttaminen tai purkulupa, kohteen purkaminen ja akordi vaikuttaisivat yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Suunnitelmassa tulee esittää, miten kohteen purkaminen toteutetaan. Lisäksi hakijan on ilmoitettava, kuinka akordin jälkeinen lainaosuus maksetaan Valtiokonttorille ja miten purettavan kohteen muut mahdolliset lainat maksetaan.

  Poikkeustapauksissa purkuakordin määrä on kuitenkin enintään 90 prosenttia, jos lainansaaja on huomattavissa ja pitkäaikaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, jotka johtuvat alueen asuntomarkkinatilanteessa, väestökehityksessä ja muissa lainansaajan toimintaan vaikuttavissa seikoissa tapahtuneista muutoksista. Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti. Lainansaajan toimintaan vaikuttaneen muun seikan tulee olla yhteisöstä tai sen omistajasta riippumaton.

  Lainsäädäntö

  Aravarajoituslaki (1190/1993) 17 a § Akordi purkamisen yhteydessä

 • Hakemuslomake

  Lataa alta talouden tervehdyttämistoimien hakemista varten hakulomake.

  Talouden tervehdyttämistoimien hakulomake (pdf)

  Osiosta ”Vaaditut liitteet” voit tarkistaa, mitä muita liitteitä hakemuslomakkeen mukana on lähetettävä. Valtiokonttori on tehnyt osaan vaadituista liitteistä valmiin lomakepohjan (lomakepohja aukeaa liitteen nimeä painamalla).

 • Vaaditut liitteet

  Viivästyskorkohelpotus

  1. selvitys maksuviiveisiin johtaneista syistä ja tervehdyttämisohjelma, jonka avulla lainansaaja pystyy jatkossa välttämään maksuviiveiden syntymisen
  2. muut hakijan tai Valtiokonttorin tarpeelliseksi katsomat lisäselvitykset

  Lainaehtojen muuttaminen, talouden tervehdyttämisavustus, rajoitus- ja purkuakordi

  1. kohdeluettelo (tiedot vuokrista, hoitomenoista ja käyttöasteista)
  2. tiedot yhteisön lainoista
  3. rahoituslaskelma kahdelta viime tilikaudelta
  4. kaksi viimeksi vahvistettua täydellistä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
  5. talousarvio kuluvalle ja seuraavalle vuodelle
  6. rahalaitoslainojen lyhennysohjelmat ja korkoprosentit
  7. tervehdyttämissuunnitelma, joka sisältää selvitykset seuraavista:

   • yhteisön asuntojen käyttöaste ja sen kehitys, kunto ja tulevat korjaustoimenpiteet sekä vuokra- tai vastiketaso suhteessa alueen muuhun vuokra- tai vastiketasoon
   • alueen väestörakenteen kehitys sekä toimintaympäristö ja sen muutokset sekä se, miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat yhteisön kohteiden käyttöasteisiin ja vuokra- tai vastiketasoon sekä yhteisön toimintaan muutoin
   • mitä muutoksia on tapahtunut alueen asuntomarkkinatilanteessa, väestönkehityksessä ja muissa yhteisön toimintaan vaikuttaneissa seikoissa, mistä johtuen yhteisö on taloudellisissa vaikeuksissa
   • pääomamenojen kehityksen arviointi
   • omistajan toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi / taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi (mukaan lukien selvitys siitä, millaisiin toimenpiteisiin omistaja on valmis mahdollisen akordin tai avustuksen johdosta)
   • (rajoitusakordi ja purkuakordi) akordin vaikutukset yhteisön talouteen
   • (purkuakordi) kokonaisselvitys purkamiskustannuksista sekä purkamisen ja mahdollisen purkuavustuksen vaikutuksista yhteisön taloudelliseen tilaan sekä miten purkaminen toteutetaan
   • (rajoitusakordi ja purkuakordi) miten akordin jälkeinen lainaosuus maksetaan Valtiokonttorille ja miten mahdolliset kohteen muut lainat maksetaan

  8. kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma, jos kunnassa on vuokra-asuntojen vajaakäyttöä (ks. ohje)
  9. muut hakijan tai Valtiokonttorin tarpeelliseksi katsomat lisäselvitykset.

  Lisäksi rajoitus- ja purkuakordin osalta vaaditaan seuraavat liitteet:
  10. ARAn päätös rajoituksista vapauttamisesta / purkulupa
  11. lainhuuto- ja rasitustodistukset hakemuksen kohteena olevasta kiinteistöstä tai vuokraoikeudesta (todistukset saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja)

  Rahoitusjärjestelyjä ja talouden tervehdyttämistoimia voi hakea ainoastaan vuokraustoiminnan tervehdyttämistä varten. Jos yhteisössä on vuokraustoiminnan ulkopuolista toimintaa, pitää vuokraustoiminnan taloustiedot eriyttää selkeästi ulkopuolisesta toiminnasta hakemuksessa.

  Hakulomakkeen ja liitteet voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen aravalainat(at)valtiokonttori.fi.