• Lyhyesti

  Laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset koskevat aravalainoitettuja ja korkotukilain mukaan tuettuja vuokra- ja asumisoikeustaloja sekä vastaavia asuntoja. Rajoituksilla varmistetaan valtion tukeman asuntotuotannon säilyminen suunnitellun mukaisessa käytössä. Rajoitusajan pituus riippuu siitä, milloin ja mihin tarkoitukseen laina on myönnetty.

  Lisätietoja rajoitusajoista löytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilta.

  Rajoitusmerkinnät tehdään lainanmyöntäjän ilmoituksen perusteella kiinnitysrekisteriin kohdistumaan kiinteistöön tai vuokraoikeuteen, lainansaajan osakeluetteloon, osakekirjoihin ja huoneistotietojärjestelmään, asumisoikeusyhtiön yhtiöjärjestykseen sekä asuinhuoneistoissa sen hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin.

  Tarkempia kohdekohtaisia tietoja rajoituksista löytyy ARAn verkkoasiointipalvelusta.

 • Muutokset Maanmittauslaitoksen rekistereissä näkyviin rajoitusmerkintöihin

  Rajoitusmerkinnän sisällöllinen muuttaminen

  Ilmoituksen Maanmittauslaitokselle merkinnän muuttamista varten tekee valtiokonttori tai kunnan myöntämän lainan osalta kunta. Muutostarpeista voi olla yhteydessä Valtiokonttoriin aravalainoihin liittyvien rajoitusmerkintöjen osalta aravalainat@valtiokonttori.fi ja korkotukilainoihin liittyvien rajoitusmerkintöjen osalta korkotuki@valtiokonttori.fi .

  Rajoitusmerkinnän siirtäminen/kohdistaminen

  Rajoitukset ovat lainahankekohtaisia. Rajoitukset rasittavat näin ollen niitä rakennuksia, joihin kukin lainahanke on liittynyt joko rakentamisen, peruskorjaamisen tai hankkimisen myötä. Tarkempaa tietoa hankkeisiin liittyneistä rakennuksista löytyy ARAn verkkoasiointipalvelusta.

  Rajoitusmerkintä tulee muutostilanteissa siirtää sille kiinteistölle tai vuokraoikeudelle, jolla rakennus sijaitsee. Tällainen tilanne on esimerkiksi lohkominen. Pyynnön merkinnän siirtämisestä Maanmittauslaitokselle voi tehdä kiinteistön omistaja, kiinteistön vuokraoikeuden haltija tai ARA.

  Rajoitusmerkinnän poistaminen

  Rajoitusmerkintä poistetaan rekistereistä, kun on selvitetty, että rajoitusten voimassaolo on lakannut. Rajoitusmerkinnän poistamista rekisteristä voi pyytää myös kiinteistön omistaja tai kiinteistön vuokraoikeuden haltija taikka osakemerkinnän ja osakeluettelomerkinnän osalta asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja.

  Rajoitusmerkinnän voimassaoloaika on selvitettävissä merkinnän yksilöintitietojen ja lainsäädännön avulla. Tarkempaa tietoa hankkeisiin liittyneistä rajoitusmerkintöjen voimassaoloajoista löytyy ARAn verkkoasiointipalvelusta.

  Mikäli rajoitukset ovat vielä voimassa, rajoitusmerkintöjen poistaminen edellyttää ARA:n myöntämää rajoituksista vapauttamispäätöstä ja/tai purkulupaa. ARA:n edellä mainittujen päätösten edellytyksenä on muun muassa kyseisiin hankkeisiin liittyvien arava-, takaus- tai korkotukilainojen loppuun maksu. Purkuluvan saaneet kohteet tulee olla purettu rajoitusmerkintöjen poistamiseksi.

  Mikäli ARA on myöntänyt kohteelle rajoituksista vapauttamisen ja/tai purkuluvan ja hankkeeseen liittyvä laina on loppuun maksettu, voi Valtiokonttori antaa lausunnon osaltaan lainan loppuun maksun edellytyksen täyttymisestä. Lausuntotarpeista voi olla yhteydessä Valtiokonttoriin ARA:n myöntämiin aravalainoihin liittyen aravalainat@valtiokonttori.fi ja takaus- ja korkotukilainoihin liittyen korkotuki@valtiokonttori.fi. Kunnan myöntämän lainan osalta lainan loppuun maksu tarkistetaan kunnalta.

 • Yleistä

  Käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten kohteiden omistussuhteissa tapahtuu muutoksia lainoitetun kohteen luovutuksen, yhteisön sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tai kun kiinteistöosakeyhtiömuotoinen aravavuokrataloyhtiö muuttuu asunto-osakeyhtiöksi.

  Jos yhteisösi haluaa luovuttaa kohteen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapaana, tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) hakea rajoituksista vapauttamista. Huomaathan, että päätös rajoituksista vapauttamisesta astuu voimaan vasta, kun kaikki valtion vastuun piirissä olevat lainat on maksettu pois kokonaisuudessaan.

 • Aravalainoitetun kohteen luovutus

  Aravalain (1189/1993) mukaan Valtiokonttori päättää asuntorahaston myöntämän vuokra-avaralainan siirrosta.

  Ennen kohteen luovuttamista

  Luovutukselle tulee hakea ARAlta käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen aravalainoitetun kohteen luovutuksensaajan nimeämistä tai hyväksymistä. ARA vahvistaa myös kohteen luovutuskorvauksen, joka on samalla kohteen korkein sallittu luovutushinta. Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

  Luovuttajan tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin, jolloin Valtiokonttori tarkistaa kohteeseen liittyvät vakuudet ja antaa ohjeita luovutuksen vaikutuksesta aravalainojen vakuuksiin.

  Luovutuksen jälkeen

  Lainojen siirtoa haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • ARAn lainvoimainen nimeämispäätös ja/tai luovutuskorvauslaskelma
  • oikeaksi todistettu jäljennös kohteen luovutussopimuksesta
  • siirronsaajan oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote, josta ilmenee, että siirronsaaja ottaa vastattavakseen siirrettävät lainat
  • mikäli siirrettävän lainan vakuutena on kiinnitysvakuus, siirronsaajan oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote, josta ilmenee päätös lainan vakuutena olevien panttikirjojen panttauksesta. Päätöksessä tulee mainita, että päätöksessä yksilöity vakuus pantataan Valtiokonttorille aravalainan lainapääoman, sille laskettavan koron, viivästyskorkojen sekä lainan hoito- ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi.
  • mikäli siirrettävän lainan vakuudeksi vaaditaan omavelkainen takaus, ote kunnan lainvoimaisesta omavelkaisen takauksen päätöksestä sekä kunnan hallintosäännöstä. Omavelkaisen takauksen päätöksessä tulee mainita, että päätös koskee aravalainan lainapääomaa, sille laskettavaa korkoa, viivästyskorkoja sekä lainan hoito- ja perimiskuluja.
  • lainan vakuutena olevan kohteen enintään kolme kuukautta vanha lainhuutotodistus, josta käy ilmi omistajavaihdos sekä rasitustodistus
  • jos kyseessä on vuokratontti, todistus vuokraoikeudesta, vuokraoikeuden rasitustodistus ja oikeaksi todistettu jäljennös tontin vuokrasopimuksesta, johon vuokraoikeuden siirto on kirjattu
  • siirronsaajan nimellä oleva kiinteistövakuutustodistus (täysarvovakuutus), joka on osoitettu Valtiokonttorille ja johon on yksilöity vakuutuspaikka kiinteistörekisteritietojen mukaisesti
  • muut hakijan tai Valtiokonttorin tarpeelliseksi katsomat lisäselvitykset.

  Kohteen luovutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että mikäli kohteeseen kohdistuu voimassaolevaa aravalainaa, ei lainan vakuusasema saa heikentyä lainan siirron myötä. Näin ollen Valtiokonttori voi joissakin tapauksissa edellyttää vakuusmuutoksia lainan siirron yhteydessä.

  Hakemukset lähetetään sähköpostilla aravalainat(at)valtiokonttori.fi tai postitse Valtiokonttori/Aravalainat, PL 14, 00054 Valtiokonttori. Lisätietoja aravalainan siirrosta uudelle omistajalle antaa Aravalainojen asiakaspalvelu (arkisin klo 10-12) puh. 0295 50 3030.

  Kunnan myöntämien lainojen osalta kohteeseen kohdistuvan aravalainan siirtoa haetaan lainan myöntäjäkunnalta.

 • Korkotukilainoitetun kohteen luovutus

  Ennen kohteen luovuttamista

  Luovutukselle tulee hakea ARAlta käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen korkotukilainoitetun kohteen luovutuksensaajan nimeämistä tai hyväksymistä. ARA vahvistaa myös kohteen luovutuskorvauksen, joka on samalla kohteen korkein sallittu luovutushinta. Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

  Luovutuksensaajan on neuvoteltava ennen kohteen luovutusta lainanmyöntäjän kanssa velallisen vaihdoksesta. Lainanmyöntäjä päättää korkotukilainan siirrosta vastuullisen luotonmyönnön periaatteiden mukaisesti. Kohteen luovutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, että laina tulee siirtää sellaisenaan uudelle velalliselle ja että lainan vakuusasema ei saa heikentyä lainan siirron myötä.

  Luovutuksen jälkeen

  Lainanmyöntäjän on toimitettava velallisen vaihdoksesta Valtiokonttorille seuraavat asiakirjat:

  • velkakirjan liite velallisen vaihdoksesta
  • panttaussitoumus
  • alkuperäinen luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille panttikirjojen käytöstä (ARA lomake 70) ja/tai jälkipanttisopimus
  • takaussitoumus (vakuutena takaus).

  Lisätietoja korkotukilainan siirrosta uudelle omistajalle antaa Korkotukien ja valtiontakausten asiakaspalvelu (arkisin klo 10.00–12.00) puh. 0295 50 2248 tai korkotuki(at)valtiokonttori.fi.

 • Valtion täytetakauksella rahalaitoslainaksi konvertoidun aravalainakohteen luovutus

  Lain valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi (868/2008) mukaan Valtiokonttori hyväksyy uuden omistajan, jotta takaus säilyy voimassa.

  Ennen kohteen luovuttamista

  Luovutukselle tulee hakea ARAlta käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen korkotukilainoitetun kohteen luovutuksensaajan nimeämistä tai hyväksymistä. ARA vahvistaa myös kohteen luovutuskorvauksen, joka on samalla kohteen korkein sallittu luovutushinta. Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät ARAn verkkosivuilta.

  Takauksen siirtoa haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • ARAn lainvoimainen nimeämispäätös ja/tai luovutuskorvauslaskelma
  • siirtävän ja vastaanottavan yhteisön kohdeluettelo
  • siirtävän ja vastaanottavan yhteisön rahoituslaskelma kahdelta viime tilikaudelta
  • siirtävän ja vastaanottavan yhteisön kaksi viimeksi vahvistettua täydellistä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
  • vastaanottavan yhteisön talousarvio kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

  Hakemukset lähetetään sähköpostilla aravalainat(at)valtiokonttori.fi tai postitse Valtiokonttori/Aravalainat, PL 14, 00054 Valtiokonttori. Lisätietoja konvertointilainan siirrosta uudelle omistajalle antaa Aravalainojen asiakaspalvelu (arkisin klo 10.00-15.00) puh. 0295 50 3030.

  Kun Valtiokonttori on hyväksynyt takauksen siirron, luovutuksensaajan on neuvoteltava ennen kohteen luovutusta lainanmyöntäjän kanssa velallisen vaihdoksesta. Lainanmyöntäjä päättää takauslainan siirrosta vastuullisen luotonmyönnön periaatteiden mukaisesti. Kohteen luovutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon se, että laina tulee siirtää sellaisenaan uudelle velalliselle ja että lainan vakuusasema ei saa heikentyä lainan siirron myötä.

  Luovutuksen jälkeen

  Lainanmyöntäjän on toimitettava velallisen vaihdoksesta Valtiokonttorille seuraavat asiakirjat:

  • velkakirjan liite velallisen vaihdoksesta
  • panttaussitoumus
  • alkuperäinen luottolaitoksen sitoumus Valtiokonttorille panttikirjojen käytöstä (ARA lomake 70) ja/tai jälkipanttisopimus
  • takaussitoumus (vakuutena takaus).
 • Sulautuminen ja jakautuminen

  Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan niillä sulautuvan tai jakautuvan yhtiön velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumis- tai jakautumissuunnitelman rekisteröimistä, on oikeus vastustaa sulautumista tai jakautumista. Sen vuoksi sellaisen sulautuvan tai jakautuvan yhtiön, jolla on aravalainaa tai valtion takaamaan korkotukilainaa tai aravalainasta rahalaitoslainaksi konvertoitua lainaa, on toimitettava Valtiokonttorille viimeistään kuukausi ennen määräpäivää kirjallinen ilmoitus sulautumisesta tai jakautumisesta. Ilmoitukseen tulee liittää kaikki asiakirjat, jotka yhtiö on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle sulautumisesta tai jakautumisesta.

  ARAn yleishyödylliseksi nimeämän yhteisön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön sulautumisesta ja jakautumisesta on ilmoitettava myös ARAlle etukäteen. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä löytyy ARAn verkkosivuilta.

  Jos velkoja ei ole vastustanut toimenpidettä, sulautuminen ja jakautuminen tapahtuvat suoraan lain nojalla.

  Asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) mukaan asumisoikeusyhtiöt eivät saa sulautua toiseen yhteisöön eikä niiden yhteisömuotoa saa muuttaa ilman Valtiokonttorin lupaa. Valtiokonttori tarkistaa vastaanottavan yhteisön omistajatiedot ja uuden omistajan lainansaajakelpoisuuden.

  Sulautumisen tai jakautumisen toteuduttua Valtiokonttoriin tulee lähettää kaupparekisterin ote, josta käy ilmi sekä yhtiön purkautuminen että sulautuminen ja jakautuminen.

  Jos sulautuneelle yhtiölle myönnetyn aravalainan vakuutena on takaus, Valtiokonttori lähettää sulautumisen tai jakautumisen vuoksi takaajalle allekirjoitettavaksi takaussitoumuksen. Mikäli takaajana on kunta, tarvitaan takauksen liitteeksi lainvoimainen takauspäätös, jossa on mainittava, että päätös koskee aravalainan lainapääomaa, sille laskettavaa korkoa, viivästyskorkoja sekä lainan hoito- ja perimiskuluja.

  Ilmoitukset ja lupapyynnöt lähetetään sähköpostilla aravalainat(at)valtiokonttori.fi tai postitse Valtiokonttori/Aravalainat, PL 14, 00054 Valtiokonttori. Lisätietoja antaa Aravalainojen asiakaspalvelu (arkisin klo 10.00–15.00) puh. 0295 50 3030.

 • Asunto-osakeyhtiöksi muuttaminen

  Aravarajoituslain (1190/1993) mukaan kiinteistöosakeyhtiömuotoinen käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen vuokrataloyhtiö tai sen omistama yksittäinen vuokratalokohde voidaan kohteen rajoitusten voimassaoloaikana muuttaa omistajan hakemuksesta asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Yhtiömuodon muutoksen jälkeen vuokralainen voi halutessaan lunastaa asunnon itselleen.

  Jos muutettavaan vuokratalokohteeseen kohdistuvat enää ns. jatkorajoitukset, kohteen muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi on mahdollista, kun muutoksesta ilmoitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ja kohteeseen kohdistuvat aravalainat ja muut valtion vastuulla olevat lainat on maksettu takaisin.

  Kunnan tai pääosin kunnan omistaman aravavuokrataloyhtiön tai kohteen asunto-osakeyhtiöksi muuttaminen on mahdollista vain, jos vuokra-asuntojen tarjonta on tasapainossa muutoksen jälkeenkin. Muutosta ei voida hyväksyä, jos yhtiön taloudellinen tilanne on sellainen, että mahdollisten omaksilunastajien asema vaarantuisi.

  Käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen vuokrataloyhtiö tai -kohteen omistajan tulee hakea yhtiömuodon muutosta Valtiokonttorilta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • jäljennös yhtiön päättävien elinten (esim. yhtiökokous) päätöksestä muutoksen toteuttamiseksi sekä tulevan asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys
  • kaksi viimeksi vahvistettua täydellistä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
  • kuluvan ja mahdollisuuksien mukaan seuraavan tilikauden talousarvio
  • selvitys lainojen mahdollisista maksuviiveistä
  • selvitys yhtiön mahdollisista taloudellisista vaikeuksista sekä talouden tervehdyttämisohjelma
  • muutettavan kohteen lainhuuto- ja rasitustodistus sekä mahdollisten takaajien kirjallinen suostumus muutokselle
  • jos kyseessä on kunnan omistama tai kuntaenemmistöinen yhtiö tai kohde, tarvitaan kunnan selvitys kunnan vuokra-asuntotilanteesta ja aravarajoituslain (1190/1993) edellyttämät erityisen painavat perustelut muutoksen tarpeellisuudelle.

  Muutettavaan kohteeseen kohdistuvan aravalainan siirtämistä asunto-osakeyhtiön vastattavaksi haetaan vapaamuotoisella hakemuksella erikseen, kun asunto-osakeyhtiö on merkitty kaupparekisteriin. Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • täydellinen kaupparekisteriote
  • asunto-osakeyhtiön voimassaoleva yhtiöjärjestys
  • oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote, josta ilmenee, että asunto-osakeyhtiö ottaa vastattavakseen siirrettävät lainat
  • mikäli siirrettävän lainan vakuutena on kiinnitysvakuus, asunto-osakeyhtiön oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote, josta ilmenee päätös lainan vakuutena olevien panttikirjojen panttauksesta. Päätöksessä tulee mainita, että päätöksessä yksilöity vakuus pantataan Valtiokonttorille aravalainan lainapääoman, sille laskettavan koron, viivästyskorkojen sekä lainan hoito- ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi
  • kunnan antama todistus siitä, että asunto-osakeyhtiön osakkeet on talletettu aravarajoituslain mukaisesti kunnan säilytettäväksi
  • yhtiön vakuutus siitä, että sekä yhtiön osakekirjoihin että sen osakeluetteloon on tehty arava-asetuksen (1587/1993) mukaiset rajoitusmerkinnät
  • muut mahdolliset Valtiokonttorin edellyttämät lisäselvitykset.