Hyppää sisältöön

Valtionavustusten hallinnointi – Hallinnoiavustuksia.fi

 • Hallinnoiavustuksia.fi on palvelu valtionapuviranomaisille. Palvelussa viranomainen voi

  • julkaista valtionavustuksen hakuilmoituksen
  • vastaanottaa ja käsitellä valtionavustushakemukset
  • lähettää valtionavustuksen myöntämis- ja maksatuspäätökset avustuksen hakijalle
  • toimittaa vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä valtionavustushakemuksista ja -päätöksistä.

  Olemme koonneet tälle sivustolle palvelun käyttöönottoon liittyvää materiaalia ja uutisia sekä tietoa palvelun kehittämisestä.

  Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

  Valtionavustuspalveluja kehitetään valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Valtiokonttorin tehtävänä hankkeessa on verkkopalveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen. Kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

  SIIRRY HALLINNOIAVUSTUKSIA.FI-PALVELUUN

 • Valtionapuviranomaiset ottavat verkkopalvelun käyttöön vaiheittain käyttöönottoryhmissä. Kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen palvelun varsinaista käyttöönottoa. Tämänhetkinen suunnitelma käyttöönottoryhmistä ja aikataulusta on seuraava:

  Syksy 2021

  Palosuojelurahasto

  Kevät 2022

  Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasiat
  ulkoministeriö
  opetus- ja kulttuuriministeriö
  Taiteen edistämiskeskus
  Museovirasto

  Syksy 2022

  maa- ja metsätalousministeriö
  sosiaali- ja terveysministeriö
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  Kevät 2023

  ympäristöministeriö
  Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus
  Öljysuojarahasto
  työ- ja elinkeinoministeriö
  maakuntien liitot

  Syksy 2023

  oikeusministeriö
  valtiovarainministeriö
  puolustusministeriö
  liikenne- ja viestintäministeriö
  valtioneuvoston kanslia
  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  Kansallisarkisto
  Valtiokonttori
  Rajavartiolaitos

  Huom: Käyttöönottoryhmissä eivät näy ne valtionapuviranomaiset, joiden käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä sovittu.

 • Valtionapuviranomaisille on tarjolla erilaisia valmennuksia, tilaisuuksia ja itseopiskelumateriaaleja, jotka tukevat uusien verkkopalveluiden käyttöönottoprojekteissa.

  Johdon valmennus

  Valtionapuviranomaisten johtajille suunnatussa valmennuksessa tunnistetaan erilaisia muutostarpeita ja keinoja tehdä muutosta. Valmentajina toimivat valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen ja Valtiokonttorin asiantuntijat.

  • Ajankohta: järjestetään kaksi kertaa vuodessa helmi- ja syyskuussa
  • Ilmoittautuminen: joulu- ja toukokuussa
  • Kesto: 1 päivä
  • Paikka: läsnätilaisuus Helsingissä
  • Kohderyhmä: valtionapuviranomaisten johtajat

  Valmennus koostuu kolmesta osasta:

  1. Hyvä hallinto: Osassa käydään läpi asiantuntijavalmennuksissa esille tulleita hyvän hallinnon kysymyksiä sekä johtajien itsensä esiin nostamia teemoja hyvästä hallinnosta. Tilaisuudessa myös alustetaan teemoihin ajankohtaisten oikeustapausten ja esim. VTV tarkastuskertomusten kautta. Tämä valmennus tukee valtioavustustoimintaan liittyvän lainsäädännön yhdenmukaisempaa tulkintaa. Lisäksi se tuo johdolle tietoon omaa tiimiään askarruttavat lakien soveltamiseen liittyvät kysymykset.
  2. Muutos: Tässä osassa käydään läpi virastoissa osana käyttöönottomallia toteutettujen arviointikyselyjen tuloksia ja niiden avulla ja muutenkin tunnistetaan virastojen kehitystarpeita valtionavustustoiminnassa. Tilaisuudessa tuodaan esiin valtionavustushankkeen tunnistamia muutostarpeita valtionavustustoiminnalle. Valmennuksessa avataan myös niitä muutoksia, joita työjärjestykseen ja esimerkiksi valtionavustustoiminnan vuosikelloon olisi tarpeellista tehdä uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Työn rytmitystä koskeva muutos on yksi edellytys sille, että valtionavustustoiminnasta saadaan sujuva ja pystytään hyödyntämään uuden järjestelmän mahdollisuuksia tehokkaasti. Tavoitteena on vähentää mekaanisia työvaiheita ja siirtää työaikaa valtionavustuksella aikaan saatujen tulosten ja vaikutusten hyödyntämiseen.
  3. Keinot: Kolmannessa osassa tutustutaan erilaisiin ratkaisuihin, joita valtionapuviranomaiset ja va-hanke ovat kehittäneet aiemmin tunnistettuihin muutostarpeisiin. Tutustutaan mm. Valtiokonttorin ylläpitämiin valtionavustuspalveluihin sekä keskustellaan minkälaista johtamista muutoksen tekeminen edellyttää.

  Asiantuntijavalmennus

  Asiantuntijavalmennusten tavoitteena on motivoida asiantuntijoita ja lisätä heidän osaamistaan ja tietojaan uuteen toimintamalliin ja palveluihin liittyen. Valmennuksen tueksi järjestetään työvälineitä esitteleviä 45 minuutin klinikoita.

  • Ajankohta: järjestetään kaksi kertaa vuodessa kevätalvella ja alkusyksystä
  • Ilmoittautuminen: joulu- ja elokuussa
  • Kesto: kaksi ja ½ päivää
  • Paikka: kaksi läsnätilaisuutta Helsingissä ja  ½ päivän etäseminaari verkossa
  • Kohderyhmä: ensisijaisesti esittelijät ja muut mm. taloustarkastuksen asiantuntijat

  Valmennus koostuu viidestä osasta:

  1. Hyvä hallinto: Osassa tutustutaan hyvän hallinnon periaatteisiin ja sovelletaan sitä erityisesti hakuilmoitukseen. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita hyvän hallinnon näkökulmasta ja tunnistaa myös hyviä käytäntöjä siihen liittyen.
  2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekijät: Osassa perehdytään vaikuttavuuden taustalla olevaan ilmiölähtöiseen ajatteluun ja harjoitellaan ilmiökartan laadintaa. Samalla myös käydään kokeilemassa valtionavustusjärjestelmässä uuden haun luontia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja jäsentämään oman valtionavustustoiminnan kannalta merkityksellisiä ilmiöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
  3. Vaikuttavan toiminnan suunnittelu: Osassa syvennytään vaikutusketjuihin, joiden avulla on mahdollista kuvata, kuinka vaikutukset syntyvät toiminnan kautta. Harjoittelu kytkeytyy edellisellä kerralla aloitettuun ilmiökarttaan ja vie siinä aloitettua työtä eteenpäin konkreettisemmalle tasolle. Valtionavustusjärjestelmässä harjoitellaan hakuilmoituksen täyttämistä tavoitteiden osalta. Valmennuksen tavoitteena on oppia kuvaamaan valtionavustustoiminnan tavoitteita ja keinoja uudella tavalla, jonka avulla vaikuttavuus tulee paremmin esiin.
  4. Tavoitteet ja toimijat: Osassa jatketaan aiemmin aloitettua vaikuttavan toiminnan suunnittelua vaikutusketjujen avulla ja laajennetaan tarkastelua myös toimijoihin ja verkostoihin, joiden toiminnan kautta vaikutukset syntyvät. Valmennuksessa käydään läpi myös arviointiin liittyviä näkökohtia.
  5. Haun valmistelu: Osassa siirrytään harjoittelemaan valtionavustusjärjestelmän käyttöä hakuilmoituksen laadintaan. Teema kytketään samalla tietojohtamisen viitekehykseen. Valmennuksen aikana käydään läpi hakuilmoituksen liittyvät osat ja harjoitellaan niihin tiedon syöttämistä. Tavoitteena on kytkeä aiemmin opittu yhteen, jotta valtionavustusjärjestelmää opitaan käyttämään toimintamallin mukaisesti.

  Järjestelmäkoulutus

  Järjestelmäkoulutuksia järjestetään valtionapuviranomaisille sitä mukaa kun käyttöönotossa edetään eri hakujen osalta.

  • Kesto: 2-3 tuntia
  • Paikka: Teams-kokous verkossa
  • Kohderyhmä: 

  Koulutukset järjestetään usealle viranomaiselle samalla kertaa. Koulutukset on jaksotettu valtionavustusprosessin mukaan vaiheisiin. Koulutuksien sisällöt muuttuvat, kun järjestelmää kehitetään. Ennen järjestelmäkoulutuksia tarvitsemme kaikkien koulutukseen osallistuvien VIRTU-tiedot, jotta saamme tehtyä käyttäjätunnukset riittävän ajoissa ennen koulutusta.

  • Hakuilmoitus: Koulutuksessa käydään läpi valtionavustusjärjestelmän perustoiminnallisuuksia Hallinnoiavustuksia.fi-palvelussa. Harjoittelemme hakuilmoituksen, vakioehtojen ja myöntöperusteiden laatimista. Aiemmin käydyistä asiantuntijavalmennuksista on tässä hyötyä.
  • Hakemusten arviointi ja täydentäminen: Koulutuksessa perehdytään saapuneiden hakemusten käsittelyyn ja niihin tehtäviin täydennyspyyntöihin.
  • Päätökset ja maksatus: Koulutuksessa perehdytään päätöksen tekemiseen ja maksatukseen liittyviin asioihin.

  Itseopiskelumateriaalit

  Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa (eOppiva)
  Koulutuksessa perehdyt siihen, miten valtionavustustoimintaa tullaan uudistamaan tulevina vuosina. Kurssi sisältää perustiedot valtionavustustoiminnasta sekä sitä uudistavan toimintamallin periaatteista ja toteuttamisesta. Valmennus kertoo mikä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan. Koulutus on suunnattu sekä valtionavustuksia myöntäville että hakeville henkilöille.

  Valtionavustustoiminnan verkostomainen toimintamalli -opas (pdf)
  Toimintamallioppaan avulla voit itsenäisesti tutustua uuteen valtionavustusten verkostomaiseen toimintamalliin. Toimintamallioppaassa on esimerkkejä muun muassa työkalujen soveltamisesta käytännössä.

  Valtionavustustoiminnan sanasto
  Sanasto on käytännön työkalu yhtenäiseen käsitteiden käyttöön muun muassa hakuilmoituksissa ja muissa valtionavustustoimintaan liittyvissä dokumenteissa.

  Toiminnan suunnittelun työvälineet
  Työvälineet auttavat ilmiölähtöisyyden, vaikuttavuuden ja verkostomaisen ajattelun jalkauttamisessa omaan työhön. Niitä voi hyödyntää sisäisissä työpajoissa tai yhdessä hakijoiden kanssa. Osa työvälineistä on julkaistu myös Innokylässä.

 • Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua kehitetään kahden viikon jaksoissa. Palvelun kehittäminen on suunnitelmallista, mutta ominaisuuksien toteutusjärjestys elää tilanteen ja tarpeiden mukaan. Palvelun määrittely, kehittäminen, testaaminen ja ominaisuuksien julkaiseminen kiertävät tiiviissä syklissä toisiaan tukien.

  Kehittämismenetelmämme on ketterä ja asiakaslähtöinen. Palvelun käyttäjät osallistuvat määrittelyyn, testaamiseen ja antavat palautetta tuotantoversiosta. Palvelun ominaisuuksiin tai kehittämiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettäkää osoitteeseen tuki.hallinnoiavustuksia@valtiokonttori.fi.

 • Julkaisumuistio

  Syyskuu (Sprintit 37 & 38)

  Julkaistut

  • Tietomallieditorin ensimmäinen versio on valmistunut. Julkaisun myötä aikaisemmin kuin 1.8. perustetuille hauille editori ei tule näkyviin vaan on perustettava uusi haku.
  • Editoria jatkokehitetään vielä syksyllä ja siihen toteutetaan uusia sisältötyyppejä ja vakiosisältökomponentteja.
  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa
  • Haun tietojen syöttäjä voi julkaista hakuilmoituksen suppeammilla tiedoilla, mikäli on ruksittanut, että asiointi tehdään ulkoisessa asiointipalvelussa.
  • Valtioapuviranomainen voi käynnistää ”Muu erityisavustus” -avustuslajin mukaisen haun.
  • Pääkäyttäjä pääsee ”Tallennusvelvoite”-sivulle päävalikon eli nk. hampurilaisvalikon kautta.

  Korjatut bugit

  • Lomake vaatii ”Haettava valtionavustus siirronsaajille” -summaa vaikka edelleen välitystä ei ole valittuna.
  • Hakemuksen PDF:llä Hakijan tiedoista puuttuu otsikoita.
  • Muu erityisavustus -avustuslajin käännöspuutokset tietomallieditorissa ja editoidussa hakemuksessa.
  • Hakemusta lähettäessä tapahtuu vakiosisältöihin liittyvä virhe.
  • Tietomallieditorissa virhetilanne asiakasprofiiliin tallennettaessa.

  Tulossa

  • Tiedon toimittamiseen liittyvien ominaisuuksien kehittäminen on käynnissä. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.
  • Maksatuspäätösperusteisen maksamisen väliraportoinnin kehittäminen käynnissä.
  • Valtionapuviranomainen voi käyttää Hallinnoiavustuksia-sovellukseen kirjautumiseen Suomi.fi-kirjautumista.

  Elokuu 2023 (Sprintit 33-36)

  Julkaistut

  • Viranomainen voi tehdä teknisen korjauksen avustuspäätökseen (sis. esittely/ratkaisu/allekirjoitukset/uudet pdf:t).
  • Hakija voi nähdä korjatun päätöksen asioinnissa ja saada ilmoituksen sen saapumisesta sähköpostitse.
  • Viranomainen voi lukea alkuperäisen päätöksen.
  • Excel-tiedoston sisältämän datan validointi ennen tallennusta.
  • Eräajo tietojen siirtoon VA-järjestelmästä Tutkiavustuksia-tietovarantoon.
  • Avustusten maksu- ja kirjanpitoaineiston muodostaminen ja lähettäminen Palkeille on valmistunut ja ominaisuus on käytössä tuotannossa.

  Korjatut bugit

  • Päätösesitys-näkymän väärä oletusarvo Esitettävä kustannus -kentässä.
  • Saavutettavuusselosteen Aluehallintaviraston linkki ei ole klikattavissa.
  • Vastaanottokuittauksen ”Siirry avustusasialle” ohjaa väärin.
  • Uusien asiakirjojen luontipäivää ei saa kopioitua alkuperäiseltä asiakirjalta.
  • Päätösesitys on mahdollista lähettää, vaikka taulukossa on 0-summia.
  • Lomakkeen tallennus ei ole mahdollista, jos numerokenttään syötetty arvo poistetaan.
  • Palkeet-kirjanpitoon liittyvä pilkkuongelma.

  Tulossa

  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa.
  • Viranomainen voi julkaista hakuilmoituksen Haeavustuksia-palvelussa suppeammalla tietosisällöllä.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja julkaistavaksi Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.

  Toukokuu 2023 (sprintit 31 & 32)

  Julkaistut ominaisuudet

  • Käyttöliittymäparannus vasempaan navigointiin.
  • Hakemuksen liitetiedostojen pakollisuuden asettaminen.
  • Hakulomakkeen validointi ennen julkaisua ja validointitulosten esittäminen.
  • UM:n hakija voi hakea avustusta päivitetyllä lomakkeella.
  • PSR:n täsmäytyssähköpostin vastaanottajan vaihtaminen.
  • Kirjanpidon päätösten TaKPTiliKoodi ei pakollinen.
  • Käyttäjä ohjataan kirjautumisen jälkeen takaisin samalle sivulle.
  • Sovellusten listausnäkymien oletusjärjestysten muutokset.
  • Tuotannossa tehdyistä päätöksistä saadaan tiedot ulos.
  • Hakemuksen kustannuslajien kopiointi avustusasiapäätösesitykselle ja avustusasiapäätökselle.
  • Avustusten maksu- ja kirjanpitoaineiston muodostaminen ja lähettäminen Palkeille.

  Korjatut bugit

  • Tilinumeroa päivittäessä fokus hyppää väärään paikkaan.
  • Pankkitilivalinnan regressiobugi.
  • Päätösesitys on mahdollista lähettää, vaikka taulukossa on 0-summia.
  • Maksatusaineistossa saajan nimi saa olla enintään 70 merkkiä.
  • Validi y-tunnus ei mene läpi validaattorista.

  Tulossa

  • Viranomainen voi asettaa lomakesisällön asetuksia.
  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja.
  • Tietomallieditorin kehittäminen jatkuu. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.
  • Tiedon toimittamiseen liittyvien ominaisuuksien kehittäminen on käynnissä. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.

  Muutos priorisoinnissa

  • Viranomaisen pitää kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustaa (priorisoitu myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina).

  Huhtikuu 2023 (sprintti 30)

  Toteutetut ominaisuudet

  • Käyttäjä voi nähdä listan ratkaisuvaiheen avustusasioista.
  • Viranomainen voi nähdä valmistelu-vaiheessa olevat avustusasiat.
  • Järjestelmä muistaa avustusasialistan tilan listaan palattaessa.
  • Esitysmuistio Admintooliin pdg-generointityökaluun.
  • Avustusten maksu- ja kirjanpitoaineiston muodostaminen ja lähettäminen Palkeille loppusuoralla.
  • Tietomallieditorin kehittäminen jatkuu. Lisätään julkaisumuistioon, kun on testattavissa EDU:ssa.
  • Tutkiavustuksia -palvelun kehittäminen on alkanut.

  Korjatut bugit

  • Täydennetty avustusasia jättää näkyviin täydennyspyynnön tietoja.
  • Manuaalisen hakemuksen täydennyspyyntöön ei pidä voida vastata.
  • Palautettu avustusasia lähtee suoraan ratkaistavaksi tilan muuttuessa.

  Tulossa

  • Ohjataan käyttäjä kirjautumisen jälkeen takaisin samalle sivulle.
  • Sovellusten listausnäkymien oletusjärjestysten muutokset.
  • Valmistelija voi nähdä jaettavien avustusten summien kokonaistilanteen valmistelun listassa.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja.
  • Käyttöliittymäparannus vasempaan navigointiin.
  • Päätösesitys on mahdollista lähettää, vaikka taulukossa on 0-summia (bugikorjaus).

  Muutos priorisoinnissa

  • Viranomaisena minun pitää kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustan (priorisoitu myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina).

  Huhtikuu 2023 (sprintti 29)

  Toteutetut ominaisuudet

  • Viranomainen voi lisätä asiaan liittyviä asiakirjoja, kuten velvoitteidenhoitoselvitys tai muu valmisteluun liittyvä asiakirja, oikaisuvaatimus, oikaisuvaatimuksen liite, oikaisuvaatimuspäätös, maksatuspäätös tai muu ratkaisuun liittyvä asiakirja.
  • Viranomainen voi nähdä kaikki haun avustusasiat. Lista koostuu ”avustusasiakorteista”, joista jokaisella kortilla on otsikkorivi ja sisältöalue.
  • Esittelijä voi nähdä esitysmuistion tekemästäni päätösesityksestä.
  • Avustusasialistan järjestely- ja pikatoiminnot.
  • Museoviraston logo lisätty Haeavustuksia.fi-palvelun etusivulle.

  Korjatut bugit

  • Päätös näkyy ladattavana ennen kuin tiedoksiantopäivämäärä on mennyt ohi.
  • Jos on allekirjoittanut yhden hakemuksen ennen lähettämistä, ei voi allekirjoittaa toista.
  • Aktiivinen välilehti ei näy aktiivisena.
  • Avustusasialle tallennettu tilinumero pitää pysyä samana sekä IBAN:in että BIC:in osalta.
  • Ratkaisusivu hajoaa, jos esitysmuistioita on enemmän kuin yksi.
  • Esitysmuistion taulukon otsikko ja yhteensä.
  • Avustusasialistan Haettu avustus palauttaa 0 euroa vaikka rahaa olisi haettu.
  • Sama hakemus näkyy usealla rivillä saaduissa avustuksissa.

  Tulossa

  • Käyttäjä voi nähdä listan ratkaisuvaiheen avustusasioista.
  • Viranomainen voi nähdä valmistelu-vaiheessa olevat avustusasiat.
  • Valtionapuviranomaisen pääkäyttäjä voi viedä järjestelmään Excel-tiedoston, joka sisältää avustusasioiden tietoja (Tutkiavustuksia-palvelu).

  Tulossa olevia bugikorjauksia

  • Täydennetty avustusasia jättää näkyviin täydennyspyynnön tietoja.
  • Palautettu avustusasia lähtee suoraan ratkaistavaksi tilan muuttuessa.

  Muutos priorisoinnissa

  • Siirretty myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina: viranomaisen pitää voida kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustan.

  Maaliskuu 2023

  Toteutetut ominaisuudet

  Tällä hetkellä hakija voi

  • nähdä hakuilmoituksen kirjautumatta
  • kirjautua palveluun suomi.fi-tunnistautumista käyttäen
  • hakea avustusta kirjautuneena käyttäjänä
  • vastata täydennyspyyntöön
  • saada avustuspäätöksen nähtäville palveluun ja siitä herätteen sähköpostiin
  • nähdä ja ladata avustuspäätöksen pdf-asiakirjan liitteineen
  • nähdä saamansa avustukset listana
  • nähdä avustuspäätöksen tiedot palvelussa muutenkin kuin lataamalla pdf:n (uusi sprintti 27)
  • vaihtaa avustusasialle tallentunutta tilinumeroa (uusi sprintti 27)
  • hakemuksen lähetysvaiheessa varmistaa, että hakemus on riittävästi täytetty, tarkistukseen eivät kuulu pakolliset liitteet (uusi sprintti 28).

  Viranomainen voi

  • kirjautua palveluun Virtun avulla
  • luoda avustushaun
  • lähettää täydennyspyynnön
  • arvioida hakemuksia
  • tehdä päätösesityksen ja ratkaista asian
  • antaa pankkitilin manuaalisesti saapuneelle hakemukselle.

  Valmistelija voi

  • nähdä esikatselussa ja hakijana yhteyshenkilöiden yhteystiedot, kuten ne tulevat näkymään ilmoituksella.

  Ratkaisija voi

  • palauttaa hakemuksen valmisteluun
  • nähdä pdf-dokumentin avustuspäätöksestä (toimitusasiakirja)
  • ratkaisun jälkeen ladata päätösmuistion pdf-tiedostona (sprintti 27)
  • kirjata järjestelmän ulkopuolisen päätöksen (sprintti 27).

  Muut

  • Määrärahojen ylläpidossa sisäinen lisätarkenne-kenttä.
  • Hakemuksen tilinumerovalinnan tallentaminen avustusasialle.
  • Ulkoasiainministeriön logo lisätty Haeavustuksia.fi-palveluun.
  • Avustusasialle tallennetaan tieto pankkitilin ibanista ja bicistä (sprintti 27).
  • Puuttuvien pdf:ien generointi, PROD täydennyspyynnöt (uusi sprintti 28).

  Korjatut bugit

  • Tulostaessa hakemuksen sivu tulostuu myös vasen navigaatio
  • Tieto edelleen välittämiseltä ei näy päätösmuistiossa
  • Täydennyspyyntöön ei tule tietoa kohtaan: ”Käsittelijä pyytää täydentämään seuraavia kohtia:”
  • Hae-puolella avustusasian ”Päätös”-välilehti ei näytä päätöksen tietoja, jos PDF:ää ei ole saatu muodostettuaHallinnoiavustuksia/Ratkaisu-tabi: kaikki tiedot eivät näy heti ratkaisun varmistamisen jälkeen tabilla
  • Kahdelle hakijaorganisaatiolle lähtenyt päätös-sähköpostit kahteen kertaan
  • Avustusasioiden sorttaus (haeavustuksia) ei toimi oikein
  • Tapahtumalokiin syntyi rivi täydennyspyynnöstä vain, jos siihen on liittynyt sähköpostin lähettäminen

  Tulossa olevat ominaisuudet

  • Esittelijä voi nähdä esitysmuistion tekemästään päätösesityksestä.
  • Valtionapuviranomainen voi nähdä tapahtumalokin riviin liittyvät lisätiedot.
  • Maksu- ja kirjanpitoaineistojen muodostaminen ja siirtäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen, Palkeisiin.
  • Täsmäytysraportin lähettäminen Palkeisiin.
  • Viranomainen voi nähdä kaikki haun avustusasiat (Lista koostuu avustusasia”korteista”. Jokaisella on otsikkorivi ja sisältöalue.)
  • Avustusasialistan järjestely- ja pikatoiminnot.

  Tulossa olevat bugikorjaukset

  • Tapahtumalokiin syntyy rivi täydennyspyynnöstä vain, jos siihen on liittynyt sähköpostin lähettäminen.
  • Aktiivinen välilehti ei näy aktiivisena
  • Avustusasialle tallennettu tilinumero pitää pysyä samana sekä IBAN että BIC osalta
  • Ratkaisusivu hajoaa jos esitysmuistioita on enemmän kuin yksi

  Muutos priorisoinnissa

  • Viranomainen voi kuulua useampaan valtionapuviranomaiseen ja valita kirjautuessa ketä edustan (priorisoitu myöhäisemmäksi, ei tule toteutukseen lähiaikoina).