Hyppää sisältöön

Valtionavustusten hallinnointi – Hallinnoiavustuksia.fi

 • Hallinnoiavustuksia.fi on palvelu valtionapuviranomaisille. Palvelussa viranomainen voi

  • julkaista valtionavustuksen hakuilmoituksen
  • vastaanottaa ja käsitellä valtionavustushakemukset
  • lähettää valtionavustuksen myöntämis- ja maksatuspäätökset avustuksen hakijalle.

  Olemme koonneet tälle sivustolle palvelun käyttöönottoon liittyvää materiaalia ja uutisia sekä tietoa palvelun kehittämisestä.

  Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

  Valtionavustuspalveluja kehitetään valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Valtiokonttorin tehtävänä hankkeessa on verkkopalveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen. Kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

  SIIRRY HALLINNOIAVUSTUKSIA.FI-PALVELUUN

 • Valtionapuviranomaiset ottavat verkkopalvelun käyttöön vaiheittain käyttöönottoryhmissä. Kehittämis- ja käyttöönottoprojekti alkaa noin 12-14 kuukautta ennen palvelun varsinaista käyttöönottoa. Tämänhetkinen suunnitelma käyttöönottoryhmistä ja aikataulusta on seuraava:

  Syksy 2021

  Palosuojelurahasto

  Kevät 2022

  Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoasiat
  ulkoministeriö
  opetus- ja kulttuuriministeriö
  Taiteen edistämiskeskus
  Museovirasto

  Syksy 2022

  maa- ja metsätalousministeriö
  sosiaali- ja terveysministeriö
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

  Kevät 2023

  ympäristöministeriö
  Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus
  Öljysuojarahasto
  työ- ja elinkeinoministeriö
  maakuntien liitot

  Syksy 2023

  oikeusministeriö
  valtiovarainministeriö
  puolustusministeriö
  liikenne- ja viestintäministeriö
  valtioneuvoston kanslia
  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  Kansallisarkisto
  Valtiokonttori
  Rajavartiolaitos

  Huom: Käyttöönottoryhmissä eivät näy ne valtionapuviranomaiset, joiden käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä sovittu.

 • Valtionapuviranomaisille on tarjolla erilaisia valmennuksia, tilaisuuksia ja itseopiskelumateriaaleja, jotka tukevat uusien verkkopalveluiden käyttöönottoprojekteissa.

  Johdon valmennus

  Valtionapuviranomaisten johtajille suunnatussa valmennuksessa tunnistetaan erilaisia muutostarpeita ja keinoja tehdä muutosta. Valmentajina toimivat valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen ja Valtiokonttorin asiantuntijat.

  • Ajankohta: järjestetään kaksi kertaa vuodessa helmi- ja syyskuussa
  • Ilmoittautuminen: joulu- ja toukokuussa
  • Kesto: 1 päivä
  • Paikka: läsnätilaisuus Helsingissä
  • Kohderyhmä: valtionapuviranomaisten johtajat

  Valmennus koostuu kolmesta osasta:

  1. Hyvä hallinto: Osassa käydään läpi asiantuntijavalmennuksissa esille tulleita hyvän hallinnon kysymyksiä sekä johtajien itsensä esiin nostamia teemoja hyvästä hallinnosta. Tilaisuudessa myös alustetaan teemoihin ajankohtaisten oikeustapausten ja esim. VTV tarkastuskertomusten kautta. Tämä valmennus tukee valtioavustustoimintaan liittyvän lainsäädännön yhdenmukaisempaa tulkintaa. Lisäksi se tuo johdolle tietoon omaa tiimiään askarruttavat lakien soveltamiseen liittyvät kysymykset.
  2. Muutos: Tässä osassa käydään läpi virastoissa osana käyttöönottomallia toteutettujen arviointikyselyjen tuloksia ja niiden avulla ja muutenkin tunnistetaan virastojen kehitystarpeita valtionavustustoiminnassa. Tilaisuudessa tuodaan esiin valtionavustushankkeen tunnistamia muutostarpeita valtionavustustoiminnalle. Valmennuksessa avataan myös niitä muutoksia, joita työjärjestykseen ja esimerkiksi valtionavustustoiminnan vuosikelloon olisi tarpeellista tehdä uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Työn rytmitystä koskeva muutos on yksi edellytys sille, että valtionavustustoiminnasta saadaan sujuva ja pystytään hyödyntämään uuden järjestelmän mahdollisuuksia tehokkaasti. Tavoitteena on vähentää mekaanisia työvaiheita ja siirtää työaikaa valtionavustuksella aikaan saatujen tulosten ja vaikutusten hyödyntämiseen.
  3. Keinot: Kolmannessa osassa tutustutaan erilaisiin ratkaisuihin, joita valtionapuviranomaiset ja va-hanke ovat kehittäneet aiemmin tunnistettuihin muutostarpeisiin. Tutustutaan mm. Valtiokonttorin ylläpitämiin valtionavustuspalveluihin sekä keskustellaan minkälaista johtamista muutoksen tekeminen edellyttää.

  Asiantuntijavalmennus

  Asiantuntijavalmennusten tavoitteena on motivoida asiantuntijoita ja lisätä heidän osaamistaan ja tietojaan uuteen toimintamalliin ja palveluihin liittyen. Valmennuksen tueksi järjestetään työvälineitä esitteleviä 45 minuutin klinikoita.

  • Ajankohta: järjestetään kaksi kertaa vuodessa kevätalvella ja alkusyksystä
  • Ilmoittautuminen: joulu- ja elokuussa
  • Kesto: kaksi ja ½ päivää
  • Paikka: kaksi läsnätilaisuutta Helsingissä ja  ½ päivän etäseminaari verkossa
  • Kohderyhmä: ensisijaisesti esittelijät ja muut mm. taloustarkastuksen asiantuntijat

  Valmennus koostuu viidestä osasta:

  1. Hyvä hallinto: Osassa tutustutaan hyvän hallinnon periaatteisiin ja sovelletaan sitä erityisesti hakuilmoitukseen. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita hyvän hallinnon näkökulmasta ja tunnistaa myös hyviä käytäntöjä siihen liittyen.
  2. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekijät: Osassa perehdytään vaikuttavuuden taustalla olevaan ilmiölähtöiseen ajatteluun ja harjoitellaan ilmiökartan laadintaa. Samalla myös käydään kokeilemassa valtionavustusjärjestelmässä uuden haun luontia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan ja jäsentämään oman valtionavustustoiminnan kannalta merkityksellisiä ilmiöitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
  3. Vaikuttavan toiminnan suunnittelu: Osassa syvennytään vaikutusketjuihin, joiden avulla on mahdollista kuvata, kuinka vaikutukset syntyvät toiminnan kautta. Harjoittelu kytkeytyy edellisellä kerralla aloitettuun ilmiökarttaan ja vie siinä aloitettua työtä eteenpäin konkreettisemmalle tasolle. Valtionavustusjärjestelmässä harjoitellaan hakuilmoituksen täyttämistä tavoitteiden osalta. Valmennuksen tavoitteena on oppia kuvaamaan valtionavustustoiminnan tavoitteita ja keinoja uudella tavalla, jonka avulla vaikuttavuus tulee paremmin esiin.
  4. Tavoitteet ja toimijat: Osassa jatketaan aiemmin aloitettua vaikuttavan toiminnan suunnittelua vaikutusketjujen avulla ja laajennetaan tarkastelua myös toimijoihin ja verkostoihin, joiden toiminnan kautta vaikutukset syntyvät. Valmennuksessa käydään läpi myös arviointiin liittyviä näkökohtia.
  5. Haun valmistelu: Osassa siirrytään harjoittelemaan valtionavustusjärjestelmän käyttöä hakuilmoituksen laadintaan. Teema kytketään samalla tietojohtamisen viitekehykseen. Valmennuksen aikana käydään läpi hakuilmoituksen liittyvät osat ja harjoitellaan niihin tiedon syöttämistä. Tavoitteena on kytkeä aiemmin opittu yhteen, jotta valtionavustusjärjestelmää opitaan käyttämään toimintamallin mukaisesti.

  Järjestelmäkoulutus

  Järjestelmäkoulutuksia järjestetään valtionapuviranomaisille sitä mukaa kun käyttöönotossa edetään eri hakujen osalta.

  • Kesto: 2-3 tuntia
  • Paikka: Teams-kokous verkossa
  • Kohderyhmä: 

  Koulutukset järjestetään usealle viranomaiselle samalla kertaa. Koulutukset on jaksotettu valtionavustusprosessin mukaan vaiheisiin. Koulutuksien sisällöt muuttuvat, kun järjestelmää kehitetään. Ennen järjestelmäkoulutuksia tarvitsemme kaikkien koulutukseen osallistuvien VIRTU-tiedot, jotta saamme tehtyä käyttäjätunnukset riittävän ajoissa ennen koulutusta.

  • Hakuilmoitus: Koulutuksessa käydään läpi valtionavustusjärjestelmän perustoiminnallisuuksia Hallinnoiavustuksia.fi-palvelussa. Harjoittelemme hakuilmoituksen, vakioehtojen ja myöntöperusteiden laatimista. Aiemmin käydyistä asiantuntijavalmennuksista on tässä hyötyä.
  • Hakemusten arviointi ja täydentäminen: Koulutuksessa perehdytään saapuneiden hakemusten käsittelyyn ja niihin tehtäviin täydennyspyyntöihin.
  • Päätökset ja maksatus: Koulutuksessa perehdytään päätöksen tekemiseen ja maksatukseen liittyviin asioihin.

  Itseopiskelumateriaalit

  Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa (eOppiva)
  Koulutuksessa perehdyt siihen, miten valtionavustustoimintaa tullaan uudistamaan tulevina vuosina. Kurssi sisältää perustiedot valtionavustustoiminnasta sekä sitä uudistavan toimintamallin periaatteista ja toteuttamisesta. Valmennus kertoo mikä muuttuu ja mikä säilyy ennallaan. Koulutus on suunnattu sekä valtionavustuksia myöntäville että hakeville henkilöille.

  Valtionavustustoiminnan verkostomainen toimintamalli -opas (pdf)
  Toimintamallioppaan avulla voit itsenäisesti tutustua uuteen valtionavustusten verkostomaiseen toimintamalliin. Toimintamallioppaassa on esimerkkejä muun muassa työkalujen soveltamisesta käytännössä.

  Valtionavustustoiminnan sanasto
  Sanasto on käytännön työkalu yhtenäiseen käsitteiden käyttöön muun muassa hakuilmoituksissa ja muissa valtionavustustoimintaan liittyvissä dokumenteissa.

  Toiminnan suunnittelun työvälineet
  Työvälineet auttavat ilmiölähtöisyyden, vaikuttavuuden ja verkostomaisen ajattelun jalkauttamisessa omaan työhön. Niitä voi hyödyntää sisäisissä työpajoissa tai yhdessä hakijoiden kanssa. Osa työvälineistä on julkaistu myös Innokylässä.

 • Hallinnoiavustuksia.fi -palvelua kehitetään kahden viikon jaksoissa. Palvelun kehittäminen on suunnitelmallista, mutta ominaisuuksien toteutusjärjestys elää tilanteen ja tarpeiden mukaan. Palvelun määrittely, kehittäminen, testaaminen ja ominaisuuksien julkaiseminen kiertävät tiiviissä syklissä toisiaan tukien.

  Kehittämismenetelmämme on ketterä ja asiakaslähtöinen. Palvelun käyttäjät osallistuvat määrittelyyn, testaamiseen ja antavat palautetta tuotantoversiosta. Palvelun ominaisuuksiin tai kehittämiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettäkää osoitteeseen tuki.hallinnoiavustuksia@valtiokonttori.fi.

 • Kehityksen roadmap

  2023

  Joulukuu 2022-Tammikuu 2023

  • Avustuspäätöskokonaisuuden toteuttaminen (päätösesityksen tekeminen, ratkaistavaksi lähettäminen, ratkaisu, pdf:n muodostuminen täydennyksestä ja avustuspäätöksestä)
  • Sähköpostiheräte avustuspäätöksestä
  • Maksamisen ja kirjanpitoaineiston muodostamisen toteuttaminen esityksen tietojen perusteella

  Helmikuu

  • Museoviraston hakemuksen toteuttaminen
  • Päätöskokonaisuuden rikastaminen ja laadun parannus (ulkopuolinen päätös, esitys- ja päätösmuistio-pdf:ien toteuttaminen)
  • Maksaminen ja kirjanpitoaineisto
  • Hakulomakkeiden konfigurointikäyttöliittymän suunnittelu

  Maaliskuu

  • Uusien käyttöönottajien hakemukset
  • Avustusasianäkymien jatkokehitys
  • Muiden maksutapojen tuki
  • Muiden avustuslajien tuki (hankeavustus)
  • Arvioinnin muutokset
  • Hakulomakkeiden konfigurointikäyttöliittymä toteutus
  • Maksamisen ja kirjanpitoaineiston muodostamisen viimeistely

  Huhti-kesäkuu

  • Uusien käyttöönottajien hakemukset
  • Massana tehtävät toiminnot, kuten esitys ja ratkaisu
  • Toimikuntakäsittely (hallituksen käsittely, lausunnot, työryhmätoiminnot)
  • Valtioneuvoston VAHVA-asianhallintajärjestelmän rajapinta
  • Hakulomakkeiden konfigurointikäyttöliittymä toteutus

  Elokuu-joulukuu

  • Tutkiavustuksia.fi-palvelu
  • Tietojen siirtäminen Tutkiavustuksia.fi-palveluun
  • Velvoitteidenhoitoselvitys (VHS)/Pakotelista-tarkistuspalvelu
  • Takaisinperinnät
  • Muutoshakemukset
  • Yksityishenkilöt hakijana
  • YSO ontologia, asiasanoitus
  • Suomi.fi-viestit
  • Raportoinnin kehittäminen

  2022

  Lokakuu

  • Pdf:n viimeistely
  • Täydentäminen viimeistely
  • Sähköpostiherätteet palveluissa liittyen täydennyspyyntöihin
  • Rahoituslähteiden luonti ja kiinnittäminen
  • Päätösesitys
  • Ulkoasiainministeriön (UM) hakemuslomake
  • Sähköpostin lähettämistoiminnallisuus
  • Maksu ja kirhanpitoliittymien tietoliikenneyhteyksien avaukset ja testaus sekä aineiston siirtäminen VIA:an

  Marraskuu

  • UM:n hakemuslomakkeen viimeistely
  • Päätösesitys jatko
  • Rahoituksen hallinta avustusasioilla
  • Maksamisen ja kirjanpitoaineiston muodostamisen toteuttaminen

  Joulukuu

  • Maksamisen ja kirjanpitoaineiston muodostamisen toteuttaminen jatko (maksusuunnitelma)
  • Avustuspäätös
  • Herätteet palveluun avustuspäätöksestä

 • Julkaisumuistio

  Maaliskuu 2023

  Toteutetut ominaisuudet

  Tällä hetkellä hakija voi

  • nähdä hakuilmoituksen kirjautumatta
  • kirjautua palveluun suomi.fi-tunnistautumista käyttäen
  • hakea avustusta kirjautuneena käyttäjänä
  • vastata täydennyspyyntöön
  • saada avustuspäätöksen nähtäville palveluun ja siitä herätteen sähköpostiin
  • nähdä ja ladata avustuspäätöksen pdf-asiakirjan liitteineen
  • nähdä saamansa avustukset listana
  • nähdä avustuspäätöksen tiedot palvelussa muutenkin kuin lataamalla pdf:n (UUSI)
  • vaihtaa avustusasialle tallentunutta tilinumeroa (UUSI).

  Viranomainen voi

  • kirjautua palveluun Virtun avulla
  • luoda avustushaun
  • lähettää täydennyspyynnön
  • arvioida hakemuksia
  • tehdä päätösesityksen ja ratkaista asian.

  Valmistelija voi

  • nähdä esikatselussa ja hakijana yhteyshenkilöiden yhteystiedot, kuten ne tulevat näkymään ilmoituksella.

  Ratkaisija voi

  • palauttaa hakemuksen valmisteluun
  • nähdä pdf-dokumentin avustuspäätöksestä (toimitusasiakirja)
  • ratkaisun jälkeen ladata päätösmuistion pdf-tiedostona (UUSI)
  • kirjata järjestelmän ulkopuolisen päätöksen (UUSI).

  Muut

  • Määrärahojen ylläpidossa sisäinen lisätarkenne-kenttä.
  • Hakemuksen tilinumerovalinnan tallentaminen avustusasialle.
  • Ulkoasiainministeriön logo lisätty Haeavustuksia.fi-palveluun.
  • Avustusasialle tallennetaan tieto pankkitilin ibanista ja bicistä (UUSI).

  Tulossa olevat ominaisuudet

  • Hakija voi hakemuksen lähetysvaiheessa varmistaa, että hakemus on riittävästi täytetty.
  • Esittelijä voi nähdä esitysmuistion tekemästään päätösesityksestä.
  • Viranomainen voi antaa pankkitilin manuaalisesti saapuneelle hakemukselle.
  • Valtionapuviranomainen voi nähdä tapahtumalokin riviin liittyvät lisätiedot.
  • Maksu- ja kirjanpitoaineistojen muodostaminen ja siirtäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen, Palkeisiin.
  • Täsmäytysraportin lähettäminen Palkeisiin.
  • Puuttuvien pdf:ien generointi (PROD täydennyspyynnöt).