Hyppää sisältöön

Polttoainetuki

Hakuaika päättyi 30.11. klo 16.15.

 • Polttoainetuen hakuaika päättyi 30.11. klo 16.15.

  Uusien oikaisuvaatimusten arvioitu käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

  Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

  Polttoainetuki koostui kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tuki oli haettavissa Valtiokonttorista marraskuussa 2022.

 • Mistä on kyse?

  Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki perustuu lakiin kuljetusalan yritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (763/2022).

  Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022 välisen ajan.

  Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaa 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

 • Kenelle tuki on tarkoitettu?

  Kuljetusyritysten määräaikainen polttoainetuki ja työkoneyritysten määräaikainen polttoöljytuki on tarkoitettu yrityksille, jotka harjoittavat maantiellä tapahtuvaa tavara- tai henkilökuljetusta tai joiden liiketoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä käyttäviä työkoneita.

  Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.

 • Milloin tukea voi hakea?

  Tuen hakuaika oli 1.11.2022 klo 9.00 – 30.11.2022 klo 16.15

 • Tuen myöntämisen edellytykset kuljetusyrityksille

  1. Yrityksellä on Y-tunnus

  2. Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.2.2022) voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa. Tukea voi saada myös yritys, joka oli tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla.

  3. Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä hallinnassaan liikennekäytössä ollut ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.

 • Tuen myöntämisen edellytykset työkoneyrityksille

  1. Yrityksellä on Y-tunnus

  2. Yrityksellä on ollut 1.2.–30.4.2022 käytössään kevyttä polttoöljyä käyttävä työkone tai työkoneita. Työkoneen tulee olla ajettava tai siirrettävä, käsikäyttöisille työkoneille tukea ei voida myöntää.

 • Kuljetusyritysten polttoainetuella korvattavat kulut

  Kuljetusyritysten polttoainetuki korvaa 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähköenergian kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tukea myönnetään tukikaudella luvanvaraiseen käyttöön rekisteröidyille ajoneuvoille.

  Sähkön siirtohintaa ja sähköveroa ei korvata. Polttoainetuella ei korvata myöskään AdBlue -urealiuokseen liittyviä kuluja.

 • Työkoneyritysten polttoöljytuella korvattavat kulut

  Työkoneyritysten polttoöljytuki korvaa 5 % tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostetun ja työkoneissa käytetyn polttoöljyn kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Korvaus ei koske työkoneiden siirrossa syntynyttä kustannusta muulla kuin traktorilla, polttoöljyn lämmityskäyttöä eikä työkoneiden käyttöä maatalouden alkutuotannossa, kalataloudessa tai vesiviljelyalan yritystoiminnassa.

 • Kuinka paljon tukea voi saada?

  Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Pienin maksettava tuki on 250 €.

  Tuesta vähennetään muut EU:n Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet sekä muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostettuun polttoaineeseen.

  Tuki perustuu Euroopan komission tiedonantoon 2022/C 131 I/01 (Ukraina-puite). Ukraina-puitetukiohjelman mukaisia tukia voidaan myöntää yritykselle/konsernille yhteensä enintään 400 000 euroa. Mikäli yritykselle on myönnetty muita Ukraina-puitetukiohjelman mukaisia tukia, tulee yrityksen ilmoittaa saamistaan tuista Valtiokonttorille tukihakemuksellaan. Valtiokonttori huomioi yritykselle aiemmin myönnetyt Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet 400 000 euron tukikiintiötä valvoessaan.

  Polttoainetuki ei ole de minimis -tuki.

 • Tuen myöntämisen esteet

  Polttoainetukea ei voida myöntää seuraavissa tilanteissa:
  1. Yritys on ollut 31.12.2021 EU:n määritelmän mukaisissa taloudellisissa vaikeuksissa.*
  2. Yritys ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin
  3. Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
  4. Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja
  5. Yrityksellä on maksettavia veroja perittävänä ulosotossa
  6. Yritys on asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai näitä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa
  7. Yritys tai yrityksessä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä omistaja on EU:n pakotelistalla

  *Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos
  a. se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu),
  b. se on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi (yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu),
  c. yritys on yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena,
  d. yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena,
  e. muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0.

 • Miten tukea haetaan?

  Polttoainetukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta. Asiointipalvelu ohjaa hakemuksen täyttämisessä ja voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun lomakkeelta löytyvän chat-kentän kautta.

  Hakemuksen voi myös tallentaa luonnokseksi ja jatkaa täyttämistä myöhemmin.

  Voit antaa hakemuslomakkeella kaikki tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Lisäksi Valtiokonttori saa tietoja tuen myöntämiseksi automaattisesti muilta viranomaisilta.

 • Hakemuksella vaadittavat tiedot

  Tukea hakeakseen yrityksen on annettava seuraavat tiedot
  1. Yrityksen perustiedot
  2. Tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä polttoaine- tai sähköenergiakustannuksista ilman arvonlisäveroa
  3. Tiedot muista EU:n Ukraina-puitetukiohjelman (EU 2022/C 131/01) mukaisista tuista sekä muista samoihin kustannuksiin kohdistuneista julkisista tuista

  Tarkista nämä tiedot ennen hakemuksen täyttämistä
  1. Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  2. Polttoainetuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Ellei yritys ole ilmoittanut Verohallinnolle tilinumeroa, ilmoita se ennen hakemuksen jättämistä. Tarkista ja ilmoita tarvittaessa uusi tilinumero OmaVero-sivullasi >

 • Kuka hakemuksen voi tehdä?

  Hakemuksen täyttämistä varten sinun tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. Suomi.fi-tunnistautuminen on julkishallinnon yhteinen tunnistautumispalvelu. Voit tunnistautua joko pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

  Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä.

  Yritys voi lähettää vain yhden hakemuksen.

  Nimenkirjoitusoikeus ja Suomi.fi -valtuudet

  Yrityksen tai yhteisön puolesta voi asioida ilman erikseen annettua valtuutta henkilö, jolle on merkitty kaupparekisterissä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) tai yhdistysrekisterissä jokin edustamiseen oikeuttava rooli ja kyseinen rooli on määritelty palvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

  Polttoainetuen hakemiseen oikeuttavia rooleja kaupparekisterissä ovat:
  * Toimitusjohtaja (TJ)
  * Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
  * Elinkeinoharjoittaja (ELI)
  * Isännöitsijä (IS)
  * Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
  * Prokuristi

  Yhdistysrekisteriin merkittyjä, yhdistyksen puolesta asiointiin oikeuttavia rooleja ovat:
  * puheenjohtaja
  * Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

  Valtuuden myöntäminen yrityksen edustajalle 
  Yritys tai yhteisö voi myös valtuuttaa muun henkilön asioimaan puolestaan Suomi.fi Valtuudet -palvelun kautta. Valitse Yritysrahoituksen hakeminen -valtuus.

  Uutta valtuutusta ei tarvita, jos yritys on hakenut aiemmin kustannustukea, sillä sama Yritysrahoituksen hakemisen -valtuutus käy myös polttoainetukea haettaessa.

 • Video-ohje

 • Oikaisuvaatimukset

  Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua Valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimuksen käsittely Valtiokonttorissa on maksutonta.

  Ennen oikaisuvaatimuksen tekoa

  • Lue polttoainetukipäätös huolellisesti läpi ennen oikaisuvaatimuksen tekemistä. Tarkista kaikki päätöksen perusteena käytetyt tiedot sekä päätöksen mahdolliset hylkäyssyyt.
  • Huomioithan, että yrityksen tulee täyttää kaikki polttoainetuen myöntämisen yleiset edellytykset, jotta tukea voidaan myöntää.
  • Oikaisuvaatimuksessa kannattaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin hylkäyssyihin, jotta oikaisuvaatimus voisi menestyä.
  • Jos sinulla on yleistä palautetta tai kysymyksiä saamastasi päätöksestä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0295 50 3510. Oikaisuvaatimusta koskevassa asiassa voit
   lähettää myös sähköpostia osoitteeseen oikaisu.yritystuet@valtiokonttori.fi.
  • Ole yhteydessä esimerkiksi tilitoimistoon kaikkien tarvittavien asiakirjojen hankkimiseksi.

  Miten oikaisuvaatimus tehdään?

  • Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa
  • Kirjauduttua sisään sähköiseen asiointipalveluun näet automaattisesti kaikki aikaisemmin Valtiokonttorille lähettämäsi yritystukihakemukset. Valitse polttoainetukiasia, jonka päätökseen haet oikaisua.
  • Oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa Valtiokonttoriin henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä, tai sähköpostina.
  • Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

  Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla?

  • Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava millaista oikaisua päätökseen vaaditaan.
  • Kerro myös, millä perusteilla oikaisua vaaditaan.
  • Oikaisuvaatimukseen tulee myös liittää asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan
  • Jos oikaisuvaatimus tehdään muuten kuin Valtiokonttorin sähköistä asiointipalvelua käyttäen, ilmoita vaatimuksessa hakemusnumero, johon liittyvään päätökseen haet oikaisua. Hakemusnumero löytyy polttoainetukipäätöksen yläkulmasta.
  • Mikäli avustajana ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, ja hakemusta ei tehdä Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa, tulee oikaisuvaatimukseen liittää myös asiamiehen valtakirja

  Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

  • Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille klo 16:15 mennessä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun sait päätöksen tiedoksi.
  • Jos päätös on toimitettu sähköisesti, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
  • Jos päätös toimitettiin kirjepostilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
  • Vain määräajassa saapuneet oikaisuvaatimukset tutkitaan

  Oikaisuvaatimuksen käsittely

  • Valtiokonttori käsittelee oikaisuvaatimukset saapumisjärjestyksessä
  • Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöllisesti, minkä vuoksi käsittelyn kestoaika vaihtelee.
  • Voit täydentää oikaisuvaatimusta toimittamalla jo lähettämääsi oikaisuvaatimukseen lisätietoja sähköisessä asiointipalvelussa. Olennaisten liitteiden/tositteiden toimittaminen viivytyksettä sujuvoittaa asiasi käsittelyä.
  • Oikaisuvaatimuksen käsittelijä pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkkailethan sähköpostiasi säännöllisesti. Tarkista ajoittain myös roskapostikansio.
  • Huomioithan, että kaikkien tarvittavien lisätietojen toimittaminen viivytyksettä edistää asiasi käsittelyä.

  Valitus hallinto-oikeuteen

  • Jos Valtiokonttorin oikaisuvaatimukseen antama päätös on mielestäsi lainvastainen, voit hakea siihen muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen.
  • Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen vasta sen jälkeen, kun oikaisuvaatimus on käsitelty Valtiokonttorissa.
 • Polttoainetukilaskurilla voit arvioida yrityksellesi myönnettävän polttoainetuen määrää. Tukea myönnetään yrityksille, jotka täyttävät tuen laissa säädetyt ehdot.

  Tutustuthan huolellisesti verkkosivuillamme oleviin polttoainetuen myöntämisen ehtoihin ennen laskurin käyttöä.

  Huomioithan, että laskuri on vain suuntaa antava, eikä laskurin ilmoittama summa ole virallinen päätös polttoainetuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä asiointipavelussa.

  • Polttoainekulut

   Ilmoita tässä tiedot kustannuksista ilman arvonlisäveroa.
  • Diesel

  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Bensiini

  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Sähkö

  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Kaasu

  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Polttoöljy

  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
  • Vähennykset

   Tuesta vähennetään muut EU:n Ukraina-puitetukiohjelman mukaiset tuet sekä muut aiemmin myönnetyt julkiset tuet, jos ne kohdistuvat tukikauden (1.2.–30.4.2022) aikana ostettuun polttoaineeseen. Ilmoita muista tuista tässä.
  • Yhteensä euroina
  • Yhteensä euroina
 • Ota yhteyttä asiakaspalveluun

  Jos sinulla on kysymyksiä tuen hakemiseen liittyen, apua ja neuvoa saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
  Asiakaspalvelumme palvelee puhelimitse ja sähköpostitse maanantaista perjantaihin klo 9-12
  puh. 0295 50 3050

  Valtiokonttori ei peri 0295-numeroihin soitetuista puheluista maksuja. Operaattorit perivät puheluista normaalin matkapuhelin-/palveluverkkomaksun.

  yritystuet (at) valtiokonttori.fi

 • Näin haet polttoainetukea -webinaarin tallenne