• Miten polttoainetukea haetaan?

  Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta hakuaikana, joka alkaa marraskuussa 2022.

 • Lain mukaan tukea myönnetään tukikauden aikana ostetun ja kuljetus- tai työkonetoiminnassa käytetyn polttoaineen arvonlisäverottomiin kustannuksiin. Miten määritellään polttoaineen ostoajankohdan kohdistuminen tukikaudelle?

  Polttoaineen ostoajankohdan katsotaan kohdistuvan tukikaudelle, mikäli yrityksen ostaman polttoaineen tankkaus-/toimitusajankohta kohdistuu 1.2.-30.4.2022 aikavälille. Tämä vastaa kirjanpitolain mukaista suoriteperiaatetta, jonka mukaan menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen. Tuen hakija voi halutessaan ilmoittaa polttoaineen ostoajankohdan kuitenkin myös tilausajankohdan mukaan.

  Tuen hakijan tulee ilmoittaa kaikki hakemuksella esittämänsä polttoainekulut saman periaatteen mukaisesti. Jos yritys siis esimerkiksi ilmoittaa polttoainekulut toimitusajankohdan mukaisesti, yrityksen tulee ilmoittaa kulut toimitusajankohdan mukaisesti kaikkien tukikuukausien ja kaikkien kulujen osalta. Lisäksi tukihakemuksella ilmoitettujen polttoaineiden ostoajankohta tulee pystyä kaikissa tilanteissa todentamaan yksiselitteisesti tositteista, joita Valtiokonttori voi pyytää yritykseltä tukihakemuksen käsittelyn aikana tai jälkikäteisten tarkastusten yhteydessä.

   

 • Tuleeko tukikauden aikana ostettu polttoaine myös käyttää tukikauden aikana, jotta kyseessä olisi tuen piiriin kuuluva polttoaine?

  Yrityksen ei tarvitse käyttää tuen piiriin kuuluvaa polttoainetta tukikauden aikana. Tukiedellytysten kannalta on riittävää, että tukihakemuksella ilmoitettu polttoaine on ostettu tukikauden aikana ja polttoaine käytetään tuen piiriin kuuluvaan toimintaan eli polttoainetta käytetään luvanvaraisissa ja ammattikäyttöön rekisteröidyissä ajoneuvoissa taikka tuen piiriin kuuluvissa työkoneissa.

 • Mikä on puitetukiohjelma?

  Polttoainetuki myönnetään Euroopan unionin tilapäisen puitetukiohjelman (EU 2022/C 131 I/01) nojalla (Ukraina-puite). Kaikkia kyseisen puitetukiohjelmaan nojalla myönnettyjä tukia koskee 400 000 euron konsernikohtainen enimmäismäärä, joka ei saa tukia myönnettäessä ylittyä. 400 000 euron enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki yksittäisen yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet, jotka on myönnetty kyseisen puitetukiohjelman nojalla. • Mitä tarkoittavat julkisuuslain mukaiset salassa pidettävät tiedot?

  Kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisiksi, kun viranomainen on saanut ne. Tämä koskee myös kustannustukihakemuksia. Kuka tahansa voi saada tiedon hakemuksista pyytämällä.

  Kustannustukihakemus voi kuitenkin sisältää julkisten osien ohella salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta virastosta eteenpäin. Mikäli hakija katsoo, että hänen hakemuksessaan on (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisia) liike- tai ammattisalaisuuksia, hakija voi hakemuksella ilmoittaa liikesalaisuuksiksi katsomansa tiedot sekä millä perustein hakija pitää ilmoittamiaan tietoja salassa pidettävinä. Näin Valtiokonttori tietää, mitä asioita hakija itse pitää liikesalaisuuden piiriin kuuluvana. Lopullinen päätösvalta siitä, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä, on kuitenkin lain mukaan Valtiokonttorilla.

 • Mitkä työkoneet ovat polttoöljytuen piirissä ja mitkä eivät?

  Tuen piirissä ovat sellaiset polttoöljyä käyttävät työkoneet, jotka ovat ajettavia tai siirrettäviä. Työkoneen tulee olla polttoainemaksusta vapaa. Poikkeuksena tuen piiriin kuitenkin kuuluvat polttoöljyä käyttävät traktorit, vaikka traktoria ei olisikaan vapautettu polttoainemaksuvelvollisuudesta. Laissa ei ole säädetty tyhjentävästi tuen piiriin kuuluvista työkoneista, joten viimekädessä tuen piiriin kuuluvat työkoneet ratkaistaan yrityksen tukihakemusta ratkaistaessa.


  Tuen piiriin eivät kuulu käsikäyttöiset työkoneet. Niin ikää prosessin kiinteäksi osaksi asennetut työkoneet, kuten paperikoneet jäävät tuen ulkopuolelle. Tuen piiriin eivät kuulu ruohonleikkurit, lumilingot ja aggregaatit.

 • Pitääkö hakemuksella erotella polttoainekulut ja määrät kuukausittain?

  Hakemuksella ilmoitetaan erikseen kunkin kuukauden osalta ostettujen polttoaineiden määrä ja maksettu hinta (esim. diesel litramäärät + eurot).

 • Ovatko myös ulkomailla tankatut polttoaineet tuen piirissä?

  Kyllä ovat. Näiden polttoaineiden osalta ilmoita maksettu hinta ilman arvonlisäveroa.

 • Voiko 1.2.2022 jälkeen luvanvaraiseen käyttöön hankituille ajoneuvoille saada tukea?

  Yritykselle voidaan myöntää polttoainetukea niiden ajoneuvojen osalta, jotka olivat 1.2.2022 liikennekäytössä ja joiden käyttötarkoitukseksi on liikenneasioiden rekisterissä ilmoitettu luvanvarainen käyttö. Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä polttoainetukea voidaan myöntää myös myöhemmin tukikauden 1.2.-30.4.2022 aikana hankittujen ja luvanvaraiseen käyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen osalta.

 • Voiko tukea hakea paperilomakkeella?

  Kyllä voi. Voit tilata tulostettavan hakemuksen pdf-muodossa osoitteesta paperihakemus.yritystuet(at)valtiokonttori.fi. Hakemuslomake saapuu paluuviestinä.

 • Kuuluvatko yrityksen sähkökulut tuen piiriin?

  Polttoainetuella voidaan korvata ainoastaan laissa tarkoitettuihin kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksia.

 • Voinko ilmoittaa yrityksen työsuhdeajoneuvojen bensiinikulut polttoainetuen tukihakemuksella?

  Polttoainetukea voidaan myöntää vain tuen piiriin kuuluvaan kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen tai sähkön energian kustannuksiin. Tuen piiriin kuuluvaa kuljetustoimintaa harjoitetaan liikennekäytössä olevilla ajoneuvoilla, joiden käyttötarkoitukseksi on liikenneasioiden rekisterissä ilmoitettu luvanvarainen käyttö. Polttoainetukea ei voida myöntää muihin kuin ammattikäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen polttoainekustannuksiin.

 • Koskeeko tuki myös vuokrakoneita?

  Yritys voi hakea polttoöljytukea myös vuokrattuihin työkoneisiin, jotka ovat olleet yrityksen hallinnassa tukikauden aikana.

  Vastaavasti polttoainetukea voidaan hakea yrityksen vuokraamiin ammattikäyttöön rekisteröityjen ajoneuvojen polttoainekustannuksiin. Tukikelpoisella yrityksellä tulee olla 1.2.2022 voimassa oleva liikennelupa (tai yritys on rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla) samoin kuin hallinnassaan 1.2.2022 tilanteen mukaan vähintään yksi ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo.

 • Toimin huoltoasemayrittäjänä ja kuljetan polttoainetta omalla säiliöautolla. Voinko saada polttoainetukea, vaikka toimialani ei ole kuljetusalalla?

  Polttoainetuen myöntäminen edellyttää, että yrityksellä on 1.2.2022 voimassa oleva liikennelupa, taksiliikennelupa tai yritys on rekisteröitynyt tukikauden ensimmäisenä päivänä tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla liikenteen palveluista annetun lain 16 §:n mukaisesti. Lisäksi yrityksellä tulee olla 1.2.2022 hallinnassaan liikennekäytössä ajoneuvo, joka on merkitty liikenneasioiden rekisteriin ja jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö. Edellä mainittujen edellytysten täyttyessä yritys on tukikelpoinen, vaikka yrityksen toimiala ei olisi kuljetusalalla.

 • Mitä teen, jos hakemuksella ei näy luvanvaraisia ajoneuvoja?

  Voit toimittaa lisätietoilmoituksella > vakuutusasiakirjat, joista käy ilmi, että vakuutettu ajoneuvo on ollut rekisteröitynä luvanvaraiseen käyttöön tukikauden ensimmäisenä päivänä 1.2.2022.