Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Laadittu 3.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Kansalaispalvelut / Rikosvahingot ja muut korvauslajit / Anne Matilainen
Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on ryhmähenkivakuutusasioiden korvauskäsittely.

Rekisterin pitäminen perustuu:

  • Valtion virka- ja työehtosopimukseen ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta. Sopimukset neuvotellaan vuosittain.
  • Asetukseen valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua suoritettavan taloudellisen tuen myöntämisestä ja maksamisesta (1044/76).
  • Erillislakeihin, jotka koskevat mm. kansanedustajia, asevelvollisia ja YK:n rauhanturvaajia.

Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset em. asioissa, lähetetään tiedustelukirjeet ja maksetaan korvaukset. Myös erilaiset tilastot ajetaan rekisterin tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Edunjättäjän tiedot: henkilötunnus, kuolinpäivämäärä, ikä, tieto mahdollisesta tapaturmasta, työnantajan nimi, palvelussuhteen tiedot sekä mahdolliset eläketiedot.

Edunsaajan tiedot: nimi, henkilötunnus, suhde edunjättäjään (esim. leski, lapsi) osoitetiedot sekä pankkiyhteystiedot.

Työnantajien tiedot: virastokoodi ja työnantajan nimi.

Hakemustiedot: vahinkonumero ja hakemuksen saapumispäivämäärä.

Tulosteiden tiedot: edellä mainitut tiedot sekä korvattava summa.

Asiakirjamuotoinen rekisteri sisältää hakemuksen, kuolinsyytodistuksen sekä mahdollisesti esitutkintapöytäkirjan, avopuolison selvityksen yhdessä asumisesta, sopimuksen keskinäisestä elatuksesta ja selvityksen edunjättäjän avioliiton purkamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hakemuksen tiedot liitteineen saadaan hakijalta.

Henkilötiedot saadaan hakijalta itseltään. Osoitetieto, henkilötunnus ja suhde edunjättäjään (esim. leski, lapsi) varmistetaan väestötietojärjestelmästä (laki väestötietojärjestelmästä 661/2009, 29 §).

Työsuhdetta koskevat tiedot saadaan työnantajalta ja Eläketurvakeskukselta. Tilastokeskuksesta saadaan tapaturmaista kuolemaa koskevat kuolinsyytiedot. Edellä mainitut tiedot tarvitaan korvausoikeuden ratkaisemista varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja luovutetaan asianosaisille.

Hakemuksen tietoja voidaan luovuttaa hakijan suostumuksella myös Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolille, Kuntien eläkevakuutukselle, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai muulle vastaavaa korvausta myöntävälle viranomaiselle.

Vajaavaltaiselle suoritettavasta korvauksesta ilmoitetaan vajaavaltaisen kotipaikan holhousviranomaiselle (asetus 1155/97, 2 §).

Rekisterin tiedoista muodostetaan tilastotietoja viranomaiskäyttöön. Yksittäinen henkilö ole tunnistettavissa muodostettavista tilastoista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettävää aineistoa.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja, joissa on henkilötietoja.

Rekisteriin saatava tai tulostettava manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Asiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan mitä arkistolaissa 831/1994 on säädetty.

Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi säilytetään asiakirjat 100 vuoden ajan asian vireilletulosta.

Säilytysajat vastaavat sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) sekä liikennevakuutuslaissa (460/2016) on säädetty asiakirjojen säilyttämisestä.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Valtiokonttori periä tietojen antamisesta aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset