Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste: Maksuvapautukset

Laadittu 13.5.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ruut Kastepohja-Seppälä
Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Valtiokonttori voi vapauttaa henkilön tai yhteisön valtiolle tulevasta maksamatta olevasta maksusta tai korvauksesta joko kokonaan tai osittain. Rekisterin tietojen perusteella annetaan päätökset maksuvapautushakemuksiin ja tuotetaan päätöstilasto. Tilasto ei sisällä tietoja, joista yksittäinen hakija olisi tunnistettavissa.

Käsittely perustuu maksuvapautuslakiin (529/1980) ja -asetukseen (530/1980).

5. Rekisterin tietosisältö

Hakijan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilötunnus, perivä viranomainen, haettu ja myönnetty vapautusmäärä sekä IP-osoite sähköistä asiointia käytettäessä. Rekisteriin tallennetaan kaikki asian hoitoon liittyvät dokumentit, mm. lisäselvityspyyntö, hakemuksen johdosta laadittu muistio ja asiassa tehty päätös.

Muistio sisältää tiedot hakemuksen kohteena olevasta korvausvelasta/maksusta, hakijan tuloista, menoista sekä veloista, varallisuudesta, asumiskustannuksista, huomattavista sairausmenoista ja terveydellisestä tilanteesta, perhesuhteista, työllisyydestä/työttömyydestä sekä mahdollisesta aikaisemmasta maksuvapautuspäätöksestä. Päätökseen on kirjattu maksu- tai korvausvelvollisuus, perivä viranomainen sekä Valtiokonttorin ratkaisu ja perustelut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan hakemuksesta ja sen liitteenä olevista asiakirjoista sekä velkojan rekisteristä. Tietoja saadaan myös väestötietojärjestelmästä, Suomen Asiakastiedon järjestelmästä sekä Kauppalehden Tietopalveluista.

Tilasto sisältää kappale- ja euromäärät vuosittain hylätyistä hakemuksista sekä kokonaan ja osittain myönnetyistä vapautuksista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan asianosaisille. Maksuvapautuspäätöstilasto julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sisältää salassa pidettäviä tietoja. Maksuvapautuksen hakijan henkilöllisyys on salassa pidettävä tieto viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) 6 luvun 24 §:n 23 kohdan perusteella.

Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. Sovelluspalvelimet sijaitsevat käyttöpalvelutoimittajan suojatuissa tiloissa. Tietojärjestelmän käyttäjien toimia ja tietojen käytön luvallisuutta seurataan keräämällä lokitietoja.

Manuaalinen tietoaineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Maksuvapautuspäätös ja siihen liittyvä muistio sekä valitusasiakirjat säilytetään pysyvästi, muut asiakirjat 20 vuotta asian ratkaisemisesta.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen käsittelyyn ei sisälly automatisoitua päätöksentekoa.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta vastustaa tietojen käsittelyä.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Valtiokonttori käsittelee henkilötietoja lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi, eikä rekisteröidyllä ole oikeutta saada tietojaan poistetuksi.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Tietojärjestelmässä ei käytetä evästeitä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset