Hyppää sisältöön

Tapaturman maksuperusteet vuodelle 2021 vahvistettu

Lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada korvausta työssä sattuneesta tapaturmasta tai työssä aiheutuneesta ammattitaudista. Valtio on tästä vakuuttamisvelvollisuudesta vapaa, mutta valtion työntekijät ovat oikeutettuja lain mukaisiin korvauksiin, ja nämä korvaukset maksaa Valtiokonttori.

Laki Valtiokonttorista (305/1991) 2a § määrää, että nämä Valtiokonttorin tuottamat vahingonkorvaussuoritteet ovat virastoille maksullisia. Se, missä suhteessa nämä maksut peritään virastoilta, on määrätty Valtion tapaturmamaksun maksuperusteissa.

Lain mukaan maksujen kokonaismäärän tulee kattaa valtiolle aiheutuneet kustannukset, mutta vuosittaisen maksun ei tarvitse vastata yksittäisenä vuonna maksettuja korvauksia.

Kulut jaetaan virastojen kesken

Maksuperusteissa määritellään, miten tapaturmista ja niiden hoidosta aiheutuneet kulut jaetaan virastojen kesken. Valtion virastojen lisäksi tapaturmamaksuja peritään myös Metsähallitukselta ja Senaatti-kiinteistöiltä.

Tapaturmamaksu koostuu riskimaksuosasta, hoitokuluosasta ja saldokertymän hyvitysosasta. Korvausmeno vaikuttaa riskimaksuosaan, ja hoitokulukertoimen määrittelee tapaturmien hoidosta aiheutuneet kustannukset.

Toimialat viidessä riskiluokassa

Virastojen toimialat on jaettu riskiluokkiin sen mukaisesti, kuinka suuri korvausmeno on yhteensä aiheutunut sen riskiluokan virastoissa. Kullekin riskiluokalle lasketaan maksupromille.

Maksujen laskennassa käytetään kullekin virastolle omavastuukerrointa, joka kertoo, kuinka suurella painolla viraston oma korvausmeno vaikuttaa lopulliseen maksuun. Omavastuukertoimeen vaikuttaa viraston maksettujen palkkojen määrä. Omavastuukerroin on vähintään 30 %, ja korkeintaan 90 %.

Vaimennus- ja saldokertoimet

Korvausmenon mahdollisten isojen vaihteluiden vaikutusta maksuihin vaimennetaan käyttämällä vaimennuskerrointa, jonka takia maksu voi muuttua enintään 30 % vuodessa.

Saldokertoimella tasataan perittyjen vakuutusmaksujen ja toteutuneen korvausmenon välinen erotus, kun lasketaan uuden maksukauden vakuutusmaksua.

Vuoden 2021 maksupromillet

Tapaturmamaksupromillet pidetään samoina kuin edellisenä vuonna.

Työsuojelumaksu on 0,23 promillea palkkasummasta.

Taloudellisen tuen maksu on 0,30 promillea palkkasummasta.

Kokonaispromille on näiden kolmen promillen summa.

Tapaturmamaksujen laskuttaminen

Palkeet perii maksut palkanlaskennan yhteydessä ja tilittää ne Valtiokonttorille ja Valtiokonttori laskuttaa liikelaitoksia ja eräitä muita yksiköitä. Maksut tilitetään kolmessa erässä. Tilitettävä maksu perustuu toteutuneeseen palkkasummaan ja kokonaismaksupromilleen.

Maksupromillet kirjanpitoyksiköittäin:

Kirjanpitoyksikkö Kirjanpitoyksikön nimi Kokonaispromille
110 Eduskunta 2,39
111 Valtiontalouden tarkastusvirasto 3,01
112 Ulkopoliittinen instituutti 2,12
120 Tasavallan presidentin kanslia 3,36
125 Valtioneuvoston kanslia 3,17
130 Ulkoasiainministeriö 2,22
150 Oikeusministeriö 3,36
151 Rikosseuraamuslaitos 8,31
152 Syyttäjälaitos 3,36
153 Ulosottolaitos 3,36
154 Oikeusrekisterikeskus 3,36
155 Tuomioistuinvirasto 3,36
200 Sisäministeriö 2,93
201 Rajavartiolaitos 12,34
213 Ahvenanmaan valtionvirasto 2,34
217 Suojelupoliisi 6,78
220 Pelastusopisto 2,56
224 Poliisihallitus 9,91
232 Maahanmuuttovirasto 2,84
248 Hätäkeskuslaitos 3,54
250 Puolustusministeriö 8,11
251 Puolustusvoimat 8,32
252 Puolustushallinnon rakennuslaitos 20,21
300 Valtiovarainministeriö 2,3
301 Valtiokonttori 2,87
302 Tulli 7,07
305 Verohallinto 2,33
306 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1,94
308 Digi- ja väestötietovirasto 3,15
309 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 3,46
315 Rahoitusvakausvirasto RVV 3,04
320 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 1,97
321 Tilastokeskus 2,71
360 Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4,04
380 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3,98
402 Maanmittauslaitos 2,93
410 Luonnonvarakeskus 6,42
430 Ruokavirasto 6,65
440 Maa- ja metsätalousministeriö 4,18
450 Liikenne- ja viestintäministeriö 2,59
456 Väylävirasto 12,14
480 Liikenne- ja viestintävirasto 2,22
494 Ilmatieteen laitos 3,28
504 Geologian tutkimuskeskus 7,78
507 Patentti- ja rekisterihallitus 2,42
509 Innovaatiorahoituskeskus Tekes 3,7
513 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2,41
518 Energiavirasto 2,52
519 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2,38
540 Työ- ja elinkeinoministeriö 3,85
550 Sosiaali- ja terveysministeriö 2,85
555 Säteilyturvakeskus 3,2
558 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 2,72
561 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4,69
562 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2,47
563 Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta 2,54
600 Opetus- ja kulttuuriministeriö 3
603 Kansallisarkisto 3,12
605 Suomen Akatemia 2,79
606 Museovirasto 3
607 Suomenlinnan hoitokunta 9,53
660 Opetushallitus 4,92
700 Ympäristöministeriö 2,52
701 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2,02
702 Suomen ympäristökeskus 3,25

 

Lisätietoa tapaturmamaksujen määräytymisestä tilastot.ja.laskelmat@valtiokonttori.fi.

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset