Handbok för ekonomisk rapportering i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (HVA-AURA)

MålgruppVälfärdsområde
DokumenttypAnvisning
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

Handbok för ekonomisk rapportering i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar (HVA-AURA)

Handboken för ekonomisk rapportering i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar innehåller allmänna anvisningar om framtagning av uppgifter för den rapporteringen och användning av tabellunderlag samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Anvisningarna om myndigheters bokföring och rapportering av uppgifter för alla rapporteringsuppsättningar finns i princip i denna handbok eller i de allmänna anvisningarna och utlåtandena från bokföringsnämnden och dess sektion för välfärdsområden och kommuner. Anvisningar om de tekniska aspekterna i rapporteringen finns på Statskontorets webbplats.

Handboken för ekonomisk rapportering i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar har utarbetats utifrån handboken om kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering AURA, som baserar sig på de gamla JHS-rekommendationerna om ekonomisk rapportering. Handboken upprätthålls av finansministeriet, som sedan ingången av 2020 också har haft till uppgift att ansvara för upprätthållandet av anvisningarna för den kommunala ekonomins ekonomiska rapportering (tidigare JHS-anvisningar). De definitioner av datainnehåll som utfärdas genom förordning upprätthålls i ordlistor och kodtjänster.

Handboken riktar sig till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar, inklusive deras affärsverk, samt dessa målgruppers ekonomileverantörer som sköter välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas lagstadgade ekonomirapportering och annan ekonomirapportering för myndighet. I anvisningarna beaktas också välfärdsområdeskoncernens synvinkel. Välfärdsområdet kan ha lagt ut ekonomiförvaltningen till ett stödtjänstbolag inom ekonomi- och personalförvaltning som har hand om bokföringen inklusive myndighetsrapporteringen. I detta fall ska stödtjänstbolaget ta fram uppgifterna för rapporteringen enligt dessa principer och specifikationer från uppdragsgivaren (kunden). Välfärdsområdet ansvarar för de utkontrakterade verksamheterna och för rapportering enligt anvisningarna.

Handboken HVA-AURA med bilagor publiceras i sin helhet hösten 2022. I juni 2022 publicerades slutliga versioner av välfärdsområdets och välfärdssammanslutningarnas kontoplan samt av serviceklassifikationen för rapporteringen för räkenskapsperioden 2023.

Handboken HVA-AURA med bilagor har publicerats på finska 25.11.2022. Den svenska versionen av HVA-AURA publiceras i början av 2023.

Tilläggsuppgifter: kuntadata@valtiokonttori.fi

Gamla versioner av bilagor:
Bilaga 1. Välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens kontoplan (uppdaterad 15.6.2022)
Bilaga 2. Välfärdsområdets och välfärdsammanslutningens serviceklassifikation 2023 (uppdaterad 2.11.2022)