Hyppää sisältöön

Vastaamon uhrit

 • Valtiokonttori alkaa käsitellä Vastaamoon liittyviä korvaushakemuksia syksyllä 2024. Suosittelemme hakemaan korvauksia aikaisintaan syyskuussa 2024. Aikaisemmin saapuneita hakemuksia ei käsitellä tätä nopeammassa aikataulussa, joten hakemuksen jättäminen aiemmin ei nopeuta sen käsittelyä.

   

 • Mistä on kyse?

  Valtiokonttori myöntää korvauksia rikoksen uhreille rikosvahinkolain perusteella. Korvausta voidaan maksaa rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä, ja se voi poiketa siitä, mitä rikoksen tekijä on tuomittu maksamaan.

  Ennen kuin voit rikoksen uhrina hakea korvauksia, sinun on tehtävä poliisille rikosilmoitus. Kun asia on edennyt tuomioistuimen käsiteltäväksi, sinun tulee vaatia korvausta rikoksen tekijältä. Vasta sen jälkeen korvausta voi hakea Valtiokonttorista. Valtiokonttori voi aloittaa korvausten käsittelyn sen jälkeen, kun rikosasia ja vahingonkorvaukset on käsitelty tuomioistuimessa.

 • Mitä korvataan?

  Korvausta voidaan myöntää esimerkiksi:

  • kärsimyksestä
  • tilapäisestä haitasta
  • ansionmenetyksestä
  • oikeudenkäyntikuluista
  • muista hakijalle rikoksesta aiheutuneista kuluista (esimerkiksi asianosaiskulut).

  Kärsimyskorvausta voidaan myöntää kiristyksestä ja kiristyksen yrityksestä. Rikosvahinkolain mukaan tietomurron ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ei voida myöntää kärsimyskorvausta.

  Tilapäisestä psyykkisestä haitasta voidaan myöntää korvausta vain, jos siitä esitetään lääketieteellinen selvitys. Valtiokonttorille on toimitettava rikoksen tapahtuma-aikaa koskeva lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi lääkärinlausunto, sairaskertomukset ja terapialähete tai -palaute. Valtiokonttori ei korvaa lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja, vaan olemassa oleva lääketieteellinen selvitys lokakuulta ja syksyltä 2020 on riittävä. Valtiokonttori korvaa vain rikoksesta aiheutuneen tilapäisen psyykkisen haitan. Haittaa, joka ei ole syy-yhteydessä rikosvahinkoon, ei korvata. Korvauksen määrässä otetaan huomioon henkilövahinkoasian neuvottelukunnan suositukset.

  Oman ajan menetys, päiväraha tai esitutkintaan liittyvät ansionmenetykset eivät ole rikosvahinkolain perusteella korvattavia.

  Rikosasian oikeudenkäyntiin osallistumisesta aiheutunutta ansionmenetystä ei korvata, koska oikeudenkäynti on ollut syyttäjävetoinen ja siellä ei ole käsitelty vahingonkorvausvaatimuksia. Sovintosopimusten vahvistamiseen tuomioistuimessa liittyvää ansionmenetystä ei myöskään korvata, jos asia on käsitelty kirjallisessa menettelyssä. Jos vahingonkorvauksia on vaadittu kanteella, käsittelypäivältä aiheutuneesta ansionmenetyksestä voidaan korvata kohtuullinen määrä. Toimita tällöin työnantajan selvitys menettämästäsi palkasta ja selvitys, josta ilmenee oikeudenkäynnin kesto.

  Sairaanhoitokulut: Hakijalle voidaan korvata tarpeellisia sairaanhoitokuluja ja esimerkiksi rikoksesta aiheutuneita terapiakuluja. Jos korvausta vaaditaan lääkärikuluista, niistä on esitettävä käyntimerkinnät sekä laskut ja kuitit kustannusten aiheutumisesta. Jos korvausta vaaditaan rikoksesta aiheutuneista terapiakuluista, esitettävä on terapialähete ja -palaute, muut tarpeelliset lääketieteelliset selvitykset sekä laskut ja kuitit kustannusten aiheutumisesta. Lisäksi sairaanhoito- ja terapiakulujen osalta on esitettävä selvitys mahdollisesta muualta, esimerkiksi Kelasta tai vakuutusyhtiöstä, saadusta korvauksesta.

  Muut tarpeelliset kulut: Henkilövahingon kärsineelle voidaan myöntää korvaus tarpeellisista kuluista. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi lääke- ja matkakulut lääkäriin. Korvaus myönnetään vain vahinkoa kärsineelle aiheutuneista todellisista kuluista. Jos lääkekuluista vaaditaan yli 10 euron korvausta, tulee kuluista toimittaa kuitit.

  Hakijalle voidaan myös korvata asianosais- ja selvittelykuluja. Asianosaiskuluja ovat esimerkiksi hakijalle aiheutuneet puhelinkulut sekä mahdolliset postituskulut. Oman ajan menetys ei ole asianosaiskuluna korvattavaa. Jos asianosais- tai selvittelykuluista vaaditaan yli 20 euron korvausta, määrästä on esitettävä selvitys ja aiheutuneista kuluista on toimitettava kuitit.

  Taloudellinen vahinko: Taloudellista vahinkoa (esim. luottokieltojen hakemisesta, henkilötietojen salauksesta tai pankki- ja luottokorttien uusimisesta aiheutuneita kuluja) ei korvata.

 • Kuka voi hakea korvausta?

  Voit hakea rikosvahinkokorvausta Valtiokonttorista, jos

  • olet tehnyt rikosilmoituksen
  • olet antanut poliisille lausunnon asiasta
  • olet vaatinut korvauksia rikoksen tekijältä.

  Korvausta on mahdollista hakea myös joissain erityistilanteissa.

 • Kuinka paljon korvausta voi saada?

  Korvauksen suuruus määräytyy lähtökohtaisesti rikosvahinkolaissa ja vahingonkorvauslaissa säädettyjen perusteiden mukaan. Rikosvahinkolaissa määritelty korvaussuoja on kuitenkin suppeampi kuin vahingonkorvauslaissa säädetty korvausoikeus.  

  Rikosvahinkolain mukaan korvaus kärsimyksestä voidaan myöntää vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten, kuten murhan yrityksen, tapon yrityksen tai törkeän pahoinpitelyn perusteella. Lisäksi korvausta voidaan rikosvahinkolain mukaan myöntää sille, jonka vapautta on rikoksella loukattu esimerkiksi kiristyksellä tai kiristyksen yrityksellä.  

  Rikosvahinkolaki sisältää enimmäismäärät kärsimyskorvauksille. 1.1.2018-31.12.2023 tapahtuneista rikoksista voidaan myöntää korvausta enintään 3600 euroa. Valtiokonttori käyttää vakiintuneen korvauskäytännön mukaisesti henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksia korvausta määriteltäessä. 

  Valtiokonttorin myöntämästä korvauksesta vähennetään aina lakiin perustuva perusvähennys 220 euroa.  

  Korvauksesta vähennetään muualta saadut korvaukset. Vastaamon konkurssipesästä mahdollisesti saatuja korvauksia ei vähennetä rikosvahinkolain nojalla myönnettävistä korvauksista.

  Tuomioistuimen ratkaisun vaikutus korvaukseen 

  Valtiokonttori voi poiketa tuomioistuimen ratkaisusta tai tuomioistuimen vahvistamasta sovintosopimuksesta. Tuomioistuimen ratkaisuun perustuvista vaatimuksista voidaan poiketa erityisesti kun 

  • korvausvaatimuksia ei ole tuomioistuimessa tutkittu 
  • korvauksista on annettu yksipuolinen tuomio tai  
  • niistä on tehty tuomioistuimen vahvistama sopimus, ja korvaukset poikkeavat rikosvahinkolaista tai vakiintuneesta yleisestä korvauskäytännöstä. 

  Korvaukset maksetaan rikosvahinkolain ja vakiintuneen korvauskäytännön mukaisesti. Rikosvahinkolaki rajaa korvauksen määrän ja sen, mistä korvausta voidaan myöntää. Kun Valtiokonttori tekee päätöksen korvauksesta, se ottaa huomioon rikosvahinkolaissa määritellyt korvausten enimmäismäärät sekä henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset.  

  Esimerkki kärsimyksestä kiristyksen yrityksen uhrille 

  Kun rikos on tapahtunut ajalla 1.1.2018-31.12.2023, lain mukainen enimmäismäärä kärsimyksen osalta on 3600 euroa. Kiristyksen ja kiristyksen yrityksen osalta henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten mukainen korvaus on 500–2000 euroa (heva 1.13). 

  Tietomurrosta ja yksityiselämää koskevan tiedon levittämisestä ei voida myöntää korvausta kärsimyksestä. 

  Rikoksen uhri voi vaatia korvauksia rikoksen tekijältä siltä osin kuin Valtiokonttori ei ole niitä korvannut. Korvauksia voi vaatia ulosoton kautta. 

 • Kuinka korvausta haetaan?

  Valtiokonttori alkaa käsitellä Vastaamoon liittyviä korvaushakemuksia syksyllä 2024. Suosittelemme hakemaan korvauksia aikaisintaan syyskuussa 2024. Aikaisemmin saapuneita hakemuksia ei käsitellä tätä nopeammassa aikataulussa, joten hakemuksen jättäminen aiemmin ei nopeuta sen käsittelyä.

  Korvauksia haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Kehitämme parhaillaan asiointipalvelua sujuvoittaaksemme Vastaamoon liittyvien korvausten hakuprosessia. Kun korvauksia haetaan vasta näiden muutosten valmistuttua, pystymme paremmin varmistamaan, että niihin liittyvä hakemus- ja käsittelyprosessi sujuu viivytyksettä.

  Voit valmistautua hakemuksen jättämiseen varmistamalla, että sinulla on kaikki hakemuksella vaadittavat liitteet.

 • Hakemuksella vaadittavat liitteet

  Hakemukseesi tarvitset seuraavat liitteet
  • Avoin asianajovaltakirja, jos asiamiehenäsi toimii muu kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja
  • Yksilöity valtakirja, jos haluat sinulle maksettavan korvauksen maksettavaksi muulle kuin sinulle itsellesi
  • Jäljennös tuomioistuimessa annetusta rikosasian tuomiosta. Jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, jäljennös syyttäjän kirjeestä, poliisin tutkintailmoituksesta, esitutkintapöytäkirjasta tai muusta poliisin selvityksestä, josta ilmenee asianosaisasema tiettyyn rikokseen.
  • Jos korvaukset perustuvat sovintosopimukseen, liitä hakemukseen sovintosopimus ja käräjäoikeuden antama vahvistustuomio tai kunnallisen sovittelutoimiston vahvistama sovintosopimus.
  • Jos korvaukset perustuvat vahingonkorvaustuomioon, liitä hakemukseen käräjäoikeuden vahingonkorvauksia koskeva tuomio.
  • Jos korvaukset perustuvat lausumaan, jonka olet esitutkinnassa antanut poliisille, liitä hakemukseen poliisille antamasi lausunto.
  • KRP:n asiakirja koskien potilastietokannassa olevia tietoja
  • Mahdolliset päätökset ja selvitykset vakuutusyhtiöltä, Kelalta sekä muualta saaduista korvauksista
  • Jos vaadit korvausta ansionmenetyksestä, liitä hakemukseen lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä käyntimerkintöineen, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksen määrästä
  • Jos vaadit korvausta tilapäisestä psyykkisestä haitasta, liitä hakemukseen lääkärinlausunto, sairauskertomus ja mahdolliset terapiaa koskevat selvitykset, kuten terapialähete ja -palaute.
  • Jos vaadit lääkekuluista yli 10 euron korvausta, tulee kuluista toimittaa kuitit.
  • Jos vaadit korvausta oikeudenkäyntikuluista, liitä hakemukseen asiamiehen palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös tai oikeusapupäätös.
  • Jos vaadit asianosais- tai selvittelykuluista korvausta yli 20 euroa, määrästä on esitettävä selvitys ja aiheutuneista kuluista kuitit.
  • Jos vaadit korvausta hakemuskuluista, liitä hakemukseen asiamiehen lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä oikeusavustajasta
 • Kun korvauksenhakija on alaikäinen

  Jos  korvauksenhakijana on alaikäinen henkilö, korvaus maksetaan alaikäisen omalle tilille korvauksen ylittäessä 1000 euroa.

  Valtiokonttori on velvollinen ilmoittamaan Digi- ja väestötietoviranomaiselle alaikäiselle maksetusta 1000 euron ja sen ylittävästä korvauksesta. Digi- ja väestötietoviraston ohjeiden mukaan lapsen edunvalvoja ja huoltaja ei saa sekoittaa alaikäisen varoja toisen varoihin.

  Alle 18-vuotiaan omaisuus kuuluu hänelle itselleen, mutta alaikäisen edunvalvojana toimii pääsääntöisesti hänen huoltajansa, joka huolehtii alaikäisen taloudellisista asioista.  Alaikäisen edunvalvoja voi toimia myös muu henkilö, kun alaikäisen huoltaja, jos huoltaja on esteellinen valvomaan alaikäisen etua. Kun alaikäiselle maksettava korvaus on yli 20 000 euroa, Digi- ja väestötietovirasto merkitsee sen holhousasioiden rekisteriin ja alkaa seurata alaikäisen omaisuuden hoitamista.

  • Kun alaikäiselle myönnettävä korvaus on 1000 euroa tai sen yli, pyydetään hakemuksen yhteydessä ilmoittamaan lapsen oma tilinumero.
  • Hakemuksen liitteenä pyydetään toimittamaan selvitys, esimerkiksi kopio tai kuvakaappaus lapsen tilistä, jonka perusteella tilinomistaja voidaan todeta.
  • Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirastolta saa neuvoa esimerkiksi estotilin perustamiseksi alaikäiselle.
 • Hyödyllisiä linkkejä

  Rikosvahinkolaki 1204/2005
  Vahingonkorvauslaki 412/1974

  Rikosuhripäivystys
  puh. 116 006
  RIKUchat

  Rikosuhripäivystys (RIKU) parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa muun muassa tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. RIKU palvelee puhelimitse, verkossa ja kasvokkain. Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville.

 • Asiakaspalvelu

  Jos sinulla on kysyttävää rikosvahinkokorvauksiin liittyen, asiakaspalvelumme palvelee

  • puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9-12, puh. 0295 50 3540
  • sähköpostitse vastaamo.rikosvahingot(at)valtiokonttori.fi

  Huom.! Sähköpostiasiakaspalvelu on tarkoitettu neuvontaa varten. Ethän lähetä sähköpostitse arkaluontoisia tietoja sisältäviä tietoja (esim. lääkärinlausunnot).